News

News

Wednesday
June, 19

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းသိၼ်ႇၵႃႊပူဝ်ႇဝႃႈဢမ်ႉမီးလွင်ႈ ၶၢႆၶိူင်ႈယိပ်းသိုၵ်း တေႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ

ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းသိၼ်ႇၵႃႊပူဝ်ႇ Vivian Balakrishnan လၢတ်ႈဝႃႈ ယူႇတီႈမိူင်းသျိၼ်ႇၵႃႊပူဝ်ႇသေ ဢမ်ႇလႆႈၶၢႆၶိူင်ႈယိပ်းသိုၵ်း တေႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၼႆႉ မီးမႃးပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိူင်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈလၢႆးငၢၼ်း ၾၢႆႇပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၸုမ်း SAC-M ၶဝ် တႅမ်ႈဢွၵ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 -01-2023 ၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ ၶိူင်ႈယိပ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းၵၢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼၼ်ႉ ပႃးၵုမ်ႇမၼီႇပၢႆးမၵ်ႈမီး ၼႂ်း13 ၸိုင်ႈမိူင်း လႄႈ ၵုမ်ပၼီႇ မိူင်းသိၼ်ႇၵႃႊပူဝ်ႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵဵဝ်ႇ ၶွင်ႈၸွမ်းယူႇ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈလၢႆးငၢၼ်း ၸုမ်း SAC-M တႅမ်ႈဢွၵ်ႇဝႆႉ လွင်ႈသူင်ႇၶၢႆပၼ်ၶိူင်ႈယိပ်းသိုၵ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵုင်ႇမၼီႇ ၼႂ်းမိူင်းသိၼ်ႇၵႃႊပူဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်ၽႈ ဢမ်ႇၵဵဝ်ၶွင်ႈ ၸွမ်း ၊ ၾၢႆႇၸဝ်ႈ ဢႃႇၼႃႇၶဝ်သမ်ႉ ၸွင်ႇပႃႈ လႆႈမီးလွင်ႈၵုတ်ႇထၢၼ်းတူၺ်း တႅတ်ႈတေႃးယဝ်ႉႁိူဝ် ၼႆ တႅၼ်းၽွင်း Dennis Tap ဢွၵ်ႇၶေႃႈထၢမ် ဝႆႉ ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၼႆ။

လွင်ႈမိူင်း သိၼ်ႇၵႃႊပူဝ်ႇ တင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈ ၵပ်းၵၢႆႇၵၼ် လူၺ်ႈၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၼႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ ၼႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႆႇသိမ်း ဢႃႇၼႃႇၼႂ်းပီႊ 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

#Shanstateprogressparty

#Shanstatearmy

#မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုပ်ႇတိူဝ်းဢႃႇယု ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငၢမ်းၸိုင်ႈမိူင်းထႅင်ႈ (6) လိူၼ်

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၶွင်ႇသီႇၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ/ႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တီႈဝဵင်းလူင်ၼေႇပျီႇတေႃႇသေ သိုပ်ႇတိူဝ်းဢႃႇယု ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငၢမ်းၸိုင်ႈမိူင်းထႅင်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း(6) လိူၼ်ၼႆယူႇယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 31/02/2024 ၼၼ်ႉ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၶွင်ႇ သီႇ ၾၢႆႇ ၵႅတ်ႇၶႄ/ႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသူင်ႇတူဝ်တႅၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ

ပၢင်ၵုမ်လူင် ၾၢႆႇၽွင်းလူင်ၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ တီႈၸေႈဝဵင်း လုၼ်ႇပရႃႇပၼ်ႇ ၼႂ်း ၸိုင်ႈမိူင်းလၢဝ်း(လႃႇဢူဝ်ႇ) မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28-29/01/2024 ၶၢဝ်းတၢင်း (2) ဝၼ်း ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇႁွင်ႈ ၵၢၼ် ၽွင်းလူင်ၼွၵ်ႈ...

ၵႅမ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ ႁူပ်ႉထူပ်းၽူႈဢွၼ် ႁူဝ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

ၵႅမ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ မိတ်ႉသတိူဝ်ႇ သုၼ်းဝေႇတူင်ႇ ႁွတ်ႈၽႅဝ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ႁူပ်ႉထူပ်းၸွမ်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ တီႈဝဵင်းလူင် ၼေႇပျီႇတေႃႇၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 05/01/2024 ၼၼ်ႉ ၵႅမ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇ ၼွၵ်ႈ မိူင်း မိူင်းၶႄႇ...

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ တိုၵ်းသူၼ်း တႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တေလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ တိုၵ်းသူၼ်း လၢတ်ႈတီႈၼႂ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈဢွၼ်ၵၼ် ႁူမ်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ် ပုၼ်ႈတႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မျၢၼ်ႇမႃႇ တေလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼၼ်ႉၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ လၢတ်ႈတီႈပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20/11/2023 ၼၼ်ႉဝႃႈ- ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း...

ဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇ တေသိုပ်ႇၸွႆႈထႅမ် ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ယူႇၶရဵၼ်းထႅင်ႈ

ပိၼ်ႇတၵုၼ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13-06-2023 ၼၼ်ႉဝႃႈ - မိူဝ်ႈၽွင်း ယူႇၶရဵၼ်း တိုၵ်ႉ ၶိုၼ်ႈၼႃႈသိုၵ်း လေႃႇတိုၵ်းၶိုၼ်း ရၢတ်ႉသျူးၼၼ်ႉ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႊ တေ...

ၽွင်းလူင်မလေးသျူး တိုၵ်းသုၼ်းႁႂ်ႈထႆးၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်း ၵၢၼ်ၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

လွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ လႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇ သိုၵ်းသိမ်း ဢႃႇၼႃႇမႃး သေၼင်ႇ ႁိူဝ်တေ ၶူင်သၢင်ႈ လႆႈလွင်ႈၼိမ်သဝ်းၵတ်းယဵၼ်ႉၼၼ်ႉ ၶႆႈႁႂ်ႈမိူင်းထႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၼႂ်း ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ တွၼ်ႈၼိုင်ႈယူႇၼႆ ၽွင်း ...