News

News

Sunday
October, 1

သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈပၢင်ၵုမ်တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းSSPP/SSA

Featured in:

September 30,2021

ဝၼ်းထီႉ 30 ဝၼ်း လိူၼ် September ပီႊ 2021 ၼီႊ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆၸေႈဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ  ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်၊  ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင်ၸိူဝ်းၼႆႉ  ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် ပိူဝ်ႈတႃႇၶွတ်ႇၽွတ်ႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၼိူင်ႈဢၼ်သေ ႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SA) ဝႃႈၼႆ ။

Photo Credit. shannews.org

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈတူၼ်ၼိူင်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေၶွတ်ႇၽွတ်ႈမုၵ်ႉၸုမ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ဢိၵ်ႇပႃးပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း လႄႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးသေ မီးၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်း (4)ၶေႃႈ၊ ပိူင်ၵၢၼ်(6)ဢၼ် ဝႃႈၼႆ။  

 ၼင်ႇႁိုဝ်မုၵ်ႉၸုမ်းၼႆႉ တေၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ်လႆႈၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ  ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး (RCSS) တေၶၢမ်ႇသဵင်ႈငိုၼ်းတွင်း ၊ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်လႄႈ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၵူႊလွင်ႈလွင်ႈၵႂႃႇ ၼႆယူႇ။

Photo Credit.shannews.org

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈဢၼ်သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ လၵ်ႉႁဵတ်းသၢင်ႈပၢင်ၵုမ် လပ်ႉလပ်ႉ ပိူဝ်ႈတႃႇႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းSSPPၼၼ်ႉသေ လႆႈတွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၽုင်းႁၢၼ် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇSSPP  လွင်ႈႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ “လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈပၢင်ၵုမ်ၵၼ်တေႉ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈသၢၼ်ၶတ်း၊ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတေႉ ပေႃးႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ တေလႆႈမီးလွင်ႈ ၸႅင်ႈလႅင်းဝႃႈ မီးယိူင်းဢၢၼ်းသင်? တေႁဵတ်းသင်? ၽႂ်ယူႇတၢင်းလင်သေၸတ်းၽႅၼ် ၼၼ်ႉၼႃႇ ၼေႃႈ?  ပေႃးမိူၼ်တေဝႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းသွင်ၸုမ်းၵေႃႈ တၵ်းလႆႈ ၸုၵ်းပဵၼ်မဵဝ်းဢၼ်တေႁဵတ်းသၢင်ႈလူၺ်ႈ ယႃႇၸူႇယွႆးၵၢၼ်းၶမ်းသေႁိဝ်ႈၸင်ႈ ၊  တူၺ်းၽဵင်ႇၽဵင်ႇ ၶိုင်ႈၶိုင်ႈသေလၢတ်ႈၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ပေႃးမီးလွင်ႈသိုဝ်ႈယူဝ်းတႅၵ်ႇလႅင်းလႄႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈတႆးႁဝ်း ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်တေႉ လူဝ်ႇပဵၼ်လၢႆးယူႇၽၢႆႇၸဵင်ႇလီသေႁဵတ်း၊ လၢႆးယူႇၽၢႆႇၸဵင်ႇလီသေမုင်ႈ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ဢပိဝ်ႉသၽေႃးၼၼ်ႉၶႃႈယိုင်၊ ပေႃးဢမ်ႇၸႂ်ႈမဵဝ်းၼႆႉတေႉ တေဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီသင် ႁဝ်းၶႃႈတေႉ ၶႂ်ႈဝႃႈ ၼင်ႇၼႆဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ ။

ဢိင်ၼိူဝ်ၵူၼ်းၽၢႆႇ(RCSS)သေႃႇသူၼ်းသေ တီႈၼမ်ႉၶမ်း မီးပိုၼ်းဢၼ်သၢၼ်ၶတ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးမႃးယဝ်ႉပွၵ်ႈၼိူင်ႈလႄႈ လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈတိုၼ်းပဵၼ်လၢႆးႁဵတ်းဢၼ် (RCSS) ယူႇၽၢႆႇလင် ဢဝ်ႁႅင်းသင်ႇၶႃႇလႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေ ၶႂ်ႈသၢၼ်ၶတ်း(SSPP/SSA)၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉႁၼ်ၽိတ်းၼိူဝ် SSPP/SSAၵူၺ်းယူႇယဝ်ႉၼႆ ၽူႈထတ်းသၢင် ၼႂ်းၵႄႈ သိုၵ်းသွင်ႇမူႇသွင်ၸုမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼင်ၼင်ႇၼႆ ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶႃး ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

 ယူႇတီႈတပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း (798 ) တၢင်တူဝ်ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA)သေ လႆႈ လူင်းႁူပ်ႉထူပ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းထူပ်းၽေး ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶႃး ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26-06-2021 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း (798) ဢွၼ်ႁူဝ်သေ လူင်းႁူပ်ႉထူပ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း...

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆးလွတ်ႈလႅဝ်း မၢပ်ႇၼႄး သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸွႆႈထႅမ် SSPP ယိုဝ်းလွႆႁူၼ်း

ယူႇတီႈ webside Taifreedom.com လႆႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဢမ်ႇၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈသေ မၢပ်ႇၼႄးဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း ယိုဝ်းၸွႆႈထႅမ် တပ်ႉပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တီႈလွႆႁူၼ်း ၽွင်းသွင်ၽၢႆႇယိုဝ်းၵၼ်ယူႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 05-လိူၼ်ၵျူၼ်ႇ- 2021 ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ...