News

News

Tuesday
July, 16

ၶၢဝ်ႇတႆးလွတ်ႈလႅဝ်း မၢပ်ႇၼႄးဝႃႈ SSPP/SSA ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ႁူင်းယႃ လႄႈႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ။

SSPP/SSA 05/10/2021

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၽၢင်း လၢမ်းတႅမ်ႈၸီႉၼႄးဝႃႈ SSPP/SSA ၸုတ်ႇၽဝ်ႁူင်းယႃ တင်းႁူင်းႁဵၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆး ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမၢၼ်ႈမႅၼ်ႈၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈလႃးလႃး ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 04/10/2021 ၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈ တင်းၸုမ်းသိုၵ်း RCSS လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တင်ႈတေႇၶၢဝ်းယၢမ်းပွတ်းၼႂ် (11:00)မူင်း တေႃႇယၢမ်း (18:00) မူင်း တၢမ်းၶမ်ႈၼၼ်ႉ၊  ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇတႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး RCSS မၢပ်ႇၽၢမ်းၸီႉၼႄးဝႃႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ  ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ႁူင်းယႃ လႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆး ဢိူင်ႇႁမ်းငၢႆး  ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ၸၢၼ်း ပဵၼ်လွင်ႈတင်ႈၸႂ်မၢပ်ႇၼႄး ၽၢမ်းတႅမ်ႈၶၢဝ်ႇၵူၺ်း လႄႈ တိုၼ်းဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ လႃးလႃး ဝႃႈၼႆ ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈ လၢတ်ႈၼႄႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ-“ဢေႃႈၶႃႈ မိူဝ်ႈယၢမ်း တိုၵ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တေႉ မီးၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ၶဝ်ၵူၺ်းၶႃႈဢေႃႈ ဢၼ်မီးယူႇဝႆႉ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈ တေႉ ဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၵေႃႈ ပဵၼ်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶႃႈၼႃႇၼေႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸုမ်း RCSS သမ်ႉ ယူႇဝႆႉၼႂ်း ဝၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ၊   ဢၼ်ဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ႁူင်းယႃ လႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ၼၼ်ႉတေႉ ဢမ်ႇမၢၼ်ႇ မႅၼ်ႈၶႃႈ ႁူင်းယႃ လႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၵေႃႈ တိုၵ်ႉမီးဝႆႉယူႇၶႃႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၊  ဝၢႆးပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉၵွၼ်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ၸင်ႇၶဝ်ႈၽႅဝ်မႃး ၶႃႈဢေႃႈ” လၢတ်ႈဝႃႈ ၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 04/10/2021 ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း  SSPP/SSA လႆႈႁွင်ႉဢဝ် ၵေႃႉပဵၼ်ၸဝ်ႈၽူဝ် မေႃယႃ ယိင်းလၢဝ် ဢၼ်ႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်မေႃယႃဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆး သေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ႁႂ်ႈမေႃယႃ  ၶိုၼ်းပွၵ်ႈမႃးလုမ်းလႃးထိင်းသိမ်းႁူင်းယႃ ၵႂႃႇယူႇ၊  ယွၼ်ႉဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇမီးၵူၼ်းမႃးပႂ်ႉလုမ်းလႃးမၼ်းၼႆ ၵူဝ် ဝူဝ်း၊ၵႂၢႆး တူဝ်သတ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈတဝ်ၵဝ်းယႃႉ ၼႆသေ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇယူႇ ၊ ဢၼ်တီႈၶၢဝ်ႇ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ႁဝ်းၸုတ်ႇႁူင်းယႃ ႁူင်းႁဵၼ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ လႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်း လႄႈ ႁူင်းယႃၵေႃႈ တိုၵ်ႉမီးဝႆႉ မိူၼ်ၵဝ်ႇယူႇၵူၺ်းၼႆ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း SSPP/SSA တီႈပိုၼ်ႉတီႈ ၼႃႈသိုၵ်းၸဝ်ႈၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼင်ႇ ၼင်ႇၼႆ ။

ႁူင်းယႃ လႄႈ တၢင်းႁူင်းႁဵၼ်း ၶႅၼ်ႈၵၼ် ၵၢင်ပၢင်ႇၵူၺ်း မီးဝႆႉႁိမ်းၵၢတ်ႇ မိူဝ်ႈၽွင်းၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ပႆႇၶဝ်ႈၽႅဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈမီးဝႆႉၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ၸုမ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ၊ ဝၢႆးသေသိုၵ်း RCSS ၶဝ်ထွႆ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇယဝ်ႉ၊  ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ၸင်ႇလူင်းၵူတ်ႇထတ်းၵႂႃႇ ၊  မိူဝ်ႈၽွင်းလူင်းၵူတ်ႇထတ်းၼၼ်ႉ သမ်ႉပေႃးလႆႈႁၼ်ပဵၼ်ဢၼ်လူႉလႅဝ် ႁွႆးယႃႉသွၵ်ႈတဝ် ဝႆႉယူႇ၊  ဢၼ်လႆႈႁၼ် ႁွႆးယႃႉသွၵ်ႈတဝ် ၼၼ်ႉ တေႉ  ၵမ်ပႃႈၼမ် ပဵၼ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈ သႅင်ႇတၢင်းၶၢႆ ၵမ်ႉၼမ် ႁိူၼ်းမၢင်လင် သွၵ်ႈၽွၵ်ႈ ၶဝ်ႈထိုင် ၼႂ်းလုၵ်းၼွၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵွၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလူႉသုမ်းၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇ SSPP/SSA လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေ ႁႂ်ႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်လႆႈလူႉသုမ်းၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ၵႃႈၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈ ယူႇတီႈ ၽၢႆႇငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တေၸွႆႈထႅမ် သၢႆႈတႅၼ်းၶိုၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈ ၵႂႃႇယူႇဝႃႈၼႆ ။

တီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆးၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ၶဝ် ၶုတ်းလုၵ်းထႅၼ်ႉပၵ်းတပ်ႉ ယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေ ဢဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ပဵၼ်တီႈၶၢမ်ႇၼႃႈသိုၵ်းသေ ပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်း ၵႂႃႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈၶၢဝ်ႇပွမ် ၶၢဝ်ႇၽၢင်း ဢၼ်ၸုမ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ၶဝ်ပိုၼ်ၽႄ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ၼိူဝ် Website.taifreedom.com & Taifreedom Shan Version ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈၶၢဝ်ႇမၢၼ်ႇ မႅၼ်ႈၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ လႄႈ ပွင်ႇဝႃႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇတႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ၶဝ်တိုၼ်းတင်ႈၸႂ် ၵၢဝ်ႇၼႄးမၢပ်ႇၽၢင်း ၼိူဝ် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

SSPP/SSA ၏ နာမည်ကို Shwe Phee Myay News Agency (ရွှေဖီမြေ...

“ မိုင်းရယ် ဒေသမှာ ခြေကုပ် ယူလာတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံသားတွေ ဉီးဆောင်တဲ့ အွန်လိုင်း ငွေလိမ်ဂိုဏ်း ” ခေါင်းစဉ် ဖြင့် Shwe Phee Myay News Agency...

ပွင်ႇလႅင်းထိုင် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လွင်ႈၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ယွၼ်းငိုၼ်း တႃႇသမ်းယႃႈယႃၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ

ပွင်ႇလႅင်းထိုင် ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ တင်းသဵင်ႈ ယၢမ်းလဵဝ် မီးၶၢဝ်ႇပွမ် တီႈၵူၼ်းၵၢင်လၢႆ ၵူၼ်းၵဝ်း ဢဝ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းဢမ်ႇၸိုဝ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၶၢဝ်ႇၽၢင်းလႅၼ်တႃၵူၼ်းမိူင်း ႁဝ်းဝႆႉသေ မၢပ်ႇၸီႉၼႄး ၼိူဝ်မုၵ်ႉၸုမ်း SSPP/SSA ယူႇ ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိသ်ႉ 19...

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇတႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေး ယွၼ်ႉသိုၵ်း SSPP

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22- July-2021 ၼႆႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇမၢပ်ႇၸီႉၼႄးဝႃႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်း SSPP/SSA သွၵ်ႈတဝ်ပိုတ်းယိုဝ်း RCSS လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတင်းၼမ်လႆႈပၢႆႈၽေး ၼႆၶႃႈ  ။ ၸွမ်းၼင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး...

ၶၢဝ်ႇၽၢင်းလိုဝ်း ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃႇယူႉ 9 ပီႊတီႈမူႇၸေႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈတႄႉ

မီးၶၢဝ်ႇႁူင်းလိုဝ်း ၼိူဝ် Facebook Social Media ဝႃႈတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႈ ၼမ်ႉၶမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးၸုမ်း ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼၢင်းယိင်း လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶၢဝ်ႇ...