News

News

Thursday
June, 20

(RCSS)ၶျေႃးလႅၼ်ႁွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းပွတ်းၵျွၵ်ႉမႄးမႃး ဝႃႈတေပၼ်တီႈယူႇလၢႆလၢႆ

Photo credit : Chit Ngwe

SSPP/SSA 01.10.2021

By – SSPP Info

 ဝၼ်းထီႉ 30 ဝၼ်း လိူၼ် September ပီႊ 2021 ၼီႊၼႆႉ ၶၢဝ်ႇVOT တႅမ်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇမႃးဝႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပွတ်းႁွင်ႇ ပွင်ႇထိုင်ပွတ်းၸၢၼ်းယဝ်ႉၼႆသေ မၢပ်ႇၽၢမ်းတႃၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်မႃးထိုင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဝႃႈၼႆ။

 ၼႂ်းၶၢဝ်ႇၼၼ်ႉ တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးဢၼ်ပၢႆႈမႃးယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိူဝ်းပဵၼ် ဝၢၼ်ႈတေႃႉသၢင်ႇ၊ ပၢင်မၢၵ်ႇမိုဝ်း၊ ၶိုမ်းၵဝ်ႇ ႁူမ်ႈသဵၼ်ႈ(72)လင်၊ ႁူဝ်ၵူၼ်း(285)ၵေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးသွၼ်ႈယူႇ တီႈဝၢၼ်ႈလဝ်း၊ ဢိူင်ႇၵဵင်းၶမ်း၊ ၸေႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ဝႃႈၼႆယူႇ ။

Photo credit : Chit Ngwe

ၸွမ်းၼင်ႇလွင်ႈပိူင်ပဵၼ်တႄႉ ဢၼ်ယူႇတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇႁဝ်းၶႃႈ လႆႈတွင်ႈထၢမ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ပၢႆႈမႃးၼႆႉ ၵမ်ႉၼမ်ပဵၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းသိုၵ်း RCSS ၶႃႈဢေႃႈ ၊ ထုၵ်ႇၺႃး သိုၵ်း (RCSS)ၶျေႃးလႅၼ်ဝႃႈ တေတမ်းပၼ်တီႈယူႇ တီႈမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း၊ တီႈၼၼ်ႈ တီႈယူႇလီ တီႈႁႃၵိၼ်ငၢႆႈသေ ၶျေႃးႁွင်ႉမႃး၊ ပိူင်လူင်မၼ်း ၵူဝ်ၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ် လၵ်ႉပၢႆႈ လႄႈ ႁွင်ႉ ၵုမ်းဝႆႉ ပေႃႈမႄႈၶဝ်ၸိူင်ႉၼၼ်ႉၵူၺ်းၶႃႈ၊ တီႈၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်(RCSS) ၶျေႃးႁွင်ႉ မႃးၼႆႉၵေႃႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈၵူဝ်သေပၢႆႈၸုမ်း(RCSS)ဝႆႉၼႆ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉ တီႈလၢတ်ႈၼႄၸုမ်းၶၢဝ်ႇ SSPP Info ၼင်ႇၼႆ။

photo credit : Chit Ngwe

မေႃႁွင်ႉၵႂၢမ်းၼၢင်းၶမ်းၼွင်ႉလႅင်းတေႉဝႃႈ “ ၶႃႈတေႉဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁၼ်ၶဝ်ၶႃႈ ၵွပ်ႈဝႃႈၼႂ်းၵႃလိၼႆႉ Lock downဝႆႉလႄႈ ယင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၼႆသေ- ၸၢႆးဢွၼ်ႇၶိူဝ်းလၢဝ်တေႉဝႃႈ မႃးတေႉယူႇ၊ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ ၶဝ်လုၵ်ႉလႂ်မႃး၊ ႁဵတ်းႁိုဝ်သေမႃး လႆႈႁၼ်ဝႅၼ်တူၵ်းၵႃးပိုၵ်ႉပိုၵ်ႉပၢၵ်ႉပၢၵ်ႉၵူၺ်း ” ဝႃႈၼႆ ။

 ၸုမ်း(RCSS)ၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းယင်းပႆႇပဵၼ် ပေႃးတဵၵ်းလိုပ်ႈၸႂ်ႉႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈထႃႈယူႇ၊ ဢမ်ႇပၢႆႈ ဢမ်ႇလႆႈၼႆသေ ဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းၶဝ်သေ ပေႃးၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈယဝ်ႉ သမ်ႉ ၸုတ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းပႅတ်ႈ တီႈၵူၼ်းၸိူဝ်းၶဝ် ဢမ်ႇပေႃးပဵၼ်ၸႂ်ၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မၢင်တီႈ ၸုတ်ႇပႃး ၵႃးၵူၼ်းမိူင်း၊ ၵၢင်မၢၵ်ႇဝႆႉ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၵူၼ်းမိူင်းမႃး ႁဵတ်းႁႆႈႁဵတ်းသူၼ် လႄႈ ပေႃး ယဝ်ႉ ၼေးသႂ်ႇ(SSPP)ၼၼ်ႉ တိုၼ်းပဵၼ်လွၵ်းလၢႆးလဵၼ်ႈၶဝ်ယဝ်ႉၼႆႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း SSPP/SSA ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၵူၼ်းၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈမိုဝ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵဵဝ်ႈၶွင် ယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၵူၼ်းၵၼ်ႉ ၸၼ်ၼၢင်းယိင်း ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (20)...

ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ယၢပ်ႇၵိၼ်းႁႅင်း ယွၼ်ႉၶူဝ်တၢင်းလူႉၵွႆ ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ

ဢိင်ၼိူဝ်ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ​​ၶၢဝ်းတၢင်း လၢႆလိူၼ်​​သေ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၶူဝ်ၶၢတ်ႇၵွႆ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇၵိၼ်းႁႅင်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ -လႃႈသဵဝ်ႈ- မူႇၸေႈ ...

ကျေးသီးမြို့နယ်မှာ မှတ်ပုံတင်တစ်ခုကို သောင်းချီပေးလုပ်နေရ

ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ကျေးသီးမြို့နယ် နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားမှတ်ပုံတင်တစ်ခု လုပ်ဆောင်/ သက် တမ်းတိုး ရင် ငွေကျပ် ၃ သောင်းကျပ်ကနေ ၅ သောင်းကျပ်အထိ ပေးပြီးလုပ်နေရတယ်လို့ ကိုယ်တိုင်သွား ရောက်လုပ်ဆောင်သူတွေစီကနေသိရပါသည်။"ပြီးခဲ့ တစ်ပါတ်လောက်ကပေါ့...

ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈတၢၼ်ႇလုၼ်ႇ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈထႃႈ

ယွၼ်ႉသၢႆသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇ ထိုင် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တၢၼ်ႇလုၼ်ႇ ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈ သဵဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵူဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ၵႂႃႇ ပွႆႇမၢၵ်ႇသေ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပွႆႇပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေး တိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်း ၼႃး ငိူင်ႉပၢႆႈထႃႈ...

အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့နှင့် တစ်ခြားဌာန ထုန့်မောဝ်းတွင်ကျဆုံးသွားသောစစ်သည်တော်များအတွက် ၃ရက်မြောက်ဝမ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ်ပြုလုပ်

နိုဝင်ဘာလ 10 ရက်နေ့ ညပိုင်းမှာ SSPP/SSA ဌာနချုပ်ရှိ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့နှင့် ပရဟိတကျောင်း ဗိုလ်လောင်းသင်တန်းကျောင်း ၊ စစ်သင်တန်းကျောင်းတွေကို ၊ အရာရှိငယ် နှင့် ရဲဘော်များ စုပေါင်းပြီး ထုန့်မောဝ်တွင်...

SSPP/SSA ဌာနချုပ်ရှိ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့မှ ထုန့်မောဝ်တွင်ကျဆုံးသွားသောစစ်သည်တော်များ အတွက် ဝမ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ်ပြုလုပ်

နိုဝင်ဘာလ ၈ရက်နေ့ ညပိုင်းမှာ SSPP/SSA ဌာနချုပ်ရှိ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့၊ အရာရှိငယ် နှင့် ရဲဘော်များ စုပေါင်းပြီး ထုန့်မောဝ်တွင် TNLA ဖမ်းဆီးသွားသော အပြစ်မဲ့ပြည်သူတစ်ဦးကို ကယ်ဆယ်ဖို့ သွားနေစဉ် TNLA...