News

News

Monday
December, 4

ၽူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇလၢႆဝၼ်းထပ်းၵၼ် မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼမ်ႉၶိုၼ်ႈႁႅင်း ၶူဝ်းသူၼ် ၊ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်း မိူင်းလူႉသုမ်းၼမ်

Featured in:

ယွၼ်ႉၽူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႈတီႉ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉၼွင်းလူၵ်ႈထူမ်ႈ သူၼ်တိူၵ်ႇႁႆႊလွၵ်း ၼႃး ၵူၼ်းမိူင်း ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လူႉၵွႆလူႉသုမ်း တင်းၼမ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်း လူႉတၢႆပႃးၸွမ်း။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 12/10/2023 ၼၼ်ႉ ၽူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆၼွင်းႁႅင်း ၼမ်ႉယိုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်းလူၵ်ႈၼွင်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ်၊ ပႃးၸဵမ်ႁိူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈလူႉၵွႆတင်းၼမ်၊ မိူၼ်ၼင်ႇ ထုင်ႉမိူင်းယဵၼ် ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၊ ဝဵင်းသီႇပေႃႉၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃး ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလိၼ် ၵူၼ်ႇလိၼ်ပင်း တဵင်သႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၼႃးၵႅင်း ဢိူင်ႇ ၼမ်ႉပၢႆႇ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ မီးလွင်ႈလူႉတၢႆ ၼိုင်ႈၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ ၊ ၵူၼ်း ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ယူႇယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းယဵၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၼႆႉၽူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼႃႇ ၼမ်ႉ ၼွင်းယိုင်ႈၶိုၼ်ႈဝႆးႁႅင်း လႄႈ ၶူဝ်ၶၢမ်ႈၼမ်ႉ ၊ တူင်ႈ ၼႃး ႁိူၼ်းယေးၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၺႃးၼမ်ႉလူၵ်ႈၵႂႃႇမူတ်း ၊ ၶဝ်ႈၼႂ်းၼႃး ၊ သူၼ်မၢၵ်ႇၸွၵ်းၵေႃႈ ထုၵ်ႇၼမ်ႉလူၵ်ႈၵႂႃႇမူတ်းယဝ်ႉၶႃႈ ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ၺႃးၼမ်ႉထူမ်ႈတႄႉထူမ်ႈဝႃႈ လူႉသုမ်ႉတႄႉၶႃႈဢေႃႈပီႊ ၼႆႉ ၵူႈပီႊၼႆႉ ၼမ်ႉဢမ်ႇတွၼ်ႉၶိုၼ်ႈတၼ်ႇၼႆႉသေပွၵ်ႈ ၶႃႈ။ ဢၼ်လီမႆႈၸႂ်တေႉ ၽၢႆ (သႄႇမျွင်း) တီႈမိူင်းယဵၼ် ၼႆႉဢေႃႈ ပေႃးၽၢႆၼႆႉ ၵွႆတေႉ ဝၢၼ်ႈႁိမ်းႁွမ်း မွၵ်ႈ 3 ဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းယဵၼ်ၼႆႉထႅင်ႈ 4 ပွၵ်ႉတေၺႃးၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈမူတ်းယဝ်ႉၶႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼမ်ႉၼႆႉ ၼမ်ႉလူၼ်ႉၽၢႆဝႆႉယဝ်ႉၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ဝူဝ်း ၊ ဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉမႅင်းသေႃႉ ဢိူင်ႇသၢႆးၶၢဝ် ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉ တူႈၼႆႉ ၵေႃႈ ယွၼ်ႉႁွင်ႈၼမ်ႉဢွၼ်ႇ ၼမ်ႉႁၢတ်ႇဢူႈ ၼွင်းၶိုၼ်ႈလႄႈ ထူမ်ႈၺႃး ႁိူၼ်း ၊ သူၼ် ၊ ၼႃး ၵူၼ်းမိူင်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈပဵင်းလူင် ဢိူင်ႇၼႃးၵႄး ၵေႃႈ ယွၼ်ႉၼမ်ႉမီႇ ၵိုင်ႉ ၵၢင်ႉ ၼွင်းၶိုၼ်ႈထူမ်ႈပႃးႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ သူၼ်ႁႆႊ ၊ ၼႃး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉတူႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – ၼမ်ႉထူမ်ႈဝႆးႁႅင်းၼႃႇၶႃႈ တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးၵႅင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းႁိူၼ်းၶဝ် 3 ၵေႃႉ ၺႃးလိၼ်ၵူၼ်ႇမႃးၸွမ်းၼမ်ႉၼွင်း လႄႈ လႆႈလူႉတၢႆပႅတ်ႈၼိုင်ႈၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉၶႃႈ ဢေႃႈ ၊ သမ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်း ဢႃႇယူႉယႂ်ႇ လႄႈ ဢမ်ႇတၼ်းႁူႉတူဝ်ႁိုဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇယဝ်ႉၶႃႈ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ႁိူၼ်းယေးၸိူဝ်းဢၼ်ၸမ်ၽင်ႇၼမ်ႉတႄႉ ထူမ်ႈၼမ်ဢေႃႈ ၼမ်ႉၶိုၼ်ႈထူမ်ႈပေႃး ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇ မႃးၶႃႈယဝ်ႉ၊ ပၢႆသလိူဝ်ပဵၼ်ၶၢဝ်း ၸမ်လူဝ်ႇ ဢဝ်မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းသူၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶႃႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တၢင်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ၽူၼ်းတူၵ်းႁႅင်း (4) ဝၼ်း ထပ်းၵၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉၶိုၼ်ႈဝႆး သူၼ် မၢၵ်ႇ သူၼ် ၼႃး ၊ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း ထုၵ်ႇၼမ်ႉထူမ်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ မီး လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၽေးသၽႃႇဝ ၼမ်ႉလူၵ်ႈၼမ်ႉၼွင်း ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉတႄႉတႄႉ၊ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ထူပ်းၽေး ၼႂ်းပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈၸီႉသင်ႇ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၵူႈတီႈတီႈ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈတူၺ်းထိုင် ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းထူပ်းၽေး သၽႃႇဝ ၼမ်ႉထူမ်ႈ ၼမ်ႉလူၵ်ႈ လႄႈ ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆ လွင်ႈလူႉသုမ်းၵူၼ်းမိူင်းၵူႈတီႈတီႈ သူင်ႇထိုင်ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၵႂႃႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#SSPP #SSA

#ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး

#တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး

#ၽေးသၽႃႇဝ

#ၼမ်ႉၼွင်း

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

SSPP/SSA တိၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၸူၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

တပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈၸေႈဝဵင်း ၾၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(8) ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(18) ၼမ်ႉတူႈ ၵူတ်ႇထတ်း တိၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၸူၼ် ဢၼ်လႄႇႁႃၸူၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃးၸွမ်းတၢင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 30/11/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း...

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP လႄႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ၸွမ်းၼင်ႇၵၢင်ၸႂ် သၢင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း မုင်ႈမွင်းႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်း သွင်မူႇသွင်ၸုမ်း ဢၼ်ပဵၼ် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP လႄႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်မႃး ပီႊယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင် ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် သွင်ၸုမ်းမီးၶေႃႈၸိသင်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...

နမ့်ခမ်းမြို့နယ်မှာ စစ်ကောင်စီ နှင့် တအာင်းတပ်မတော် TNLA တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွား

ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း နမ့်ခမ်းမြို့နယ်ရှိ စစ်ကောင်စီတပ်စခန်း တစ်ခုဖြစ်သည့် (စခန်းသစ်) ကို တအာင်းတပ် မတော် TNLA အင်အား (၃၀၀)ဝန်းကျင်က စခန်းသိမ်း တိုက်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့လို့ နှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲ ပြင်းထန်စွာ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြပြီး စစ်ကောင်စီဘက်က...

ငဝ်ႈငုၼ်းSSPP/SSA ၸတ်းပၢင်လူင်းၵၢၼ်သွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (48)

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 10-11-2023 လယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:00 မူင်း ယူႇတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းပၢင်လူင်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း ၸုပ်ႈထီႉ (48) ဢွင်ႈတီႈႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်းငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၾၢႆႇလဵဝ် တိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၊ ၵျွၵ်ႉမႄး လႆႈလူႉၵွႆ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လုၵ်ႉတီႈတပ်ႉ ၶမယ(501) ၵျွၵ်ႉမႄး သေ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၵႂႃႇလၢႆတီႈ လၢႆတၢင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈတူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃး သူၼ် ၊ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၊ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လႆႈလူႉၵွႆၸွမ်း တၢင်းၼမ်...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၾၢႆႇလဵဝ် တိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်းမိူင်း မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လုၵ်ႉတီႈတပ်ႉၶဝ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸေႈဝဵင်းပၢင်ႇဢူးသေ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၾၢႆႇလဵဝ် တူၵ်းတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉပႃး ၸဝ်ႈႁိူၼ်း လႆႈလူႉသဵင်ႈသၢႆၸႂ်ၸွမ်း 2 ၵေႃႉ ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 2 ၵေႃႉၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16/11/2023 ၼၼ်ႉ...