News

News

Tuesday
February, 27

သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈပၢင်ၵုမ်တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းSSPP/SSA

Featured in:

September 30,2021

ဝၼ်းထီႉ 30 ဝၼ်း လိူၼ် September ပီႊ 2021 ၼီႊ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆၸေႈဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ  ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်၊  ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင်ၸိူဝ်းၼႆႉ  ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် ပိူဝ်ႈတႃႇၶွတ်ႇၽွတ်ႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၼိူင်ႈဢၼ်သေ ႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SA) ဝႃႈၼႆ ။

Photo Credit. shannews.org

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈတူၼ်ၼိူင်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေၶွတ်ႇၽွတ်ႈမုၵ်ႉၸုမ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ဢိၵ်ႇပႃးပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း လႄႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးသေ မီးၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်း (4)ၶေႃႈ၊ ပိူင်ၵၢၼ်(6)ဢၼ် ဝႃႈၼႆ။  

 ၼင်ႇႁိုဝ်မုၵ်ႉၸုမ်းၼႆႉ တေၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ်လႆႈၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ  ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး (RCSS) တေၶၢမ်ႇသဵင်ႈငိုၼ်းတွင်း ၊ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်လႄႈ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၵူႊလွင်ႈလွင်ႈၵႂႃႇ ၼႆယူႇ။

Photo Credit.shannews.org

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈဢၼ်သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ လၵ်ႉႁဵတ်းသၢင်ႈပၢင်ၵုမ် လပ်ႉလပ်ႉ ပိူဝ်ႈတႃႇႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းSSPPၼၼ်ႉသေ လႆႈတွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၽုင်းႁၢၼ် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇSSPP  လွင်ႈႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ “လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈပၢင်ၵုမ်ၵၼ်တေႉ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈသၢၼ်ၶတ်း၊ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတေႉ ပေႃးႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ တေလႆႈမီးလွင်ႈ ၸႅင်ႈလႅင်းဝႃႈ မီးယိူင်းဢၢၼ်းသင်? တေႁဵတ်းသင်? ၽႂ်ယူႇတၢင်းလင်သေၸတ်းၽႅၼ် ၼၼ်ႉၼႃႇ ၼေႃႈ?  ပေႃးမိူၼ်တေဝႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းသွင်ၸုမ်းၵေႃႈ တၵ်းလႆႈ ၸုၵ်းပဵၼ်မဵဝ်းဢၼ်တေႁဵတ်းသၢင်ႈလူၺ်ႈ ယႃႇၸူႇယွႆးၵၢၼ်းၶမ်းသေႁိဝ်ႈၸင်ႈ ၊  တူၺ်းၽဵင်ႇၽဵင်ႇ ၶိုင်ႈၶိုင်ႈသေလၢတ်ႈၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ပေႃးမီးလွင်ႈသိုဝ်ႈယူဝ်းတႅၵ်ႇလႅင်းလႄႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈတႆးႁဝ်း ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်တေႉ လူဝ်ႇပဵၼ်လၢႆးယူႇၽၢႆႇၸဵင်ႇလီသေႁဵတ်း၊ လၢႆးယူႇၽၢႆႇၸဵင်ႇလီသေမုင်ႈ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ဢပိဝ်ႉသၽေႃးၼၼ်ႉၶႃႈယိုင်၊ ပေႃးဢမ်ႇၸႂ်ႈမဵဝ်းၼႆႉတေႉ တေဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီသင် ႁဝ်းၶႃႈတေႉ ၶႂ်ႈဝႃႈ ၼင်ႇၼႆဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ ။

ဢိင်ၼိူဝ်ၵူၼ်းၽၢႆႇ(RCSS)သေႃႇသူၼ်းသေ တီႈၼမ်ႉၶမ်း မီးပိုၼ်းဢၼ်သၢၼ်ၶတ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးမႃးယဝ်ႉပွၵ်ႈၼိူင်ႈလႄႈ လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈတိုၼ်းပဵၼ်လၢႆးႁဵတ်းဢၼ် (RCSS) ယူႇၽၢႆႇလင် ဢဝ်ႁႅင်းသင်ႇၶႃႇလႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေ ၶႂ်ႈသၢၼ်ၶတ်း(SSPP/SSA)၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉႁၼ်ၽိတ်းၼိူဝ် SSPP/SSAၵူၺ်းယူႇယဝ်ႉၼႆ ၽူႈထတ်းသၢင် ၼႂ်းၵႄႈ သိုၵ်းသွင်ႇမူႇသွင်ၸုမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼင်ၼင်ႇၼႆ ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး လႆႈလူႉတၢႆ (1) ၵေႃႉ၊မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း (3) ၵေႃ.

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၽူႈၸၢႆး (4) ၵေႃႉ ထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇဢၼ်ပႆႇတႅၵ်ႇ ပၵ်းၶမ် လိၼ်ဝႆႉ လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸၼ်တူၺ်း သေ မၢၵ်ႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃး လူႉတၢႆ ထင်တီႈ(1) ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီတပ်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား စစ်ကောင်စီဘက်က အရာရှိ(၅) ဦး အပါ...

ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ် မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA မှ ပအိုဝ်းဒေသ အတွင်း လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကို လုပ်ဆောင်နေစဉ် ရှမ်း ပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် အရှေ့ဘက်ခြမ်းတစ်နေရာမှာ ထိုးစစ်ဆင်လာသည့် စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနှင့်...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီ ပူးပေါင်း PNO တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား ၊...

မနေ့က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ်-ဆီဆိုင်မြို့နယ် တစ်နေရာမှာ ဒေသ လုံခြုံရေးဆိုင် ရာလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသည့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA စစ် ကြောင်းကို စစ်ကောင်စီပူးပေါင်း PNO...

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ-NCOTၸုပ်ႈ ထီႉ (1)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇ ၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ်ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ (NCOT) ၸုပ်ႈထီႉ(1) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၾၢႆႇဢုပ်ႉ ပိူင်ႇ တိုင်းလဵင်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇပၢင် ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး...

SSPP/SSA ဌာနချုပ်မှာ လားဟူ ၊ လီဆူး ယဉ်ကျေးမူ နှစ်သစ်ကူးပွဲတော် အထိမ်းအမှတ်နှင့် တွေ့ဆုံဂါရဝပြု...

ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဝမ်ဟိုင်းမြို့သစ် SSPP/SSA ဌာနချုပ်က တိန်းလိန်းခန်းမဆောင် မှာ ယနေ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက် နံနက် ၉ နာရီအချိန် လားဟူ ၊ လီဆူး ယဉ်ကျေးမူ...

ႁႅင်းသိုၵ်းၼမ်လႆႈတိုၵ်း​​ဢေႇ ႁႅင်းသိုၵ်း​​ဢေႇလႆႈတိုၵ်းၼမ် ၼႆႉ ပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းတိုဝ်းၵမ် ၽူႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်ၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉဝႆး​​သေ ၼင်ႇႁိိုဝ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း​​ ပေႃး​​တေမီးႁႅင်း ၵႅတ်ႇၶႄ ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်လႆႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ၵူႈၼႃႈတီႈ ၵူႈပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇႁႅင်းသိုၵ်းၼႆ လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈမုင်ႈမွင်းပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈ ​​ၵေႃႉႁၢၼ် တႃႇႁၢပ်ႈၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ ။#shanstateprogressparty #shanstatearmy #SSPPInfo #ႁပ်ႉတွၼ်ႈၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ