News

News

Tuesday
February, 27

မိူင်းၶႄႇပၼ်ႁႅင်း တႃႇတေႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ

ၼင်ႇႁိုဝ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၶိုၼ်းမီးလွင်ႈမၼ်ႈၼိမ်သဝ်းမႃး လႄႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈၶဝ်ႈၼႂ်းသဵၼ်ႈတၢင်း တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၼၼ်ႉ ၽၢႆႇမိူင်းၶႄႇ တေႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်း ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်း ၵူႈမိူင်းမိူင်းယူႇၼႆ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၽၢႆႇၵပ်းသိုပ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း  Zhao Lijian လၢတ်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း တီႈပၢင် သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၼႆ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းၶႄႇ Global Times ဢွၵ်ႇၵႂႃႇဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ ။

မိူင်းၶႄႇၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ၸမ်ၸႂ်ၵၼ်တင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ လႄႈ  လွင်ႈတႃႇႁႃၶေႃႈတွပ်ႇ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉတေႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ၊ တေၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၼိူဝ်ပိူင်ပဵၼ်သေ ယူႇၼႂ်းမူႇပိူင်မၢႆမီႈ ပၼ်ႁႅင်းၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 /November/2021 ၼၼ်ႉ ၽူႈတၢင်တူဝ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၽၢႆႇဢႃႇသီႇယၢၼ်ႇ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းထီႉသွင် ဝၢႆးသေၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းသိမ်း ဢႃႇၼႃႇ ၊ ၵၢၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းပွၵ်ႈၼႆႉ Mr. Sun Guoxiang  ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တင်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ယိုတ်းသိမ်း ဢႃႇၼႃႇ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ လႄႈ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢူးဝုၼ်ႇၼမွင်ႇ ဝႃႈၼႆ ။

ၼင်ႇႁိုဝ်တေၽေႃႇၼမ်ႉၽေႃႇတူဝ်ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ဢၼ်ၸုမ်းဢႃႇသီႇယၢၼ်ႇ လႆႈၸႂ်ၵၼ်တႃႇ 5 ၶေႃႈ ၼိူဝ်မိူင်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ၽၢႆႇမိူင်းမၢၼ်ႈပေႃးတေၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇမိူင်းၶႄႇ တေၶတ်းၸႂ်သႂ်ႇႁႅင်းတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈသေ ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်းၵႂႃႇယူႇၼႆ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ Zhao Lijian လၢတ်ႈၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ ။

ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉတႄႉ ၽၢႆႇမိူင်းၶႄႇ လႄႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ဢႃႇသီႇယၢၼ်ႇ မီးလွင်ႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ်ယူႇ ။ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ၼၼ်ႉတႄႉ ၸွင်ႇတေပၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၽၢႆႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူႉ ၊ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်း ဢႃႇသီႇယၢၼ်ႇပွၵ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇပၼ်သုၼ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပႃးၸွမ်း ဝႃႈၼႆ ။

Sourse news.rfa.org

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽွတ်ႈႁႅၼ်း ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇမတီႇ တႃႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ လႄႈ မၵ်းမၼ်ႈလၢတ်ႈပႃးၶၢဝ်းယၢမ်းတႃႇၵဵပ်းသိုၵ်း

ဢိင်ဢဝ်ၼိူဝ် မၢႆမီႈပၵ်းပိူင် မတ်ႉတႃ (6) တႃႇႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႆသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13/02/2024 ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈၽွတ်ႈ ႁႅၼ်း ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇမတီႇၾၢႆႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ လႄႈ လၢတ်ႈပႃး ၶၢဝ်းယၢမ်းတႃႇတေ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၵ်းမၼ်ႈ တေတေႇၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢႆမီႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢႃႇယုတဵမ်တေလႆႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် သိုၵ်းၵူႈၵေႃႉ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေတေႇၸႂ်ႉတိုဝ်း မၢႆမီႈ ဢၼ်ဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉ ဢၼ်ဢႃႇယုတဵမ် ၸွမ်းၼင်ႇမၵ်းမၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉ တေလႆႈၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈၵေႃႉၼႆယူႇယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10/02/2023 ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉ ဢၼ်တြႃးဝၢင်ႇ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸိုင်ႈမိူင်း...

ၶၢၼ်ၵုၼ်ႇၶဝ်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ၶၢၼ်ၵုၼ်ႇဢွၵ်ႇတူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထူပ်းလွင်ႈ ယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇ

တေႇၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်း 10 27 သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶူဝ် ၊ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းလူႉၵွႆ လႄႈ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇယၢပ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉမိူဝ်းၼႃႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၽွင်းပဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်တိုၵ်း 10 27...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသူင်ႇတူဝ်တႅၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ

ပၢင်ၵုမ်လူင် ၾၢႆႇၽွင်းလူင်ၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ တီႈၸေႈဝဵင်း လုၼ်ႇပရႃႇပၼ်ႇ ၼႂ်း ၸိုင်ႈမိူင်းလၢဝ်း(လႃႇဢူဝ်ႇ) မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28-29/01/2024 ၶၢဝ်းတၢင်း (2) ဝၼ်း ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇႁွင်ႈ ၵၢၼ် ၽွင်းလူင်ၼွၵ်ႈ...

သိုၵ်းယၢင်း (BGF) တေၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ တေဢၢၼ်းၸုၵ်းမၼ်ႈႁင်းၵူၺ်း

တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်း ဢၼ်ပဵၼ်တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်(BGF) ဢၼ်ႁူမ်ႈႁွမ်းၸွမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ တႅပ်းတတ်းဝႃႈ တေဢမ်ႇသိုပ်ႇဢဝ် လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈသေ တေၸုၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇႁင်းၵူၺ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်း ဢၼ်ပဵၼ်တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်(BGF) ဢၼ်ၸွမ်သိုၵ်း သေႃးၶျိတ်ႉတူႇဢွၼ်ႁူဝ် ၊ ဢၼ်ႁပ်ႉ ဢဝ်ငိုၼ်းလိူၼ်/လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်တီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ တူင်ႉၼိုင်ယူႇတႂ်ႈဢၢမ်းၼၢတ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃး ၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပုတ်ႈလႅၵ်ႈ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸိုင်ႈမိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ၸိသင်ႇ ပုတ်ႈလႅၵ်ႈ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼႆ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ မျႃႉဝတီႇ ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သူဝ်းဝိၼ်း လၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈၼႂ်း ပၢင်ၵုမ်တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း...