News

News

Thursday
September, 28

ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS တီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး (4)ၵေႃႉ ပႃးပူႇၵၢင်ႉၼိုင်ႈၵေႃႉ

Photo :Credit

SSPP/SSA 02/10/2021

သိုၵ်း RCSS ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈၶိုမ်းမႂ်ႇ ပၢႆႈမႃးယူႇၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တီႉၺွပ်း ပူႇၵၢင်ႉ ဝၢၼ်ႈၶိုမ်းမႂ်ႇ ၵႂႃႇပႃးဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 30/09/2021 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း (02:00) မူင်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ  ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းRCSS ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်း (4)ၵေႃႉဢၼ်လုၵ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈၶိုမ်းမႂ်ႇ ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လူၺ်ႈဢၢင်ႈၶေႃႈဝႃႈ ၵွပ်ႈႁွင်ႉၵႂႃႇၸွမ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ  ဢၼ်ၵႂႃႇမီးဝႆႉ တီႉဝတ်ႉၵျွင်းဝၢၼ်ႈလဝ်း ၸေႈဝဵင်း ၵုၼ်ႁိင်း ဢမ်ႇၵႂႃႇၸွမ်း လႄႈ ၸင်ႇလႆႈတီႉၺွပ်းၵႂႃႇဝႃႈၼႆသေတႃႉ ယူႇတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶိုၼ်းမႂ်ႇ တႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ၵွပ်ႈလုၵ်ႈၸၢႆး ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်း RCSS ၼၼ်ႉလၵ်ႉပၢႆႈ လႄႈၸင်ႇလႆႈတီႉၺွပ်းၵႂႃႇၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ  ။

Photo : Credit

ၸၢႆးဢုင်း ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ – “ဢၼ်ၶဝ်လႆႈတီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈပဵၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းသိုၵ်း RCSS ဢၼ်လၵ်းပၢႆႈတပ်ႉၵႂႃႇၼၼ်ႉၵူၺ်းၶႃႈ ၶဝ်ပၢႆႈၶဝ်ႈမႃးယူႇ ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶဝ်ၶိုၼ်းမႃးတီႉၺွပ်း ဢဝ်ပေႃႈမႄႈၶဝ်ၶိုၼ်း ၶႃႈဢေႃႈ လွင်ႈၶဝ်မႃး တီႉၺွပ်းၼႂ်းဝဵင်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပလိၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶဝ်ႁဵတ်းႁိုဝ်ၺီႉၵၼ်သေ ၶဝ်ႈမႃးၺွပ်းၵႂႃႇတႄႉဢမ်ႇႁူႉၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ  ဢၼ်ၶဝ်မႃးၺွပ်းၵႂႃႇၼႆႉ ပႃးတင်းပူႇၵၢင်ႉဝၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ  ဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ ။

ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်း RCSS တီႉၺွပ်းတူဝ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉတႄႉ (1) လုင်းတိၼ်ႇဝိၼ်း ပဵၼ်ပူႇၵၢင်ႉ ဝၢၼ်ႈၶိုမ်းမႂ်ႇ ၊ (2) လုင်းပွႆး၊ (3) ပႃႈပဝ်း၊ (4) ပႃႈသူၺ်ႇၵျႃႇ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶိုမ်းမႂ်ႇ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဝႃႈၼႆ ။

လွင်ႈဢၼ်တီႉၺွပ်းၵႂႃႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶိုမ်းမႂ်ႇ 4 ၵေႃႉၼႆႉ လုင်းတိၼ်ႇဝိၼ်း ၵေႃႉဢၼ်ပဵၼ်ပူႇၵၢင်ႉ ဝၢၼ်ႈၶိုမ်းမႂ်ႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇ ၶင်ၶွၵ်ႈတႂ်ႈလိၼ်ဝႆႉတီႈတပ်ႉႁူးသူၼ် ယွၼ်ႉလွင်ႈတၢင်းသင် တႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း တႃႇထႅင်ႈ 3 ၵေႃႉတႄႉၵေႃႈ ၺႃးၶွၵ်ႈၶင်ယူဝ်းယူဝ်းၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶိုမ်းမႂ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈ လၢတ်ႈၼႄႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ-“ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ဢၼ်တီႉၺွပ်း ၵႂႃႇၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၶိုမ်းမႂ်ႇ ႁဝ်းၵူၺ်းၶႃႈ ပႃးတၢင်းပူႇၵၢင်ႉႁဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵွၼ်ႇဢေႃႈ ယွၼ်ႉၶဝ်ႁူႉဝႃႈ လုၵ်ႈၸၢႆးၶဝ်ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်း RCSS ၼၼ်ႉ လၵ်ႉပၢႆႈၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆၶႃႈ လႄႈ ၶဝ်ၵေႃႈၸင်ႇလႆႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ ၶဝ်ႈၵႂႃႇယူႇတီႈၼႂ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ယူႇဢေႃႈ ၵူၺ်းၵႃႈ RCSS ၶဝ်ၵေႃႈယင်းတိုၵ်ႉၸႂ်ႉၵူၼ်းၶဝ်ၸွပ်ႇသေ ပေႃးႁူႉယဝ်ႉၵေႃႈ ႁွင်ႉဢဝ်ၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ်မွၵ်ႈ 6/7 ၵေႃႉသေ  ၺီႉၵၼ်တၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈၺွပ်းၽႅဝ်တီႈၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵွၼ်ႇၶႃႈ၊  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ဢၼ်ဢမ်ႇႁတ်းယူႇတီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇၵေႃႈၼမ်မႃးၶႃႈဢေႃႈ၊ လႆႈငိၼ်းဝႃႈတေႉ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇၺႃး ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ၶဝ်ၺွပ်းတူဝ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉတေႉ ဢဝ်တူဝ်ၶဝ် ၵႂႃႇမီးဝႆႉတီႈ ဝၢၼ်ႈႁူးသူၼ် ၼႆၶႃႈဢေႃႈ” လၢတ်ႈဝႃႈၼင်ႇၼႆ ။

ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်း RCSS တီႉၺွပ်းတီႈၼႂ်းဝဵင်းၼႆႉ လုင်းတိၼ်ႇဝိၼ်း ၊ လုင်းပွႆး ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း တီႈ ပွၵ်ႉ (7) ၊ ပႃႈပဝ်း ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း တီႈပွၵ်ႉ (2) ၊ ပႃႈသူၺ်ႇၵျႃႇ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း တီႈပွၵ်ႉ (8) ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တင်းမူတ်း ဝႃႈၼႆ ။

Source : Local

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် သေ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈ...

SSPPInfo23/09/2023 ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း (6) ဝၼ်းထပ်း ၵၼ် ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ သေ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၊ ဝတ်ႉၵျွင်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉ...

ပၢင်တိုၵ်း PDF ဝဵင်းၵလေး 2 ဝၼ်း ၼၢင်းယိင်း တပ်ႉၽၢႆႇမေႃယႃ ထုၵ်ႇတီႉ ၺွပ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၸၢပ်ႈမိူင်းၶျၢင်း ၽၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းၵလေး ၼႂ်းတိူင်းၸေႈၵႅင်းၼၼ်ႉ သွင်ၽၢႆႇမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်းသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁုပ်ႈသိမ်းလႆႈ တပ်ႉပၵ်းသဝ်း ၸုမ်းသိုၵ်း PDF လႄႈ ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ  ၼၢင်းယိင်း...

သိုၵ်း RCSS ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် မၢႆ-7 တီႈၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ

သိုၵ်းတူင်ႉၼိုင် ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ပွႆႇၵူၼ်းသိုၵ်း တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်း ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၶူင်ႉ ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 / လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝုၼ်ႊပိူဝ်ႊ 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ...

ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၶွင်ႇသီႇၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢိုတ်းၽၵ်းတူ ဢုပ်ႇလွင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ

ၸုမ်းၽၢႆႇ ၸွႆႈထႅမ် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တူၵ်ႇၼၢႆလၢတ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉႁႅင်းႁႅင်းဝႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပၼ်ႁႃ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈႁၢႆႉမႃးႁႅင်း  ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်းႁႅင်း ၊ ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 30 သႅၼ်ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်း ၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈၵၢၼ်လိပ်းၵၢၼ်တၢႆ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ RCSS လွၵ်ႇငိူတ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၵုမ်းၵမ် RCSS ၸတ်းသင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇႁမ်းငၢႆး ၸိူဝ်းယူႇသဝ်း ၽၢႆႇႁွင်ႇ တၢင်းၵႃး ၵေးသီး ပၢင်ႇၵေႇတူႉ ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ လွၵ်ႈငိူတ်ႈဝႃႈ တေမီးပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇ လူင်ထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 03/November/2021 ၼႆႉယူႇတီႈသိုၵ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24.10.2021  ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၵေႃႇ  ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်  ၵႂႃႇႁႃဝူဝ်း  ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင် ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS လႄႈ  မႃးသူင်ႇတီႈႁူင်းယႃ ၵေးသီးသေ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇဝႃႈၼႆ ။ လုင်းသၢမ် ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသေလူႉတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၵႂႃႇႁႃဝူဝ်းမၼ်း ဢမ်ႇႁၼ်လႄႈ...