News

News

Wednesday
April, 24

ၽူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇလၢႆဝၼ်းထပ်းၵၼ် မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼမ်ႉၶိုၼ်ႈႁႅင်း ၶူဝ်းသူၼ် ၊ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်း မိူင်းလူႉသုမ်းၼမ်

Featured in:

ယွၼ်ႉၽူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႈတီႉ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉၼွင်းလူၵ်ႈထူမ်ႈ သူၼ်တိူၵ်ႇႁႆႊလွၵ်း ၼႃး ၵူၼ်းမိူင်း ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လူႉၵွႆလူႉသုမ်း တင်းၼမ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်း လူႉတၢႆပႃးၸွမ်း။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 12/10/2023 ၼၼ်ႉ ၽူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆၼွင်းႁႅင်း ၼမ်ႉယိုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်းလူၵ်ႈၼွင်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ်၊ ပႃးၸဵမ်ႁိူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈလူႉၵွႆတင်းၼမ်၊ မိူၼ်ၼင်ႇ ထုင်ႉမိူင်းယဵၼ် ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၊ ဝဵင်းသီႇပေႃႉၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃး ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလိၼ် ၵူၼ်ႇလိၼ်ပင်း တဵင်သႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၼႃးၵႅင်း ဢိူင်ႇ ၼမ်ႉပၢႆႇ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ မီးလွင်ႈလူႉတၢႆ ၼိုင်ႈၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ ၊ ၵူၼ်း ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ယူႇယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းယဵၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၼႆႉၽူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼႃႇ ၼမ်ႉ ၼွင်းယိုင်ႈၶိုၼ်ႈဝႆးႁႅင်း လႄႈ ၶူဝ်ၶၢမ်ႈၼမ်ႉ ၊ တူင်ႈ ၼႃး ႁိူၼ်းယေးၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၺႃးၼမ်ႉလူၵ်ႈၵႂႃႇမူတ်း ၊ ၶဝ်ႈၼႂ်းၼႃး ၊ သူၼ်မၢၵ်ႇၸွၵ်းၵေႃႈ ထုၵ်ႇၼမ်ႉလူၵ်ႈၵႂႃႇမူတ်းယဝ်ႉၶႃႈ ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ၺႃးၼမ်ႉထူမ်ႈတႄႉထူမ်ႈဝႃႈ လူႉသုမ်ႉတႄႉၶႃႈဢေႃႈပီႊ ၼႆႉ ၵူႈပီႊၼႆႉ ၼမ်ႉဢမ်ႇတွၼ်ႉၶိုၼ်ႈတၼ်ႇၼႆႉသေပွၵ်ႈ ၶႃႈ။ ဢၼ်လီမႆႈၸႂ်တေႉ ၽၢႆ (သႄႇမျွင်း) တီႈမိူင်းယဵၼ် ၼႆႉဢေႃႈ ပေႃးၽၢႆၼႆႉ ၵွႆတေႉ ဝၢၼ်ႈႁိမ်းႁွမ်း မွၵ်ႈ 3 ဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းယဵၼ်ၼႆႉထႅင်ႈ 4 ပွၵ်ႉတေၺႃးၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈမူတ်းယဝ်ႉၶႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼမ်ႉၼႆႉ ၼမ်ႉလူၼ်ႉၽၢႆဝႆႉယဝ်ႉၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ဝူဝ်း ၊ ဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉမႅင်းသေႃႉ ဢိူင်ႇသၢႆးၶၢဝ် ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉ တူႈၼႆႉ ၵေႃႈ ယွၼ်ႉႁွင်ႈၼမ်ႉဢွၼ်ႇ ၼမ်ႉႁၢတ်ႇဢူႈ ၼွင်းၶိုၼ်ႈလႄႈ ထူမ်ႈၺႃး ႁိူၼ်း ၊ သူၼ် ၊ ၼႃး ၵူၼ်းမိူင်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈပဵင်းလူင် ဢိူင်ႇၼႃးၵႄး ၵေႃႈ ယွၼ်ႉၼမ်ႉမီႇ ၵိုင်ႉ ၵၢင်ႉ ၼွင်းၶိုၼ်ႈထူမ်ႈပႃးႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ သူၼ်ႁႆႊ ၊ ၼႃး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉတူႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – ၼမ်ႉထူမ်ႈဝႆးႁႅင်းၼႃႇၶႃႈ တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးၵႅင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းႁိူၼ်းၶဝ် 3 ၵေႃႉ ၺႃးလိၼ်ၵူၼ်ႇမႃးၸွမ်းၼမ်ႉၼွင်း လႄႈ လႆႈလူႉတၢႆပႅတ်ႈၼိုင်ႈၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉၶႃႈ ဢေႃႈ ၊ သမ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်း ဢႃႇယူႉယႂ်ႇ လႄႈ ဢမ်ႇတၼ်းႁူႉတူဝ်ႁိုဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇယဝ်ႉၶႃႈ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ႁိူၼ်းယေးၸိူဝ်းဢၼ်ၸမ်ၽင်ႇၼမ်ႉတႄႉ ထူမ်ႈၼမ်ဢေႃႈ ၼမ်ႉၶိုၼ်ႈထူမ်ႈပေႃး ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇ မႃးၶႃႈယဝ်ႉ၊ ပၢႆသလိူဝ်ပဵၼ်ၶၢဝ်း ၸမ်လူဝ်ႇ ဢဝ်မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းသူၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶႃႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တၢင်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ၽူၼ်းတူၵ်းႁႅင်း (4) ဝၼ်း ထပ်းၵၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉၶိုၼ်ႈဝႆး သူၼ် မၢၵ်ႇ သူၼ် ၼႃး ၊ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း ထုၵ်ႇၼမ်ႉထူမ်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ မီး လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၽေးသၽႃႇဝ ၼမ်ႉလူၵ်ႈၼမ်ႉၼွင်း ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉတႄႉတႄႉ၊ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ထူပ်းၽေး ၼႂ်းပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈၸီႉသင်ႇ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၵူႈတီႈတီႈ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈတူၺ်းထိုင် ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းထူပ်းၽေး သၽႃႇဝ ၼမ်ႉထူမ်ႈ ၼမ်ႉလူၵ်ႈ လႄႈ ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆ လွင်ႈလူႉသုမ်းၵူၼ်းမိူင်းၵူႈတီႈတီႈ သူင်ႇထိုင်ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၵႂႃႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#SSPP #SSA

#ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး

#တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး

#ၽေးသၽႃႇဝ

#ၼမ်ႉၼွင်း

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လူင်းပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်းငဝ်ႈငုၼ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉမီးၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 600 ၵေႃႉပၢႆ ယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်(April) 1 ဝၼ်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ထုၺ်တၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ႉဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်ႁဵတ်းတၢင်း / ၶႂၢၵ်ႈတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

SSPP/SSA တပ်စခန်းကို ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း သိန္နီမြို့နယ် အတွင်းရှိ ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA တပ်စခန်းတစ်ခုကို ယမန်နေ့ကစပြီး ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က တိုက်ခိုက်ရေး ဒရုန်းဖြင့် နှစ်ကြိမ်တိုင် စ တင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်...

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ တီႈၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်SSPP/SSA

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းတင်ႈ ၵိင်ႇၽႄၸေႈ ဝဵင်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ လဵင်ႉလူၶဝ်ႈၽၵ်း တီႈၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း တီၼိုင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ဝၼ်းထီႉ 20 (ပီႊတႆး ႒႑႑႘ ၼီႊ...

ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွင်ႉထူပ်းၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ပိူဝ်ႈတႃႇယွၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ

ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉထူပ်းၵွၼ်းဢိူင်ႇၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းၵေးသီးသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်း ပိူဝ်ႈတႃႇၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်(March) ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၽူႈၵွၼ်း ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉဢဝ်ၵွၼ်းဢိူင်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၼ်ႁူဝ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇ ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ် ၼႂ်းၸေႈ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼၼ်ႉသေ ႁွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ပိူဝ်ႈတႃႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆလႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14/03/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်း တေႃႇထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း...