News

News

Friday
September, 29

ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၶွင်ႇသီႇၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢိုတ်းၽၵ်းတူ ဢုပ်ႇလွင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ

ၸုမ်းၽၢႆႇ ၸွႆႈထႅမ် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တူၵ်ႇၼၢႆလၢတ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉႁႅင်းႁႅင်းဝႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပၼ်ႁႃ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈႁၢႆႉမႃးႁႅင်း  ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်းႁႅင်း ၊ ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 30 သႅၼ်ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်း ၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈၵၢၼ်လိပ်းၵၢၼ်တၢႆ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ လွင်ႈတူၺ်းထိုင်လူလွမ် ၶိူဝ်းၵူၼ်း ၼင်ႇၵၼ် ႁၢင်ႈႁၢႆႉမႃးယူႇတိၵ်းတိၵ်းၼႆ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Reuters ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ ။

မိူဝ်ႈဝႃး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 တဵမ်ၼိုင်ႈပီႊၼၼ်ႉ ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈ လုမ်ႈၾႃႉ ပိၵ်ႉၽၵ်းတူ ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈပၼ်ႁႃမိူင်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ ။

ၽွင်းတၢင် မိူင်းဢိင်းဢလဵတ်ႈ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်း မိူင်း မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ သေ ၵွပ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်သိုၵ်းၽိူမ်ႉထႅမ်ႁႅင်း ဝႆႉ တင်းၼမ် ၼႆႉပဵၼ်လွင်ႈလီလႆႈမႆႈၸႂ်ႁႅင်းတႄႉတႄႉ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸိူင်ႉၼႆႉ ပေႃးၶိုၼ်း တူၺ်းၶိုၼ်း မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 4 ပီႊ တီႈမိူင်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉၸိုင် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇတဵၵ်းတဵင်ပေႉၵိၼ်မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

Martin Griffifths ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်လူလွမ်ၵူၼ်းဢၼ်ယႂ်ႇသုတ်း ၼႂ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ လၢတ်ႈဝႃႈ – လႆႈမႆႈၸႂ် တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ တီႈပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းၶျၢင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၶိုၼ်ႈမႃး ၊ တီႈမိူင်းၶျၢင်းၼႆႉ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၊ ၵျွင်းၶရိယၢၼ်ႇ ၊ လုမ်းၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်လူလွမ်တူၺ်းထိုင်ၵူၼ်း ႁူမ်ႈတင်း ႁိူၼ်းဢၼ် ၵေႃႇသၢင်ႈဝႆႉတင်းမူတ်း 160 လင်ပၢႆ ထုၵ်ႇၾႆးၸုတ်ႇၽဝ် လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼၢင်းယိင်း ဢိၵ်ႇတင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ႁူဝ်ၵူၼ်း  သၢမ်မိုၼ်ႇၸဵတ်းႁဵင်ၵေႃႉ လႆႈၸုတ်ႉပွႆႇပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေးသေ ဢွၵ်ႇပၢႆႈဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်းတေႃးၵူၼ်းမိူင်းယူဝ်းယူဝ်း ၊ တိုၵ်းတေႃးပႅတ်ႈ လုမ်း ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ် လူလွမ်တူၺ်းထိုင်ၼႆႉ  သၢၼ်ၶတ်းဝႆႉ တင်းမၢႆမီႈပၵ်းပိူင် ၽၢႆႇလူလွမ်တူၺ်းထိုင် ၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ လွင်ႈလၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈဢၼ်ၼႆႉ တိုၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယဝ်ႉ ထုၵ်ႇလီၵိုတ်းယင်ႉပႅတ်ႈ လွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉ ၵမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ ။

Sourse news. Rfa.org

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် သေ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈ...

SSPPInfo23/09/2023 ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း (6) ဝၼ်းထပ်း ၵၼ် ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ သေ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၊ ဝတ်ႉၵျွင်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉ...

ပၢင်တိုၵ်း PDF ဝဵင်းၵလေး 2 ဝၼ်း ၼၢင်းယိင်း တပ်ႉၽၢႆႇမေႃယႃ ထုၵ်ႇတီႉ ၺွပ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၸၢပ်ႈမိူင်းၶျၢင်း ၽၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းၵလေး ၼႂ်းတိူင်းၸေႈၵႅင်းၼၼ်ႉ သွင်ၽၢႆႇမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်းသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁုပ်ႈသိမ်းလႆႈ တပ်ႉပၵ်းသဝ်း ၸုမ်းသိုၵ်း PDF လႄႈ ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ  ၼၢင်းယိင်း...

သိုၵ်း RCSS ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် မၢႆ-7 တီႈၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ

သိုၵ်းတူင်ႉၼိုင် ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ပွႆႇၵူၼ်းသိုၵ်း တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်း ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၶူင်ႉ ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 / လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝုၼ်ႊပိူဝ်ႊ 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ RCSS လွၵ်ႇငိူတ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၵုမ်းၵမ် RCSS ၸတ်းသင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇႁမ်းငၢႆး ၸိူဝ်းယူႇသဝ်း ၽၢႆႇႁွင်ႇ တၢင်းၵႃး ၵေးသီး ပၢင်ႇၵေႇတူႉ ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ လွၵ်ႈငိူတ်ႈဝႃႈ တေမီးပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇ လူင်ထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 03/November/2021 ၼႆႉယူႇတီႈသိုၵ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24.10.2021  ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၵေႃႇ  ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်  ၵႂႃႇႁႃဝူဝ်း  ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင် ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS လႄႈ  မႃးသူင်ႇတီႈႁူင်းယႃ ၵေးသီးသေ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇဝႃႈၼႆ ။ လုင်းသၢမ် ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသေလူႉတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၵႂႃႇႁႃဝူဝ်းမၼ်း ဢမ်ႇႁၼ်လႄႈ...

ပူႇၵၢင်ႉဝၢၼ်ႈၶိုမ်းမႂ်ႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ၺွပ်းတူဝ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ လူႉသဵင်ႈ

လုင်းတိၼ်ႇဝိၼ်း ဢႃယု(59) ပီႊ ၵေႃႉဢၼ်ပဵၼ် ပူႇၵၢင်ႉဝၢၼ်ႈၶိုမ်းမႂ်ႇ၊ ဢိူင်ႇမိူင်းငေႃႉ၊ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၺႃးၸုမ်းသိုၵ်း RCSS တီႉၺွပ်းတူဝ်ၵႂႃႇ တီႈၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တီႈပွၵ်ႉ(7)  မိူဝ်ႈလိူၼ်September 30 ဝၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇမိူဝ်ႈၼႆႉ...