News

News

Tuesday
July, 16

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၵွင်ႈလူင် လႄႈ ၽၢႆႇ SSPP/SSA ႁႅၼ်းသိုၵ်းဝႆႉၼႅၼ်ႈၼႃ

ဝၢႆးသေသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယွၼ်းႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA သုတ်ႉထွႆဢွၵ်ႇပၼ် ၽၢႆႇၸၢၼ်း တၢင်းၵႃး ပၢင်လူင် လၢႆးၶႃႈ မိူင်းၼွင်ယဝ်ႉ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢမ်ႇယွမ်းထွႆထွၼ်ဢွၵ်ႇ ပၼ်လႆႈၼႆ လႄႈ ယူႇတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းတမ်းတပ်ႉၵွင်ႈလူင်ယူႇယဝ်ႉ။

တီႈၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉမိူဝ်ႈလဵဝ် ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် 3 သဵၼ်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းမိူင်းတႆးၵွၼ်ၵၢင် ဢၼ်ယၢမ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ပီႊ 2015 တႃႈသၢမ်ပူး ၊ ႁၢႆးပႃ ၊ ဝၢၼ်ႈလူၺ်ႇ ၊ မိူင်းဢၢၵ်ႇ ၊ ဝၢၼ်ႈသေႃႉ ၊ တေႃႇထိုင်မူၺ်ႇတေႃႇဝဵင်းၵဝ်ႇ မိူင်းၼွင်ၸိူဝ်းၼႆႉမႃးယူႇ၊ ယၢမ်းလဵဝ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ယၼ်မၼ်ႈပၵ်းၼႃႈသိုၵ်းၵုမ်းၵမ်ဝႆႉ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် 3 သဵၼ်ႈ လႄႈ သၢႆသိုၵ်းSSPP/SSA ႁွတ်ႈၽႅဝ်ထိုင်ဝႆႉ ၽၢႆႇတူၵ်း ၊ ၽၢႆႇဢွၵ်ႇ တိူင်းၶူဝ်လမ်ဝႆႉယူႇ။

Photo-Credit

ၽူႈမီးၸၼ်ႉဢၼ်မီးဝႆႉၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းၸဝ်ႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “ လႆႈဝႃႈသိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈ ႁွတ်ႈၽႅဝ် ထိုင်ဝႆႉ တီႈပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈတိူင်းၶူဝ်လမ်ၵေႃႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် လႆႈၵူဝ်ဝႆႉပိူင်ၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉၼၼ်ၸင်ႇႁႂ်ႈသိုၵ်းႁဝ်းထွႆဢွၵ်ႇပၼ် ၵူၺ်းၵႃႈႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ တိုၼ်းဢမ်ႇ ၸၢင်ႈထွႆ သင်မီးၵၢၼ်ႁႅၼ်းသိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ၵေႃႈႁဝ်းၶႃႈတေႁႅၼ်းသိုၵ်း တေႃႇသူႈၶိုၼ်းၵူၺ်း ” ဝႃႈၼႆ။

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁႅင်းၵူၼ်းဢိူမ်ႈၸမ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး မွၵ်ႈ 300 ၵေႃႉ တင်ႈပႃး ၵွင်ႈလူင် 81mm ဝႆႉ တီႈႁိမ်းလွႆၼမ်ႉတုၼ် ၽၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ႁိမ်းတိၼ်လွႆၶႄႇ ၼႂ်းၵႄႈဝူင်ႈၵၢၼ် ပၢင်လူင် လၢႆးၶႃႈဝႆႉယူႇ လႄႈ ဝၢႆႇၼႃႈၸူးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉယူႇ ၸိူဝ်းၵွင်းသၢင်း ဢိူင်ႇၼႃးမင်း ၸေႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၵေႃႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဢဝ် တီႈယူႇၼႃႈလိၼ်ပေႉပုၼ်ႈ ဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ “ၵၢၼ်ဢၼ်ႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈထွႆၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၽႅၼ်သွၼ်ႉၽႅၼ်ၵူၺ်း မၼ်းမီး ၸုမ်းဢၼ်ၶႂ်ႈၶဝ်ႈယူႇၶိုၼ်းတီႈယူႇၵဝ်ႇၶဝ်ၶိုၼ်းဢေႃႈ ပေႃးတေဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းမႃးတိုၵ်း ႁႅင်းသိုၵ်း ဢမ်ႇပေႉလႆႈယဝ်ႉၶႃႈၼႃႇႁႅင်းမၢၵ်ႇၵွင်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈယဝ်ႉ၊ ယၢမ်းလဵဝ်လိူဝ်သေ ၸႂ်ႉႁၢင်ႈမၢၵ်ႇ ၵၢင်မၢၵ်ႇ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းသင်ယဝ်ႉ သိုၵ်းၵေႃႈလၵ်ႉပၢႆႈၼမ် ၊ ႁႅင်းသိုၵ်းဢၼ် မႃးမီးယူႇၸိူဝ်းႁိမ်းႁဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၵိုတ်းသင် ၽၢႆႇတၢင်းၼိူဝ်ၶဝ်လႅၼ်ၶဝ်သေၸႂ်ႉမႃးယိုဝ်းဝႃႇ ထၢင်ႇဝႃႈႁႅင်းသိုၵ်းယႂ်ႇၼမ်တႄႉတႄႉၽိူဝ်ႇမႃးၵေႃႈ ႁႅင်းသိုၵ်းဢမ်ႇမီးသင် လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၽူင်ႉပၢႆႈ တင်းၼမ်ၵေႃႈမီး ဢၼ်ပၢႆႈမႃးမီးၼႂ်းၸုမ်း ႁဝ်းၵေႃႈမီး ၊ ႁႅင်းၵူဝ်ႇမၢၼ်ႇတူဝ်ႇ လုၵ်ႉၼိူဝ်လွႆတႆးလႅင်းမႃး မီး 60 ၵေႃႉ ၶဝ်သင်ႇၵၼ်မႃးဝႃႈ တေလႆႈၸႅၵ်ႇၽေၵၼ်သေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႃႇ ႁႅင်းသိုၵ်းဢၼ်တေထႅမ်သူ မီး 600 ၵေႃႉၼႆသေ ၸႂ်ႉၶဝ်ႈမႃးႁႃ လၵ်ႉယိုဝ်း လၵ်ႉပွႆႇမၢၵ်ႇယူႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇၶိုၼ်း လႄႈ ၵႃႈလႆႈယွမ်းတူဝ် ပၢႆႈၶဝ်ႈယူႇဝႆႉ ၼႂ်းၸုမ်းႁဝ်းၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈထွႆထွၼ်ဢွၵ်ႇၼႃႈလိၼ်ပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တိုၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈထွႆသင်ဝႃႈ ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵေႃႈ ၽၢႆႇ SSPP/SSA တိုၼ်းတေတႃႇသူႈၶိုၼ်းယူႇယဝ်ႉ။

#shanstateprogressparty #shanstatearmy

#ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

#ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်း

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ရှမ်းမြောက် မိုင်းရယ်မြို့ကို SSPP/SSA မှ စစ်အင်အား ထောင်နှင့်ချီ ဝင်ရောက် တပ်စွဲ

ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မိုင်းရယ်မြို့နယ် အတွင်း ဒေသတည် ငြိမ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့လုံခြုံရေး အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး SSPP/SSA မှ စစ်အင်အား ၁၀၀၀ ကျော်သည် ယမန်နေ့ ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်နေ့...

ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP/SSA နှင့် TNLA တို့ ၃ နေရာ တိုက်ပွဲအတွင်း နှစ်ဖက်ထိခိုက်ကျဆုံးမှုရှိ

ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA အခြေချတပ်စွဲထားသည့် စခန်းများကို တအာင်း လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA က ဇူလိုင်လ ၅ ရက်နေ့တွင် ဝင်ရောက် တိုက်ခိုက်ရာမှ အပြန်လှန် တိုက်ခိုက် မှု...

ပၢင်တိုၵ်း SSPP/SSA တင်း TNLA – 3 ဢွင်ႈတီႈ သွင်ၽၢႆႇမီးလွင်ႈတူၵ်းသုမ်း

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉယူႇတီႈ ဝၢၼ်ႈလုၵ်းပႃ ၽၢႆႇၸၢၼ်း တၢင်းၵႃးလူင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယၢၼ်ၵႆမွၵ်ႈ 7 လၵ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတပ်ႉ TNLA ၶဝ်ႈၵႂႃႇယိုဝ်းသႂ်ႇ ၵူၼ်းပႂ်ႉၵိၵ်ႉ SSPP/SSA လႄႈ သွင်ႇၽၢႆႇလႆႈတႄႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်...

“ကျောက်မဲမြို့နယ်နှင့် သီပေါမြို့နယ်အတွင်း TNLA တပ်မှ SSPP တပ်ကို ဝင်ရောက် တိုက်ခိုက်မှုရှိ” ဆိုသည့်...

ယနေ့ ဇွန်လိုင်လ ၅ ရက် ညနေ ၅:၂၅ အချိန်မှာ SSPPInfo Facebook Page မှ "ကျောက်မဲမြို့နယ်နှင့် သီပေါမြို့နယ်အတွင်း TNLA တပ်မှ SSPP တပ်ကို...

လဲချားမြို့နယ် နှင့် ရပ်စောက်မြို့နယ်အတွင်းဒေသလုံ ခြုံရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေစဉ် RCSS တပ်ဖွဲ့ ဝင်တစ်ချို့၏...

ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA ၏ အထူးတပ်ဖွဲ့မှ ဒေသ လုံခြုံရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေစဉ် ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS တပ်ဖွဲ့များ ထောင်ထားသည့် လက်လုပ် မိုင်း အချို့ကို ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း လဲချားမြို့နယ်နှင့်...

SSPP/SSA ယိုတ်းသိမ်းလႆႈ မၢၵ်ႇမႅင်း ဢၼ်ပႆႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လႄႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ

သၢႆသိုၵ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၾၢႆႇၵူတ်ႇမူၺ်ႉမၢၵ်ႇ ၼႂ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လူင်း ၵူတ်ႇမူၺ်ႉမၢၵ်ႇ ဢၼ်ၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လႄႈ ၸေႈဝဵင်းလွၵ်ႉ ၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼၼ်ႉသေ...