News

News

Wednesday
April, 24

ဢမေႇရိၵၢၼ်ႊ တင်း ၶႄႇတေႁူမ်ႈၵၼ် ယိပ်းၵမ်လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ

မိူင်းဢၼ် ပွႆႇဢွၵ်ႇလႆႈ ထၢတ်ႈငူၼ်ႉ ၵႃႇပုၼ်ႇတၢႆႇဢွၵ်ႉသၢႆႉ ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၼႂ်းၵၢမ်ႇၽႃႇ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းဢမေႇရိ ၵၢၼ်ႊ လႄႈ မိူင်းၶႄႇ သွင်မိူင်းၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 November ၼၼ်ႉလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ သွင်မိူင်းမီး မီးၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႆႉ တႃႇတေႁူမ်ႈၵၼ်ယိပ်းၵမ် လွင်ႈၾိင်ႈၾႃႉလႅၵ်ႈလၢႆႈၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ တႃႇတေလူတ်းယွမ်းထၢတ်ႈငူၼ်ႉမီႇတဵင်း ၊ တႃႇတေၵႅတ်ႇၶႄထိင်းသိမ်း ထိူၼ်ႇပႃႇမႆႉလႄႈ တႃႇတေလူတ်းယွမ်း လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ထၢၼ်ႇငိူၵ်ႈ  ပဵၼ်ၶၵ်ႉပဵၼ်တွၼ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ။

ပိူင်ၶေႃႈလႆႈၸႂ်တူၵ်းလူင်းၵၼ်ၼၼ်ႉ  ၽွင်းတၢင် ၾၢႆၾိုင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ မိူင်းဢမေႇရိၵၼ်ႊ ၸုၼ်ႇၵႄႇရီႇလႄႈ  ၽွင်းတၢင်မိူင်းၶႄႇ သျႄႉၸႅၼ်းႁႂႃႇ ၶဝ်လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၸုမ်ႇၵူႈ(ညီလာခံ) ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈ ၊ ၾၢႆႇ ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း တီႈဝဵင်းသၵေႃႉတလၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵႄႇရီႇ လၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းတေႃႈလဵဝ် တႃႇၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈၵူႈယၢင်ႈယၢင်ႈၼႆႉလွင်ႈ ယႂ်ႇၼႃႇ ၊ ၽၢႆႇၼႃႈႁဝ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉမီးၶၢဝ်းတၢင်းယၢဝ်းၵႆလူင်ယူႇထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းတၢင်မိူင်းၶႄႇ သျႄႉၸႅၼ်းႁႂႃႇ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်းဢၼ်ပႃးဝႆႉ ပဝ်ႉမၢႆတႃႇလူတ်း ယွမ်းလႆႈ လွင်ႈၸႂ်ႉထၢတ်ႈငူၼ်ႉၼႂ်းႁိူၼ်းတိူၵ်ႈမၢၼ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်မိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈ တိူဝ်းထႅင်ႈႁႅင်းပၼ်မိူင်းၶႄႇမႃး လႄႈ သွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၵေႃႈ ၼိုင်ႈၶႅၼ်းၶႆႈတိူဝ်းႁဵတ်းလွင်ႈၵိုတ်းယိုတ်း ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉထိူၼ်ႇပႃႇမႃးယဝ်ႉ’’ ဝႃႈၼႆ။

(ဢၼ်ႇတူဝ်ႇၼီႇယူဝ်ႇ ၵူႇတႃးရႅတ်ႉ သ်) ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ပၼ်ႁႅင်း ႁပ်ႉတွၼ်ႈၸွမ်း ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၶႄႇလႄႈ ဢမေႇရိၵၼ်ႊၶဝ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

(ၵူႇတႃးရႅတ်ႉသ်) လၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇတေ ယိပ်းၵမ်ၵႄႈလိတ်ႈလႆႈ ပၼ်ႁႃၽိုင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇၼၼ်ႉ ၵူႈမိူင်းမိူင်း ထုၵ်ႇ လီမီး လွင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းသေ လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ပဝ်ႉမၢႆ ဢၼ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ လႄႈ  ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈယူႇ’’ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်ၸုမ်ႇၵူႈ ဢၼ်ၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈလႆႈမီးၶေႃႈမၼ်ႈၵႅၼ်ႇၼႅၼ်ႈၼႃ တႃႇလူတ်းယွမ်း ၵၢၼ်ၸႂ်ႉဢွၵ်ႇထၢတ်ႈ ငူၼ်ႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ သုၼ် (0%) ဝႃႈၼႆ။

 ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ တၢင်တူဝ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ သျီႇၸိၼ်ႉၽိၼ်ႇ ဢမ်ႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၸွမ်းသေ သူင်ႇလိၵ်ႈပိုၼ် ၽၢဝ်ႇမႃး တႃႇလူဢၢၼ်ႇၼႂ်းၶၢဝ်းပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း ၼႆၶႃႈ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႃးလွင်ႈသိုပ်ႇပၼ်ၶေႃႈမၼ်ႈၵႅၼ်ႇထႅင်ႈသေ ပႃးၶေႃႈတိုၵ်းသူၼ်းဝႃႈ ႁႂ်ႈၵူႈမိူင်း မိူင်းႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈမၼ်ႈၵႅၼ်ႇလႄႈ ႁႂ်ႈထႅင်ႈႁႅင်းလွင်ႈယုမ်ႇယမ် တႃႇတေႁူမ်ႈမိုဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၵၼ်ၵႂႃႇ တၢင်းၼႃႈၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

သျီႇၸိၼ်ႉၽိၼ်ႇ ယၢမ်ႈပၼ်ၶေႃႈမၼ်ႈၵႅၼ်ႇ တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ႇၸုမ်ႇၵူႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႉထိမ်ႇပႃႇ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉဝႃႈ ၸူဝ်ႈပႆႇထိုင်ၼႂ်းပီႊ 2060 ၼႆႉ မိူင်းၶႄႇတေတိုဝ်းၵမ်ႁဵတ်းၸွမ်း လွင်ႈထူၵ်းဢွၵ်ႇထၢတ်ႈငူၼ်ႉ ႁႂ်ႈၵိုင်ႇတၢၼ်ႇၽဵင်ႇပဵင်းၸွမ်း ပႅင်ႈထုၵ်ႇလီလႆႈမီး လႆႈပဵၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

Sourse news. Dvb.no

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွင်ႉထူပ်းၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ပိူဝ်ႈတႃႇယွၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ

ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉထူပ်းၵွၼ်းဢိူင်ႇၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းၵေးသီးသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်း ပိူဝ်ႈတႃႇၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်(March) ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၽူႈၵွၼ်း ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉဢဝ်ၵွၼ်းဢိူင်ႇ...

စစ်ကောင်စီမှ နမ္မတူမြို့နယ်ကို စစ်အုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည့်နောက် စစ်ရဟတ်ယဉ်ဖြင့် မြို့ပေါ် လှည့်ပတ်ပျံသန်း

(နမ္မတူ)စစ်ကောင်စီဘက်မှ စစ်အုပ်ချုပ်ရေး (Martial Law) အာဏာကျင့်သုံးရန်သတ်မှတ် ထားသည့် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ် မတော် SSPP/SSA ရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး မြို့နယ်အမှတ်(၁၈) ဖြစ်သည့် နမ္မတူမြို့‌ပေါ် ကို...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽွတ်ႈႁႅၼ်း ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇမတီႇ တႃႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ လႄႈ မၵ်းမၼ်ႈလၢတ်ႈပႃးၶၢဝ်းယၢမ်းတႃႇၵဵပ်းသိုၵ်း

ဢိင်ဢဝ်ၼိူဝ် မၢႆမီႈပၵ်းပိူင် မတ်ႉတႃ (6) တႃႇႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႆသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13/02/2024 ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈၽွတ်ႈ ႁႅၼ်း ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇမတီႇၾၢႆႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ လႄႈ လၢတ်ႈပႃး ၶၢဝ်းယၢမ်းတႃႇတေ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၵ်းမၼ်ႈ တေတေႇၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢႆမီႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢႃႇယုတဵမ်တေလႆႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် သိုၵ်းၵူႈၵေႃႉ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေတေႇၸႂ်ႉတိုဝ်း မၢႆမီႈ ဢၼ်ဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉ ဢၼ်ဢႃႇယုတဵမ် ၸွမ်းၼင်ႇမၵ်းမၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉ တေလႆႈၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈၵေႃႉၼႆယူႇယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10/02/2023 ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉ ဢၼ်တြႃးဝၢင်ႇ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸိုင်ႈမိူင်း...

ၶၢၼ်ၵုၼ်ႇၶဝ်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ၶၢၼ်ၵုၼ်ႇဢွၵ်ႇတူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထူပ်းလွင်ႈ ယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇ

တေႇၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်း 10 27 သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶူဝ် ၊ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းလူႉၵွႆ လႄႈ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇယၢပ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉမိူဝ်းၼႃႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၽွင်းပဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်တိုၵ်း 10 27...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသူင်ႇတူဝ်တႅၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ

ပၢင်ၵုမ်လူင် ၾၢႆႇၽွင်းလူင်ၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ တီႈၸေႈဝဵင်း လုၼ်ႇပရႃႇပၼ်ႇ ၼႂ်း ၸိုင်ႈမိူင်းလၢဝ်း(လႃႇဢူဝ်ႇ) မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28-29/01/2024 ၶၢဝ်းတၢင်း (2) ဝၼ်း ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇႁွင်ႈ ၵၢၼ် ၽွင်းလူင်ၼွၵ်ႈ...