News

News

Wednesday
July, 17

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ RCSS လွၵ်ႇငိူတ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၵုမ်းၵမ် RCSS ၸတ်းသင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇႁမ်းငၢႆး ၸိူဝ်းယူႇသဝ်း ၽၢႆႇႁွင်ႇ တၢင်းၵႃး ၵေးသီး ပၢင်ႇၵေႇတူႉ ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ လွၵ်ႈငိူတ်ႈဝႃႈ တေမီးပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇ လူင်ထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 03/November/2021 ၼႆႉယူႇတီႈသိုၵ်း RCSS  ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ မၢႆ-7 တပ်ႉၸုမ်း 707 ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးၼၼ်ႇတေႃး မႃးယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈ ဝၢင်ႈမိူင်း ၽၢႆႇၸၢၼ်းတၢင်းၵႃး ၵေးသီး ပၢင်ႇၵေႇ တူႉသေ ၸီႉသင်ႇၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၸၢမ်ပွင်ႇ ၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇ/ၽႃၸႃး ဢၼ်မီး ၸဵင်ႇႁွင်ႇ ဝၼ်းတူၵ်း ႁမ်းငၢႆး ၽၢႆႇႁွင်ႇတၢင်းၵႃး ႁႂ်ႈပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈဝႆႉ လွၵ်ႇငိူတ်ႈဝႃႈ တေၸၢင်ႈမီး ပၢင်တိုၵ်း ယႂ်ႇလူင်ၼႆ ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း မႆႈၸႂ်ၵူဝ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈဢမ်ႇၶႂ်ႈပၢႆႈ ဢွၼ်ၵၼ် ၵပ်းသိုပ်ႇ တွင်ႈထၢမ်ၸူး တီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း SSPP/SSA ယူႇ ဝႃႈၼႆ ။

ၸဝ်ႈသၢႆမိူင်း ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈတွၼ်ႈၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“ ၼႂ်းထုင်ႉဝၢၼ်ႈၸၢမ်ပွင်ႇ ၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်း/ၽႃၸႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ႈၼႃႈတီႈႁဝ်းၵုမ်းၵမ်လႆႈဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ လွင်ႈဢၼ်ၶဝ် လွၵ်ႇၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ တေပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇလူင်ၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်လၢႆး ၵူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ႁူပ်ႉထူပ်းႁဝ်း ၵူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူႉလွင်ႈ ဢၼ်ၶဝ်လွၵ်ႇငိူတ်ႈဝႆႉၵူၺ်း ၵွပ်ႈဝႃႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ႁူပ်ႉထူပ်း မႃး မိူၼ်ၼင်ႇ ဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၊ ဢိူင်ႇႁမ်းငၢႆး ၵမ်ႈၽွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ႁူႉပွင်ႇၸႂ်သေ ၵူၼ်းၸိူဝ်း ထုၵ်ႇလွၵ်ႇငိူတ်ႈဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝၢႆးႁူပ်ႉထူပ်းႁဝ်းၶႃႈယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၵူဝ်သင်ယဝ်ႉ ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ပွတ်းထုင်ႉၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇပႆႇလႆႈလူင်းႁူပ်ႉထူပ်း လႄႈ ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ RCSS ၶဝ်ၵူဝ် ႁဝ်းႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်း  ၊ ၵွပ်ႈၶဝ်တဵၵ်းတဵင် လွၵ်ႇငိူတ်ႈဝႆႉတင်းၼမ် ၊  ၽိူဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်း မႃး ႁူပ်ႉၺႃးႁဝ်းတႄႉတႄႉ သမ်ႉဢမ်ႇမိူၼ်ဢၼ်ၶဝ်လၢတ်ႈဝႆႉ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈတႄႉ ၸူမ်းသိူဝ်း ၸမ်ၸႂ်ႁဝ်းမႃး ဝၢႆးသေႁဝ်းၶႃႈထူပ်ႉထူပ်းယဝ်ႉ ၶႃႈဢေႃႈ ” ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ “ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈယႃႇပေၵူဝ် ယႃႇပေပၢႆႈ ၵွပ်ႈပဵၼ်ၶၢဝ်း လူဝ်ႇဢဝ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် လႄႈ သင်ၸိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၵူဝ်ႁေသေ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိုင် လၢတ်ႈမႃးတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇႁဝ်းၶႃႈလႆႈယူႇ ႁဝ်းၶႃႈတေဢဝ်သိုၵ်းမိူဝ်းႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈလႆႈယူႇ”  ဝႃႈၼႆ ။

ၼႂ်းထုင်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၶၢမ်ႇၺႃးတၢင်းတဵၵ်းတဵင်လွၵ်ႇငိူတ်ႈ လႆႈထုၵ်ႇၺႃး ၶၢၼ်းထႃႈၵႃး သူင်ႇႁေႃႇၶဝ်ႈၸွၵ်းၽၵ်းတႃႇသေႇ ၊  ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႇလၢတ်ႈၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉၵူၼ်းၼၼ်ႉဝႃႈ လႆႈယူႇတီႈလွင်ႈတဵၵ်းတဵင်လွၵ်ႈငိူတ်ႈမႃးၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလၢႆပီႊ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၸူမ်းသိူဝ်းတႄႉၶႃႈ တီႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်း SSPP/SSA မႃးပၼ်လွင်ႈဢုၼ်ႇၸႂ် ဢမ်ႇႁဵတ်းသင်တီႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇၶၢၼ်း ထေႃႈၵႃး၊  ႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ယွၼ်းႁႂ်ႈလႆႈယူႇၵတ်းယဵၼ်လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်လီလီ ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ ။

ပူႇၵၢင်ႉ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈထုင်ႉဢိူင်ႇႁမ်းငၢႆးဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ – သိုၵ်း RCSS  မိူဝ်ႈၶဝ်ယူႇပၵ်းသဝ်းဝႆႉၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ၶၢၼ်းထေႃႈၵႃး ၼိုင်ႈဝၼ်းႁႂ်ႈတူဝ်ႈတၼ်းပၼ်ၶဝ်ဝႆႉ တႃႇ 15 လမ်းတေႃႇ 20 လမ်း လိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁေႃႇၶဝ်ႈၸွၵ်းၽၵ်းၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁဵတ်းသူင်ႇပၼ်ၶဝ် တႃႇသေႇ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၶၢမ်ႇတၢင်းတဵၵ်းတဵင်မႃးၸိူဝ်းၼႆႉၶေႃႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် သိုၵ်းၶူဝ်းၶဵဝ် မႃးႁွတ်ႈထိုင်ၼႆႉ  ၵႃးၵေႃႈဢမ်ႇယွၼ်း ၶဝ်ႈၽၵ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇယွၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်းၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၸူမ်းသိူဝ်းၼႃႇယဝ်ႉ ၊ ဝၢႆးမႃးၵေႃႈ ႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈ လႆႈယူႇလီလီ ႁဵတ်းၵၢၼ်လီလီ ႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈလႆႈယူႇ ၵတ်းယဵၼ် ၶႂ်ႈတုၵ်းယွၼ်းၼင်ႇၼႆ ၵူၺ်းၶႃႈ ဝႃႈၼႆ ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း SSPP/SSA ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၵူၼ်းၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈမိုဝ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵဵဝ်ႈၶွင် ယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၵူၼ်းၵၼ်ႉ ၸၼ်ၼၢင်းယိင်း ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (20)...

ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ယၢပ်ႇၵိၼ်းႁႅင်း ယွၼ်ႉၶူဝ်တၢင်းလူႉၵွႆ ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ

ဢိင်ၼိူဝ်ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ​​ၶၢဝ်းတၢင်း လၢႆလိူၼ်​​သေ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၶူဝ်ၶၢတ်ႇၵွႆ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇၵိၼ်းႁႅင်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ -လႃႈသဵဝ်ႈ- မူႇၸေႈ ...

ကျေးသီးမြို့နယ်မှာ မှတ်ပုံတင်တစ်ခုကို သောင်းချီပေးလုပ်နေရ

ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ကျေးသီးမြို့နယ် နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားမှတ်ပုံတင်တစ်ခု လုပ်ဆောင်/ သက် တမ်းတိုး ရင် ငွေကျပ် ၃ သောင်းကျပ်ကနေ ၅ သောင်းကျပ်အထိ ပေးပြီးလုပ်နေရတယ်လို့ ကိုယ်တိုင်သွား ရောက်လုပ်ဆောင်သူတွေစီကနေသိရပါသည်။"ပြီးခဲ့ တစ်ပါတ်လောက်ကပေါ့...

ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈတၢၼ်ႇလုၼ်ႇ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈထႃႈ

ယွၼ်ႉသၢႆသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇ ထိုင် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တၢၼ်ႇလုၼ်ႇ ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈ သဵဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵူဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ၵႂႃႇ ပွႆႇမၢၵ်ႇသေ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပွႆႇပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေး တိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်း ၼႃး ငိူင်ႉပၢႆႈထႃႈ...

အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့နှင့် တစ်ခြားဌာန ထုန့်မောဝ်းတွင်ကျဆုံးသွားသောစစ်သည်တော်များအတွက် ၃ရက်မြောက်ဝမ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ်ပြုလုပ်

နိုဝင်ဘာလ 10 ရက်နေ့ ညပိုင်းမှာ SSPP/SSA ဌာနချုပ်ရှိ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့နှင့် ပရဟိတကျောင်း ဗိုလ်လောင်းသင်တန်းကျောင်း ၊ စစ်သင်တန်းကျောင်းတွေကို ၊ အရာရှိငယ် နှင့် ရဲဘော်များ စုပေါင်းပြီး ထုန့်မောဝ်တွင်...

SSPP/SSA ဌာနချုပ်ရှိ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့မှ ထုန့်မောဝ်တွင်ကျဆုံးသွားသောစစ်သည်တော်များ အတွက် ဝမ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ်ပြုလုပ်

နိုဝင်ဘာလ ၈ရက်နေ့ ညပိုင်းမှာ SSPP/SSA ဌာနချုပ်ရှိ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့၊ အရာရှိငယ် နှင့် ရဲဘော်များ စုပေါင်းပြီး ထုန့်မောဝ်တွင် TNLA ဖမ်းဆီးသွားသော အပြစ်မဲ့ပြည်သူတစ်ဦးကို ကယ်ဆယ်ဖို့ သွားနေစဉ် TNLA...