News

News

Friday
September, 29

ဢမေႇရိၵၢၼ်ႊ တင်း ၶႄႇတေႁူမ်ႈၵၼ် ယိပ်းၵမ်လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ

မိူင်းဢၼ် ပွႆႇဢွၵ်ႇလႆႈ ထၢတ်ႈငူၼ်ႉ ၵႃႇပုၼ်ႇတၢႆႇဢွၵ်ႉသၢႆႉ ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၼႂ်းၵၢမ်ႇၽႃႇ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းဢမေႇရိ ၵၢၼ်ႊ လႄႈ မိူင်းၶႄႇ သွင်မိူင်းၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 November ၼၼ်ႉလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ သွင်မိူင်းမီး မီးၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႆႉ တႃႇတေႁူမ်ႈၵၼ်ယိပ်းၵမ် လွင်ႈၾိင်ႈၾႃႉလႅၵ်ႈလၢႆႈၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ တႃႇတေလူတ်းယွမ်းထၢတ်ႈငူၼ်ႉမီႇတဵင်း ၊ တႃႇတေၵႅတ်ႇၶႄထိင်းသိမ်း ထိူၼ်ႇပႃႇမႆႉလႄႈ တႃႇတေလူတ်းယွမ်း လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ထၢၼ်ႇငိူၵ်ႈ  ပဵၼ်ၶၵ်ႉပဵၼ်တွၼ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ။

ပိူင်ၶေႃႈလႆႈၸႂ်တူၵ်းလူင်းၵၼ်ၼၼ်ႉ  ၽွင်းတၢင် ၾၢႆၾိုင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ မိူင်းဢမေႇရိၵၼ်ႊ ၸုၼ်ႇၵႄႇရီႇလႄႈ  ၽွင်းတၢင်မိူင်းၶႄႇ သျႄႉၸႅၼ်းႁႂႃႇ ၶဝ်လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၸုမ်ႇၵူႈ(ညီလာခံ) ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈ ၊ ၾၢႆႇ ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း တီႈဝဵင်းသၵေႃႉတလၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵႄႇရီႇ လၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းတေႃႈလဵဝ် တႃႇၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈၵူႈယၢင်ႈယၢင်ႈၼႆႉလွင်ႈ ယႂ်ႇၼႃႇ ၊ ၽၢႆႇၼႃႈႁဝ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉမီးၶၢဝ်းတၢင်းယၢဝ်းၵႆလူင်ယူႇထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းတၢင်မိူင်းၶႄႇ သျႄႉၸႅၼ်းႁႂႃႇ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်းဢၼ်ပႃးဝႆႉ ပဝ်ႉမၢႆတႃႇလူတ်း ယွမ်းလႆႈ လွင်ႈၸႂ်ႉထၢတ်ႈငူၼ်ႉၼႂ်းႁိူၼ်းတိူၵ်ႈမၢၼ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်မိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈ တိူဝ်းထႅင်ႈႁႅင်းပၼ်မိူင်းၶႄႇမႃး လႄႈ သွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၵေႃႈ ၼိုင်ႈၶႅၼ်းၶႆႈတိူဝ်းႁဵတ်းလွင်ႈၵိုတ်းယိုတ်း ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉထိူၼ်ႇပႃႇမႃးယဝ်ႉ’’ ဝႃႈၼႆ။

(ဢၼ်ႇတူဝ်ႇၼီႇယူဝ်ႇ ၵူႇတႃးရႅတ်ႉ သ်) ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ပၼ်ႁႅင်း ႁပ်ႉတွၼ်ႈၸွမ်း ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၶႄႇလႄႈ ဢမေႇရိၵၼ်ႊၶဝ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

(ၵူႇတႃးရႅတ်ႉသ်) လၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇတေ ယိပ်းၵမ်ၵႄႈလိတ်ႈလႆႈ ပၼ်ႁႃၽိုင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇၼၼ်ႉ ၵူႈမိူင်းမိူင်း ထုၵ်ႇ လီမီး လွင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းသေ လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ပဝ်ႉမၢႆ ဢၼ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ လႄႈ  ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈယူႇ’’ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်ၸုမ်ႇၵူႈ ဢၼ်ၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈလႆႈမီးၶေႃႈမၼ်ႈၵႅၼ်ႇၼႅၼ်ႈၼႃ တႃႇလူတ်းယွမ်း ၵၢၼ်ၸႂ်ႉဢွၵ်ႇထၢတ်ႈ ငူၼ်ႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ သုၼ် (0%) ဝႃႈၼႆ။

 ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ တၢင်တူဝ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ သျီႇၸိၼ်ႉၽိၼ်ႇ ဢမ်ႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၸွမ်းသေ သူင်ႇလိၵ်ႈပိုၼ် ၽၢဝ်ႇမႃး တႃႇလူဢၢၼ်ႇၼႂ်းၶၢဝ်းပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း ၼႆၶႃႈ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႃးလွင်ႈသိုပ်ႇပၼ်ၶေႃႈမၼ်ႈၵႅၼ်ႇထႅင်ႈသေ ပႃးၶေႃႈတိုၵ်းသူၼ်းဝႃႈ ႁႂ်ႈၵူႈမိူင်း မိူင်းႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈမၼ်ႈၵႅၼ်ႇလႄႈ ႁႂ်ႈထႅင်ႈႁႅင်းလွင်ႈယုမ်ႇယမ် တႃႇတေႁူမ်ႈမိုဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၵၼ်ၵႂႃႇ တၢင်းၼႃႈၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

သျီႇၸိၼ်ႉၽိၼ်ႇ ယၢမ်ႈပၼ်ၶေႃႈမၼ်ႈၵႅၼ်ႇ တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ႇၸုမ်ႇၵူႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႉထိမ်ႇပႃႇ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉဝႃႈ ၸူဝ်ႈပႆႇထိုင်ၼႂ်းပီႊ 2060 ၼႆႉ မိူင်းၶႄႇတေတိုဝ်းၵမ်ႁဵတ်းၸွမ်း လွင်ႈထူၵ်းဢွၵ်ႇထၢတ်ႈငူၼ်ႉ ႁႂ်ႈၵိုင်ႇတၢၼ်ႇၽဵင်ႇပဵင်းၸွမ်း ပႅင်ႈထုၵ်ႇလီလႆႈမီး လႆႈပဵၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

Sourse news. Dvb.no

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ယူႇၶရဵင်ႊ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ ၶႄႇ-ရၢတ်ႉသျႃး လူတ်းယွမ်းလူင်း

ဝၢႆး‌သေ ရၢတ်ႉသျႃး တေႇၶဝ်ႈတိုၵ်း ယူႇၶရဵင်ႊ တၢင်းႁိူင် ၸမ်ၼိူင်ႈပီႊ ၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈ မိူင်း ၶႄႇ တေၶိုၼ်းမႄး ၼမ်ႉသၢင်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶေႃႈပိုၼ် ...

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇ လွင်ႈမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆ ၸွင်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

ဝၢႆးသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇထႆး ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈ ထုၼ်းမိၼ်းလၢတ်ႉ ၽူႈၵႃႉၶၢႆၵွင်ႈၵၢင်ႇ လႄႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈလွင်ႈၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်ပႃးၸိူဝ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈၽွင်းၶဝ်ႈသွၵ်ႈ တီႈႁူင်းသဝ်း ၽူႈမီးတၢင်းၽိတ်း ၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်ပႃး ၶေႃႈမုၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ...

ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လုမ်းၽၢႆႇမၢၼ်ႈ ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁိူၼ်း တႃႇထတ်းႁူဝ်ၵူၼ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

ၸုမ်းၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၼႂ်းလုမ်း ၽၢႆႇမၢၼ်ႈၶဝ် ဢွၵ်ႇတူင်ႉၼိုင် ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ႁူဝ်ႁိူၼ်းၸႅၼ်ႇ ပိူဝ်ႈတႃႇတေႁူႉႁူဝ်ၵူၼ်း တႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်တေၸတ်း ႁဵတ်းၼႂ်းပီႊ 2023 ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ ။ ပူၼ်ႉမႃ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 07-လိူၼ်ၵျူၼ်ႇၼႃႇဝႃႇရီႇ ပီႊ 2023...

မိူင်းၶႄႇပၼ်ႁႅင်း တႃႇတေႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ

ၼင်ႇႁိုဝ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၶိုၼ်းမီးလွင်ႈမၼ်ႈၼိမ်သဝ်းမႃး လႄႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈၶဝ်ႈၼႂ်းသဵၼ်ႈတၢင်း တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၼၼ်ႉ ၽၢႆႇမိူင်းၶႄႇ တေႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်း ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်း ၵူႈမိူင်းမိူင်းယူႇၼႆ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၽၢႆႇၵပ်းသိုပ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း  Zhao Lijian လၢတ်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း တီႈပၢင် သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၼႆ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ...

ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မိူင်းၶႄႇဢၼ်ယႂ်ႇသုတ်း လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်

မိူဝ်ႈၼူဝ်ႇဝုၼ်ႇပိူဝ်ႊ 15 ပီႊ 2021 ၼႆႉ ၽူႈတၢင်တူဝ်မိူင်းၶႄႇၼႂ်းဢႄးသျႃး Mr. ၸၢၼ်ႉၵေႃႇသိၼ်း ၽွင်းတၢင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း  ႁွတ်ႈထိုင်ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈသေ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တင်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝႃႈၼႆ...

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈဝူင်ႈ ၸုမ်းၵေႃႉၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ (427) ၵေႃႉ

SSPP/SSA 11.10.2021 ၼႂ်းဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တၢင်းၼမ် လႄႈ ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ 427 ၵေႃႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NUG  ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ ။ တေႇမိူဝ်ႈ လိူၼ် September,...