News

News

Friday
September, 29

သိုၵ်း RCSS ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် မၢႆ-7 တီႈၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ

သိုၵ်းတူင်ႉၼိုင် ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ပွႆႇၵူၼ်းသိုၵ်း တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်း ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၶူင်ႉ ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 / လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝုၼ်ႊပိူဝ်ႊ 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၸၢႆးၼၼ်ႇတေႃး ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် မၢႆ -7 RCSS ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈ ဝၢင်ႈမိူင်း ၽၢႆႇၸၢၼ်းတၢင်းၵႃးလူင် ႁမ်းငၢႆး- ပၢင်ႇၵေႇတူႉ ၸီႉသင်ႇၸတ်းၵူၼ်းသိုၵ်း မိူဝ်းတီႉၺွပ်းဢဝ် လုင်းဢေႃးပႃႉ ၵေႃႉပဵၼ် ၸဝ်ႈၽူဝ် ပႃႈၽွင် ယူႇဝၢၼ်ႈၵွင်းမူး ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၶူင်ႉ ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၊ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ ယွၼ်ႉလွင်ႈတၢင်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ယူႇတီႈၽူႈယႂ်ႇ ၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းမူး လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း လုၵ်ႈၸၢႆးလုင်းဢေႃးပႃႉ + ပႃႈၽွင်း ၼႆႉမၼ်းၵႂႃႇႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ႁႃႈပီႊ တီႈ RCSS ၶဝ်သေ  ပူၼ်ႉမႃး 3 လိူၼ်ၼႆႉ မၼ်းၸၢႆးၶိုၼ်းပွၵ်ႈမႃး ယူႇႁိူၼ်းၶိုၼ်း မႃးတႄႇၼႃႈႁိူၼ်းယဝ်ႉ ဢွၵ်ႇယူႇႁင်းၵူၺ်းယဝ်ႉဢေႃႈ ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ မၼ်းတဵမ်ႁႃႈပီႊယဝ်ႉ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်း လႄႈ ဢၼ်ၶဝ်မႃးၺွပ်းၵႂႃႇၶိုၼ်း ဢူႈမၼ်း ၸၢႆးၼႆႉ မၼ်းတေၵဵဝ်ႇလွင်ႈၼႆႉယူႇၶႃႈ ၊ ၵွပ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းပိူင် RCSS ၶဝ်ၶိုၼ်းပိၼ်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇမီးသိုၵ်း 5 ပီႊယဝ်ႉ ပဵၼ်သိုၵ်းလွၼ်ႉၵူၺ်းၼႆသေ လႅပ်ႈတေၶိုၼ်းမႃးႁွင်ႉဢူႈၶဝ်ၵႂႃႇၵူၺ်း ၊  ပွင်ႇဝႃႈ လႅၼ်ဢဝ်ဝႃႈသိုၵ်းႁႃႈပီႊၼႆ တဵမ်ႁႃႈပီႊယဝ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပၼ်ပေႃး ၶႂ်ႈဝႃႈၼၼ်ႉၵူၺ်း” ဝႃႈၼႆ ။

ပွတ်းထုင်ႉၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆသေတႃႉ တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈ လွမ်လၵ်ႉငွႆးၵၼ်ယူႇ  ၽၢႆႇသိုၵ်း RCSS မီးၵူၼ်း 4/5 ၵေႃႉ လၵ်ႉမႃးယိုဝ်းႁဝ်းၶႃႈယဝ်ႉ ၶိုၼ်းလႅၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉမီးယူႇၼႆ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း SSPP/SSA  ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ထုင်ႉၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် သေ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈ...

SSPPInfo23/09/2023 ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း (6) ဝၼ်းထပ်း ၵၼ် ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ သေ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၊ ဝတ်ႉၵျွင်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉ...

ပၢင်တိုၵ်း PDF ဝဵင်းၵလေး 2 ဝၼ်း ၼၢင်းယိင်း တပ်ႉၽၢႆႇမေႃယႃ ထုၵ်ႇတီႉ ၺွပ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၸၢပ်ႈမိူင်းၶျၢင်း ၽၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းၵလေး ၼႂ်းတိူင်းၸေႈၵႅင်းၼၼ်ႉ သွင်ၽၢႆႇမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်းသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁုပ်ႈသိမ်းလႆႈ တပ်ႉပၵ်းသဝ်း ၸုမ်းသိုၵ်း PDF လႄႈ ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ  ၼၢင်းယိင်း...

ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၶွင်ႇသီႇၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢိုတ်းၽၵ်းတူ ဢုပ်ႇလွင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ

ၸုမ်းၽၢႆႇ ၸွႆႈထႅမ် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တူၵ်ႇၼၢႆလၢတ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉႁႅင်းႁႅင်းဝႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပၼ်ႁႃ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈႁၢႆႉမႃးႁႅင်း  ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်းႁႅင်း ၊ ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 30 သႅၼ်ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်း ၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈၵၢၼ်လိပ်းၵၢၼ်တၢႆ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ RCSS လွၵ်ႇငိူတ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၵုမ်းၵမ် RCSS ၸတ်းသင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇႁမ်းငၢႆး ၸိူဝ်းယူႇသဝ်း ၽၢႆႇႁွင်ႇ တၢင်းၵႃး ၵေးသီး ပၢင်ႇၵေႇတူႉ ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ လွၵ်ႈငိူတ်ႈဝႃႈ တေမီးပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇ လူင်ထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 03/November/2021 ၼႆႉယူႇတီႈသိုၵ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24.10.2021  ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၵေႃႇ  ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်  ၵႂႃႇႁႃဝူဝ်း  ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင် ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS လႄႈ  မႃးသူင်ႇတီႈႁူင်းယႃ ၵေးသီးသေ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇဝႃႈၼႆ ။ လုင်းသၢမ် ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသေလူႉတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၵႂႃႇႁႃဝူဝ်းမၼ်း ဢမ်ႇႁၼ်လႄႈ...

ပူႇၵၢင်ႉဝၢၼ်ႈၶိုမ်းမႂ်ႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ၺွပ်းတူဝ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ လူႉသဵင်ႈ

လုင်းတိၼ်ႇဝိၼ်း ဢႃယု(59) ပီႊ ၵေႃႉဢၼ်ပဵၼ် ပူႇၵၢင်ႉဝၢၼ်ႈၶိုမ်းမႂ်ႇ၊ ဢိူင်ႇမိူင်းငေႃႉ၊ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၺႃးၸုမ်းသိုၵ်း RCSS တီႉၺွပ်းတူဝ်ၵႂႃႇ တီႈၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တီႈပွၵ်ႉ(7)  မိူဝ်ႈလိူၼ်September 30 ဝၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇမိူဝ်ႈၼႆႉ...