News

News

Monday
December, 4

ၸုမ်းၵေႃႊပူၵ်းပွင်ၸိုင်ႈတႆး SSYCBC ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

SSPPInfo
27/09/2023

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵေႃႊပူၵ်းပွင်ၸိုင်ႈတႆး SSYCBC လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းလႄႈ ငိုၼ်း တႃႇၵူၼ်း ပၢႆႈၽေး ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23/09/2023 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵေႃႊပူၵ်းပွင်ၸိုင်ႈတႆး SSYCBC လႆႈဢွၼ် ၵၼ်လူင်း ပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးသေ ၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း လႄႈ ငိုၼ်းၸႂ်ႉၸၢႆႇ တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ် ပၢႆႈၽေးသေပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇ ပုင်းလူင် ၊ ဢိူင်ႇႁူးသူၼ် မိူၼ်ၼင်ႇဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈႁိူၵ်ႈ လင်ႁိူၼ်း(14) လင် ၸွႆႈထႅမ် ၽွင်လွႆးၶူဝ်း (ၽူႇၸီႇ) သႅၼ်းၵွၵ်းယႂ်ႇ (14) ၵွၵ်း ငိုၼ်း(730,000) ၸဵတ်းသႅၼ်သၢမ်မိုၼ်ႇၵျၢပ်ႈ ၊ ဝၢၼ်ႈႁူးသူၼ် တႃႇလင်ႁိူၼ်း(20) လင် ၸွႆႈထႅမ်ၽွင်လွႆးၶူဝ်း (ၽူႇၸီႇ) ၵွၵ်းယႂ်ႇ (20) ၵွၵ်း  ငိုၼ်း (1,000,000) သိပ်းသႅၼ်ၵျၢပ်ႈ ၊ ဝၢၼ်ႈၼႅမ်းသၢႆး လင် ႁိူၼ်း(8) လင် ၸွႆႈထႅမ် ၽွင်လွႆးၶူဝ်း(ၽူႇၸီႇ) ၵွၵ်းယႂ်ႇ (8) ၵွၵ်း  ငိုၼ်း (400,000) သီႇသႅၼ်ၵျၢပ်ႈ ၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႁုင်း တႃႇလင်ႁိူၼ်း (14) လင် ၸွႆႈထႅမ် ၽွင်လွႆးၶူဝ်း(ၽူႇၸီႇ) ၵွၵ်းယႂ်ႇ (14) ၵွၵ်း ငိုၼ်း (730,000) ၸဵတ်းသႅၼ် သၢမ်မိုၼ်ႇၵျၢပ်ႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းၵေႃႊပူၵ်းပွင်ၸိုင်ႈတႆး SSYCBC ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ- လွင်ႈလႆႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၸိူဝ်းဢၼ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်း ႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းတေၸဵဝ်း ပူၵ်း ပွင်လႆႈ ၽဝ တူဝ်ၵဝ်ႇ ၶိုၼ်း ႁႂ်ႈပေႃးၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃးၼၼ်ႉသေ ၵႃႈၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈ ၸွင်ႇလႆႈၶတ်းၸႂ် ႁႃတိုဝ်ႉ တၢင်းမႃးၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ၼႂ်းပီႊ 2021/2022 မိူဝ်ႈၽွင်း ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၼင်ႇၵၼ် ပိုတ်းယိုဝ်း ၵၼ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ၸုၼ်ႉပွႆႇပႅတ်ႈ ႁိူၼ်းယေး ၊ ၶူဝ်းၶွင် ၊ တိူၵ်ႇ ႁႆႈ လွၵ်းၼႃး ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇ သွၼ်ႈသဝ်း ယူႇဝႆႉ လၢႆတီႈလၢႆတၢင်း လႄႈ ထိုင်မႃး ၼႂ်းပီႊ 2023 ၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွင်ႇလႆႈၶတ်းၸႂ် ႁႃတိုဝ်ႉ တၢင်း ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ႁႂ်ႈၵူၼ်းၸိူဝ်းပၢႆႈၽေး ပေႃးလႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းၶိုၼ်းသေဢမ်ႇၵႃး ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ပႃး လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ ၵိူဝ် ၊ ၽွင်ဝၢၼ်ႈ ၊ ၼမ်ႉမၼ်း ၊ ၶဝ်ႈသၢၼ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶႄႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈသၢၼ် တႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

(ၸုမ်းမႅတ်ႉတႃႇ) ဢၼ်ပဵၼ် ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶႄႇ ဢၼ်ယူႇသဝ်း ၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈသၢၼ် တႃႇၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 02/12/2023 မီးၸုမ်းပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်း ၶိူဝ်း ၶႄႇ ဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး...

ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇ ပေႃႉ

ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ပၼ် တႃႇၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24/10/2023 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ...

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ SSPP/SSA လူင်းတူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီ ၵူၼ်းမိူင်း ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ၼမ်ႉၶမ်း

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ(မေႃယႃ)ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼၼ်ႉ လူင်းၸွႆႈထႅမ်တူၺ်းထိုင်ပၼ် ပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းပၢႆးၽေး ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ၼမ်ႉၶမ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ20-11-2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် (09:00)မူင်းတေႃႇထိုင် (16:00)...

ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP ၸွႆႈထႅမ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢၼ်တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉ ပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(24) ၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈသၢၼ် တီႈ‌ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17...

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၊ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ႁူမ်ႈ ၵၼ် လူင်းတူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင် တိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ (မေႃယႃ) လႄႈ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼႂ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢၼ်တူင်ႉ ၼိုင်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ လူင်းၸွႆႈထႅမ်တူၺ်းထိုင်ပၼ် ပၢႆး ယူႇလီ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပၢင်တိုၵ်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

မိူဝ်ႈၽွင်း ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တိုၵ်ႉသုၵ်ႉယုင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လူဝ်ႇၼႅတ်ႈဢဝ်ၼႅတ်ႈသိမ်း ၶူဝ်းၽုၵ်ႇၶူဝ်းသွမ်ႈ မၢၵ်ႇၶဝ်ႈ တဝ်ႈၼမ်ႉၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ႇၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၽႂ်မၼ်းၵေႃႈ ၼႅတ်ႈၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈ...