News

News

Friday
February, 23

ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ၼႃႈတီႈထုင်ႉမၢဝ်း ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၼႂ်းၸေႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈ တွၼ်ႈမၢႆ(9) ဢၼ်ပၵ်းသဝ်း တူင်ႉၼိုင် တၢင်းထုင်ႉမၢဝ်းၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸေႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 08-07-2023 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇ ဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(9) ထုင်ႉမၢဝ်း လႆႈၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၶွင်ၵိၼ်ယမ်ႉ တီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶိုမ်း ဢၼ်ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉၽဵတ်ႇ ၊ ဝၢၼ်ႈၶိုမ်းၵဝ်ႇ ၊ ဝၢၼ်ႈ ၶိုမ်းမႂ်ႇ ၊ ဝၢၼ်ႈ ႁိူၼ်းဝူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉလႆႈၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈသၢၼ် (47) ထူင္ ၊ ၵိူဝ် (47)ထူင္ ၊ ၽွင်ဝၢၼ်(47) ထူင္ ၊ ၼမ်ႉမၼ်းၵိၼ် (47) တဝ်ႈ ၊ ၼႂ်းဢိူင်ႇ လွႆၵူင် ဢၼ်ပဵၼ် ဝၢၼ်ႈမွၵ်ႇငႃးၸၢင်ႉ တႃႇလင်ႁိူၼ်း (35) လင္ လႆႈ ၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈ သၢၼ်(35) ထူင္ ၊ ၵိူဝ်(35)ထူင္ ၊ ၽွင်ဝၢၼ်(35) ထူင္ ၊ ၼမ်ႉမၼ်းၵိၼ် (35) တဝ်ႈ ၊ တီႈၵျွင်းမုၼ် ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈမွၵ်ႇငႃးၸၢင်ႉ လႆႈလူႇတၢၼ်း ၶဝ်ႈသၢၼ် (6) ထူင္ ၊ ၵိူဝ်(6)ထူင္ ၊ ၽွင်ႈဝၢၼ် (6)ထူင္ ၊ ၼမ်ႉမၼ်း ၵိၼ် (6)တဝ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

Photo-Credit

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 06-07-2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼႂ်း ဢိူင်ႇပုင်းလူင် မိူၼ်ၼင်ႇဝၢၼ်ႈပွၵ်ႈ တႃႇလင် ႁိူၼ်း (24) လင္ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ (1) လင္ ၊ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ႁူးသူၼ် ဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈႁိူၵ်ႈ လင်ႁိူၼ်း (18) လင္ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ (1) လင္ ၊ ဝၢၼ်ႈႁူးသူၼ် လင်ႁိူၼ်း(28) လင္ ၼိုင်ႈ မုင်ႉ ႁေႃႁိူၼ်းလႂ် လႆႈၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼိုင်ႈထူင် ၊ ၵိူဝ်ၼိုင်ႈထူင် ၊ ၽွင်ဝၢၼ်ၼိုင်ႈထူင် ၊ ၼမ်ႉမၼ်းၵိၼ် ၼိုင်ႈ တဝ်ႈ ၸဵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတေၸင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းလႆႈသဵင်ႈသဵင်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ေသ ၵႃႈၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈ ေတ ၶတ်းၸႂ်ၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး

#ထုင်ႉမၢဝ်း

#ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်း တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး/ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် (07:00)မူင်းတေႃႇထိုင်ဝၢႆးဝၼ်း (15:00) မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉ...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းၶူဝ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ် ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်း (18) ၼမ်ႉတူႈ ၼၼ်ႉ ၸွႆႈႁဵတ်းၶူဝ်ပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်း/ၵူၼ်းသိုၵ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ထုၺ်တၢင်း / ၶႂၢၵ်ႈတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (22) ၼွင်ၶဵဝ် ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ (7) ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်တၢင်း / ၶႂၢၵ်ႈတၢင်း ပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ ။...

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ထုၺ်ႈတၢင်း/ ၶႂၢၵ်ႈတၢင်း /မႄးႁဵတ်းၶူဝ်ပၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (18) ၼမ်ႉတူႈ ၊ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(22)ၼွင်ၶဵဝ် ၼၼ်ႉ ၸွႆႈႁဵတ်းတၢင်း/ၶႂၢၵ်ႈတင်း/ ႁဵတ်းၶူဝ်ပၼ်...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ထုၺ်တၢင်း/ၶႂၢၵ်ႈတၢင်း/မႄးတၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸွႆႈထုၺ်ၶႂၢၵ်ႈတင်း/ မႄးတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တေၵႂႃႇမႃးငၢႆႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႆသေ...

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ႁူပ်ႉထူပ်းပၼ်ႁႅင်းၸႂ် ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း တီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ၸွႆႈထႅမ် ငိုၼ်း တႃႇၵူၼ်း ပၢႆႈ ၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...