News

News

Thursday
June, 20

ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၶွင်ႇသီႇၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢိုတ်းၽၵ်းတူ ဢုပ်ႇလွင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ

ၸုမ်းၽၢႆႇ ၸွႆႈထႅမ် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တူၵ်ႇၼၢႆလၢတ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉႁႅင်းႁႅင်းဝႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပၼ်ႁႃ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈႁၢႆႉမႃးႁႅင်း  ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်းႁႅင်း ၊ ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 30 သႅၼ်ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်း ၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈၵၢၼ်လိပ်းၵၢၼ်တၢႆ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ လွင်ႈတူၺ်းထိုင်လူလွမ် ၶိူဝ်းၵူၼ်း ၼင်ႇၵၼ် ႁၢင်ႈႁၢႆႉမႃးယူႇတိၵ်းတိၵ်းၼႆ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Reuters ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ ။

မိူဝ်ႈဝႃး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 တဵမ်ၼိုင်ႈပီႊၼၼ်ႉ ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈ လုမ်ႈၾႃႉ ပိၵ်ႉၽၵ်းတူ ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈပၼ်ႁႃမိူင်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ ။

ၽွင်းတၢင် မိူင်းဢိင်းဢလဵတ်ႈ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်း မိူင်း မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ သေ ၵွပ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်သိုၵ်းၽိူမ်ႉထႅမ်ႁႅင်း ဝႆႉ တင်းၼမ် ၼႆႉပဵၼ်လွင်ႈလီလႆႈမႆႈၸႂ်ႁႅင်းတႄႉတႄႉ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸိူင်ႉၼႆႉ ပေႃးၶိုၼ်း တူၺ်းၶိုၼ်း မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 4 ပီႊ တီႈမိူင်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉၸိုင် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇတဵၵ်းတဵင်ပေႉၵိၼ်မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

Martin Griffifths ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်လူလွမ်ၵူၼ်းဢၼ်ယႂ်ႇသုတ်း ၼႂ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ လၢတ်ႈဝႃႈ – လႆႈမႆႈၸႂ် တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ တီႈပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းၶျၢင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၶိုၼ်ႈမႃး ၊ တီႈမိူင်းၶျၢင်းၼႆႉ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၊ ၵျွင်းၶရိယၢၼ်ႇ ၊ လုမ်းၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်လူလွမ်တူၺ်းထိုင်ၵူၼ်း ႁူမ်ႈတင်း ႁိူၼ်းဢၼ် ၵေႃႇသၢင်ႈဝႆႉတင်းမူတ်း 160 လင်ပၢႆ ထုၵ်ႇၾႆးၸုတ်ႇၽဝ် လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼၢင်းယိင်း ဢိၵ်ႇတင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ႁူဝ်ၵူၼ်း  သၢမ်မိုၼ်ႇၸဵတ်းႁဵင်ၵေႃႉ လႆႈၸုတ်ႉပွႆႇပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေးသေ ဢွၵ်ႇပၢႆႈဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်းတေႃးၵူၼ်းမိူင်းယူဝ်းယူဝ်း ၊ တိုၵ်းတေႃးပႅတ်ႈ လုမ်း ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ် လူလွမ်တူၺ်းထိုင်ၼႆႉ  သၢၼ်ၶတ်းဝႆႉ တင်းမၢႆမီႈပၵ်းပိူင် ၽၢႆႇလူလွမ်တူၺ်းထိုင် ၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ လွင်ႈလၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈဢၼ်ၼႆႉ တိုၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယဝ်ႉ ထုၵ်ႇလီၵိုတ်းယင်ႉပႅတ်ႈ လွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉ ၵမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ ။

Sourse news. Rfa.org

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း SSPP/SSA ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၵူၼ်းၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈမိုဝ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵဵဝ်ႈၶွင် ယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၵူၼ်းၵၼ်ႉ ၸၼ်ၼၢင်းယိင်း ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (20)...

ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ယၢပ်ႇၵိၼ်းႁႅင်း ယွၼ်ႉၶူဝ်တၢင်းလူႉၵွႆ ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ

ဢိင်ၼိူဝ်ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ​​ၶၢဝ်းတၢင်း လၢႆလိူၼ်​​သေ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၶူဝ်ၶၢတ်ႇၵွႆ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇၵိၼ်းႁႅင်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ -လႃႈသဵဝ်ႈ- မူႇၸေႈ ...

ကျေးသီးမြို့နယ်မှာ မှတ်ပုံတင်တစ်ခုကို သောင်းချီပေးလုပ်နေရ

ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ကျေးသီးမြို့နယ် နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားမှတ်ပုံတင်တစ်ခု လုပ်ဆောင်/ သက် တမ်းတိုး ရင် ငွေကျပ် ၃ သောင်းကျပ်ကနေ ၅ သောင်းကျပ်အထိ ပေးပြီးလုပ်နေရတယ်လို့ ကိုယ်တိုင်သွား ရောက်လုပ်ဆောင်သူတွေစီကနေသိရပါသည်။"ပြီးခဲ့ တစ်ပါတ်လောက်ကပေါ့...

ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈတၢၼ်ႇလုၼ်ႇ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈထႃႈ

ယွၼ်ႉသၢႆသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇ ထိုင် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တၢၼ်ႇလုၼ်ႇ ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈ သဵဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵူဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ၵႂႃႇ ပွႆႇမၢၵ်ႇသေ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပွႆႇပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေး တိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်း ၼႃး ငိူင်ႉပၢႆႈထႃႈ...

အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့နှင့် တစ်ခြားဌာန ထုန့်မောဝ်းတွင်ကျဆုံးသွားသောစစ်သည်တော်များအတွက် ၃ရက်မြောက်ဝမ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ်ပြုလုပ်

နိုဝင်ဘာလ 10 ရက်နေ့ ညပိုင်းမှာ SSPP/SSA ဌာနချုပ်ရှိ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့နှင့် ပရဟိတကျောင်း ဗိုလ်လောင်းသင်တန်းကျောင်း ၊ စစ်သင်တန်းကျောင်းတွေကို ၊ အရာရှိငယ် နှင့် ရဲဘော်များ စုပေါင်းပြီး ထုန့်မောဝ်တွင်...

SSPP/SSA ဌာနချုပ်ရှိ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့မှ ထုန့်မောဝ်တွင်ကျဆုံးသွားသောစစ်သည်တော်များ အတွက် ဝမ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ်ပြုလုပ်

နိုဝင်ဘာလ ၈ရက်နေ့ ညပိုင်းမှာ SSPP/SSA ဌာနချုပ်ရှိ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့၊ အရာရှိငယ် နှင့် ရဲဘော်များ စုပေါင်းပြီး ထုန့်မောဝ်တွင် TNLA ဖမ်းဆီးသွားသော အပြစ်မဲ့ပြည်သူတစ်ဦးကို ကယ်ဆယ်ဖို့ သွားနေစဉ် TNLA...