News

News

Tuesday
April, 23

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈ ထုၵ်ႇၺႃးၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ဢဝ်ယႃႈမိူဝ်ႇသႂ်ႇႁူဝ်ၼမ်ႉၵိၼ်

Photo Credit : Shwee Phee Myay

SSPP/SSA 07.10.2021

ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈ ထုၵ်ႇၺႃးၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ဢၼ်ယူႇတင်းၽၢႆႇၼိူဝ်ဝၢၼ်ႈ ဢဝ်ယႃမိူဝ်ႇ သႂ်ႇၼႂ်းၼမ်ႉၵိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းတင်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 07-10-2021 ယူႇတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈ ဢိူင်ႇႁူးသူၼ် ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵႂႃႇတဵၵ်းၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉသေ လႆႈႁၼ်ၼမ်ႉၼႂ်းယွင်ၼမ်ႉၼၼ်ႉ မီးသီမူၼ်ႇ ဢွၵ်ႇပုၼ်းပူၵ်ႇ ဝႆႉတီႈၼႂ်းၼမ်ႉၵိၼ် ၊ မဵၼ်ၵေႃႈမဵၼ်ဢၢႆၵေႃႇၼႆ ယူႇတီႈၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၶိုၼ်းႁွင်ႉမွၵ်ႇၽူႈယႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇထတ်းတူၺ်းယဝ်ႉ လႆႈႁူႉဝႃႈၼႂ်းၼမ်ႉၼၼ်ႉ မီးယႃႈၵွင်ႉယႃႈမိူဝ်ႇသႂ်ႇမႃးၸွမ်း တီႈႁူဝ်ၼမ်ႉဢွၵ်ႇ မႃးၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ ။

Photo Credit : Shwee Phee Myay

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လုင်းၵွၼ်း ဢၼ်ယူႇတီႈဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈ လၢတ်ႈၼႄႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ – ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈသိုၵ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ၶဝ်ယူႇဝႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈ ၼမ်ႉႁဝ်းၶႃႈၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၼမ်ႉႁူး ၼမ်ႉမွတ်းဢွၵ်ႇမႃးၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်းၶႃႈ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈဢဝ်လွတ်ႇတေႃႇမႃးၸူးတီႈဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈသေ မႃးတူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းယွင်ၼမ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈၼႆႉယဝ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၶႃႈဢေႃႈ ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ တီႈၼမ်ႉႁူးဢွၵ်ႇႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မၼ်းမီးၽၢႆႇၼိူဝ်ဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ယၢၼ်ၵႆ မွၵ်ႈၼိုင်ႈလၵ်းပၢႆ ၽၢႆႇၼိူဝ်ၼမ်ႉ ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းၼမ်ႉႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ၶဝ်ယူႇသဝ်းဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈသမ်ႉ မီးၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၶဝ်ယူႇသဝ်းဝႆႉ လႄႈ ပိူင်လူင်မၼ်း ၶဝ်တေၶႂ်ႈဢွႆႇႁႂ်ႈၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ်ၼင်ႇၵၼ်ၶႃႈယူဝ်ႉ ဢမ်ႇႁူႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈဢၼ်ၵႂႃႇတူၺ်းၼမ်ႉၸွမ်းတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ – ၼမ်ႉတႄႉမူၼ်ႇမူတ်းဢေႃႈ မဵၼ်ၵေႃႈမဵၼ်ဢၢႆၵေႃႇ ၼမ်ႉၵေႃႈဢွၵ်ႇပူၵ်ႇမိူၼ်သပ်ႉပျႃႇၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ လႆႈဢွၼ် ၵၼ်ၵႂႃႇထွၼ်လွတ်ႇမၼ်းပႅတ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈၽႂ်ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၵိၼ်ၺႃးသေ ၵေႃႉၼင်ႇၵဝ်ႇ ႁွႆးမိုဝ်းၸိူင်ႉၼႆ တႄႉပဵၼ်သိုၵ်းတေႃႇသိုၵ်းၶဝ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းတီႈၵၼ်ၵူၺ်း ၊ ဢၼ်ၶႃႈ ၶႂ်ႈလၢတ်ႈတႄႉ သိုၵ်းတေႃႇသိုၵ်းၶႂ်ႈႁဵတ်းတီႈၵၼ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈမီးပိူင် ဢိတ်းၼိုင်ႈၶႃႈၼေႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် လၢႆးႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ မိူၼ်တင်းဢမ်ႇလီးလူ ဢမ်ႇတူၺ်းၵူၼ်းမိူင်း၊ ၵူၼ်းမိူင်းၶႂ်ႈတၢႆတၢႆယဝ်ႉ မၼ်းၶႂ်ႈပွင်ႇဝႃႈၸိူင်ႉၼႆၶႃႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ ။

Photo Credit : Shwee Phee Myay

ဢွင်ႈတီႈၼမ်ႉဢွၵ်ႇၼႆႉ ယၢၼ်ၵႆဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈမွၵ်ႈၼိုင်ႈလၵ်းပၢႆ တီႈႁိမ်းသၢပ်ႇၼမ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇသိုၵ်း RCSS ပၵ်းယူႇသဝ်းဝႆႉ၊ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈသမ်ႉ မီးၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီ ယူႇသဝ်းဝႆႉ မိူၼ်ၵၼ်ဝႃႈၼႆ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼမ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူႉတၼ်းဢွၼ်တၢင်းလႄႈ ဢမ်ႇမီး ၽႂ်ၵိၼ်ၺႃးသေၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈသိုၵ်း RCSS ဢဝ်ယႃႈၵွင်ႉလဵင်ႉသႂ်ႇၸူးသိုၵ်း SSPP / SSA ၼႆႉမီး 2 ပွၵ်ႈပႃးပွၵ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ ၊ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28-09-2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈသိုၵ်း RCSS ဢဝ်ယႃႈၵွင်ႉသႂ်ႇၼႂ်း ပုင်းလဝ်ႈသေ ၸႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း 2 ၵေႃႉမႃးသူင်ႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ပၵ်းသဝ်းယူႇဝႆႉ တီႈထုင်ႉႁူဝ်ၶၢႆး ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်၊ မိူဝ်ႈၸုမ်း SSPP/SSA ထတ်းတူၺ်း ၼႂ်းပုင်းလဝ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈႁူဝႃႈ သႂ်ႇမႃးပႃးယႃႈၵွင်ႉ မိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

SSPP/SSA တပ်စခန်းကို ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း သိန္နီမြို့နယ် အတွင်းရှိ ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA တပ်စခန်းတစ်ခုကို ယမန်နေ့ကစပြီး ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က တိုက်ခိုက်ရေး ဒရုန်းဖြင့် နှစ်ကြိမ်တိုင် စ တင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်...

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ တီႈၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်SSPP/SSA

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းတင်ႈ ၵိင်ႇၽႄၸေႈ ဝဵင်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ လဵင်ႉလူၶဝ်ႈၽၵ်း တီႈၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း တီၼိုင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ဝၼ်းထီႉ 20 (ပီႊတႆး ႒႑႑႘ ၼီႊ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၼ်ႁူဝ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇ ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ် ၼႂ်းၸေႈ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼၼ်ႉသေ ႁွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ပိူဝ်ႈတႃႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆလႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14/03/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်း တေႃႇထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်း ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ တီႈသၢႆသိုၵ်းတပ်ႉၶိုၵ်ႉတွၼ်း

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်း ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ တီႈသၢႆသိုၵ်းတပ်ႉၶိုၵ်ႉတွၼ်း ဢိင်ၼိူဝ်သၢႆသိုၵ်း တပ်ႉၶိုၵ်ႉတွၼ်း SSPP/SSA ႁွတ်ႈထိုင်ထုင်ႉမၢဝ်းသေ တူင်ႉၼိုင် ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်း ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ လႄႈ ငိုၼ်းတွင်း တီႈသၢႆသိုၵ်းတပ်ႉၶိုၵ်ႉတွၼ်း။ တႄႇဢဝ်ၼႂ်းလိူၼ်...

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း SSPP/SSA ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၵူၼ်းၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈမိုဝ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵဵဝ်ႈၶွင် ယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၵူၼ်းၵၼ်ႉ ၸၼ်ၼၢင်းယိင်း ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (20)...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉလင်ၼိုင်ႈ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး မႆႈပႃးၸွမ်းၼႂ်းၾႆးမူတ်း လႄႈ ဢမ်ႇ တၼ်းလႆႈဢဝ်သင် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီ 29/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်း 16:30 ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ႇၸၢႆး သႅၼ်းဢႃႇယု (5) ၶူပ်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး...