News

News

Friday
September, 29

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈ ထုၵ်ႇၺႃးၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ဢဝ်ယႃႈမိူဝ်ႇသႂ်ႇႁူဝ်ၼမ်ႉၵိၼ်

Photo Credit : Shwee Phee Myay

SSPP/SSA 07.10.2021

ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈ ထုၵ်ႇၺႃးၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ဢၼ်ယူႇတင်းၽၢႆႇၼိူဝ်ဝၢၼ်ႈ ဢဝ်ယႃမိူဝ်ႇ သႂ်ႇၼႂ်းၼမ်ႉၵိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းတင်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 07-10-2021 ယူႇတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈ ဢိူင်ႇႁူးသူၼ် ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵႂႃႇတဵၵ်းၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉသေ လႆႈႁၼ်ၼမ်ႉၼႂ်းယွင်ၼမ်ႉၼၼ်ႉ မီးသီမူၼ်ႇ ဢွၵ်ႇပုၼ်းပူၵ်ႇ ဝႆႉတီႈၼႂ်းၼမ်ႉၵိၼ် ၊ မဵၼ်ၵေႃႈမဵၼ်ဢၢႆၵေႃႇၼႆ ယူႇတီႈၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၶိုၼ်းႁွင်ႉမွၵ်ႇၽူႈယႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇထတ်းတူၺ်းယဝ်ႉ လႆႈႁူႉဝႃႈၼႂ်းၼမ်ႉၼၼ်ႉ မီးယႃႈၵွင်ႉယႃႈမိူဝ်ႇသႂ်ႇမႃးၸွမ်း တီႈႁူဝ်ၼမ်ႉဢွၵ်ႇ မႃးၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ ။

Photo Credit : Shwee Phee Myay

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လုင်းၵွၼ်း ဢၼ်ယူႇတီႈဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈ လၢတ်ႈၼႄႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ – ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈသိုၵ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ၶဝ်ယူႇဝႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈ ၼမ်ႉႁဝ်းၶႃႈၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၼမ်ႉႁူး ၼမ်ႉမွတ်းဢွၵ်ႇမႃးၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်းၶႃႈ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈဢဝ်လွတ်ႇတေႃႇမႃးၸူးတီႈဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈသေ မႃးတူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းယွင်ၼမ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈၼႆႉယဝ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၶႃႈဢေႃႈ ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ တီႈၼမ်ႉႁူးဢွၵ်ႇႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မၼ်းမီးၽၢႆႇၼိူဝ်ဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ယၢၼ်ၵႆ မွၵ်ႈၼိုင်ႈလၵ်းပၢႆ ၽၢႆႇၼိူဝ်ၼမ်ႉ ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းၼမ်ႉႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ၶဝ်ယူႇသဝ်းဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈသမ်ႉ မီးၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၶဝ်ယူႇသဝ်းဝႆႉ လႄႈ ပိူင်လူင်မၼ်း ၶဝ်တေၶႂ်ႈဢွႆႇႁႂ်ႈၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ်ၼင်ႇၵၼ်ၶႃႈယူဝ်ႉ ဢမ်ႇႁူႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈဢၼ်ၵႂႃႇတူၺ်းၼမ်ႉၸွမ်းတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ – ၼမ်ႉတႄႉမူၼ်ႇမူတ်းဢေႃႈ မဵၼ်ၵေႃႈမဵၼ်ဢၢႆၵေႃႇ ၼမ်ႉၵေႃႈဢွၵ်ႇပူၵ်ႇမိူၼ်သပ်ႉပျႃႇၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ လႆႈဢွၼ် ၵၼ်ၵႂႃႇထွၼ်လွတ်ႇမၼ်းပႅတ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈၽႂ်ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၵိၼ်ၺႃးသေ ၵေႃႉၼင်ႇၵဝ်ႇ ႁွႆးမိုဝ်းၸိူင်ႉၼႆ တႄႉပဵၼ်သိုၵ်းတေႃႇသိုၵ်းၶဝ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းတီႈၵၼ်ၵူၺ်း ၊ ဢၼ်ၶႃႈ ၶႂ်ႈလၢတ်ႈတႄႉ သိုၵ်းတေႃႇသိုၵ်းၶႂ်ႈႁဵတ်းတီႈၵၼ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈမီးပိူင် ဢိတ်းၼိုင်ႈၶႃႈၼေႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် လၢႆးႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ မိူၼ်တင်းဢမ်ႇလီးလူ ဢမ်ႇတူၺ်းၵူၼ်းမိူင်း၊ ၵူၼ်းမိူင်းၶႂ်ႈတၢႆတၢႆယဝ်ႉ မၼ်းၶႂ်ႈပွင်ႇဝႃႈၸိူင်ႉၼႆၶႃႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ ။

Photo Credit : Shwee Phee Myay

ဢွင်ႈတီႈၼမ်ႉဢွၵ်ႇၼႆႉ ယၢၼ်ၵႆဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈမွၵ်ႈၼိုင်ႈလၵ်းပၢႆ တီႈႁိမ်းသၢပ်ႇၼမ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇသိုၵ်း RCSS ပၵ်းယူႇသဝ်းဝႆႉ၊ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈသမ်ႉ မီးၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီ ယူႇသဝ်းဝႆႉ မိူၼ်ၵၼ်ဝႃႈၼႆ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼမ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူႉတၼ်းဢွၼ်တၢင်းလႄႈ ဢမ်ႇမီး ၽႂ်ၵိၼ်ၺႃးသေၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈသိုၵ်း RCSS ဢဝ်ယႃႈၵွင်ႉလဵင်ႉသႂ်ႇၸူးသိုၵ်း SSPP / SSA ၼႆႉမီး 2 ပွၵ်ႈပႃးပွၵ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ ၊ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28-09-2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈသိုၵ်း RCSS ဢဝ်ယႃႈၵွင်ႉသႂ်ႇၼႂ်း ပုင်းလဝ်ႈသေ ၸႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း 2 ၵေႃႉမႃးသူင်ႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ပၵ်းသဝ်းယူႇဝႆႉ တီႈထုင်ႉႁူဝ်ၶၢႆး ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်၊ မိူဝ်ႈၸုမ်း SSPP/SSA ထတ်းတူၺ်း ၼႂ်းပုင်းလဝ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈႁူဝႃႈ သႂ်ႇမႃးပႃးယႃႈၵွင်ႉ မိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

လၢၼ်ႉၶမ်း တမႃႇတီႉ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းယွင်း ထုၵ်ႈၺႃး ၸူၼ် ၶဝ်ႈၸူၼ် သုမ်းၶမ်း မွၵ်ႈ သၢင်ႉငိုၼ်း...

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28.06.2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1:00 မူင်းၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းၵူၼ်းၸူၼ် ၶဝ်ႈၸူၼ် လၢၼ်ႉၶမ်း တမႃႇတီႉ ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉ ၼႃးၶႃႇႁွင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶၢင် ၸူၼ်လႆႈၵႂႃႇ...

ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၽၢႆႇၶဝ်ႈယိုဝ်း ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလူႉတၢႆ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 15/လိူၼ်ၵျူၼ်ႇ/2023 မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၽၢႆႇ 3 ၵေႃႉၶီႇၵႃးလမ်းၼိုင်ႈသေ မႃးႁွင်ႉၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈၶီႇၵႃးၵႂႃႇၸွမ်း၊ ယွၼ်ႉၽၢႆႇၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇႁွင်ႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈၵႂႃႇၸွမ်း လႄႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ-“ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၶဝ်ထဵင်ၵၼ်ယူႇၵမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်လၢတ်ႈၵၼ်ဝႃႈ...

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း လိၼ်လူမ်ႇ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇၵူၼ်ႇၺႃး ႁိူၼ်း တၢႆ (4 ) ၊ မၢတ်ႇ...

ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလိၼ်ဢူၼ်ႈ လိၼ်ယူတ်ႇ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇၵူၼ်ႇလူမ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင် ၼိုင်ႈ ၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းလႆႈလူႉတၢႆ (4) ၵေႃႉ ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း (1) ၵေႃႉ ၼႂ်ၸေႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ...

ၾႆးမႆႈ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸဝ်ႈသၢင်ႇလူႉလွၼ်ႇၸွမ်း(1)ပႃး

ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၵျွင်းလင်ၼိုင်ႈ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်း ဢမ်ႇလိူဝ်သင် ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇပႃးၼိုင်ႈ လႆႈလူႉလွၼ်ႇၸွမ်းၼႂ်းၾႆးၼႆယဝ်ႉ ။ ဝၼ်းထီႉ 13-02-2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ (9:30) မူင်း ၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈၾႆးတဵၼ်းဢၼ်ၸပ်းတႆႈ ၼႃႈၶဵင်ႇၽြႃး သေ...

တီႈမိူင်းၼီႇပေႃး ၽူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်း လိၼ်ယူတ်ႇ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆဢမ်ႇယွမ်း (43) ၵေႃႉ

တီႈမိူင်းၼီႇပေႃး ၽူၼ်ၵိုင်ႉၵၢင်ႉတူၵ်းႁႅင်းထပ်းၵၼ်ႁိုင်သၢမ်ဝၼ်းလႄႈ လိၼ်ယူတ်ႇ ၼမ်ႉလွႆ လူၵ်ႈၼွင်း  လႄႈ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆဢမ်ႇယွမ်း (43) ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20/10/2021 ၽူႈမီးပုၼ်ၽွၼ်းၽၢႆႇပလိၵ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၵူၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈဢၼ်ႁၢႆဝႆႉ ၵေႃႈ မီးယူႇ (30)...

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ႁၢႆဝႆႉ 2 ၵေႃႉ လႆႈမွၵ်ႈ 9 ဝၼ်းယဝ်ႉ ။

SSPP/SSA 11.10.2021 ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ႁၢႆဝႆႉသွင်ၵေႃႉ လႆႈၶၢဝ်းတၢင်း 9 ဝၼ်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈတၢင်းၵပ်းသိုပ်ႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈတႄႇဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 02.10. 2021 ဢၼ်ယူႇတီႈၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ပွၵ်ႉဢေးၶျၢၼ်းတႃႇ - ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ...