News

News

Saturday
May, 18

ၸုမ်းၵေႃႊပူၵ်းပွင်ၸိုင်ႈတႆး SSYCBC ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

SSPPInfo
27/09/2023

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵေႃႊပူၵ်းပွင်ၸိုင်ႈတႆး SSYCBC လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းလႄႈ ငိုၼ်း တႃႇၵူၼ်း ပၢႆႈၽေး ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23/09/2023 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵေႃႊပူၵ်းပွင်ၸိုင်ႈတႆး SSYCBC လႆႈဢွၼ် ၵၼ်လူင်း ပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးသေ ၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း လႄႈ ငိုၼ်းၸႂ်ႉၸၢႆႇ တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ် ပၢႆႈၽေးသေပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇ ပုင်းလူင် ၊ ဢိူင်ႇႁူးသူၼ် မိူၼ်ၼင်ႇဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈႁိူၵ်ႈ လင်ႁိူၼ်း(14) လင် ၸွႆႈထႅမ် ၽွင်လွႆးၶူဝ်း (ၽူႇၸီႇ) သႅၼ်းၵွၵ်းယႂ်ႇ (14) ၵွၵ်း ငိုၼ်း(730,000) ၸဵတ်းသႅၼ်သၢမ်မိုၼ်ႇၵျၢပ်ႈ ၊ ဝၢၼ်ႈႁူးသူၼ် တႃႇလင်ႁိူၼ်း(20) လင် ၸွႆႈထႅမ်ၽွင်လွႆးၶူဝ်း (ၽူႇၸီႇ) ၵွၵ်းယႂ်ႇ (20) ၵွၵ်း  ငိုၼ်း (1,000,000) သိပ်းသႅၼ်ၵျၢပ်ႈ ၊ ဝၢၼ်ႈၼႅမ်းသၢႆး လင် ႁိူၼ်း(8) လင် ၸွႆႈထႅမ် ၽွင်လွႆးၶူဝ်း(ၽူႇၸီႇ) ၵွၵ်းယႂ်ႇ (8) ၵွၵ်း  ငိုၼ်း (400,000) သီႇသႅၼ်ၵျၢပ်ႈ ၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႁုင်း တႃႇလင်ႁိူၼ်း (14) လင် ၸွႆႈထႅမ် ၽွင်လွႆးၶူဝ်း(ၽူႇၸီႇ) ၵွၵ်းယႂ်ႇ (14) ၵွၵ်း ငိုၼ်း (730,000) ၸဵတ်းသႅၼ် သၢမ်မိုၼ်ႇၵျၢပ်ႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းၵေႃႊပူၵ်းပွင်ၸိုင်ႈတႆး SSYCBC ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ- လွင်ႈလႆႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၸိူဝ်းဢၼ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်း ႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းတေၸဵဝ်း ပူၵ်း ပွင်လႆႈ ၽဝ တူဝ်ၵဝ်ႇ ၶိုၼ်း ႁႂ်ႈပေႃးၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃးၼၼ်ႉသေ ၵႃႈၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈ ၸွင်ႇလႆႈၶတ်းၸႂ် ႁႃတိုဝ်ႉ တၢင်းမႃးၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ၼႂ်းပီႊ 2021/2022 မိူဝ်ႈၽွင်း ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၼင်ႇၵၼ် ပိုတ်းယိုဝ်း ၵၼ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ၸုၼ်ႉပွႆႇပႅတ်ႈ ႁိူၼ်းယေး ၊ ၶူဝ်းၶွင် ၊ တိူၵ်ႇ ႁႆႈ လွၵ်းၼႃး ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇ သွၼ်ႈသဝ်း ယူႇဝႆႉ လၢႆတီႈလၢႆတၢင်း လႄႈ ထိုင်မႃး ၼႂ်းပီႊ 2023 ၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွင်ႇလႆႈၶတ်းၸႂ် ႁႃတိုဝ်ႉ တၢင်း ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ႁႂ်ႈၵူၼ်းၸိူဝ်းပၢႆႈၽေး ပေႃးလႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းၶိုၼ်းသေဢမ်ႇၵႃး ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ပႃး လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ ၵိူဝ် ၊ ၽွင်ဝၢၼ်ႈ ၊ ၼမ်ႉမၼ်း ၊ ၶဝ်ႈသၢၼ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႇသၢင်ႈၵွင်းမူး လႄႈ ၸွႆႈသိူဝ်ႇတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ SSPPInfo09-05-2024 ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (24) ၵျွၵ်ႉမႄး ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(22)...

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်း မေႃသွၼ်လႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်း တူင်ႉ ၼိုင် ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၸေႈဝဵင်းမၢႆ (19) သီႇပေႃႉ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(11) ၼၼ်ႉ လူင်းႁူပ်ႉထူပ်း မေႃ သွၼ်...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႇသၢင်ႈၵွင်းမူး လႄႈ ၸွႆႈၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ၼႃႈတီႈ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(24) ၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ် ၵေႃႇသၢင်ႈၵွင်းမူး လႄႈ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်း မိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈလိူၼ် ဢေႊပရိူဝ်ႊ 23...

SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ် ထုၺ်တၢင်း/ မႄးတၢင်းၸွႆႈ ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်း ၼွင်ၶဵဝ်

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (27) ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်တၢင်း/ၶႂၢၵ်းတၢင်း ၊ ဢဝ်သၢႆးသိူဝ်ႇတၢင်းပၼ်...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈႁဵတ်းတၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်း ၼွင်ၶဵဝ်

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (27) ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၼၼ်ႉ ၸွႆႈႁဵတ်းတၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(12) ၼမ်ႉၶမ်း ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 08/03/ 2024...