News

News

Thursday
September, 28

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ဢၼ်ပၢႆႈၽေး ၶိုၼ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ

SSPP/SSA 07.10.2021

ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း တီႈဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆးၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်း ယဵၼ်ယဝ်ႉ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ – 06-10-2021 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵွင်း ဝၢၼ်ႈလူင်ႁူဝ်ၶၢႆး ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်ၼၢင်း ၊ လင်ႁိူၼ်း 40 ပၢႆ ႁူဝ်ၵူၼ်း 100 ပၢႆ ပႃးမုၼ်ၸၢင်း 2 ပႃး ဢၼ်ပၢႆႈၽေး သိုၵ်းၵႂႃႇသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈ ပၢင်ႇၵေႇတူႉၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ၽႂ်မၼ်းၶိုၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈၵႂႃႇယူႇ ဝႃႈၼႆ ။

ဢိင်ၼိူဝ် သိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇ မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆးသေ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ ၽေးၵႂႃႇသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၵေႇတူႉ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၶၢဝ်းတၢင်းလၢႆဝၼ်းသေ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆးၸိူဝ်းၼႆႉ လီမႃးၶိုၼ်းယဝ်ႉ လႄႈ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ် ၶိုၼ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ ။

ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း SSPP ၸဝ်ႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – မိူဝ်ႈလဵဝ် ၸွမ်းၼင်ႇၼႃႈတီႈပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၵုမ်းၵမ်ထိင်းလႆႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း သေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇၶိုၼ်းလႆႈမိူၼ်ၵဝ်ႇလႆႈယဝ်ႉ ၵွပ်ႈၼၼ် ၸိူဝ်းဢၼ်ၶႂ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၼႃႈတီႈဢၼ်ယူႇတီႈ SSPP ၵုမ်ထိင်းလႆႈယဝ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈမႃး ၶိုၼ်းသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၽႂ်မၼ်းၵႂႃႇလႆႈယူႇ- ဝႃႈၼႆ ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ပၢႆႈၽေးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵမ်ႉၼမ်ႉဢၼ်ဢမ်ႇ ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းႁိူၼ်းၵေႃႈ တိုၵ်ႉၵိုတ်းဝႆႉယူႇတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် သေ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈ...

SSPPInfo23/09/2023 ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း (6) ဝၼ်းထပ်း ၵၼ် ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ သေ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၊ ဝတ်ႉၵျွင်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉ...

ပၢင်တိုၵ်း PDF ဝဵင်းၵလေး 2 ဝၼ်း ၼၢင်းယိင်း တပ်ႉၽၢႆႇမေႃယႃ ထုၵ်ႇတီႉ ၺွပ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၸၢပ်ႈမိူင်းၶျၢင်း ၽၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းၵလေး ၼႂ်းတိူင်းၸေႈၵႅင်းၼၼ်ႉ သွင်ၽၢႆႇမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်းသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁုပ်ႈသိမ်းလႆႈ တပ်ႉပၵ်းသဝ်း ၸုမ်းသိုၵ်း PDF လႄႈ ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ  ၼၢင်းယိင်း...

သိုၵ်း RCSS ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် မၢႆ-7 တီႈၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ

သိုၵ်းတူင်ႉၼိုင် ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ပွႆႇၵူၼ်းသိုၵ်း တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်း ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၶူင်ႉ ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 / လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝုၼ်ႊပိူဝ်ႊ 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ...

ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၶွင်ႇသီႇၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢိုတ်းၽၵ်းတူ ဢုပ်ႇလွင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ

ၸုမ်းၽၢႆႇ ၸွႆႈထႅမ် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တူၵ်ႇၼၢႆလၢတ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉႁႅင်းႁႅင်းဝႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပၼ်ႁႃ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈႁၢႆႉမႃးႁႅင်း  ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်းႁႅင်း ၊ ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 30 သႅၼ်ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်း ၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈၵၢၼ်လိပ်းၵၢၼ်တၢႆ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ RCSS လွၵ်ႇငိူတ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၵုမ်းၵမ် RCSS ၸတ်းသင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇႁမ်းငၢႆး ၸိူဝ်းယူႇသဝ်း ၽၢႆႇႁွင်ႇ တၢင်းၵႃး ၵေးသီး ပၢင်ႇၵေႇတူႉ ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ လွၵ်ႈငိူတ်ႈဝႃႈ တေမီးပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇ လူင်ထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 03/November/2021 ၼႆႉယူႇတီႈသိုၵ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24.10.2021  ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၵေႃႇ  ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်  ၵႂႃႇႁႃဝူဝ်း  ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင် ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS လႄႈ  မႃးသူင်ႇတီႈႁူင်းယႃ ၵေးသီးသေ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇဝႃႈၼႆ ။ လုင်းသၢမ် ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသေလူႉတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၵႂႃႇႁႃဝူဝ်းမၼ်း ဢမ်ႇႁၼ်လႄႈ...