News

News

Tuesday
September, 26

ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မိူင်းၶႄႇဢၼ်ယႂ်ႇသုတ်း လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်

မိူဝ်ႈၼူဝ်ႇဝုၼ်ႇပိူဝ်ႊ 15 ပီႊ 2021 ၼႆႉ ၽူႈတၢင်တူဝ်မိူင်းၶႄႇၼႂ်းဢႄးသျႃး Mr. ၸၢၼ်ႉၵေႃႇသိၼ်း ၽွင်းတၢင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း  ႁွတ်ႈထိုင်ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈသေ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တင်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝႃႈၼႆ ။

လွင်ႈႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းသေတႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ တႄႉၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ – ဢၼ်လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တင်း ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မိူင်းၶႄႇၼႆႉ လႆႈဢုပ်ႇ ဢူဝ်းၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈတေပႆၸွမ်းၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၊ လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ မိူင်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ဢႃႇသီႇယၢၼ်ႇ ၊ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေမီးလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၶိုၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ ။

ၽွင်းတၢင်လူင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမိူင်းၶႄႇ Mr. ၸၢၼ်းၵေႃႇသိၼ်း ႁွတ်ႈၽႅဝ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ဝၢႆးသေၶွင်ႇသီႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇမႃးၼႆႉ မီးသွင်ပွၵ်ႈယဝ်ႉ ၊ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈလိူၼ်ဢေႃးၵၢသ်ႉ ၼၼ်ႉၵေႃႈ မႃးပွၵ်ႈၼိုင်ႈ ယွၼ်းႁူပ်ႉထူပ်းတင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုႉၵျီႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ထူပ်းသေ ဢမ်ႇလႆႈထူပ်း ဝႃႈၼႆ ။

ၼႂ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၵၼ်ၵူၺ်း တႅၼ်းၽွင်းၵဝ်ႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၾႆးၾႃႉ ၵေႃႉၵဝ်ႇ Bill Richardson ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁူပ်ႉထူပ်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ယိုတ်းသိမ်းဢႃႇၼႃႇ မိူင်းမၢၼ်ႈ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ မိူၼ်ၵၼ်ဝႃႈၼႆ ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈတႃႇတေၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 ၊ လွင်ႈလူလွမ်တူၺ်းထိုင် လုမ်းလႃးၵူၼ်း၊ လိူင်ႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇပၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ Danny Fenster ဢၼ်ထုၵ်ႇ တီႉၺွပ်းသႂ်ႇၶွၵ်ႈဝႆႉၸိူဝ်းၼႆႉသေ၊  ယူႇတီႈ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်းၵေႃႉၵဝ်ႇ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ Antony Blinken ယုၵ်ႉယွင်ႈဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၼိူဝ် Bill Richardson ယူႇဝႃႈၼႆ ။

Sourse news.voanews.com

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ယူႇၶရဵင်ႊ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ ၶႄႇ-ရၢတ်ႉသျႃး လူတ်းယွမ်းလူင်း

ဝၢႆး‌သေ ရၢတ်ႉသျႃး တေႇၶဝ်ႈတိုၵ်း ယူႇၶရဵင်ႊ တၢင်းႁိူင် ၸမ်ၼိူင်ႈပီႊ ၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈ မိူင်း ၶႄႇ တေၶိုၼ်းမႄး ၼမ်ႉသၢင်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶေႃႈပိုၼ် ...

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇ လွင်ႈမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆ ၸွင်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

ဝၢႆးသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇထႆး ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈ ထုၼ်းမိၼ်းလၢတ်ႉ ၽူႈၵႃႉၶၢႆၵွင်ႈၵၢင်ႇ လႄႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈလွင်ႈၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်ပႃးၸိူဝ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈၽွင်းၶဝ်ႈသွၵ်ႈ တီႈႁူင်းသဝ်း ၽူႈမီးတၢင်းၽိတ်း ၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်ပႃး ၶေႃႈမုၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ...

ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လုမ်းၽၢႆႇမၢၼ်ႈ ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁိူၼ်း တႃႇထတ်းႁူဝ်ၵူၼ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

ၸုမ်းၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၼႂ်းလုမ်း ၽၢႆႇမၢၼ်ႈၶဝ် ဢွၵ်ႇတူင်ႉၼိုင် ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ႁူဝ်ႁိူၼ်းၸႅၼ်ႇ ပိူဝ်ႈတႃႇတေႁူႉႁူဝ်ၵူၼ်း တႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်တေၸတ်း ႁဵတ်းၼႂ်းပီႊ 2023 ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ ။ ပူၼ်ႉမႃ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 07-လိူၼ်ၵျူၼ်ႇၼႃႇဝႃႇရီႇ ပီႊ 2023...

မိူင်းၶႄႇပၼ်ႁႅင်း တႃႇတေႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ

ၼင်ႇႁိုဝ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၶိုၼ်းမီးလွင်ႈမၼ်ႈၼိမ်သဝ်းမႃး လႄႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈၶဝ်ႈၼႂ်းသဵၼ်ႈတၢင်း တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၼၼ်ႉ ၽၢႆႇမိူင်းၶႄႇ တေႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်း ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်း ၵူႈမိူင်းမိူင်းယူႇၼႆ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၽၢႆႇၵပ်းသိုပ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း  Zhao Lijian လၢတ်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း တီႈပၢင် သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၼႆ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ...

ဢမေႇရိၵၢၼ်ႊ တင်း ၶႄႇတေႁူမ်ႈၵၼ် ယိပ်းၵမ်လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ

မိူင်းဢၼ် ပွႆႇဢွၵ်ႇလႆႈ ထၢတ်ႈငူၼ်ႉ ၵႃႇပုၼ်ႇတၢႆႇဢွၵ်ႉသၢႆႉ ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၼႂ်းၵၢမ်ႇၽႃႇ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းဢမေႇရိ ၵၢၼ်ႊ လႄႈ မိူင်းၶႄႇ သွင်မိူင်းၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 November ၼၼ်ႉလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ သွင်မိူင်းမီး...

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈဝူင်ႈ ၸုမ်းၵေႃႉၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ (427) ၵေႃႉ

SSPP/SSA 11.10.2021 ၼႂ်းဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တၢင်းၼမ် လႄႈ ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ 427 ၵေႃႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NUG  ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ ။ တေႇမိူဝ်ႈ လိူၼ် September,...