News

News

Tuesday
September, 26

ဝူဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တူဝ်ၼိုင်ႈၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇလူႉတၢႆ ထုၵ်ႇသိုၵ်းၵိၼ်လၢႆပႅတ်ႈ

ဝူဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈပၢတ်ႈ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇသိုၵ်း RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်သေ လူႉတၢႆထင်တီႈ ၼိူဝ်ႉဝူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းRCSS ဢဝ်ၵိၼ်ယဝ်ႉ ဢမ်ႇပၼ်ၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းၶိုၼ်းဝႃႈၼႆ ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21-10-2021 ယၢမ်း 5 မူင်းတၢမ်းၶမ်ႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းRCSS ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇဝႆႉ တီႈလႅၼ်သူၼ်ၼဵင်ႈ ၽၢႆႇၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈပၢတ်ႈ  ဝူဝ်းမႄႈလူင် လုင်းမူးတႃႉ ယူႇဝၢၼ်ႈ ႁူၺ်ႈပၢတ်ႈ လႆႈၵႂႃႇၽႃႇၺႃး သေ လူႉတၢႆၵႂႃႇ ၊ ၼိူဝ်ႉဝူဝ်းတူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈ သိုၵ်း RCSS ယႃႉၵိၼ်ပႅတ်ႈသေ လွင်ႈၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇပၼ်သေပျႃး ဝႃႈၼႆ ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ-ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ဝူဝ်းႁဝ်းၶႃႈ ႁဝ်းၵေႃႈပွႆႇၸိူင်ႉၼႆၵူၺ်းၶႃႈ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႂႃႇမႃးယူႇတႃႇသေႇ သတ်းၼႆၼႃႇ ၶဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉသင် ၽႃႇၺႃးသေတၢႆၵႂႃႇၵေႃႈ ၶဝ်သမ်ႉဢဝ်ၵိၼ်ၶိုၼ်းလၢႆလၢႆ ၵႃႈဝူဝ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇသၢႆႈတႅၼ်းပၼ်ၶိုၼ်း ။

ၽၢင်ၾၢင်ႈဝူဝ်းတူဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ဝူဝ်းမႄႈလူင် ၼမ်ႉၼၵ်းတေမီးမွၵ်ႈ 50 ၸွႆႉ ပေႃးၼပ်ႉၶၼ်ငိုၼ်း တေတူၵ်းမွၵ်ႈ 5 သႅၼ်ပျႃး ၵူၺ်းၵႃႈလုင်းမူးတ ၸဝ်ႈဝူဝ်း ဢမ်ႇလႆႈၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းသေပျႃး ဝႃႈၼႆ ။

ယၢမ်းလဵဝ် ယူႇတီႈသိုၵ်း RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇဝႆႉတင်းၼမ် ၽၢႆႇသိုၵ်း SSPP/SSA တိုၵ်ႉၵူတ်ႇလၢင်ႉ မၢၵ်ႇမႅင်းလႄႈ လႆႈႁၼ်မၢၵ်ႇဢၼ် RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ တီႈလွႆပႄႉလုၵ်ႈၼိုင်ႈယူႇ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇ SSPP/SSA တေသိုပ်ႇၵူတ်ႇလၢင်ႉတူၺ်းထႅင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် သေ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈ...

SSPPInfo23/09/2023 ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း (6) ဝၼ်းထပ်း ၵၼ် ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ သေ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၊ ဝတ်ႉၵျွင်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉ...

ပၢင်တိုၵ်း PDF ဝဵင်းၵလေး 2 ဝၼ်း ၼၢင်းယိင်း တပ်ႉၽၢႆႇမေႃယႃ ထုၵ်ႇတီႉ ၺွပ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၸၢပ်ႈမိူင်းၶျၢင်း ၽၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းၵလေး ၼႂ်းတိူင်းၸေႈၵႅင်းၼၼ်ႉ သွင်ၽၢႆႇမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်းသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁုပ်ႈသိမ်းလႆႈ တပ်ႉပၵ်းသဝ်း ၸုမ်းသိုၵ်း PDF လႄႈ ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ  ၼၢင်းယိင်း...

သိုၵ်း RCSS ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် မၢႆ-7 တီႈၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ

သိုၵ်းတူင်ႉၼိုင် ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ပွႆႇၵူၼ်းသိုၵ်း တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်း ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၶူင်ႉ ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 / လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝုၼ်ႊပိူဝ်ႊ 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ...

ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၶွင်ႇသီႇၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢိုတ်းၽၵ်းတူ ဢုပ်ႇလွင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ

ၸုမ်းၽၢႆႇ ၸွႆႈထႅမ် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တူၵ်ႇၼၢႆလၢတ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉႁႅင်းႁႅင်းဝႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပၼ်ႁႃ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈႁၢႆႉမႃးႁႅင်း  ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်းႁႅင်း ၊ ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 30 သႅၼ်ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်း ၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈၵၢၼ်လိပ်းၵၢၼ်တၢႆ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ RCSS လွၵ်ႇငိူတ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၵုမ်းၵမ် RCSS ၸတ်းသင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇႁမ်းငၢႆး ၸိူဝ်းယူႇသဝ်း ၽၢႆႇႁွင်ႇ တၢင်းၵႃး ၵေးသီး ပၢင်ႇၵေႇတူႉ ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ လွၵ်ႈငိူတ်ႈဝႃႈ တေမီးပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇ လူင်ထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 03/November/2021 ၼႆႉယူႇတီႈသိုၵ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24.10.2021  ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၵေႃႇ  ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်  ၵႂႃႇႁႃဝူဝ်း  ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင် ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS လႄႈ  မႃးသူင်ႇတီႈႁူင်းယႃ ၵေးသီးသေ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇဝႃႈၼႆ ။ လုင်းသၢမ် ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသေလူႉတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၵႂႃႇႁႃဝူဝ်းမၼ်း ဢမ်ႇႁၼ်လႄႈ...