News

News

Sunday
October, 1

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇ လွင်ႈမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆ ၸွင်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

ဝၢႆးသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇထႆး ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈ ထုၼ်းမိၼ်းလၢတ်ႉ ၽူႈၵႃႉၶၢႆၵွင်ႈၵၢင်ႇ လႄႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈလွင်ႈၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်ပႃးၸိူဝ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈၽွင်းၶဝ်ႈသွၵ်ႈ တီႈႁူင်းသဝ်း ၽူႈမီးတၢင်းၽိတ်း ၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်ပႃး ၶေႃႈမုၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၸွမ်းၵၼ် မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ၊ လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၵူႊမိူင်းမိူင်းၵေႃႈ ပၵ်းတႃပႆႉတူၺ်း လႄႈ ၶႆႈႁူႉ လွင်ႈပိူင်ပဵၼ်ၼႂ်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ၸွင်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ပၼ်ႁႃဝႆႉၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ ။

Photo- Credit

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ လၢႆလၢႆမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းၶႄႇ (South china morning post ) ၵေႃႈ တႅမ်ႈသႂ်ႇႁူဝ်ၶေႃႈဝႃႈ “Myanmar junta chief family assets found in thai drug raid” ၼႆသေ တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉ ၊ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ( Japan times ) ၵေႃႈတႅမ်ႈႁူဝ် ၶေႃႈဝႃႈ “Myanmar junta chief’s family assets found Thai drug raid , sources say ” ၼႆသေ လၢတ်ႈၼေဝႆႉ ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ Reuters ၊ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ Asahi Shimbun ၊ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ Bolnews ၊ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ laprensalatina ၊ the Business Standar news , Channel News Asia (CAN ) ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်တၢင်ႇၶၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ႁူဝ် ၶေႃႈၼႆႉ တင်းၼမ်တင်းလၢႆ ဝႃႈၼႆ ။

ဝၢႆးသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈ ထုၼ်းမိၼ်းလၢတ်ႉ ၵေႃႉဢၼ်ပဵၼ် ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ လႄႈ လၵ်ႉသူင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်ပၼ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ် ၶေႃႈမုၼ်း မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ပိူင်ႇဝႆႉ ႁွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်း ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈ တင်း Bank Account ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉလႆႈႁၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ လုၵ်ႈၸၢႆးမိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ဢွင်ႇပေႉၸူင်ႇ ပိူင်ႇဝႆႉ ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈ Belle Rama 9 ( 4 ) ႁွင်ႈ ၊ ႁွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်း 1 ႁွင်ႈ ၊ ႁွင်ႈသဝ်းၸိူဝ်းဢၼ် ဢွင်ႇပေႉၸူင်ႇ ပိူင်ႇဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပိုၼ်ၶၢဝ်ႇဝႃႈ တေၶၢႆၶိုၼ်း သၢင်ႉငိုၼ်း 1 လၢၼ်ႉ တေႃႇလႃႇ  ဝႃႈၼႆ ။ မိူၼ်ၼင်ႇလုၵ်ႈယိင်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇၵေႃႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇထႆး လႆႈထူပ်းႁၼ်ၺႃး ၸိုဝ်ႈပၢၼ်ႇဢၵွင်ႉ ဢၼ်သႂ်ႇၸိုဝ်ႈဝႃႈ ၶိၼ်ႇတီရိတႅတ်ႉမုၼ်ႇ ၼႆသေ ပိုတ်ႇဝႆႉ Siam Commercial Bank ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ဢၼ်တီႉၺွပ်း ၽူႈၵႃႉၶၢႆၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ လႄႈ ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ် ထုၼ်းမိၼ်းလၢတ်ႉ ဢိၵ်ႇပႃး ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ 3 ၵေႃႉၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇထႆးၵေႃႈ ပႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ လွင်ႈသိမ်းၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸိူဝ်း ၼႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇဝႃႈၼႆ။

#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#ၵၢၼ်မိူင်း

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ယူႇၶရဵင်ႊ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ ၶႄႇ-ရၢတ်ႉသျႃး လူတ်းယွမ်းလူင်း

ဝၢႆး‌သေ ရၢတ်ႉသျႃး တေႇၶဝ်ႈတိုၵ်း ယူႇၶရဵင်ႊ တၢင်းႁိူင် ၸမ်ၼိူင်ႈပီႊ ၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈ မိူင်း ၶႄႇ တေၶိုၼ်းမႄး ၼမ်ႉသၢင်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶေႃႈပိုၼ် ...

ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လုမ်းၽၢႆႇမၢၼ်ႈ ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁိူၼ်း တႃႇထတ်းႁူဝ်ၵူၼ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

ၸုမ်းၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၼႂ်းလုမ်း ၽၢႆႇမၢၼ်ႈၶဝ် ဢွၵ်ႇတူင်ႉၼိုင် ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ႁူဝ်ႁိူၼ်းၸႅၼ်ႇ ပိူဝ်ႈတႃႇတေႁူႉႁူဝ်ၵူၼ်း တႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်တေၸတ်း ႁဵတ်းၼႂ်းပီႊ 2023 ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ ။ ပူၼ်ႉမႃ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 07-လိူၼ်ၵျူၼ်ႇၼႃႇဝႃႇရီႇ ပီႊ 2023...

မိူင်းၶႄႇပၼ်ႁႅင်း တႃႇတေႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ

ၼင်ႇႁိုဝ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၶိုၼ်းမီးလွင်ႈမၼ်ႈၼိမ်သဝ်းမႃး လႄႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈၶဝ်ႈၼႂ်းသဵၼ်ႈတၢင်း တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၼၼ်ႉ ၽၢႆႇမိူင်းၶႄႇ တေႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်း ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်း ၵူႈမိူင်းမိူင်းယူႇၼႆ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၽၢႆႇၵပ်းသိုပ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း  Zhao Lijian လၢတ်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း တီႈပၢင် သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၼႆ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ...

ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မိူင်းၶႄႇဢၼ်ယႂ်ႇသုတ်း လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်

မိူဝ်ႈၼူဝ်ႇဝုၼ်ႇပိူဝ်ႊ 15 ပီႊ 2021 ၼႆႉ ၽူႈတၢင်တူဝ်မိူင်းၶႄႇၼႂ်းဢႄးသျႃး Mr. ၸၢၼ်ႉၵေႃႇသိၼ်း ၽွင်းတၢင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း  ႁွတ်ႈထိုင်ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈသေ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တင်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝႃႈၼႆ...

ဢမေႇရိၵၢၼ်ႊ တင်း ၶႄႇတေႁူမ်ႈၵၼ် ယိပ်းၵမ်လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ

မိူင်းဢၼ် ပွႆႇဢွၵ်ႇလႆႈ ထၢတ်ႈငူၼ်ႉ ၵႃႇပုၼ်ႇတၢႆႇဢွၵ်ႉသၢႆႉ ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၼႂ်းၵၢမ်ႇၽႃႇ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းဢမေႇရိ ၵၢၼ်ႊ လႄႈ မိူင်းၶႄႇ သွင်မိူင်းၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 November ၼၼ်ႉလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ သွင်မိူင်းမီး...

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈဝူင်ႈ ၸုမ်းၵေႃႉၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ (427) ၵေႃႉ

SSPP/SSA 11.10.2021 ၼႂ်းဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တၢင်းၼမ် လႄႈ ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ 427 ၵေႃႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NUG  ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ ။ တေႇမိူဝ်ႈ လိူၼ် September,...