News

News

Wednesday
April, 24

ပၢင်တိုၵ်း PDF ဝဵင်းၵလေး 2 ဝၼ်း ၼၢင်းယိင်း တပ်ႉၽၢႆႇမေႃယႃ ထုၵ်ႇတီႉ ၺွပ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၸၢပ်ႈမိူင်းၶျၢင်း ၽၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းၵလေး ၼႂ်းတိူင်းၸေႈၵႅင်းၼၼ်ႉ သွင်ၽၢႆႇမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်းသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁုပ်ႈသိမ်းလႆႈ တပ်ႉပၵ်းသဝ်း ၸုမ်းသိုၵ်း PDF လႄႈ ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ  ၼၢင်းယိင်း 9 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းတူဝ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ ။

တပ်ႉပၵ်းသဝ်းၸုမ်းသိုၵ်း PDF ဝဵင်းၵလေး ၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ်တပ်ႉၵွင် မၢႆ 3 ဢၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ယူႇသဝ်းဝႆႉႁႅင်းၵူၼ်း 20 ၵေႃႉၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 ဝၼ်းလိူၼ် November ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈလူင် ၵွင်ႈဢွၼ်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႄႈ ၽၢႆႇ PDF လႆႈသုတ်ႉထွႆဢွၵ်ႇပၼ်သေ  ၼၢင်းယိင်း ၽၢႆႇတပ်ႉမေႃယႃ  9 ၵေႃႉ ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း ဝႃႈၼႆ ။

ၵူၼ်းၸၢႆး ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈၼၼ်ႉ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ၶဝ်ႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇပႆႇယိုၼ်ယၼ်မၵ်းမၼ်ႈလႆႈၼင်ႇၵဝ်ႇ၊  ဢၼ်လႆႈႁၼ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼိူဝ် Social online ၼၢင်းယိင်းၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းတပ်ႉၽၢႆႇမေႃယႃၼႆ  ၸုမ်းသိုၵ်း PDF တီႈၵလေး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇ ၼင်ႇၼႆ ။

ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း တေၶိုၼ်းလွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်ယူႇ ၊ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ -17/Novomber/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တင်းၸုမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇ ၊ ၸုမ်းPDF ၵလေး ၊ ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵၢင်ႈၶျၢင်း (CNDF) ၊ CDF (KKG) ၊ တပ်ႉၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၵလေး (RKDF) လႄႈ တင်းၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်သေ တိုၵ်းတေႃးယူႇ ဝႃႈၼႆ ။

“ ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ ၵူၼ်းၼႂ်းတပ်ႉၵွင် မၢႆ 3 ၼၼ်ႉပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း Madical Team လႄႈ တင်းၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၵဝ်ႇၵဝ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီၸွမ်းယူႇ ၊ တႃႇတေ ၶိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်လႆႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းဝႆႉၼၼ်ႉ တိုၼ်းတေၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈ ႁႅင်းႁႅင်းသေ ၽႅဝ်ႈမူၺ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇယူႇၼႆ (RKDF) ” လၢတ်ႈၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ ။

ၸုမ်းၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈ ပိုၼ်ႉတီႈၵလေး တင်း ၸုမ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶျၢင်း (CNO/CNDF) ၵေႃႈ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း တေႃႇၵၢင်ၶမ်ႈ 6 မူင်းၼႆႉ မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလူႉတၢႆဢမ်ႇယွမ်း 20 ၵေႃႉ၊ ယွၼ်ႉၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇလႄႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း CNDF ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ၵူၺ်းဢမ်ႇလႆႈမႆႈၸႂ်ၼင်ႇၵဝ်ႇၼႆ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ ။

ဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 ၵေႃႈ တီႈၽၢႆႇၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်း သျႃးတေႃး ၊ ဝဵင်းၵျီးၵူင်း ၊ ပွၵ်ႉမဵဝ်ႉလႃႉ ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႅၵ်ႇၽႄသၢႆသိုၵ်းသေၶိုၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်း PDF ႁူမ်ႈၵၼ်သေတိုၵ်းတေႃးယူႇ ဝႃႈၼႆ ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တပ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးယူႇတီႈပွၵ်ႉ တႃႇႁၢၼ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်း ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄပိုၼ်ႉတီႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈလူင် ၶိူင်ႈဢွၼ်ႇသေ ၵႂႃႇတိုၵ်းတေႃးယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈလူႉသုမ်း ၼမ်ၵႄႇ တႄႉဢမ်ႇၸၢင်ႈမၵ်းမၼ်ႈလႆႈ ဝႃႈၼႆ ။

ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸေႈဝဵင်းၵလေးၼႆႉ မိူၼ်တိုၵ်ႉသိုပ်ႇတိုၵ်းယူႇလႄႈ ပၢင်တိုၵ်းၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃး ပိုၼ်ႉတီႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသေ မီးလွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းၶိုၼ်ႈ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈၼႂ်းဝဵင်းၵေႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ႁွင်ႉသႅၼ်ႇဝႃႈ သိုၵ်းဢႃႇၼႃႇ ႁႂ်ႈတူၵ်းသုမ်း ၼႆၼၼ်ႉယၢမ်းဝၢႆး မီးလွင်ႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၊ မိူဝ်ႈယၢမ်း 11 မူင်းၵၢင်ၼႂ်ၵေႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်း တီႈၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်ၵလေး မိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ ။

Sourse news.irrawaddy.com

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း SSPP/SSA ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၵူၼ်းၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈမိုဝ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵဵဝ်ႈၶွင် ယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၵူၼ်းၵၼ်ႉ ၸၼ်ၼၢင်းယိင်း ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (20)...

ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ယၢပ်ႇၵိၼ်းႁႅင်း ယွၼ်ႉၶူဝ်တၢင်းလူႉၵွႆ ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ

ဢိင်ၼိူဝ်ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ​​ၶၢဝ်းတၢင်း လၢႆလိူၼ်​​သေ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၶူဝ်ၶၢတ်ႇၵွႆ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇၵိၼ်းႁႅင်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ -လႃႈသဵဝ်ႈ- မူႇၸေႈ ...

ကျေးသီးမြို့နယ်မှာ မှတ်ပုံတင်တစ်ခုကို သောင်းချီပေးလုပ်နေရ

ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ကျေးသီးမြို့နယ် နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားမှတ်ပုံတင်တစ်ခု လုပ်ဆောင်/ သက် တမ်းတိုး ရင် ငွေကျပ် ၃ သောင်းကျပ်ကနေ ၅ သောင်းကျပ်အထိ ပေးပြီးလုပ်နေရတယ်လို့ ကိုယ်တိုင်သွား ရောက်လုပ်ဆောင်သူတွေစီကနေသိရပါသည်။"ပြီးခဲ့ တစ်ပါတ်လောက်ကပေါ့...

ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈတၢၼ်ႇလုၼ်ႇ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈထႃႈ

ယွၼ်ႉသၢႆသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇ ထိုင် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တၢၼ်ႇလုၼ်ႇ ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈ သဵဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵူဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ၵႂႃႇ ပွႆႇမၢၵ်ႇသေ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပွႆႇပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေး တိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်း ၼႃး ငိူင်ႉပၢႆႈထႃႈ...

အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့နှင့် တစ်ခြားဌာန ထုန့်မောဝ်းတွင်ကျဆုံးသွားသောစစ်သည်တော်များအတွက် ၃ရက်မြောက်ဝမ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ်ပြုလုပ်

နိုဝင်ဘာလ 10 ရက်နေ့ ညပိုင်းမှာ SSPP/SSA ဌာနချုပ်ရှိ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့နှင့် ပရဟိတကျောင်း ဗိုလ်လောင်းသင်တန်းကျောင်း ၊ စစ်သင်တန်းကျောင်းတွေကို ၊ အရာရှိငယ် နှင့် ရဲဘော်များ စုပေါင်းပြီး ထုန့်မောဝ်တွင်...

SSPP/SSA ဌာနချုပ်ရှိ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့မှ ထုန့်မောဝ်တွင်ကျဆုံးသွားသောစစ်သည်တော်များ အတွက် ဝမ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ်ပြုလုပ်

နိုဝင်ဘာလ ၈ရက်နေ့ ညပိုင်းမှာ SSPP/SSA ဌာနချုပ်ရှိ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့၊ အရာရှိငယ် နှင့် ရဲဘော်များ စုပေါင်းပြီး ထုန့်မောဝ်တွင် TNLA ဖမ်းဆီးသွားသော အပြစ်မဲ့ပြည်သူတစ်ဦးကို ကယ်ဆယ်ဖို့ သွားနေစဉ် TNLA...