News

News

Tuesday
September, 26

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ RCSS လွၵ်ႇငိူတ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၵုမ်းၵမ် RCSS ၸတ်းသင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇႁမ်းငၢႆး ၸိူဝ်းယူႇသဝ်း ၽၢႆႇႁွင်ႇ တၢင်းၵႃး ၵေးသီး ပၢင်ႇၵေႇတူႉ ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ လွၵ်ႈငိူတ်ႈဝႃႈ တေမီးပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇ လူင်ထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 03/November/2021 ၼႆႉယူႇတီႈသိုၵ်း RCSS  ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ မၢႆ-7 တပ်ႉၸုမ်း 707 ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးၼၼ်ႇတေႃး မႃးယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈ ဝၢင်ႈမိူင်း ၽၢႆႇၸၢၼ်းတၢင်းၵႃး ၵေးသီး ပၢင်ႇၵေႇ တူႉသေ ၸီႉသင်ႇၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၸၢမ်ပွင်ႇ ၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇ/ၽႃၸႃး ဢၼ်မီး ၸဵင်ႇႁွင်ႇ ဝၼ်းတူၵ်း ႁမ်းငၢႆး ၽၢႆႇႁွင်ႇတၢင်းၵႃး ႁႂ်ႈပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈဝႆႉ လွၵ်ႇငိူတ်ႈဝႃႈ တေၸၢင်ႈမီး ပၢင်တိုၵ်း ယႂ်ႇလူင်ၼႆ ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း မႆႈၸႂ်ၵူဝ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈဢမ်ႇၶႂ်ႈပၢႆႈ ဢွၼ်ၵၼ် ၵပ်းသိုပ်ႇ တွင်ႈထၢမ်ၸူး တီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း SSPP/SSA ယူႇ ဝႃႈၼႆ ။

ၸဝ်ႈသၢႆမိူင်း ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈတွၼ်ႈၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“ ၼႂ်းထုင်ႉဝၢၼ်ႈၸၢမ်ပွင်ႇ ၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်း/ၽႃၸႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ႈၼႃႈတီႈႁဝ်းၵုမ်းၵမ်လႆႈဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ လွင်ႈဢၼ်ၶဝ် လွၵ်ႇၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ တေပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇလူင်ၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်လၢႆး ၵူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ႁူပ်ႉထူပ်းႁဝ်း ၵူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူႉလွင်ႈ ဢၼ်ၶဝ်လွၵ်ႇငိူတ်ႈဝႆႉၵူၺ်း ၵွပ်ႈဝႃႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ႁူပ်ႉထူပ်း မႃး မိူၼ်ၼင်ႇ ဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၊ ဢိူင်ႇႁမ်းငၢႆး ၵမ်ႈၽွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ႁူႉပွင်ႇၸႂ်သေ ၵူၼ်းၸိူဝ်း ထုၵ်ႇလွၵ်ႇငိူတ်ႈဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝၢႆးႁူပ်ႉထူပ်းႁဝ်းၶႃႈယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၵူဝ်သင်ယဝ်ႉ ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ပွတ်းထုင်ႉၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇပႆႇလႆႈလူင်းႁူပ်ႉထူပ်း လႄႈ ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ RCSS ၶဝ်ၵူဝ် ႁဝ်းႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်း  ၊ ၵွပ်ႈၶဝ်တဵၵ်းတဵင် လွၵ်ႇငိူတ်ႈဝႆႉတင်းၼမ် ၊  ၽိူဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်း မႃး ႁူပ်ႉၺႃးႁဝ်းတႄႉတႄႉ သမ်ႉဢမ်ႇမိူၼ်ဢၼ်ၶဝ်လၢတ်ႈဝႆႉ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈတႄႉ ၸူမ်းသိူဝ်း ၸမ်ၸႂ်ႁဝ်းမႃး ဝၢႆးသေႁဝ်းၶႃႈထူပ်ႉထူပ်းယဝ်ႉ ၶႃႈဢေႃႈ ” ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ “ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈယႃႇပေၵူဝ် ယႃႇပေပၢႆႈ ၵွပ်ႈပဵၼ်ၶၢဝ်း လူဝ်ႇဢဝ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် လႄႈ သင်ၸိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၵူဝ်ႁေသေ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိုင် လၢတ်ႈမႃးတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇႁဝ်းၶႃႈလႆႈယူႇ ႁဝ်းၶႃႈတေဢဝ်သိုၵ်းမိူဝ်းႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈလႆႈယူႇ”  ဝႃႈၼႆ ။

ၼႂ်းထုင်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၶၢမ်ႇၺႃးတၢင်းတဵၵ်းတဵင်လွၵ်ႇငိူတ်ႈ လႆႈထုၵ်ႇၺႃး ၶၢၼ်းထႃႈၵႃး သူင်ႇႁေႃႇၶဝ်ႈၸွၵ်းၽၵ်းတႃႇသေႇ ၊  ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႇလၢတ်ႈၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉၵူၼ်းၼၼ်ႉဝႃႈ လႆႈယူႇတီႈလွင်ႈတဵၵ်းတဵင်လွၵ်ႈငိူတ်ႈမႃးၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလၢႆပီႊ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၸူမ်းသိူဝ်းတႄႉၶႃႈ တီႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်း SSPP/SSA မႃးပၼ်လွင်ႈဢုၼ်ႇၸႂ် ဢမ်ႇႁဵတ်းသင်တီႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇၶၢၼ်း ထေႃႈၵႃး၊  ႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ယွၼ်းႁႂ်ႈလႆႈယူႇၵတ်းယဵၼ်လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်လီလီ ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ ။

ပူႇၵၢင်ႉ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈထုင်ႉဢိူင်ႇႁမ်းငၢႆးဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ – သိုၵ်း RCSS  မိူဝ်ႈၶဝ်ယူႇပၵ်းသဝ်းဝႆႉၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ၶၢၼ်းထေႃႈၵႃး ၼိုင်ႈဝၼ်းႁႂ်ႈတူဝ်ႈတၼ်းပၼ်ၶဝ်ဝႆႉ တႃႇ 15 လမ်းတေႃႇ 20 လမ်း လိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁေႃႇၶဝ်ႈၸွၵ်းၽၵ်းၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁဵတ်းသူင်ႇပၼ်ၶဝ် တႃႇသေႇ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၶၢမ်ႇတၢင်းတဵၵ်းတဵင်မႃးၸိူဝ်းၼႆႉၶေႃႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် သိုၵ်းၶူဝ်းၶဵဝ် မႃးႁွတ်ႈထိုင်ၼႆႉ  ၵႃးၵေႃႈဢမ်ႇယွၼ်း ၶဝ်ႈၽၵ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇယွၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်းၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၸူမ်းသိူဝ်းၼႃႇယဝ်ႉ ၊ ဝၢႆးမႃးၵေႃႈ ႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈ လႆႈယူႇလီလီ ႁဵတ်းၵၢၼ်လီလီ ႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈလႆႈယူႇ ၵတ်းယဵၼ် ၶႂ်ႈတုၵ်းယွၼ်းၼင်ႇၼႆ ၵူၺ်းၶႃႈ ဝႃႈၼႆ ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် သေ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈ...

SSPPInfo23/09/2023 ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း (6) ဝၼ်းထပ်း ၵၼ် ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ သေ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၊ ဝတ်ႉၵျွင်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉ...

ပၢင်တိုၵ်း PDF ဝဵင်းၵလေး 2 ဝၼ်း ၼၢင်းယိင်း တပ်ႉၽၢႆႇမေႃယႃ ထုၵ်ႇတီႉ ၺွပ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၸၢပ်ႈမိူင်းၶျၢင်း ၽၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းၵလေး ၼႂ်းတိူင်းၸေႈၵႅင်းၼၼ်ႉ သွင်ၽၢႆႇမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်းသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁုပ်ႈသိမ်းလႆႈ တပ်ႉပၵ်းသဝ်း ၸုမ်းသိုၵ်း PDF လႄႈ ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ  ၼၢင်းယိင်း...

သိုၵ်း RCSS ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် မၢႆ-7 တီႈၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ

သိုၵ်းတူင်ႉၼိုင် ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ပွႆႇၵူၼ်းသိုၵ်း တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်း ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၶူင်ႉ ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 / လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝုၼ်ႊပိူဝ်ႊ 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ...

ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၶွင်ႇသီႇၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢိုတ်းၽၵ်းတူ ဢုပ်ႇလွင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ

ၸုမ်းၽၢႆႇ ၸွႆႈထႅမ် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တူၵ်ႇၼၢႆလၢတ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉႁႅင်းႁႅင်းဝႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပၼ်ႁႃ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈႁၢႆႉမႃးႁႅင်း  ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်းႁႅင်း ၊ ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 30 သႅၼ်ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်း ၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈၵၢၼ်လိပ်းၵၢၼ်တၢႆ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24.10.2021  ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၵေႃႇ  ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်  ၵႂႃႇႁႃဝူဝ်း  ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင် ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS လႄႈ  မႃးသူင်ႇတီႈႁူင်းယႃ ၵေးသီးသေ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇဝႃႈၼႆ ။ လုင်းသၢမ် ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသေလူႉတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၵႂႃႇႁႃဝူဝ်းမၼ်း ဢမ်ႇႁၼ်လႄႈ...

ပူႇၵၢင်ႉဝၢၼ်ႈၶိုမ်းမႂ်ႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ၺွပ်းတူဝ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ လူႉသဵင်ႈ

လုင်းတိၼ်ႇဝိၼ်း ဢႃယု(59) ပီႊ ၵေႃႉဢၼ်ပဵၼ် ပူႇၵၢင်ႉဝၢၼ်ႈၶိုမ်းမႂ်ႇ၊ ဢိူင်ႇမိူင်းငေႃႉ၊ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၺႃးၸုမ်းသိုၵ်း RCSS တီႉၺွပ်းတူဝ်ၵႂႃႇ တီႈၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တီႈပွၵ်ႉ(7)  မိူဝ်ႈလိူၼ်September 30 ဝၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇမိူဝ်ႈၼႆႉ...