News

News

Friday
September, 29

ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လုမ်းၽၢႆႇမၢၼ်ႈ ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁိူၼ်း တႃႇထတ်းႁူဝ်ၵူၼ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

ၸုမ်းၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၼႂ်းလုမ်း ၽၢႆႇမၢၼ်ႈၶဝ် ဢွၵ်ႇတူင်ႉၼိုင် ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ႁူဝ်ႁိူၼ်းၸႅၼ်ႇ ပိူဝ်ႈတႃႇတေႁူႉႁူဝ်ၵူၼ်း တႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်တေၸတ်း ႁဵတ်းၼႂ်းပီႊ 2023 ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ ။

ပူၼ်ႉမႃ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 07-လိူၼ်ၵျူၼ်ႇၼႃႇဝႃႇရီႇ ပီႊ 2023 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်း ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လုမ်းၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ႁိူၼ်းၸႅၼ်ႇ တႃႇၼပ်ႉႁူဝ်ၵူၼ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်း ပီႊ 2023 ၼႆႉဝႃႈၼႆ ။

ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်း ၽၢႆႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းလုမ်းၶဝ် မႃးပႂ်ႉတီႈၵျွင်းၵၢင်ဝဵင်း ထမ်ႇမႃႇယူင်ႇၼႆႉသေ ပႂ်ႉၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ႁိူၼ်းၸႅၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်ၼႆႉဢေႃႈ  ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉ တႃႇတေႁူႉႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း ဢၼ်တေတွၼ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းၼႆႉၶႃႈယူဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇသႂ်ႇဢေႃႈ ” ဝႃႈၼႆ ။

ၵွၼ်ႇပႆႇထိုင် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းပီႊ 2023 ၼႆႉ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ၸွမ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇၸုမ်းၶဝ်  ၊ ၸုမ်းဢၼ်ၵႆႉ ၶဝ်ႈတိုၵ်းၼႂ်းဝဵင်း ၊ ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ဢၼ်ၸၢင်ႈပၼ်လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈ ၼႂ်းၵၢၼ် လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈမႆႈၸႂ် လႄႈ တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵၢၼ်မိူင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းပီႊ 2023 တေဢွင်ႇမၢၼ်ၵႂႃႇလီငၢမ်းၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် မႅၼ်ႈၽွင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶတ်းၸႂ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ ၸုမ်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း လၢႆလၢႆၸုမ်း ပိူဝ်ႈတႃႇတေမီးသုၼ်ႇၸတ်းလႆႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ လီလီ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵႃး တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၶဝ်ႈၸွႆႈထႅမ်ပႃး ႁႂ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပီႊ 2023 ၼႆႉ ပေႃးတေယဝ်ႉတူဝ်ႈဢွင်မၢၼ်ၵႂႃႇလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ယူႇၶရဵင်ႊ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ ၶႄႇ-ရၢတ်ႉသျႃး လူတ်းယွမ်းလူင်း

ဝၢႆး‌သေ ရၢတ်ႉသျႃး တေႇၶဝ်ႈတိုၵ်း ယူႇၶရဵင်ႊ တၢင်းႁိူင် ၸမ်ၼိူင်ႈပီႊ ၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈ မိူင်း ၶႄႇ တေၶိုၼ်းမႄး ၼမ်ႉသၢင်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶေႃႈပိုၼ် ...

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇ လွင်ႈမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆ ၸွင်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

ဝၢႆးသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇထႆး ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈ ထုၼ်းမိၼ်းလၢတ်ႉ ၽူႈၵႃႉၶၢႆၵွင်ႈၵၢင်ႇ လႄႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈလွင်ႈၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်ပႃးၸိူဝ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈၽွင်းၶဝ်ႈသွၵ်ႈ တီႈႁူင်းသဝ်း ၽူႈမီးတၢင်းၽိတ်း ၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်ပႃး ၶေႃႈမုၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ...

မိူင်းၶႄႇပၼ်ႁႅင်း တႃႇတေႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ

ၼင်ႇႁိုဝ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၶိုၼ်းမီးလွင်ႈမၼ်ႈၼိမ်သဝ်းမႃး လႄႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈၶဝ်ႈၼႂ်းသဵၼ်ႈတၢင်း တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၼၼ်ႉ ၽၢႆႇမိူင်းၶႄႇ တေႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်း ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်း ၵူႈမိူင်းမိူင်းယူႇၼႆ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၽၢႆႇၵပ်းသိုပ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း  Zhao Lijian လၢတ်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း တီႈပၢင် သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၼႆ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ...

ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မိူင်းၶႄႇဢၼ်ယႂ်ႇသုတ်း လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်

မိူဝ်ႈၼူဝ်ႇဝုၼ်ႇပိူဝ်ႊ 15 ပီႊ 2021 ၼႆႉ ၽူႈတၢင်တူဝ်မိူင်းၶႄႇၼႂ်းဢႄးသျႃး Mr. ၸၢၼ်ႉၵေႃႇသိၼ်း ၽွင်းတၢင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း  ႁွတ်ႈထိုင်ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈသေ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တင်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝႃႈၼႆ...

ဢမေႇရိၵၢၼ်ႊ တင်း ၶႄႇတေႁူမ်ႈၵၼ် ယိပ်းၵမ်လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ

မိူင်းဢၼ် ပွႆႇဢွၵ်ႇလႆႈ ထၢတ်ႈငူၼ်ႉ ၵႃႇပုၼ်ႇတၢႆႇဢွၵ်ႉသၢႆႉ ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၼႂ်းၵၢမ်ႇၽႃႇ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းဢမေႇရိ ၵၢၼ်ႊ လႄႈ မိူင်းၶႄႇ သွင်မိူင်းၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 November ၼၼ်ႉလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ သွင်မိူင်းမီး...

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈဝူင်ႈ ၸုမ်းၵေႃႉၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ (427) ၵေႃႉ

SSPP/SSA 11.10.2021 ၼႂ်းဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တၢင်းၼမ် လႄႈ ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ 427 ၵေႃႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NUG  ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ ။ တေႇမိူဝ်ႈ လိူၼ် September,...