News

News

Thursday
September, 28

ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈ  ၵူၼ်းၼုမ်ႇ(4) ၵေႃႉၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈပေႃႉႁႅမ်

Photo Credit : DVB

SSPP/SSA 12.10.2021

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 11.10.2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႇ မီးၵူၼ်းၼုမ်ႇ 4 ၵေႃႉ ၶီႇလူတ်ႈၶိူင်ႈ 2 လမ်း လုၵ်ႉတီႈမိူင်းလူင်ဝၢၼ်ႈတႂ်ႈ  ထုၵ်ႇၺႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၵိုတ်းလူတ်ႉၶိူင်ႈသေ ၺႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႃႉထုၵ်ႈႁႅမ်ပေႃးဢွၵ်ႇလိူတ်ႈ ဢွၵ်ႇယၢင်ႇၼႆ  ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ႁၼ်တူဝ်ထူပ်း လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

”မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းတေႉ တီႈၼႆႈ ဢမ်ႇပႆႇၸႅတ်ႈ ၵိၵ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇယၢမ်ႈမီးသေပွၵ်ႈ၊  သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်တေလႆႈၶၢဝ်ႇသင်ဢမ်ႇႁူႉ ပေႃးဝႃႈၵူၼ်းၼုမ်ႇသီႇၵေႃႉၽႅဝ်တီႈၶဝ်ၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ငုၵ်းၵွင်ႈထုပ်ႉသႂ်ႇ ၊ပိတ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢၼ်ၸိူဝ်းလႆႈၶၢမ်ႇထုၵ်ႇပေႃႉႁႅမ်ၼၼ်ႉ  ပေႃးဢမ်ႇၸၢင်ႈလုၵ်ႉလႆႈ” သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇပေႃႉထုၵ်ႇပေႃႉႁႅမ်ၼၼ်ႉ လႅပ်ႈတေဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းဢၼ်ယူႇ ႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လဵပ်ႈပဵၼ် လုၵ်ႉတီႈၵႆသေဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမႃး ၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး  October,11 ဝၼ်း ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ  ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် လႆႈႁၼ်ထူင်ၸေႈလမ် တူၵ်းဝႆႉၼိူဝ်သဵၼ်းတၢင်းလႄႈ ၶဝ်ထၢင်ႇပဵၼ်ထူင်ႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသေဢဝ်ၵွင်ႈယိုတ်းပႅတ်ႈၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၼင်ႇၼႆ ။

Source : DVB

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် သေ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈ...

SSPPInfo23/09/2023 ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း (6) ဝၼ်းထပ်း ၵၼ် ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ သေ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၊ ဝတ်ႉၵျွင်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉ...

ပၢင်တိုၵ်း PDF ဝဵင်းၵလေး 2 ဝၼ်း ၼၢင်းယိင်း တပ်ႉၽၢႆႇမေႃယႃ ထုၵ်ႇတီႉ ၺွပ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၸၢပ်ႈမိူင်းၶျၢင်း ၽၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းၵလေး ၼႂ်းတိူင်းၸေႈၵႅင်းၼၼ်ႉ သွင်ၽၢႆႇမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်းသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁုပ်ႈသိမ်းလႆႈ တပ်ႉပၵ်းသဝ်း ၸုမ်းသိုၵ်း PDF လႄႈ ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ  ၼၢင်းယိင်း...

သိုၵ်း RCSS ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် မၢႆ-7 တီႈၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ

သိုၵ်းတူင်ႉၼိုင် ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ပွႆႇၵူၼ်းသိုၵ်း တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်း ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၶူင်ႉ ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 / လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝုၼ်ႊပိူဝ်ႊ 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ...

ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၶွင်ႇသီႇၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢိုတ်းၽၵ်းတူ ဢုပ်ႇလွင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ

ၸုမ်းၽၢႆႇ ၸွႆႈထႅမ် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တူၵ်ႇၼၢႆလၢတ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉႁႅင်းႁႅင်းဝႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပၼ်ႁႃ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈႁၢႆႉမႃးႁႅင်း  ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်းႁႅင်း ၊ ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 30 သႅၼ်ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်း ၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈၵၢၼ်လိပ်းၵၢၼ်တၢႆ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ RCSS လွၵ်ႇငိူတ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၵုမ်းၵမ် RCSS ၸတ်းသင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇႁမ်းငၢႆး ၸိူဝ်းယူႇသဝ်း ၽၢႆႇႁွင်ႇ တၢင်းၵႃး ၵေးသီး ပၢင်ႇၵေႇတူႉ ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ လွၵ်ႈငိူတ်ႈဝႃႈ တေမီးပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇ လူင်ထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 03/November/2021 ၼႆႉယူႇတီႈသိုၵ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24.10.2021  ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၵေႃႇ  ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်  ၵႂႃႇႁႃဝူဝ်း  ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင် ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS လႄႈ  မႃးသူင်ႇတီႈႁူင်းယႃ ၵေးသီးသေ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇဝႃႈၼႆ ။ လုင်းသၢမ် ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသေလူႉတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၵႂႃႇႁႃဝူဝ်းမၼ်း ဢမ်ႇႁၼ်လႄႈ...