News

News

Wednesday
July, 17

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပၢင်ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ ၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇ (Computer ) ၸုပ်ႉထီႉ ( 6)

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆႈ ၸတ်းပၢင်လူင်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် Computer ဢၼ်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇဝႆႉ တီႈႁူင်းသွၼ် Computer ငဝ်ႈငုၼ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ႁိူင်( 2 ) လိူၼ် ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 21 / လိူၼ် August /2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း 8 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ယူႇတီႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်း ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူင်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ဢၼ်တႄႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇမႃး မိူဝ်ႈလိူၼ် June (21) ဝၼ်း တေႃႇထိုင် လိူၼ် August (21) ဝၼ်း ၶၢဝ်းတၢင်းႁိူင် 2 လိူၼ် လႄႈ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၽူႈၼမ်း ၼႂ်း(1) ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၵျေႃႇလႃႉ ၊ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း(2) ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးသူႉ ၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ထိူၼ်ႇမိူင်း ၵႅမ် ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇငဝ်ႈငုၼ်း လႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်း ၼႂ်းၵေႃႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်းလၢႆလၢႆၸဝ်ႈ ဢိၵ်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၢႆး/ယိင်း ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ႁူမ်ႈသဵင်ႈ (69) ၸဝ်ႈ/ၵေႃႉ ယူႇယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ဢၼ်လႆႈပူင်သွၼ်ပၼ်ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇၽႃႇသႃႇပူင်သွၼ် မီးဝႆႉ- ပိုၼ်ႉထၢၼ်လွၵ်းမိုဝ်း ၊ Microsoft Word ၊ Microsoft Publisher ၊ Power Point ၊ Excel ၊ Application Installation And Printing ၊ Photoshop ၊ လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း Internet ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉ မီးၽူႈၼမ်းၼႂ်း(2) မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈ ၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင် ၊ ၶူးပူင်သွၼ် လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၶွပ်ႈၸႂ် ၊ ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ် Computer မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းသူင်ႇသၢင်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်း ၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းလူင်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် Computer ၼႆႉၽူႈယႂ်ႇ ၵူၼ်းလူင်လႆႈယိုၼ်ႈဢၢပ်ႈ ပၼ်ၶႅပ်းဝႂ်သူးလုၵ်ႈ ႁဵၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ သူးထီႉ (1) ၊ ထီႉ(2) ၊ ထီႉ(3) လုၵ်ႈႁဵၼ်း လႄႈ ယိုၼ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်ၶႅပ်းဝႂ်ယွင်ႈယေႃး လုၵ်းႁဵၼ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇယဝ်ႉ ။

Photo -Credit

ၵၢၼ်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽၢႆႇ Computer ၼႆႉ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ႇၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၶတ်းၸႂ်ပူၵ်းပွင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ၶိုၼ်ႈမႃးထိုင် ၸုပ်ႈထီႉ (6) ယဝ်ႉလႄႈ ၊ မိူဝ်းၼႃႈမႃးၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းပေႃးတေမီးၼမ်ႉၵတ်ႉၶိုၼ်ႈသုင်မႃးၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးသေ တိုၼ်းမီးၽႅၼ်ၵၢၼ်တႃႇတေသိုပ်ႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈယူႇယဝ်ႉ။

shanstateprogressparty

shanstatearmy

ပၢင်သွၼ်computer

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း SSPP/SSA ႁူပ်ႉထူပ်း ၸွႆႈထႅမ် ၽူႈႁတ်းႁၢၼ် ႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ဢၼ်တေႃႇသူပၢင်တိုၵ်း သေ လႆႈပဵၼ်တုၵ်ႉၶိတ

ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ႁူပ်ႉထူပ်းၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် တေႃႇၽူႈမီးၸၼ်ႉ ဢၼ်မီးၼမ်ႉ ၸႂ်ႁတ်းႁၢၼ် တေႃႇသူႈၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်းမႃး ၼႂ်းၵႄႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽူႈၶႂၢၵ်ႈမိူင်းလႄႈ ၽူႈယႃႉၽွၵ်ႈသႅတ်ႉၸႃႇၼိူဝ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး တႄႇဢဝ်ၼႂ်းပီႊ1995မႃး တေႃႇထိုင် ပီႊ2024ၼီႈ။ ပီႃ2024ၼီႈ လိူၼ်June(3)ဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း...

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇယူႇလီ SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်ၽိုၵ်းလိုမ်ႉ ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၾၢႆႇယူႇလီ ၸုပ်ႈထီႉ(2)

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇယူႇလီ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုဝ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်ၽိုၵ်းလိုမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၾၢႆႇယူႇလီ ၸုပ်ႈထီႉ(2) ဢွင်ႈတီႈႁူင်းယႃ လူင် ၵူၼ်းမိူင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇလေႃႉ ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်မေႇ...

နိုင်ငံရေး နည်းလမ်းနဲ့ အဖြေရှာမရရင် စစ်ရေးနည်းလမ်းဖြင့် အဖြေရှာရလိမ့်မည်ဟု SSPP/SSA ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဆို

စစ်မှန်သော ပြည်ထောင်စု ဒီမိုကရေစီ ရရှိရန် နိုင်ငံရေး စားပွဲဝိုင်းတွင် အဖြေရှာသည့် နည်းလမ်း မရှိတော့ ခြင်းကြောင့် တိုက်ပွဲ ဖြစ်ရတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA မှ...

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ NCOC ၸုပ်ႈထီႉ(1)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင် သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ (Non-Commissioned Officer Course) NCOC ၸုပ်ႈထီႉ(1) ဢွင်ႈတီႈ...

ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULA/AA ဒုစစ်ဦးစီးချုပ် နှင့် SSPP/SSA အရာရှိသင်တန်းကျောင်း အလုပ် အမူဆောင်တို့တွေ့ဆုံ

ဧပြီလ ၂၄ ရက် နေ့မှာ ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULA/AA ဒုစစ်ဦးစီးချုပ် ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင် နှင့် ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA အရာရှိသင်တန်းကျောင်း အလုပ် အမူဆောင်ကော်မတီဝင်များ သင်တန်းသူ/သားများတို့ တွေ့ဆုံပြီး...