News

News

Sunday
May, 19

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵိၼ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈ လွၵ်ႇငိူတ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈႁဵတ်း ပျီႇတုၸိတ်ႉ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ပၵ်းသဝ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇႁၢႆးသႅင် ၸေႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼၼ်ႉ ဢႃးထမ်ႇမ ဢဝ် ၵိၼ်ၵႆႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈ လၢတ်ႈၵႂၢမ်းတဵၵ်းတဵင်လွၵ်ႇငိူတ်ႈ တီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်း ပျီႇတုၸိတ်ႉ ၼိုင်ႈ ႁိူၼ်းလႂ် ၼိုင်ႈၵေႃႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11.10.2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 7:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉ ၼိုင်ဝႆႉ တီႈၵွင်းမူးႁၢႆးသႅင် ဢိူင်ႇႁၢႆးသႅင် ၸေႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၼၼ်ႉ မိူဝ်းလၵ်ႉပိုတ်း ဢဝ်ၵိၼ်ၵႆႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵၢင်းဢုၼ် ဢိူင်ႇႁၢႆးသႅင် သေ တဵၵ်းတဵင်လွၵ်ႇငိူတ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁဵတ်း သိုၵ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ ၼိုင်ႈႁိူၼ်းလႂ်ၼိုင်ႈၵေႃႉ ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၵူဝ် ယွၼ်ႉဢမ်ႇၶႆႈႁဵတ်းသိုၵ်း ပျီႇတု ၸိတ်ႉ လႄႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵေႃႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇတေ ဢွၵ်ႇပၢႆႈႁႂ်ႈလွတ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်း ပျီႇတုၸိတ်ႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ သိုၵ်ႈမၢၼ်ႈဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ တီႈၵွင်းမူးႁၢႆးသႅင်ၼၼ်ႉ ၶဝ်လူင်းမႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈသေ မႃးပိုတ်း ဢဝ်ၵႆႇၵႂႃႇဢေႃႈ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၶဝ် လၢတ်ႈတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵၢင်းဢုၼ်ၼႆႉ ၼိုင်ႈႁိူၼ်း တေလႆႈႁဵတ်းသိုၵ်း ပီႇတုၸိတ်ႉ (1) ၵေႃႉ ပေႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းၼႆ ၶဝ်ဢမ်ႇဢၢၼ်းမိူဝ်းၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆဢေႃႈ။

ႁဝ်းၶႃႈတေႉ တိုၼ်းဢမ်ႇၶႆႈ ႁဵတ်းသိုၵ်းပျီႇတုၸိတ်ႉၶႃႈ ယွၼ်ႉၼၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ၵူဝ်လႆႈႁဵတ်းသိုၵ်းပျီႇတုၸိတ်ႉလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၶိုင် ၶႂ်ႈပၢႆႈယဝ်ႉၶႃႈ ဢၼ်ၶဝ်လၢတ်ႈၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတေႉႁိုဝ်လၢတ်ႈလဵၼ်ႈဢမ်ႇႁူႉၶႃႈလႄႇၼေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်တေႉဢွၼ်ၵၼ်ၵူဝ်ဝႆႉ ယဝ်ႉၶႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။ဝၢႆးသေၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းသိမ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ ၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇ မီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းၵႅတ်ႇ ၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ၊ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်း ၶိူဝ်းၶဝ် လၢႆလၢႆၸုမ်း ၵႆႉၵႆႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်လႄႈ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈလူႉယႂ်ႇသုမ်းၼမ်သေ တႃႇတေတူင်ႉ ၼိုင် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢႆတီႈလၢႆတၢင်းၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈၸႂ်ႉပႃး ႁႅင်းသိုၵ်း ပျီႇတု ၸိတ်ႉ တူင်ႉၼိုင်ၸွမ်းပႃး ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

Photo-Crd:

#shanstateprogressparty #shanstatearmy

#SSPP

#SSA

#ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး

#တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး

#ပျီႇတုၸိတ်ႉ

#ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း SSPP/SSA ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၵူၼ်းၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈမိုဝ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵဵဝ်ႈၶွင် ယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၵူၼ်းၵၼ်ႉ ၸၼ်ၼၢင်းယိင်း ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (20)...

ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ယၢပ်ႇၵိၼ်းႁႅင်း ယွၼ်ႉၶူဝ်တၢင်းလူႉၵွႆ ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ

ဢိင်ၼိူဝ်ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ​​ၶၢဝ်းတၢင်း လၢႆလိူၼ်​​သေ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၶူဝ်ၶၢတ်ႇၵွႆ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇၵိၼ်းႁႅင်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ -လႃႈသဵဝ်ႈ- မူႇၸေႈ ...

ကျေးသီးမြို့နယ်မှာ မှတ်ပုံတင်တစ်ခုကို သောင်းချီပေးလုပ်နေရ

ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ကျေးသီးမြို့နယ် နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားမှတ်ပုံတင်တစ်ခု လုပ်ဆောင်/ သက် တမ်းတိုး ရင် ငွေကျပ် ၃ သောင်းကျပ်ကနေ ၅ သောင်းကျပ်အထိ ပေးပြီးလုပ်နေရတယ်လို့ ကိုယ်တိုင်သွား ရောက်လုပ်ဆောင်သူတွေစီကနေသိရပါသည်။"ပြီးခဲ့ တစ်ပါတ်လောက်ကပေါ့...

ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈတၢၼ်ႇလုၼ်ႇ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈထႃႈ

ယွၼ်ႉသၢႆသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇ ထိုင် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တၢၼ်ႇလုၼ်ႇ ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈ သဵဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵူဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ၵႂႃႇ ပွႆႇမၢၵ်ႇသေ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပွႆႇပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေး တိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်း ၼႃး ငိူင်ႉပၢႆႈထႃႈ...

အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့နှင့် တစ်ခြားဌာန ထုန့်မောဝ်းတွင်ကျဆုံးသွားသောစစ်သည်တော်များအတွက် ၃ရက်မြောက်ဝမ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ်ပြုလုပ်

နိုဝင်ဘာလ 10 ရက်နေ့ ညပိုင်းမှာ SSPP/SSA ဌာနချုပ်ရှိ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့နှင့် ပရဟိတကျောင်း ဗိုလ်လောင်းသင်တန်းကျောင်း ၊ စစ်သင်တန်းကျောင်းတွေကို ၊ အရာရှိငယ် နှင့် ရဲဘော်များ စုပေါင်းပြီး ထုန့်မောဝ်တွင်...

SSPP/SSA ဌာနချုပ်ရှိ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့မှ ထုန့်မောဝ်တွင်ကျဆုံးသွားသောစစ်သည်တော်များ အတွက် ဝမ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ်ပြုလုပ်

နိုဝင်ဘာလ ၈ရက်နေ့ ညပိုင်းမှာ SSPP/SSA ဌာနချုပ်ရှိ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့၊ အရာရှိငယ် နှင့် ရဲဘော်များ စုပေါင်းပြီး ထုန့်မောဝ်တွင် TNLA ဖမ်းဆီးသွားသော အပြစ်မဲ့ပြည်သူတစ်ဦးကို ကယ်ဆယ်ဖို့ သွားနေစဉ် TNLA...