News

News

Thursday
February, 22

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA လႆႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ မေႃသွၼ် ၸုပ်ႈထီႉ ( 13)


မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21.06.2023 ၼၼ်ႉ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၸုပ်ႈထီႉ (13) မေႃသွၼ် တႃႇတေပူင်သွၼ်လႆႈ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း ဢၼ်တေပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ၼႂ်းပီႊ 2023 ဢွင်ႈတီႈလုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ SSYCBC ဝၢၼ်ႈႁႆး ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။


ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ- “ ၼႂ်းပီႊ 2023 ၼႆႉ လႆႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ယုၵ်ႉမုၼ်း ၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ယဝ်ႉၵႂႃႇ (1) ၸုပ်ႈ ယဝ်ႉဢေႃႈ၊ ဢိင်ၼိူဝ်ႁူင်းႁဵၼ်း လႆႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၼႂ်းပီႊၼႆႉ သမ်ႉတိူဝ်းၼမ်မႃးထႅင်ႈ လႄႈ မေႃသွၼ် တႃႇႁူင်းႁဵၼ်းသမ်ႉဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ ၵွပ်ႈၼၼ် ႁဝ်းၶႃႈလႆႈ ၶိုၼ်းပိုတ်ႇပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ၶၢဝ်းပွတ်းထႅင်ႈသေ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းမီး (24) ၵေႃႉယူႇၶႃႈ၊ ပိူင်လူင်မၼ်း တႃႇတေၶိုၼ်းၽိူမ်ႉထႅမ်မေႃသွၼ်ပၼ် တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်း လုတ်ႈႁၢမ်းဝႆႉ မေႃသွၼ်ၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။


ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းဢမ်ႇလႆႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ယူႇၵႆႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ လၢႆလၢႆတီႈ ႁႂ်ႈပေႃးၸၢင်ႈမေႃလိၵ်ႈႁူႉလိၵ်ႈ လႄႈ လႆႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းသွၼ် ၵွပ်ႈမၢင်တီႈမၢင်ဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးႁူင်းႁဵၼ်း ဢမ်ႇမီးမေႃသွၼ် လႄႈ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈၵေႃႇသၢင်ႈပၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း ၊ မေႃသွၼ် ၊ ၸိူဝ်းၼႆႉ တင်းၼမ်တၢင်းလၢႆယူႇယဝ်ႉ။


ပၢင်သွၼ်ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ်ၼႆႉ ယူႇတီႈလုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိုင်ႈတႆး SSYCBCသေ ဢွၼ် ႁူဝ်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇမႃးယူႇၵူႈပီႊပီႊ ၼႂ်းပီႊ 2023 မေႃသွၼ် ဢၼ်လႆႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပူင်သွၼ် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း မီးၵႂႃႇ ႁိမ်း 200 ၵေႃႉ ႁူင်းႁဵၼ်းဢၼ် လႆႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၵႂႃႇ မီး100 လင်ပၢႆယူႇယဝ်ႉ၊ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇၼႆႉသေ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵၢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်သွၼ် ႁႂ်ႈပေႃးၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ပေႃးတေလႆႈႁပ်ႉလွင်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်းသွၼ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၶတ်းၸႂ်ၵေႃႇသၢင်ႈပူၵ်းပွင်မႃးယူႇၵူႈပီႊပီႊ ယူႇယဝ်ႉ။

#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#SSYCBC

#ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉမေႃသွၼ်

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ႁူပ်ႉထူပ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵုၼ်ပၢင်ၵုၼ်ၶူင်း

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်း ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပဵၼ် မႄႈ/လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႄႈ ဢိၵ်ႇပႃးၵူၼ်းထဝ်ႈသႅၼ်းဢႃႇယုယႂ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႈတီႈ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(1) ၵုၼ်ပၢင်ၵုၼ်ၶူင်း...

SSPP/SSA လူႇတၢၼ်း ငိုၼ်း တႃႇၶဝ်ႈသွမ်းၽၵ်းသွမ်း တီႈပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းမၢႆ (18) ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၼၼ်ႉ လႆႈၵႂႃႇလူႇတၢၼ်း ဝုတ်ႉထုငိုၼ်း တႃႇၶဝ်ႈသွမ်းၽၵ်းသွမ်း ၼႂ်းပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ တီႈဝတ်ႉၵျွင်းႁွင်ႇဝၢၼ်ႈၸၢမ် ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸွႆႈထႅမ် ၶူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ငဝ်ႈငုၼ်း

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး SNLD ၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၶွမ်း လႄႈ ထူင်ၸေး တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တီႈဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 16/02/2024...

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်းငဝ်ႈငုၼ်း SSPP ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶႄ့ၶဵင်ႇ လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢႃႇယူႉ (15) ၶူပ်ႇ

ယိူင်းဢၢၼ်း ပူၵ်းပွင်ပၼ် ႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ ပေႃးတေမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ ပဵၼ်ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ၵူၼ်းလူင်မိူဝ်းၼႃႈ၊ ၸဵမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူႈပၢႆးပၢႆး ၊ပိူဝ်ႈတႃႇပၢႆးတူဝ် ၊ ပၢႆးၸႂ် ၊ပၢႆးယူႇလီ ၊ႁႂ်ႈသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇႁဝ်း မေႃႁူမ်ႈၶွတ်ႇလိူတ်ႈၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ် ၼႆသေ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်း ၼၢင်းယိင်း...

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်း ၶေႉၶဵင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ

SSPPInfo20/09/2023ယိူင်းဢၢၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇ ပၢႆးတူဝ် ၊ ပၢႆးၸႂ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းပေႃးတေၵႅၼ်ႇၶႅင် လႄႈ ပိူဝ်ႈတႃႇပၢႆးယူႇလီ ၊ တႃႇၵၢင်းယၢၼ် ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် ၊ တႃႇမေႃၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်ၼႆသေ ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး...

မေႃသွၼ် ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ SSYCBC တင်းၽူႈမီးပုၼ်ႈ ၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း...

ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ် တႃႇပၢႆးယူႇလီ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းသေ မေႃသွၼ် ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ (SSYCBC) လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ...