News

News

Wednesday
September, 27

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၵွင်ႈလူင် လႄႈ ၽၢႆႇ SSPP/SSA ႁႅၼ်းသိုၵ်းဝႆႉၼႅၼ်ႈၼႃ

ဝၢႆးသေသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယွၼ်းႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA သုတ်ႉထွႆဢွၵ်ႇပၼ် ၽၢႆႇၸၢၼ်း တၢင်းၵႃး ပၢင်လူင် လၢႆးၶႃႈ မိူင်းၼွင်ယဝ်ႉ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢမ်ႇယွမ်းထွႆထွၼ်ဢွၵ်ႇ ပၼ်လႆႈၼႆ လႄႈ ယူႇတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းတမ်းတပ်ႉၵွင်ႈလူင်ယူႇယဝ်ႉ။

တီႈၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉမိူဝ်ႈလဵဝ် ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် 3 သဵၼ်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းမိူင်းတႆးၵွၼ်ၵၢင် ဢၼ်ယၢမ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ပီႊ 2015 တႃႈသၢမ်ပူး ၊ ႁၢႆးပႃ ၊ ဝၢၼ်ႈလူၺ်ႇ ၊ မိူင်းဢၢၵ်ႇ ၊ ဝၢၼ်ႈသေႃႉ ၊ တေႃႇထိုင်မူၺ်ႇတေႃႇဝဵင်းၵဝ်ႇ မိူင်းၼွင်ၸိူဝ်းၼႆႉမႃးယူႇ၊ ယၢမ်းလဵဝ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ယၼ်မၼ်ႈပၵ်းၼႃႈသိုၵ်းၵုမ်းၵမ်ဝႆႉ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် 3 သဵၼ်ႈ လႄႈ သၢႆသိုၵ်းSSPP/SSA ႁွတ်ႈၽႅဝ်ထိုင်ဝႆႉ ၽၢႆႇတူၵ်း ၊ ၽၢႆႇဢွၵ်ႇ တိူင်းၶူဝ်လမ်ဝႆႉယူႇ။

Photo-Credit

ၽူႈမီးၸၼ်ႉဢၼ်မီးဝႆႉၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းၸဝ်ႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “ လႆႈဝႃႈသိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈ ႁွတ်ႈၽႅဝ် ထိုင်ဝႆႉ တီႈပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈတိူင်းၶူဝ်လမ်ၵေႃႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် လႆႈၵူဝ်ဝႆႉပိူင်ၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉၼၼ်ၸင်ႇႁႂ်ႈသိုၵ်းႁဝ်းထွႆဢွၵ်ႇပၼ် ၵူၺ်းၵႃႈႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ တိုၼ်းဢမ်ႇ ၸၢင်ႈထွႆ သင်မီးၵၢၼ်ႁႅၼ်းသိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ၵေႃႈႁဝ်းၶႃႈတေႁႅၼ်းသိုၵ်း တေႃႇသူႈၶိုၼ်းၵူၺ်း ” ဝႃႈၼႆ။

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁႅင်းၵူၼ်းဢိူမ်ႈၸမ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး မွၵ်ႈ 300 ၵေႃႉ တင်ႈပႃး ၵွင်ႈလူင် 81mm ဝႆႉ တီႈႁိမ်းလွႆၼမ်ႉတုၼ် ၽၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ႁိမ်းတိၼ်လွႆၶႄႇ ၼႂ်းၵႄႈဝူင်ႈၵၢၼ် ပၢင်လူင် လၢႆးၶႃႈဝႆႉယူႇ လႄႈ ဝၢႆႇၼႃႈၸူးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉယူႇ ၸိူဝ်းၵွင်းသၢင်း ဢိူင်ႇၼႃးမင်း ၸေႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၵေႃႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဢဝ် တီႈယူႇၼႃႈလိၼ်ပေႉပုၼ်ႈ ဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ “ၵၢၼ်ဢၼ်ႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈထွႆၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၽႅၼ်သွၼ်ႉၽႅၼ်ၵူၺ်း မၼ်းမီး ၸုမ်းဢၼ်ၶႂ်ႈၶဝ်ႈယူႇၶိုၼ်းတီႈယူႇၵဝ်ႇၶဝ်ၶိုၼ်းဢေႃႈ ပေႃးတေဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းမႃးတိုၵ်း ႁႅင်းသိုၵ်း ဢမ်ႇပေႉလႆႈယဝ်ႉၶႃႈၼႃႇႁႅင်းမၢၵ်ႇၵွင်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈယဝ်ႉ၊ ယၢမ်းလဵဝ်လိူဝ်သေ ၸႂ်ႉႁၢင်ႈမၢၵ်ႇ ၵၢင်မၢၵ်ႇ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းသင်ယဝ်ႉ သိုၵ်းၵေႃႈလၵ်ႉပၢႆႈၼမ် ၊ ႁႅင်းသိုၵ်းဢၼ် မႃးမီးယူႇၸိူဝ်းႁိမ်းႁဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၵိုတ်းသင် ၽၢႆႇတၢင်းၼိူဝ်ၶဝ်လႅၼ်ၶဝ်သေၸႂ်ႉမႃးယိုဝ်းဝႃႇ ထၢင်ႇဝႃႈႁႅင်းသိုၵ်းယႂ်ႇၼမ်တႄႉတႄႉၽိူဝ်ႇမႃးၵေႃႈ ႁႅင်းသိုၵ်းဢမ်ႇမီးသင် လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၽူင်ႉပၢႆႈ တင်းၼမ်ၵေႃႈမီး ဢၼ်ပၢႆႈမႃးမီးၼႂ်းၸုမ်း ႁဝ်းၵေႃႈမီး ၊ ႁႅင်းၵူဝ်ႇမၢၼ်ႇတူဝ်ႇ လုၵ်ႉၼိူဝ်လွႆတႆးလႅင်းမႃး မီး 60 ၵေႃႉ ၶဝ်သင်ႇၵၼ်မႃးဝႃႈ တေလႆႈၸႅၵ်ႇၽေၵၼ်သေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႃႇ ႁႅင်းသိုၵ်းဢၼ်တေထႅမ်သူ မီး 600 ၵေႃႉၼႆသေ ၸႂ်ႉၶဝ်ႈမႃးႁႃ လၵ်ႉယိုဝ်း လၵ်ႉပွႆႇမၢၵ်ႇယူႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇၶိုၼ်း လႄႈ ၵႃႈလႆႈယွမ်းတူဝ် ပၢႆႈၶဝ်ႈယူႇဝႆႉ ၼႂ်းၸုမ်းႁဝ်းၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈထွႆထွၼ်ဢွၵ်ႇၼႃႈလိၼ်ပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တိုၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈထွႆသင်ဝႃႈ ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵေႃႈ ၽၢႆႇ SSPP/SSA တိုၼ်းတေတႃႇသူႈၶိုၼ်းယူႇယဝ်ႉ။

#shanstateprogressparty #shanstatearmy

#ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

#ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်း

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်း TNLA ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo26/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇ တိုၵ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇ ၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 22:15...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo20/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20/09/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10:55 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo19/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၸေႊလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19/09/2023 မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 8:57 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo18/09/2023 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸေႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 18/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 15:00 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 29/08/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈသၼ်လွႆ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ဢၼ်ပဵၼ် ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(32) ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ...