News

News

Wednesday
April, 24

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈ ထုၵ်ႇၺႃးၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ဢဝ်ယႃႈမိူဝ်ႇသႂ်ႇႁူဝ်ၼမ်ႉၵိၼ်

Featured in:
Photo Credit : Shwe Phee Myay

SSPP/SSA 07.10.2021

ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈ ထုၵ်ႇၺႃးၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ဢၼ်ယူႇတင်းၽၢႆႇၼိူဝ်ဝၢၼ်ႈ ဢဝ်ယႃမိူဝ်ႇ သႂ်ႇၼႂ်းၼမ်ႉၵိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းတင်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 07-10-2021 ယူႇတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈ ဢိူင်ႇႁူးသူၼ် ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵႂႃႇတဵၵ်းၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉသေ လႆႈႁၼ်ၼမ်ႉၼႂ်းယွင်ၼမ်ႉၼၼ်ႉ မီးသီမူၼ်ႇ ဢွၵ်ႇပုၼ်းပူၵ်ႇ ဝႆႉတီႈၼႂ်းၼမ်ႉၵိၼ် ၊ မဵၼ်ၵေႃႈမဵၼ်ဢၢႆၵေႃႇၼႆ ယူႇတီႈၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၶိုၼ်းႁွင်ႉမွၵ်ႇၽူႈယႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇထတ်းတူၺ်းယဝ်ႉ လႆႈႁူႉဝႃႈၼႂ်းၼမ်ႉၼၼ်ႉ မီးယႃႈၵွင်ႉယႃႈမိူဝ်ႇသႂ်ႇမႃးၸွမ်း တီႈႁူဝ်ၼမ်ႉဢွၵ်ႇ မႃးၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ ။

Photo Credit : Shwe Phee Myay

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လုင်းၵွၼ်း ဢၼ်ယူႇတီႈဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈ လၢတ်ႈၼႄႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ – ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈသိုၵ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ၶဝ်ယူႇဝႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈ ၼမ်ႉႁဝ်းၶႃႈၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၼမ်ႉႁူး ၼမ်ႉမွတ်းဢွၵ်ႇမႃးၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်းၶႃႈ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈဢဝ်လွတ်ႇတေႃႇမႃးၸူးတီႈဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈသေ မႃးတူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းယွင်ၼမ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈၼႆႉယဝ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၶႃႈဢေႃႈ ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ တီႈၼမ်ႉႁူးဢွၵ်ႇႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မၼ်းမီးၽၢႆႇၼိူဝ်ဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ယၢၼ်ၵႆ မွၵ်ႈၼိုင်ႈလၵ်းပၢႆ ၽၢႆႇၼိူဝ်ၼမ်ႉ ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းၼမ်ႉႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ၶဝ်ယူႇသဝ်းဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈသမ်ႉ မီးၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၶဝ်ယူႇသဝ်းဝႆႉ လႄႈ ပိူင်လူင်မၼ်း ၶဝ်တေၶႂ်ႈဢွႆႇႁႂ်ႈၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ်ၼင်ႇၵၼ်ၶႃႈယူဝ်ႉ ဢမ်ႇႁူႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈဢၼ်ၵႂႃႇတူၺ်းၼမ်ႉၸွမ်းတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ – ၼမ်ႉတႄႉမူၼ်ႇမူတ်းဢေႃႈ မဵၼ်ၵေႃႈမဵၼ်ဢၢႆၵေႃႇ ၼမ်ႉၵေႃႈဢွၵ်ႇပူၵ်ႇမိူၼ်သပ်ႉပျႃႇၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ လႆႈဢွၼ် ၵၼ်ၵႂႃႇထွၼ်လွတ်ႇမၼ်းပႅတ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈၽႂ်ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၵိၼ်ၺႃးသေ ၵေႃႉၼင်ႇၵဝ်ႇ ႁွႆးမိုဝ်းၸိူင်ႉၼႆ တႄႉပဵၼ်သိုၵ်းတေႃႇသိုၵ်းၶဝ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းတီႈၵၼ်ၵူၺ်း ၊ ဢၼ်ၶႃႈ ၶႂ်ႈလၢတ်ႈတႄႉ သိုၵ်းတေႃႇသိုၵ်းၶႂ်ႈႁဵတ်းတီႈၵၼ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈမီးပိူင် ဢိတ်းၼိုင်ႈၶႃႈၼေႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် လၢႆးႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ မိူၼ်တင်းဢမ်ႇလီးလူ ဢမ်ႇတူၺ်းၵူၼ်းမိူင်း၊ ၵူၼ်းမိူင်းၶႂ်ႈတၢႆတၢႆယဝ်ႉ မၼ်းၶႂ်ႈပွင်ႇဝႃႈၸိူင်ႉၼႆၶႃႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ ။

Photo Credit : Shwe Phee Myay

ဢွင်ႈတီႈၼမ်ႉဢွၵ်ႇၼႆႉ ယၢၼ်ၵႆဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈမွၵ်ႈၼိုင်ႈလၵ်းပၢႆ တီႈႁိမ်းသၢပ်ႇၼမ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇသိုၵ်း RCSS ပၵ်းယူႇသဝ်းဝႆႉ၊ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈသမ်ႉ မီးၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီ ယူႇသဝ်းဝႆႉ မိူၼ်ၵၼ်ဝႃႈၼႆ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼမ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူႉတၼ်းဢွၼ်တၢင်းလႄႈ ဢမ်ႇမီး ၽႂ်ၵိၼ်ၺႃးသေၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈသိုၵ်း RCSS ဢဝ်ယႃႈၵွင်ႉလဵင်ႉသႂ်ႇၸူးသိုၵ်း SSPP / SSA ၼႆႉမီး 2 ပွၵ်ႈပႃးပွၵ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ ၊ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28-09-2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈသိုၵ်း RCSS ဢဝ်ယႃႈၵွင်ႉသႂ်ႇၼႂ်း ပုင်းလဝ်ႈသေ ၸႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း 2 ၵေႃႉမႃးသူင်ႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ပၵ်းသဝ်းယူႇဝႆႉ တီႈထုင်ႉႁူဝ်ၶၢႆး ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်၊ မိူဝ်ႈၸုမ်း SSPP/SSA ထတ်းတူၺ်း ၼႂ်းပုင်းလဝ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈႁူဝႃႈ သႂ်ႇမႃးပႃးယႃႈၵွင်ႉ မိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ မၢႆတွင်းဝၼ်းၶိူဝ်းတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(73)ပီႊတဵမ်

February,7.2020 By – SSPP/ SSA ၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈငဝ်ႈငႃႇ လိူၼ်ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 7 ဝၼ်း ပီႊ 1947 ၼီႊၼၼ်ႉသေ ပေႃးထိုင်မႃးၼႂ်းလိူၼ် ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 7 ဝၼ်း ၵူႊပီႊပီႊၼႆၸိုင် တႆးၵူႈၵေႃႉတႆးၵူႈတီႈ၊  မုၵ်ႉၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆးၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း...

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈႁၢႆးပႃ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၵၢတ်ႇမႂ်ႇ တီႈတၢတ်ႇလူင်ႁၢႆးပႃး

February,5.2020 By – SSPP/ SSA ၼႂ်းလိူၼ်ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 4 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:00 မူင်း တေႃႇထိုင် ယၢမ်းတဵင်ႈဝၼ်း...

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လဵပ်ႈႁဵၼ်းငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇ

August 12,2019 By – မွၵ်ႇၶမ်းၶူင်း ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 12 ဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း 8 မူင်း တေႃႇထိုင် 9 မူင်းၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်း(Headquater’s Computer Department )လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸတ်းပၢင်ပွႆးပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်

ၢဝ်ႇ-SSPP/SSA2019 July (26) ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇပဵၼ်လွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်သေ ယူႇတီႈႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် တီႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်ၸၢပ်ႈ မိူင်းၶေႇ။ ဝၼ်းထီႉ 25.7.2019 ယၢမ်း12:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၶုၼ်ႁၢၼ် ၼုမ်ႇသႅင် ...