News

News

Sunday
October, 1

ၸုမ်းၽၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ တၢင်ႉယၢၼ်း တေႁဵတ်းပၼ်ၶိုၼ်း ၵၢတ်ႇၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တေၵဵပ်းငိုၼ်း

Photo : Credit

SSPP/SSA 11.10.2021

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 10.10.2021 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းၽၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ တၢင်ႉယၢၼ်း ၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၶၢႆ ၵၢတ်ႇၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ႁႂ်ႈယႃႉပႅတ်ႈသုမ်ႉဢွင်ႈတီႈၶၢႆၵၢတ်ႇဢၼ်ပဵၼ်တီႈၼႂ်းဝၢင်းႁိူဝ်းဝိၼ်ၵဝ်ႇ  ဝဵင်းတၢင်းယၢၼ်း  ဝႃႈၼႆ။

ၵၢတ်ႇၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ဢၼ်မီးၼႂ်းဝၢင်းႁိူဝ်းဝိၼ်ၵဝ်ႇ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း တီႈပွၵ်ႉသွင် ၽၢႆႇၼႃႈ ၵျွင်းထမ်း ဝတ်ႉဝေႇလုဝုၼ်ႇၼၼ်ႉ ၸုမ်းၽၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ၼႂ်းဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၶၢႆၵၢတ်ႇ ယႃႉပႅတ်ႈဢွင်ႈတီႈၶၢႆၵၢတ်ႇတၢင်းမူတ်း ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈတေၶိုၼ်းႁဵတ်းပၼ်ဢွင်ႈတီႈၶၢႆၵၢတ်ႇ ဢၼ်မႂ်ႇသေ ၶိုၼ်းၶၢတ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်မႃးၶၢႆႇၵၢတ်ႇ ၼိုင်ႈႁွင်ႈလႂ် 30000/35000 ပျူး ဝႃႈၼႆ ။

ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၶၢႆၵၢတ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼေဝႃႈ- ”ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပဵၼ်ၵၢပ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵိၼ်ႁႃၵိၼ်တီႈလႂ် ၊ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈမႃးႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၼႂ်းၵၢတ်ႇၵူႈဝၼ်းၵူၺ်း ၊ သမ်ႉၸႂ်ႉႁဝ်းၶႃႈ ယႃႇပႅတ်ႈဢွင်ႈတီႈၶၢႆၵၢတ်ႇ ဢၼ်ႁဝ်းႁဵတ်းမႃးဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ႁဝ်းႁဵတ်းၼႆႉၵေႃႈ ၸွင်ႇႁႃႁဵတ်းလႆႈ ၼိုင်ႈလိူၼ် သွင်လိူၼ်ၵူၺ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈၸိူဝ်းဢၼ်တိုၵ်ႉႁဵတ်းယဝ်ႉၵူၺ်းၵေႃႈမီး၊ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈယႃႉပႅတ်ႈယဝ်ႉ ၶဝ်တေၶိုၼ်းႁဵတ်းပၼ်ဢၼ်မႂ်ႇသေ တေၵဵပ်းဢဝ်ၶွၼ်ႇ ၵႃႈဢွင်ႈတီႈမၼ်း ”လၢတ်ႈဝႃႈၼင်ႇၼႆ ။

ၵွပ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈႁႃၵိၼ်ယၢပ်ႇၵႂႃႇယၢပ်ႇမႃးယၢပ်ႇ မီးမွၵ်ႈသွင်ပီ ယဝ်ႉ လိူဝ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်းၵေႃႈ သိမ်းဢႃႇၼႃႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ် လဵင်ႉတွင်ႉ သေဢမ်ႇၵႃး သင်ၶိုၼ်းၵဵပ်းၵႃႈၶၼ် ၶၢတ်ႈသုမ်ႉ ၼမ်ႉႁႅင်းၸိုင် ၵူၼ်းမိူင်း ၶႅၼ်းတေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇထႅင်ႈယဝ်ႉၼႆ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် သေ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈ...

SSPPInfo23/09/2023 ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း (6) ဝၼ်းထပ်း ၵၼ် ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ သေ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၊ ဝတ်ႉၵျွင်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉ...

ပၢင်တိုၵ်း PDF ဝဵင်းၵလေး 2 ဝၼ်း ၼၢင်းယိင်း တပ်ႉၽၢႆႇမေႃယႃ ထုၵ်ႇတီႉ ၺွပ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၸၢပ်ႈမိူင်းၶျၢင်း ၽၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းၵလေး ၼႂ်းတိူင်းၸေႈၵႅင်းၼၼ်ႉ သွင်ၽၢႆႇမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်းသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁုပ်ႈသိမ်းလႆႈ တပ်ႉပၵ်းသဝ်း ၸုမ်းသိုၵ်း PDF လႄႈ ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ  ၼၢင်းယိင်း...

သိုၵ်း RCSS ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် မၢႆ-7 တီႈၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ

သိုၵ်းတူင်ႉၼိုင် ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ပွႆႇၵူၼ်းသိုၵ်း တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်း ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၶူင်ႉ ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 / လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝုၼ်ႊပိူဝ်ႊ 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ...

ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၶွင်ႇသီႇၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢိုတ်းၽၵ်းတူ ဢုပ်ႇလွင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ

ၸုမ်းၽၢႆႇ ၸွႆႈထႅမ် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တူၵ်ႇၼၢႆလၢတ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉႁႅင်းႁႅင်းဝႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပၼ်ႁႃ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈႁၢႆႉမႃးႁႅင်း  ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်းႁႅင်း ၊ ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 30 သႅၼ်ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်း ၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈၵၢၼ်လိပ်းၵၢၼ်တၢႆ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ RCSS လွၵ်ႇငိူတ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၵုမ်းၵမ် RCSS ၸတ်းသင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇႁမ်းငၢႆး ၸိူဝ်းယူႇသဝ်း ၽၢႆႇႁွင်ႇ တၢင်းၵႃး ၵေးသီး ပၢင်ႇၵေႇတူႉ ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ လွၵ်ႈငိူတ်ႈဝႃႈ တေမီးပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇ လူင်ထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 03/November/2021 ၼႆႉယူႇတီႈသိုၵ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24.10.2021  ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၵေႃႇ  ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်  ၵႂႃႇႁႃဝူဝ်း  ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင် ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS လႄႈ  မႃးသူင်ႇတီႈႁူင်းယႃ ၵေးသီးသေ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇဝႃႈၼႆ ။ လုင်းသၢမ် ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသေလူႉတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၵႂႃႇႁႃဝူဝ်းမၼ်း ဢမ်ႇႁၼ်လႄႈ...