News

News

Thursday
February, 22

ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မိူင်းၶႄႇဢၼ်ယႂ်ႇသုတ်း လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်

မိူဝ်ႈၼူဝ်ႇဝုၼ်ႇပိူဝ်ႊ 15 ပီႊ 2021 ၼႆႉ ၽူႈတၢင်တူဝ်မိူင်းၶႄႇၼႂ်းဢႄးသျႃး Mr. ၸၢၼ်ႉၵေႃႇသိၼ်း ၽွင်းတၢင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း  ႁွတ်ႈထိုင်ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈသေ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တင်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝႃႈၼႆ ။

လွင်ႈႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းသေတႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ တႄႉၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ – ဢၼ်လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တင်း ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မိူင်းၶႄႇၼႆႉ လႆႈဢုပ်ႇ ဢူဝ်းၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈတေပႆၸွမ်းၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၊ လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ မိူင်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ဢႃႇသီႇယၢၼ်ႇ ၊ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေမီးလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၶိုၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ ။

ၽွင်းတၢင်လူင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမိူင်းၶႄႇ Mr. ၸၢၼ်းၵေႃႇသိၼ်း ႁွတ်ႈၽႅဝ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ဝၢႆးသေၶွင်ႇသီႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇမႃးၼႆႉ မီးသွင်ပွၵ်ႈယဝ်ႉ ၊ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈလိူၼ်ဢေႃးၵၢသ်ႉ ၼၼ်ႉၵေႃႈ မႃးပွၵ်ႈၼိုင်ႈ ယွၼ်းႁူပ်ႉထူပ်းတင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုႉၵျီႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ထူပ်းသေ ဢမ်ႇလႆႈထူပ်း ဝႃႈၼႆ ။

ၼႂ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၵၼ်ၵူၺ်း တႅၼ်းၽွင်းၵဝ်ႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၾႆးၾႃႉ ၵေႃႉၵဝ်ႇ Bill Richardson ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁူပ်ႉထူပ်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ယိုတ်းသိမ်းဢႃႇၼႃႇ မိူင်းမၢၼ်ႈ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ မိူၼ်ၵၼ်ဝႃႈၼႆ ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈတႃႇတေၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 ၊ လွင်ႈလူလွမ်တူၺ်းထိုင် လုမ်းလႃးၵူၼ်း၊ လိူင်ႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇပၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ Danny Fenster ဢၼ်ထုၵ်ႇ တီႉၺွပ်းသႂ်ႇၶွၵ်ႈဝႆႉၸိူဝ်းၼႆႉသေ၊  ယူႇတီႈ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်းၵေႃႉၵဝ်ႇ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ Antony Blinken ယုၵ်ႉယွင်ႈဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၼိူဝ် Bill Richardson ယူႇဝႃႈၼႆ ။

Sourse news.voanews.com

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽွတ်ႈႁႅၼ်း ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇမတီႇ တႃႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ လႄႈ မၵ်းမၼ်ႈလၢတ်ႈပႃးၶၢဝ်းယၢမ်းတႃႇၵဵပ်းသိုၵ်း

ဢိင်ဢဝ်ၼိူဝ် မၢႆမီႈပၵ်းပိူင် မတ်ႉတႃ (6) တႃႇႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႆသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13/02/2024 ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈၽွတ်ႈ ႁႅၼ်း ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇမတီႇၾၢႆႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ လႄႈ လၢတ်ႈပႃး ၶၢဝ်းယၢမ်းတႃႇတေ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၵ်းမၼ်ႈ တေတေႇၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢႆမီႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢႃႇယုတဵမ်တေလႆႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် သိုၵ်းၵူႈၵေႃႉ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေတေႇၸႂ်ႉတိုဝ်း မၢႆမီႈ ဢၼ်ဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉ ဢၼ်ဢႃႇယုတဵမ် ၸွမ်းၼင်ႇမၵ်းမၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉ တေလႆႈၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈၵေႃႉၼႆယူႇယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10/02/2023 ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉ ဢၼ်တြႃးဝၢင်ႇ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸိုင်ႈမိူင်း...

ၶၢၼ်ၵုၼ်ႇၶဝ်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ၶၢၼ်ၵုၼ်ႇဢွၵ်ႇတူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထူပ်းလွင်ႈ ယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇ

တေႇၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်း 10 27 သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶူဝ် ၊ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းလူႉၵွႆ လႄႈ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇယၢပ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉမိူဝ်းၼႃႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၽွင်းပဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်တိုၵ်း 10 27...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသူင်ႇတူဝ်တႅၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ

ပၢင်ၵုမ်လူင် ၾၢႆႇၽွင်းလူင်ၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ တီႈၸေႈဝဵင်း လုၼ်ႇပရႃႇပၼ်ႇ ၼႂ်း ၸိုင်ႈမိူင်းလၢဝ်း(လႃႇဢူဝ်ႇ) မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28-29/01/2024 ၶၢဝ်းတၢင်း (2) ဝၼ်း ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇႁွင်ႈ ၵၢၼ် ၽွင်းလူင်ၼွၵ်ႈ...

သိုၵ်းယၢင်း (BGF) တေၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ တေဢၢၼ်းၸုၵ်းမၼ်ႈႁင်းၵူၺ်း

တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်း ဢၼ်ပဵၼ်တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်(BGF) ဢၼ်ႁူမ်ႈႁွမ်းၸွမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ တႅပ်းတတ်းဝႃႈ တေဢမ်ႇသိုပ်ႇဢဝ် လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈသေ တေၸုၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇႁင်းၵူၺ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်း ဢၼ်ပဵၼ်တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်(BGF) ဢၼ်ၸွမ်သိုၵ်း သေႃးၶျိတ်ႉတူႇဢွၼ်ႁူဝ် ၊ ဢၼ်ႁပ်ႉ ဢဝ်ငိုၼ်းလိူၼ်/လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်တီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ တူင်ႉၼိုင်ယူႇတႂ်ႈဢၢမ်းၼၢတ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃး ၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပုတ်ႈလႅၵ်ႈ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸိုင်ႈမိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ၸိသင်ႇ ပုတ်ႈလႅၵ်ႈ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼႆ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ မျႃႉဝတီႇ ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သူဝ်းဝိၼ်း လၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈၼႂ်း ပၢင်ၵုမ်တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း...