News

News

Thursday
June, 20

ၽွင်းလူင်မလေးသျူး တိုၵ်းသုၼ်းႁႂ်ႈထႆးၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်း ၵၢၼ်ၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

လွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ လႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇ သိုၵ်းသိမ်း ဢႃႇၼႃႇမႃး သေၼင်ႇ ႁိူဝ်တေ ၶူင်သၢင်ႈ လႆႈလွင်ႈၼိမ်သဝ်းၵတ်းယဵၼ်ႉၼၼ်ႉ ၶႆႈႁႂ်ႈမိူင်းထႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၼႂ်း ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ တွၼ်ႈၼိုင်ႈယူႇၼႆ ၽွင်း လူင် မိူင်းမလေးသျူး (ဢၢၼ်ၼႃႇဝႃႇဢီႇပႃႇရႃႇႁိၼ်ႇ) တုၵ်းယွၼ်းဝႆႉ မိူဝ်ႈ ပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းၽတ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ ။

ဝၢႆးသေ (ဢၢၼ်ႇၼႃႇဝႃႇ ဢီႇပႃႇရႃႇႁိၼ်ႇ)ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၽွင်းလူင်းမိူင်းမလေးသျူး ၼၼ်ႉ လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တင်း ၽွင်းလူင်းမိူင်းထႆး (ပႃႇရႃႇယုတ်ႈ ၶျၼ်ႇ ဢူဝ်ႇၶျႃႇ) ပွၵ်ႈ ၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆးၼႆႉ ၶတ်းၸႂ် ၵုမ်းထိင်းဝႆႉ လွင်ႈၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇၸွမ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈပေႃးမိူၼ်ၵဝ်ႇသေဢမ်ႇၵႃး ၵႆႉလၢတ်ႈၵႅတ်ႇၶႄပႃး လွင်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်း ဢႃႇၼႃႇသေ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ထူပ်းပၼ်ႁႃ လွင်ႈႁုၵ်ႉႁၢႆႉ၊ လွင်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇ ၼိမ် သဝ်းၼၼ်ႉ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ၸွင်ႇလႆႈၺႃး ၵူႈမိူင်းမိူင်း ၸိၸမ်ႈ ထတ်းသၢင်တေႃႇ မိူင်းထႆး ယူႇယဝ်ႉ။

တႃႇတေၵႄႈလိတ်ႈလႆႈ ပၼ်ႁႃလွင်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းဢႃႇသီႇယၢၼ်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်သေၶတ်းၸႂ်ၶိုင်ပွင်မႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းၼႆႉၵေႃႈ ပႆႇထိုင်တီႈယိူင်းဢၢၼ်းသေ လွင်ႈဢၼ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ဢႃႇသီႇယၢၼ်ႇၶဝ် ႁူမ်ႈလႆႈၸႂ်တူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႆႉ 5 ၶေႃႈ မိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ 2022 တႃႇတေ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ လႄႈ လွင်ႈႁူပ်ႉ ထူပ်းဢုပ်ႇ ဢူဝ်းၵၼ် ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈ သင်မႃး ယွၼ်ႉၼၼ် တႃႇတေၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မၢၼ်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းဢႃႇသီႇယၢၼ်ႇသေ ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၸိူင်ႉၼင်ႇ ဢၼ်တူၵ်းလူင်း ၵၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉယူႇ ၽွင်းလူင်မလေးသျူး လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#ၽွင်းလူင်

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုပ်ႇတိူဝ်းဢႃႇယု ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငၢမ်းၸိုင်ႈမိူင်းထႅင်ႈ (6) လိူၼ်

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၶွင်ႇသီႇၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ/ႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တီႈဝဵင်းလူင်ၼေႇပျီႇတေႃႇသေ သိုပ်ႇတိူဝ်းဢႃႇယု ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငၢမ်းၸိုင်ႈမိူင်းထႅင်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း(6) လိူၼ်ၼႆယူႇယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 31/02/2024 ၼၼ်ႉ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၶွင်ႇ သီႇ ၾၢႆႇ ၵႅတ်ႇၶႄ/ႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသူင်ႇတူဝ်တႅၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ

ပၢင်ၵုမ်လူင် ၾၢႆႇၽွင်းလူင်ၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ တီႈၸေႈဝဵင်း လုၼ်ႇပရႃႇပၼ်ႇ ၼႂ်း ၸိုင်ႈမိူင်းလၢဝ်း(လႃႇဢူဝ်ႇ) မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28-29/01/2024 ၶၢဝ်းတၢင်း (2) ဝၼ်း ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇႁွင်ႈ ၵၢၼ် ၽွင်းလူင်ၼွၵ်ႈ...

ၵႅမ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ ႁူပ်ႉထူပ်းၽူႈဢွၼ် ႁူဝ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

ၵႅမ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ မိတ်ႉသတိူဝ်ႇ သုၼ်းဝေႇတူင်ႇ ႁွတ်ႈၽႅဝ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ႁူပ်ႉထူပ်းၸွမ်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ တီႈဝဵင်းလူင် ၼေႇပျီႇတေႃႇၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 05/01/2024 ၼၼ်ႉ ၵႅမ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇ ၼွၵ်ႈ မိူင်း မိူင်းၶႄႇ...

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ တိုၵ်းသူၼ်း တႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တေလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ တိုၵ်းသူၼ်း လၢတ်ႈတီႈၼႂ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈဢွၼ်ၵၼ် ႁူမ်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ် ပုၼ်ႈတႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မျၢၼ်ႇမႃႇ တေလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼၼ်ႉၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ လၢတ်ႈတီႈပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20/11/2023 ၼၼ်ႉဝႃႈ- ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း...

ဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇ တေသိုပ်ႇၸွႆႈထႅမ် ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ယူႇၶရဵၼ်းထႅင်ႈ

ပိၼ်ႇတၵုၼ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13-06-2023 ၼၼ်ႉဝႃႈ - မိူဝ်ႈၽွင်း ယူႇၶရဵၼ်း တိုၵ်ႉ ၶိုၼ်ႈၼႃႈသိုၵ်း လေႃႇတိုၵ်းၶိုၼ်း ရၢတ်ႉသျူးၼၼ်ႉ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႊ တေ...

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းသိၼ်ႇၵႃႊပူဝ်ႇဝႃႈဢမ်ႉမီးလွင်ႈ ၶၢႆၶိူင်ႈယိပ်းသိုၵ်း တေႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ

ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းသိၼ်ႇၵႃႊပူဝ်ႇ Vivian Balakrishnan လၢတ်ႈဝႃႈ ယူႇတီႈမိူင်းသျိၼ်ႇၵႃႊပူဝ်ႇသေ ဢမ်ႇလႆႈၶၢႆၶိူင်ႈယိပ်းသိုၵ်း တေႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၼႆႉ မီးမႃးပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိူင်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ ။ ၼႂ်းလိၵ်ႈလၢႆးငၢၼ်း ၾၢႆႇပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၸုမ်း SAC-M ၶဝ်...