News

News

Saturday
May, 18

SSPP/SSA ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး  ၸေႈဝဵင်း မိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း သပ်းလႅင်းၼႄၵဵဝ်ႇၵပ်းငဝ်းလၢႆးပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်း လဵဝ် လႄႈ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်သိုၵ်း ၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်လႆႈတူင်ႉၼိုင် ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23-လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2021 ယၢမ်း 11 မူင်း တေႃႇ 12 မူင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၽၢႆႇတပ်ႉၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင် ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ႁူပ်ႉထူပ်း ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး  ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်း ၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈ တုမ် ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇမိူဝ်ႈလဵဝ် လႄႈ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်သိုၵ်း တႆးတေႃႇတႆး လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၊ လွင်ႈ ငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိသ်ႉ 19 ၊ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈမူႇပိူင် SSPP/SSA မီးၸိူင်ႉႁိုဝ် လႄႈ လွင်ႈၵၢၼ် ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၼိူဝ် Online ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈမေႃထတ်းသၢင်ၼပ်ႉသၢင်ႈလီလီ ၼႆ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ သပ်းလႅင်း ၼႄၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ ။

ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇဢွင်ႇ ၽူႈၶဝ်ႈပႃးၸဝ်ႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ – “ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈ လႆႈမႃးတူင်ႉၼိုင်ၸိူဝ်း ၼႆႉသေ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈပေႃးတေႁူႉလွင်ႈပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇမုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ သဵၼ်ႈတၢင်း ၼႃႈၵၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ တူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ၊  လွင်ႈငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းမိူဝ်ႈလဵဝ် လႄႈ ၵၢၼ်သိုၵ်း တႆးတေႃႇတႆး ဢၼ်လႆႈပဵၼ်မႃးယူႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉသင်ၵွပ်ႈသင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်လႆႈပဵၼ်မႃး လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ပေႃးတေ ပွင်ႇၸႂ်ၼၼ်ႉ လႆႈသပ်းလႅင်းၼႄပၼ်ၵႂႃႇယူႇၶႃႈ ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ် ပၢႆႈၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉႁႂ်ႈၶိုၼ်းမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၶိုၼ်း မိူၼ်ၵဝ်ႇ ၵႂႃႇလီလီ လႆႈယူႇ ဢမ်ႇမီးပၼ်ႁႃသင်ၸွမ်းၼင်ႇၼႃႈတီႈႁဝ်းၶႃႈၵုမ်းထိင်းလႆႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ မႃးယူႇၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇလႆႈယူႇဢမ်ႇလူဝ်ႇၵူဝ်သင်  ” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်မႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ တေမီးမိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈလူင် ၊ ဝၢၼ်ႈၵွင်း ၊ ဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႇ ၊ ဝၢၼ်ႈပႅၼ်ႇဝႅၼ်ႈ ၊ ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈမူၼ်ႇ ၊  ႁႅင်းၵူၼ်းမီးယူႇ 200 ပၢႆၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇယူႇၼႆၶႃႈ ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24-လိူၼ်ဢွၵ်ႇထူဝ်ပိူဝ်ႊ 2021 ၼႆႉၵေႃႈ ယူႇတီႈ ၸွမ်ႁၢၼ် ၸၢႆးသႅင်ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝတ်ႉၵျွင်း ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် မီးၵူၼ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 200 ပၢႆမိူၼ်ၵၼ် လႄႈ သပ်းလႅင်းၼႄၵႂႃႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်း ၵၢၼ်မိူင်း ၊ ၵၢၼ်သိုၵ်း ၊ ၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇငဝ်းၵူႈလွင်ႈ  ၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ ။

ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈမွၵ်ႇၼႄတီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ လွင်ႈၶဝ်ထုၵ်ႇလွၵ်ႈငိူတ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈ – ၵွပ်ႈလႆႈငိၼ်းၶေႃႈၵႂၢမ်းလွၵ်ႇငိူတ်ႈဝႃႈ ပေႃးသူဢမ်ႇပၢႆႈ ပေႃးသိုၵ်း SSPP/SSA ၶဝ်ၽႅဝ်မႃး ၼႆ ၶဝ်တေဢဝ်သူၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်း ပေႃးဢႃႇယူႉ 18 ၼႆၶဝ်ၺွပ်းၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်း လႄႈ ပေႃးပဵၼ် ၼၢင်းယိင်းၵေႃႈ ၶဝ်တေႁွင်ႉၵႂႃႇယဝ်ႉ ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆပႅတ်ႈဝႃႈၼႆ လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈဢွၼ်ၵၼ်ၵူဝ် သေဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈလႆႈမႃးႁူပ်ႉထူပ်း လႄႈ လွင်ႈပိူၼ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် လိူဝ်ၼၼ်ႉ တုၵ်ႉယွၼ်းဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်း SSPP/SSA ႁဝ်းၶႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈထွႆသိုၵ်းဢွၵ်ႇ လႄႈ ႁႂ်ႈလႆႈယူႇၸွမ်းၶဝ်ၵႂႃႇသေၵမ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢင်ႇလၢတ်ႈတုၵ်းယွၼ်း ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ ။

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ႁူပ်ႉထူပ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေဢမ်ႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈတွၼ်ႈလိၼ်ၶိုၼ်ႈတႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းထုင်ႉႁူဝ်ၶၢႆးၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တႄႇၶပ်းႁႅၼ်းႁဵတ်းသၢင်ႈ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

SSPP/SSA ဌာနချုပ်မှာ လားဟူ ၊ လီဆူး ယဉ်ကျေးမူ နှစ်သစ်ကူးပွဲတော် အထိမ်းအမှတ်နှင့် တွေ့ဆုံဂါရဝပြု...

ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဝမ်ဟိုင်းမြို့သစ် SSPP/SSA ဌာနချုပ်က တိန်းလိန်းခန်းမဆောင် မှာ ယနေ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက် နံနက် ၉ နာရီအချိန် လားဟူ ၊ လီဆူး ယဉ်ကျေးမူ...

ႁႅင်းသိုၵ်းၼမ်လႆႈတိုၵ်း​​ဢေႇ ႁႅင်းသိုၵ်း​​ဢေႇလႆႈတိုၵ်းၼမ် ၼႆႉ ပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းတိုဝ်းၵမ် ၽူႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်ၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉဝႆး​​သေ ၼင်ႇႁိိုဝ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း​​ ပေႃး​​တေမီးႁႅင်း ၵႅတ်ႇၶႄ ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်လႆႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ၵူႈၼႃႈတီႈ ၵူႈပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇႁႅင်းသိုၵ်းၼႆ လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈမုင်ႈမွင်းပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈ ​​ၵေႃႉႁၢၼ် တႃႇႁၢပ်ႈၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ ။#shanstateprogressparty #shanstatearmy #SSPPInfo #ႁပ်ႉတွၼ်ႈၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇႁမ်းငၢႆး

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇႁမ်းငၢႆး ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝုၼ်ႊပိူဝ်ႊ 2021ပီႊၼႆႉယူႇတီႈ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၽူဝ်းလူႇ ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ႁူပ်ႉထူပ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း သင်ႇၶႃၸဝ်ႈ တီႈဝတ်ႉၵျွင်းလုၵ်းလိူဝ်ႇ ၼမ်ႉဢူတ်း ၊...

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆးထႅင်ႈ

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး  SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸုမ်း(2) ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။ ဝၼ်းထီႉ 27 လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:12 မူင်းတေႃႇ 12:48 ၼၼ်ႉ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸေႈဝဵင်းမၢႆ (10) ၊ SSPP/SSAA ၶိုၼ်ႈၵေးသူၼ်းတုမ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ

ၶၢဝ်ႇ - sspp info March 9, 2020 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸေႈဝဵင်းမၢႆ (10) ၊ SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၽၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺုႇ တႃႇပူင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ၽိတ်ႈပၢင်းပႃးသင်ႇၶၸဝ်ႈလၢႆႁူဝ်ၵျွင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်တၢင်း ႁၼ်ထိုင်။ ဝၼ်းတီႈ 09,03,2020  ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် (09:35)...

ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၸေႈဝဵင်း မၢႆ (10) လူင်းႁူပ့်ထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း တိုၵ်းသူၼ်းလၢႆလွင်ႈ

လုၵ်ႈလွႆလဵၷ်း ဝၼ်းထီ့-30-05-2019 ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၸေႈဝဵင်း မၢႆ(10) ၽၢႆႇဢုပ့်ပိူင်ႇ ပႃတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ့်သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇမတီႇၸေႈဝဵင်း သေလူင်းႁူပ့်ထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း လိူၵ်ႈတင်ႈပၼ်ၵေႃႇမတီႇဢိူင်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၶေႃ မုင်းမိူင်း ဢိူင်ႇႁၢင်ၼႃး   ၸေႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ...