News

News

Thursday
September, 28

သိုၵ်း RCSS ၶဝ်ႈၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈသၢမ်ၵေႃႉ ဢၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇၼႂ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

Photo : Credit

SSPP/SSA 06/10/2021          

ၸုမ်းသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး   RCSS  ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈတီႈၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး သၢမ်ၵေႃႉ ပႃးတၢင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃႇယူႉ 13 ၶူပ်ႇ ၼိုင်ႈၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 4 ဝၼ်း လိူၼ် October 2021 ၶၢဝ်းယၢမ်း 11 မူင်း ၵၢင်ဝၼ်း ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း  RCSS ဢၼ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸဝ်ႈလၢဝ်ဝၼ်း (ႁွင်ႉပူႇၼူတ်ႇ) ဢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉယူႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူးသူၼ် ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ပွႆႇၵူၼ်းသိုၵ်း 4 ၵေႃႉ  တီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မိူင်းငေႃႉ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးယူႇ ၼႂ်းဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၊  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ သၢမ်ၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃးသိုၵ်း RCSS  တီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ (1) ၸၢႆးလိူၼ်ၽႃႉ ဢႃႇယူႉ (13) ၶူပ်ႇ လုၵ်ႈၸၢႆးလုင်းဢူး ၊  ယူႇဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၽဵတ်ႇ (2) လုင်းဢေး ယူႇၼမ်ႉၽဵတ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းငေႃႉ (3) ဢၢႆႈဢေး ယူႇၼမ်ႉၽဵတ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းငေႃႉ  ၊  ၶဝ်သၢမ်ၵေႃႉ ၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းလုၵ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈ သေပၢႆႈမႃးယူႇဝႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဝႃႈၼႆၶႃႈ။

ၵူၼ်းသၢမ်ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၼႆႉ ၸၢႆးဢေး ဢႃႇယူႇမွၵ်ႈ 30 ပၢႆ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းတီႈ ဢိၼ်ႇၵျင်းတွင်ႇ (အိမ်ကျင်းတောင် ) လုင်းဢေး ဢႃႇယူႇမွၵ်ႈ 50 ပၢႆ ထုၵ်ႇတီႈၺွပ်းတီႈ ၼႃႈလိၼ်-1 ပွၵ်ႉပႅတ်ႇ (နယ်မြေ-၁ ရက်ကွက်-၈ ) ၸၢႆးလိူၼ်ၽႃႉ ဢႃႇယူႉ 13 ၶူပ်ႇ လုၵ်ႈၸၢႆးလုင်းဢူး ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းတီႈ (ပိန်းနဲ့ကုန်း ) ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး တင်းမူတ်းဝႃႈၼႆ ။

မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းႁွင်ႉၵႂႃႇမီးဝႆႉယူႇတီႈတပ်ႉႁူးသူၼ် ဝႆႉယူႇ ၊ ၶၢဝ်ႇပိုၼ်ႉတီႈဢမ်ႇယိုၼ်ယၼ် တႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵွပ်ႈလုၵ်ႉၸၢႆးၶဝ် လၵ်ႉပၢႆႈသိုၵ်း လႄႈ မႃးတီႉၺွပ်းၵႂႃႇၶိုၼ်းၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ ၊ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 30 – လိူၼ် September-2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈ ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ႁႅင်းၵူၼ်း 7 ၵေႃႉ လႆႈတီႈၺွပ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶိုမ်းမႂ်ႇ 4 ၵေႃႉ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မိူၼ်ၵၼ်ဝႃႈၼႆ ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် သေ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈ...

SSPPInfo23/09/2023 ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း (6) ဝၼ်းထပ်း ၵၼ် ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ သေ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၊ ဝတ်ႉၵျွင်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉ...

ပၢင်တိုၵ်း PDF ဝဵင်းၵလေး 2 ဝၼ်း ၼၢင်းယိင်း တပ်ႉၽၢႆႇမေႃယႃ ထုၵ်ႇတီႉ ၺွပ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၸၢပ်ႈမိူင်းၶျၢင်း ၽၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းၵလေး ၼႂ်းတိူင်းၸေႈၵႅင်းၼၼ်ႉ သွင်ၽၢႆႇမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်းသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁုပ်ႈသိမ်းလႆႈ တပ်ႉပၵ်းသဝ်း ၸုမ်းသိုၵ်း PDF လႄႈ ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ  ၼၢင်းယိင်း...

သိုၵ်း RCSS ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် မၢႆ-7 တီႈၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ

သိုၵ်းတူင်ႉၼိုင် ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ပွႆႇၵူၼ်းသိုၵ်း တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်း ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၶူင်ႉ ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 / လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝုၼ်ႊပိူဝ်ႊ 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ...

ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၶွင်ႇသီႇၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢိုတ်းၽၵ်းတူ ဢုပ်ႇလွင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ

ၸုမ်းၽၢႆႇ ၸွႆႈထႅမ် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တူၵ်ႇၼၢႆလၢတ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉႁႅင်းႁႅင်းဝႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပၼ်ႁႃ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈႁၢႆႉမႃးႁႅင်း  ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်းႁႅင်း ၊ ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 30 သႅၼ်ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်း ၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈၵၢၼ်လိပ်းၵၢၼ်တၢႆ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ RCSS လွၵ်ႇငိူတ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၵုမ်းၵမ် RCSS ၸတ်းသင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇႁမ်းငၢႆး ၸိူဝ်းယူႇသဝ်း ၽၢႆႇႁွင်ႇ တၢင်းၵႃး ၵေးသီး ပၢင်ႇၵေႇတူႉ ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ လွၵ်ႈငိူတ်ႈဝႃႈ တေမီးပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇ လူင်ထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 03/November/2021 ၼႆႉယူႇတီႈသိုၵ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24.10.2021  ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၵေႃႇ  ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်  ၵႂႃႇႁႃဝူဝ်း  ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင် ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS လႄႈ  မႃးသူင်ႇတီႈႁူင်းယႃ ၵေးသီးသေ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇဝႃႈၼႆ ။ လုင်းသၢမ် ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသေလူႉတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၵႂႃႇႁႃဝူဝ်းမၼ်း ဢမ်ႇႁၼ်လႄႈ...