News

News

Thursday
September, 28

မိူင်းၶႄႇပၼ်ႁႅင်း တႃႇတေႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ

ၼင်ႇႁိုဝ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၶိုၼ်းမီးလွင်ႈမၼ်ႈၼိမ်သဝ်းမႃး လႄႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈၶဝ်ႈၼႂ်းသဵၼ်ႈတၢင်း တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၼၼ်ႉ ၽၢႆႇမိူင်းၶႄႇ တေႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်း ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်း ၵူႈမိူင်းမိူင်းယူႇၼႆ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၽၢႆႇၵပ်းသိုပ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း  Zhao Lijian လၢတ်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း တီႈပၢင် သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၼႆ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းၶႄႇ Global Times ဢွၵ်ႇၵႂႃႇဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ ။

မိူင်းၶႄႇၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ၸမ်ၸႂ်ၵၼ်တင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ လႄႈ  လွင်ႈတႃႇႁႃၶေႃႈတွပ်ႇ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉတေႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ၊ တေၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၼိူဝ်ပိူင်ပဵၼ်သေ ယူႇၼႂ်းမူႇပိူင်မၢႆမီႈ ပၼ်ႁႅင်းၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 /November/2021 ၼၼ်ႉ ၽူႈတၢင်တူဝ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၽၢႆႇဢႃႇသီႇယၢၼ်ႇ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းထီႉသွင် ဝၢႆးသေၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းသိမ်း ဢႃႇၼႃႇ ၊ ၵၢၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းပွၵ်ႈၼႆႉ Mr. Sun Guoxiang  ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တင်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ယိုတ်းသိမ်း ဢႃႇၼႃႇ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ လႄႈ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢူးဝုၼ်ႇၼမွင်ႇ ဝႃႈၼႆ ။

ၼင်ႇႁိုဝ်တေၽေႃႇၼမ်ႉၽေႃႇတူဝ်ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ဢၼ်ၸုမ်းဢႃႇသီႇယၢၼ်ႇ လႆႈၸႂ်ၵၼ်တႃႇ 5 ၶေႃႈ ၼိူဝ်မိူင်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ၽၢႆႇမိူင်းမၢၼ်ႈပေႃးတေၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇမိူင်းၶႄႇ တေၶတ်းၸႂ်သႂ်ႇႁႅင်းတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈသေ ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်းၵႂႃႇယူႇၼႆ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ Zhao Lijian လၢတ်ႈၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ ။

ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉတႄႉ ၽၢႆႇမိူင်းၶႄႇ လႄႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ဢႃႇသီႇယၢၼ်ႇ မီးလွင်ႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ်ယူႇ ။ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ၼၼ်ႉတႄႉ ၸွင်ႇတေပၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၽၢႆႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူႉ ၊ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်း ဢႃႇသီႇယၢၼ်ႇပွၵ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇပၼ်သုၼ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပႃးၸွမ်း ဝႃႈၼႆ ။

Sourse news.rfa.org

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ယူႇၶရဵင်ႊ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ ၶႄႇ-ရၢတ်ႉသျႃး လူတ်းယွမ်းလူင်း

ဝၢႆး‌သေ ရၢတ်ႉသျႃး တေႇၶဝ်ႈတိုၵ်း ယူႇၶရဵင်ႊ တၢင်းႁိူင် ၸမ်ၼိူင်ႈပီႊ ၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈ မိူင်း ၶႄႇ တေၶိုၼ်းမႄး ၼမ်ႉသၢင်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶေႃႈပိုၼ် ...

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇ လွင်ႈမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆ ၸွင်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

ဝၢႆးသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇထႆး ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈ ထုၼ်းမိၼ်းလၢတ်ႉ ၽူႈၵႃႉၶၢႆၵွင်ႈၵၢင်ႇ လႄႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈလွင်ႈၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်ပႃးၸိူဝ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈၽွင်းၶဝ်ႈသွၵ်ႈ တီႈႁူင်းသဝ်း ၽူႈမီးတၢင်းၽိတ်း ၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်ပႃး ၶေႃႈမုၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ...

ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လုမ်းၽၢႆႇမၢၼ်ႈ ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁိူၼ်း တႃႇထတ်းႁူဝ်ၵူၼ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

ၸုမ်းၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၼႂ်းလုမ်း ၽၢႆႇမၢၼ်ႈၶဝ် ဢွၵ်ႇတူင်ႉၼိုင် ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ႁူဝ်ႁိူၼ်းၸႅၼ်ႇ ပိူဝ်ႈတႃႇတေႁူႉႁူဝ်ၵူၼ်း တႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်တေၸတ်း ႁဵတ်းၼႂ်းပီႊ 2023 ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ ။ ပူၼ်ႉမႃ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 07-လိူၼ်ၵျူၼ်ႇၼႃႇဝႃႇရီႇ ပီႊ 2023...

ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မိူင်းၶႄႇဢၼ်ယႂ်ႇသုတ်း လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်

မိူဝ်ႈၼူဝ်ႇဝုၼ်ႇပိူဝ်ႊ 15 ပီႊ 2021 ၼႆႉ ၽူႈတၢင်တူဝ်မိူင်းၶႄႇၼႂ်းဢႄးသျႃး Mr. ၸၢၼ်ႉၵေႃႇသိၼ်း ၽွင်းတၢင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း  ႁွတ်ႈထိုင်ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈသေ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တင်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝႃႈၼႆ...

ဢမေႇရိၵၢၼ်ႊ တင်း ၶႄႇတေႁူမ်ႈၵၼ် ယိပ်းၵမ်လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ

မိူင်းဢၼ် ပွႆႇဢွၵ်ႇလႆႈ ထၢတ်ႈငူၼ်ႉ ၵႃႇပုၼ်ႇတၢႆႇဢွၵ်ႉသၢႆႉ ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၼႂ်းၵၢမ်ႇၽႃႇ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းဢမေႇရိ ၵၢၼ်ႊ လႄႈ မိူင်းၶႄႇ သွင်မိူင်းၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 November ၼၼ်ႉလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ သွင်မိူင်းမီး...

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈဝူင်ႈ ၸုမ်းၵေႃႉၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ (427) ၵေႃႉ

SSPP/SSA 11.10.2021 ၼႂ်းဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တၢင်းၼမ် လႄႈ ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ 427 ၵေႃႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NUG  ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ ။ တေႇမိူဝ်ႈ လိူၼ် September,...