News

News

Friday
September, 29

ပၢင်တိုၵ်း PDF ဝဵင်းၵလေး 2 ဝၼ်း ၼၢင်းယိင်း တပ်ႉၽၢႆႇမေႃယႃ ထုၵ်ႇတီႉ ၺွပ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၸၢပ်ႈမိူင်းၶျၢင်း ၽၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းၵလေး ၼႂ်းတိူင်းၸေႈၵႅင်းၼၼ်ႉ သွင်ၽၢႆႇမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်းသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁုပ်ႈသိမ်းလႆႈ တပ်ႉပၵ်းသဝ်း ၸုမ်းသိုၵ်း PDF လႄႈ ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ  ၼၢင်းယိင်း 9 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းတူဝ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ ။

တပ်ႉပၵ်းသဝ်းၸုမ်းသိုၵ်း PDF ဝဵင်းၵလေး ၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ်တပ်ႉၵွင် မၢႆ 3 ဢၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ယူႇသဝ်းဝႆႉႁႅင်းၵူၼ်း 20 ၵေႃႉၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 ဝၼ်းလိူၼ် November ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈလူင် ၵွင်ႈဢွၼ်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႄႈ ၽၢႆႇ PDF လႆႈသုတ်ႉထွႆဢွၵ်ႇပၼ်သေ  ၼၢင်းယိင်း ၽၢႆႇတပ်ႉမေႃယႃ  9 ၵေႃႉ ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း ဝႃႈၼႆ ။

ၵူၼ်းၸၢႆး ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈၼၼ်ႉ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ၶဝ်ႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇပႆႇယိုၼ်ယၼ်မၵ်းမၼ်ႈလႆႈၼင်ႇၵဝ်ႇ၊  ဢၼ်လႆႈႁၼ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼိူဝ် Social online ၼၢင်းယိင်းၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းတပ်ႉၽၢႆႇမေႃယႃၼႆ  ၸုမ်းသိုၵ်း PDF တီႈၵလေး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇ ၼင်ႇၼႆ ။

ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း တေၶိုၼ်းလွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်ယူႇ ၊ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ -17/Novomber/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တင်းၸုမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇ ၊ ၸုမ်းPDF ၵလေး ၊ ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵၢင်ႈၶျၢင်း (CNDF) ၊ CDF (KKG) ၊ တပ်ႉၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၵလေး (RKDF) လႄႈ တင်းၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်သေ တိုၵ်းတေႃးယူႇ ဝႃႈၼႆ ။

“ ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ ၵူၼ်းၼႂ်းတပ်ႉၵွင် မၢႆ 3 ၼၼ်ႉပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း Madical Team လႄႈ တင်းၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၵဝ်ႇၵဝ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီၸွမ်းယူႇ ၊ တႃႇတေ ၶိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်လႆႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းဝႆႉၼၼ်ႉ တိုၼ်းတေၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈ ႁႅင်းႁႅင်းသေ ၽႅဝ်ႈမူၺ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇယူႇၼႆ (RKDF) ” လၢတ်ႈၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ ။

ၸုမ်းၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈ ပိုၼ်ႉတီႈၵလေး တင်း ၸုမ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶျၢင်း (CNO/CNDF) ၵေႃႈ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း တေႃႇၵၢင်ၶမ်ႈ 6 မူင်းၼႆႉ မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလူႉတၢႆဢမ်ႇယွမ်း 20 ၵေႃႉ၊ ယွၼ်ႉၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇလႄႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း CNDF ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ၵူၺ်းဢမ်ႇလႆႈမႆႈၸႂ်ၼင်ႇၵဝ်ႇၼႆ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ ။

ဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 ၵေႃႈ တီႈၽၢႆႇၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်း သျႃးတေႃး ၊ ဝဵင်းၵျီးၵူင်း ၊ ပွၵ်ႉမဵဝ်ႉလႃႉ ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႅၵ်ႇၽႄသၢႆသိုၵ်းသေၶိုၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်း PDF ႁူမ်ႈၵၼ်သေတိုၵ်းတေႃးယူႇ ဝႃႈၼႆ ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တပ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးယူႇတီႈပွၵ်ႉ တႃႇႁၢၼ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်း ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄပိုၼ်ႉတီႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈလူင် ၶိူင်ႈဢွၼ်ႇသေ ၵႂႃႇတိုၵ်းတေႃးယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈလူႉသုမ်း ၼမ်ၵႄႇ တႄႉဢမ်ႇၸၢင်ႈမၵ်းမၼ်ႈလႆႈ ဝႃႈၼႆ ။

ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸေႈဝဵင်းၵလေးၼႆႉ မိူၼ်တိုၵ်ႉသိုပ်ႇတိုၵ်းယူႇလႄႈ ပၢင်တိုၵ်းၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃး ပိုၼ်ႉတီႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသေ မီးလွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းၶိုၼ်ႈ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈၼႂ်းဝဵင်းၵေႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ႁွင်ႉသႅၼ်ႇဝႃႈ သိုၵ်းဢႃႇၼႃႇ ႁႂ်ႈတူၵ်းသုမ်း ၼႆၼၼ်ႉယၢမ်းဝၢႆး မီးလွင်ႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၊ မိူဝ်ႈယၢမ်း 11 မူင်းၵၢင်ၼႂ်ၵေႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်း တီႈၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်ၵလေး မိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ ။

Sourse news.irrawaddy.com

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် သေ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈ...

SSPPInfo23/09/2023 ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း (6) ဝၼ်းထပ်း ၵၼ် ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ သေ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၊ ဝတ်ႉၵျွင်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉ...

သိုၵ်း RCSS ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် မၢႆ-7 တီႈၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ

သိုၵ်းတူင်ႉၼိုင် ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ပွႆႇၵူၼ်းသိုၵ်း တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်း ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၶူင်ႉ ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 / လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝုၼ်ႊပိူဝ်ႊ 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ...

ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၶွင်ႇသီႇၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢိုတ်းၽၵ်းတူ ဢုပ်ႇလွင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ

ၸုမ်းၽၢႆႇ ၸွႆႈထႅမ် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တူၵ်ႇၼၢႆလၢတ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉႁႅင်းႁႅင်းဝႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပၼ်ႁႃ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈႁၢႆႉမႃးႁႅင်း  ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်းႁႅင်း ၊ ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 30 သႅၼ်ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်း ၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈၵၢၼ်လိပ်းၵၢၼ်တၢႆ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ RCSS လွၵ်ႇငိူတ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၵုမ်းၵမ် RCSS ၸတ်းသင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇႁမ်းငၢႆး ၸိူဝ်းယူႇသဝ်း ၽၢႆႇႁွင်ႇ တၢင်းၵႃး ၵေးသီး ပၢင်ႇၵေႇတူႉ ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ လွၵ်ႈငိူတ်ႈဝႃႈ တေမီးပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇ လူင်ထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 03/November/2021 ၼႆႉယူႇတီႈသိုၵ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24.10.2021  ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၵေႃႇ  ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်  ၵႂႃႇႁႃဝူဝ်း  ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင် ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS လႄႈ  မႃးသူင်ႇတီႈႁူင်းယႃ ၵေးသီးသေ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇဝႃႈၼႆ ။ လုင်းသၢမ် ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသေလူႉတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၵႂႃႇႁႃဝူဝ်းမၼ်း ဢမ်ႇႁၼ်လႄႈ...

ပူႇၵၢင်ႉဝၢၼ်ႈၶိုမ်းမႂ်ႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ၺွပ်းတူဝ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ လူႉသဵင်ႈ

လုင်းတိၼ်ႇဝိၼ်း ဢႃယု(59) ပီႊ ၵေႃႉဢၼ်ပဵၼ် ပူႇၵၢင်ႉဝၢၼ်ႈၶိုမ်းမႂ်ႇ၊ ဢိူင်ႇမိူင်းငေႃႉ၊ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၺႃးၸုမ်းသိုၵ်း RCSS တီႉၺွပ်းတူဝ်ၵႂႃႇ တီႈၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တီႈပွၵ်ႉ(7)  မိူဝ်ႈလိူၼ်September 30 ဝၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇမိူဝ်ႈၼႆႉ...