News

News

Sunday
October, 1

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ယူႇၶရဵင်ႊ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ ၶႄႇ-ရၢတ်ႉသျႃး လူတ်းယွမ်းလူင်း

ဝၢႆး‌သေ ရၢတ်ႉသျႃး တေႇၶဝ်ႈတိုၵ်း ယူႇၶရဵင်ႊ တၢင်းႁိူင် ၸမ်ၼိူင်ႈပီႊ ၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈ မိူင်း ၶႄႇ တေၶိုၼ်းမႄး ၼမ်ႉသၢင်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶေႃႈပိုၼ် ၽၢဝ်ႇလွင်ႈၸၢမ်ၸႂ် မိူင်းၶႄႇ လႄႈ မိူင်းရၢတ်ႉသျႃး ဢၼ်ယၢမ်ႈမီးတေႃႇၵၼ်မႃးၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းမိူင်းယူႇၶရဵင်ႊ ၼၼ်ႉ လိူဝ်သေလွင်ႈတူၵ်း သုမ်း ဢၼ်ပူႇတိၼ်ႇ ဢမ်ႇထၢင်ႇလႄႈပဵၼ်မႃးသေယဝ်ႉ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ပူႇတိၼ်ႇ လႆႈတေႃႇသူႈပႃးပၼ် ႁႃသုၼ်ႇတူဝ်‌လႄႈ ၊ တႃႇတေႁေႉႁၢမ်ႈလႆႈ ၽွၼ်ႈၸႃႉ ဢၼ်တေ ၸင်ႈၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃး ယွၼ်ႉလၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ ရၢတ်ႉသျႃး ၼၼ်ႉသေ ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်လွင်ႈ ၵၢၼ်ၵပ်းသိပ်ႇၶဝ်ႈ ဢွၵ်ႇ ၵၼ် တင်းမိူင်းဝၼ်းတူၵ်း ပေႃးတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ တိူဝ်းတွၼ်းမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉ မိူင်းၶႄႇၵေႃႈ တိုၵ်ႉမႅၼ်ႈၽွင်း ၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။

Photo- Credit

မိူဝ်ႈပီႊပူၼ်ႉ လိူၼ်ၾေႃႇဝႃႇရီႇ ဢွၼ်ၼႃႈ မိူဝ်ႈရၢတ်ႉသျႃး ပႆႇပူၼ်ႉပႅၼ်ၶဝ်ႈတိုၵ်း မိူင်းယူႇၶရဵင်ႊ လူဝ်ႇထႅင်ႈ 20 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းရၢတ်ႉသျႃး ပႃႇလႃႇတီႇမီႇယႃႇပူႇတိၼ်ႇယၢမ်ႈ ၶဝ်ႈထူပ်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၶႄႇ သျီႇၸိၼ်ႉ ၾိၼ်ႇၼၼ်ႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းပိုၼ်းဢၼ်လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၽူႈ ဢွၼ်ႁူဝ်သွင်ၾၢႆႇ ယၢမ်ႈလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပႃး ” ၵၢၼ်မိုတ်ႈ ၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈမၵ်းတတ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ယၢမ်ႈလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၊ ပႃးတၢင်းလွင်ႈ တေ ႁူမ်ႈမိုဝ်း ႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်ၸွမ်းၵၼ် လူၺ်ႈဢမ်ႇမီး လွင်ႈမၵ်းတတ်း ႁေႉႁၢမ်ႈၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈၽႅၼ်ၵၢၼ်ဢၼ် ၸွမ်ၸိုင်ႈရၢတ်ႉသျႃႊ ပူႇတိၼ်ႇ တေဢၢၼ်းပူၼ်ႉပႅၼ်ၶဝ်ႈတိုၵ်း မိူင်းယူႇၶရဵင်း ၼၼ်ႉတေႉ ဢမ်ႇလႆႈဢဝ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း တိူင်ႇပၢင်ႇၸွမ်း ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇသင်သေလွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

#SSPPInfo

#မိူင်းၶႄႇ

#ရၢတ်ႉသျႃး

#ယူႇၶရဵၼ်း

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇ လွင်ႈမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆ ၸွင်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

ဝၢႆးသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇထႆး ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈ ထုၼ်းမိၼ်းလၢတ်ႉ ၽူႈၵႃႉၶၢႆၵွင်ႈၵၢင်ႇ လႄႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈလွင်ႈၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်ပႃးၸိူဝ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈၽွင်းၶဝ်ႈသွၵ်ႈ တီႈႁူင်းသဝ်း ၽူႈမီးတၢင်းၽိတ်း ၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်ပႃး ၶေႃႈမုၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ...

ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လုမ်းၽၢႆႇမၢၼ်ႈ ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁိူၼ်း တႃႇထတ်းႁူဝ်ၵူၼ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

ၸုမ်းၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၼႂ်းလုမ်း ၽၢႆႇမၢၼ်ႈၶဝ် ဢွၵ်ႇတူင်ႉၼိုင် ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ႁူဝ်ႁိူၼ်းၸႅၼ်ႇ ပိူဝ်ႈတႃႇတေႁူႉႁူဝ်ၵူၼ်း တႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်တေၸတ်း ႁဵတ်းၼႂ်းပီႊ 2023 ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ ။ ပူၼ်ႉမႃ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 07-လိူၼ်ၵျူၼ်ႇၼႃႇဝႃႇရီႇ ပီႊ 2023...

မိူင်းၶႄႇပၼ်ႁႅင်း တႃႇတေႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ

ၼင်ႇႁိုဝ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၶိုၼ်းမီးလွင်ႈမၼ်ႈၼိမ်သဝ်းမႃး လႄႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈၶဝ်ႈၼႂ်းသဵၼ်ႈတၢင်း တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၼၼ်ႉ ၽၢႆႇမိူင်းၶႄႇ တေႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်း ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်း ၵူႈမိူင်းမိူင်းယူႇၼႆ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၽၢႆႇၵပ်းသိုပ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း  Zhao Lijian လၢတ်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း တီႈပၢင် သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၼႆ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ...

ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မိူင်းၶႄႇဢၼ်ယႂ်ႇသုတ်း လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်

မိူဝ်ႈၼူဝ်ႇဝုၼ်ႇပိူဝ်ႊ 15 ပီႊ 2021 ၼႆႉ ၽူႈတၢင်တူဝ်မိူင်းၶႄႇၼႂ်းဢႄးသျႃး Mr. ၸၢၼ်ႉၵေႃႇသိၼ်း ၽွင်းတၢင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း  ႁွတ်ႈထိုင်ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈသေ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တင်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝႃႈၼႆ...

ဢမေႇရိၵၢၼ်ႊ တင်း ၶႄႇတေႁူမ်ႈၵၼ် ယိပ်းၵမ်လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ

မိူင်းဢၼ် ပွႆႇဢွၵ်ႇလႆႈ ထၢတ်ႈငူၼ်ႉ ၵႃႇပုၼ်ႇတၢႆႇဢွၵ်ႉသၢႆႉ ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၼႂ်းၵၢမ်ႇၽႃႇ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းဢမေႇရိ ၵၢၼ်ႊ လႄႈ မိူင်းၶႄႇ သွင်မိူင်းၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 November ၼၼ်ႉလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ သွင်မိူင်းမီး...

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈဝူင်ႈ ၸုမ်းၵေႃႉၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ (427) ၵေႃႉ

SSPP/SSA 11.10.2021 ၼႂ်းဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တၢင်းၼမ် လႄႈ ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ 427 ၵေႃႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NUG  ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ ။ တေႇမိူဝ်ႈ လိူၼ် September,...