News

News

Wednesday
April, 24

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၵွင်ႈလူင် လႄႈ ၽၢႆႇ SSPP/SSA ႁႅၼ်းသိုၵ်းဝႆႉၼႅၼ်ႈၼႃ

ဝၢႆးသေသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယွၼ်းႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA သုတ်ႉထွႆဢွၵ်ႇပၼ် ၽၢႆႇၸၢၼ်း တၢင်းၵႃး ပၢင်လူင် လၢႆးၶႃႈ မိူင်းၼွင်ယဝ်ႉ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢမ်ႇယွမ်းထွႆထွၼ်ဢွၵ်ႇ ပၼ်လႆႈၼႆ လႄႈ ယူႇတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းတမ်းတပ်ႉၵွင်ႈလူင်ယူႇယဝ်ႉ။

တီႈၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉမိူဝ်ႈလဵဝ် ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် 3 သဵၼ်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းမိူင်းတႆးၵွၼ်ၵၢင် ဢၼ်ယၢမ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ပီႊ 2015 တႃႈသၢမ်ပူး ၊ ႁၢႆးပႃ ၊ ဝၢၼ်ႈလူၺ်ႇ ၊ မိူင်းဢၢၵ်ႇ ၊ ဝၢၼ်ႈသေႃႉ ၊ တေႃႇထိုင်မူၺ်ႇတေႃႇဝဵင်းၵဝ်ႇ မိူင်းၼွင်ၸိူဝ်းၼႆႉမႃးယူႇ၊ ယၢမ်းလဵဝ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ယၼ်မၼ်ႈပၵ်းၼႃႈသိုၵ်းၵုမ်းၵမ်ဝႆႉ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် 3 သဵၼ်ႈ လႄႈ သၢႆသိုၵ်းSSPP/SSA ႁွတ်ႈၽႅဝ်ထိုင်ဝႆႉ ၽၢႆႇတူၵ်း ၊ ၽၢႆႇဢွၵ်ႇ တိူင်းၶူဝ်လမ်ဝႆႉယူႇ။

Photo-Credit

ၽူႈမီးၸၼ်ႉဢၼ်မီးဝႆႉၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းၸဝ်ႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “ လႆႈဝႃႈသိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈ ႁွတ်ႈၽႅဝ် ထိုင်ဝႆႉ တီႈပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈတိူင်းၶူဝ်လမ်ၵေႃႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် လႆႈၵူဝ်ဝႆႉပိူင်ၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉၼၼ်ၸင်ႇႁႂ်ႈသိုၵ်းႁဝ်းထွႆဢွၵ်ႇပၼ် ၵူၺ်းၵႃႈႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ တိုၼ်းဢမ်ႇ ၸၢင်ႈထွႆ သင်မီးၵၢၼ်ႁႅၼ်းသိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ၵေႃႈႁဝ်းၶႃႈတေႁႅၼ်းသိုၵ်း တေႃႇသူႈၶိုၼ်းၵူၺ်း ” ဝႃႈၼႆ။

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁႅင်းၵူၼ်းဢိူမ်ႈၸမ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး မွၵ်ႈ 300 ၵေႃႉ တင်ႈပႃး ၵွင်ႈလူင် 81mm ဝႆႉ တီႈႁိမ်းလွႆၼမ်ႉတုၼ် ၽၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ႁိမ်းတိၼ်လွႆၶႄႇ ၼႂ်းၵႄႈဝူင်ႈၵၢၼ် ပၢင်လူင် လၢႆးၶႃႈဝႆႉယူႇ လႄႈ ဝၢႆႇၼႃႈၸူးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉယူႇ ၸိူဝ်းၵွင်းသၢင်း ဢိူင်ႇၼႃးမင်း ၸေႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၵေႃႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဢဝ် တီႈယူႇၼႃႈလိၼ်ပေႉပုၼ်ႈ ဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ “ၵၢၼ်ဢၼ်ႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈထွႆၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၽႅၼ်သွၼ်ႉၽႅၼ်ၵူၺ်း မၼ်းမီး ၸုမ်းဢၼ်ၶႂ်ႈၶဝ်ႈယူႇၶိုၼ်းတီႈယူႇၵဝ်ႇၶဝ်ၶိုၼ်းဢေႃႈ ပေႃးတေဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းမႃးတိုၵ်း ႁႅင်းသိုၵ်း ဢမ်ႇပေႉလႆႈယဝ်ႉၶႃႈၼႃႇႁႅင်းမၢၵ်ႇၵွင်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈယဝ်ႉ၊ ယၢမ်းလဵဝ်လိူဝ်သေ ၸႂ်ႉႁၢင်ႈမၢၵ်ႇ ၵၢင်မၢၵ်ႇ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းသင်ယဝ်ႉ သိုၵ်းၵေႃႈလၵ်ႉပၢႆႈၼမ် ၊ ႁႅင်းသိုၵ်းဢၼ် မႃးမီးယူႇၸိူဝ်းႁိမ်းႁဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၵိုတ်းသင် ၽၢႆႇတၢင်းၼိူဝ်ၶဝ်လႅၼ်ၶဝ်သေၸႂ်ႉမႃးယိုဝ်းဝႃႇ ထၢင်ႇဝႃႈႁႅင်းသိုၵ်းယႂ်ႇၼမ်တႄႉတႄႉၽိူဝ်ႇမႃးၵေႃႈ ႁႅင်းသိုၵ်းဢမ်ႇမီးသင် လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၽူင်ႉပၢႆႈ တင်းၼမ်ၵေႃႈမီး ဢၼ်ပၢႆႈမႃးမီးၼႂ်းၸုမ်း ႁဝ်းၵေႃႈမီး ၊ ႁႅင်းၵူဝ်ႇမၢၼ်ႇတူဝ်ႇ လုၵ်ႉၼိူဝ်လွႆတႆးလႅင်းမႃး မီး 60 ၵေႃႉ ၶဝ်သင်ႇၵၼ်မႃးဝႃႈ တေလႆႈၸႅၵ်ႇၽေၵၼ်သေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႃႇ ႁႅင်းသိုၵ်းဢၼ်တေထႅမ်သူ မီး 600 ၵေႃႉၼႆသေ ၸႂ်ႉၶဝ်ႈမႃးႁႃ လၵ်ႉယိုဝ်း လၵ်ႉပွႆႇမၢၵ်ႇယူႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇၶိုၼ်း လႄႈ ၵႃႈလႆႈယွမ်းတူဝ် ပၢႆႈၶဝ်ႈယူႇဝႆႉ ၼႂ်းၸုမ်းႁဝ်းၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈထွႆထွၼ်ဢွၵ်ႇၼႃႈလိၼ်ပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တိုၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈထွႆသင်ဝႃႈ ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵေႃႈ ၽၢႆႇ SSPP/SSA တိုၼ်းတေတႃႇသူႈၶိုၼ်းယူႇယဝ်ႉ။

#shanstateprogressparty #shanstatearmy

#ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

#ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်း

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

SSPP/SSA တပ်စခန်းကို ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း သိန္နီမြို့နယ် အတွင်းရှိ ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA တပ်စခန်းတစ်ခုကို ယမန်နေ့ကစပြီး ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က တိုက်ခိုက်ရေး ဒရုန်းဖြင့် နှစ်ကြိမ်တိုင် စ တင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၼ်ႁူဝ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇ ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ် ၼႂ်းၸေႈ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼၼ်ႉသေ ႁွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ပိူဝ်ႈတႃႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆလႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14/03/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်း တေႃႇထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉၶၢႆႉ ၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ မၢၵ်ႇတူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ(1) ၵေႃႉ ၊ ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆၸွမ်း (4) လင် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 28/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:30 မူင်း...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီတပ်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား စစ်ကောင်စီဘက်က အရာရှိ(၅) ဦး အပါ...

ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ် မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA မှ ပအိုဝ်းဒေသ အတွင်း လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကို လုပ်ဆောင်နေစဉ် ရှမ်း ပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် အရှေ့ဘက်ခြမ်းတစ်နေရာမှာ ထိုးစစ်ဆင်လာသည့် စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနှင့်...

တပ်ႉသိုၵ်း ပဢူဝ်း PNLA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ပီႇတုၸိတ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ႁူဝ်ပူင်း

တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ပီႇတုၸိတ်ႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၊ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈပျီႇတုၸိတ်ႉ PNO မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ လႄႈ သုမ်းပႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီ ပူးပေါင်း PNO တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား ၊...

မနေ့က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ်-ဆီဆိုင်မြို့နယ် တစ်နေရာမှာ ဒေသ လုံခြုံရေးဆိုင် ရာလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသည့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA စစ် ကြောင်းကို စစ်ကောင်စီပူးပေါင်း PNO...