News

News

Sunday
October, 1

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းတၢင်းၼမ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၶၢမ်ႇပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေးသေပၢႆႈ မီးမွၵ်ႈ 760,00 ပၢႆ

Photo Credit : DVB

SSPP/SSA 05.10.2021

ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈ  ဢၼ်ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ၸိူဝ်းဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈၶၢမ်ႇပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေးပၢႆႈၽၢတ်ႇၼၼ်ႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼမ်ထိုင်မွၵ်ႈ 760,00 ပၢႆ ၼႆ ၸုမ်း Save the Children  ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

တင်ႈတႄႇဢဝ်ၼႂ်းလိူၼ် ၽေႇၾေႇဝႃႇရီႇမႃးၼႆႉ  ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းဢႃႇၼႃႇသေ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈၵမ်ႉၼမ်  ၸုမ်းတပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄႇၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးလိူဝ် ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေးတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လႆႈၶၢမ်ႇပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေးတင်းၼမ်သေပၢႆႈၵႂႃႇယူႇၼႂ်းထိူၼ်ႇ လႆႈတၢၵ်ႇလႅတ်ႇ၊တၢၵ်ႇ ၾူၼ် ဢဝ်ၽႃႇယၢင်ၵင်ႈယူႇသဝ်းၵႂႃႇ ၊ လွင်ႈယၢပ်ႇတႃႇၼႃးႁိူၼ်း ပဵၼ်လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ မၢင်ဝၼ်းၵေႃႈ လႆႈၵိၼ်ၶဝ်ႈၼိုင်ႈတႃႇသေ ယူႇၵႂႃႇၵူၺ်းၼႆ ၸုမ်း Save the Children  သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈၼႆႉ။

တေႇဢဝ်ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈၽၢတ်ႇႁိူၼ်းယေး ပၢႆႈယူႇသဝ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မီးၵႂႃႇ 206,000 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းလိူၼ် September ၼိုင်ႈလိူၼ်ၵူၺ်း ၼႂ်းမိူင်းယၢင်း ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လႆႈပၢႆႈ မီးမွၵ်ႈ 220,00 ၵေႃႉၼႆ တီႈပၢင်ၵုမ်လူင်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ လၢတ်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ ။

ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေးယူႇသဝ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇ မီး 760,000 ၵေႃႉ၊ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ မီးမွၵ်ႈ 290,00 ၵေႃႉ၊ ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ် September ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁႅင်းဝႆႉ တီႈၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမေႃႇသူဝ်ႇ ဝဵင်းလဵဝ်ၵူၺ်း ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈတၢင်တူဝ်ၸုမ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႇ ၼိုင်ႈၵေႃႉပၼ်ၶေႃႈၾၢင်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ၼႂ်းလိူၼ် June ၼၼ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းယၢင်း ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ထူပ်းၽေး လွင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၊ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ ဢိုပ်းၶဝ်ႈ၊ဢိုမ်းၼမ်ႉသေ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇမီးတၢင်းၼမ် ၊ ၵူၼ်မိူင်း ဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇၸိူဝ်းၵေႃႈ ၵူဝ်လႆႈပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်ႉ  ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈလဵဝ်လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ လႄႈ လွင်ႈတႃႇၸွႆႈထႅမ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပႆႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ် ၵွပ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းလွင်ႈၵႂႃႇလွင်ႈပႆသေ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်မီးယူႇသဝ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇ ၵမ်ႉၼမ်လႆႈၵိၼ်ၶဝ်ႈလၢႆ ယူႇသဝ်းၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ်ႉ ၵူႈဝၼ်းၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်းယၢမ်းမိူဝ်းလဵဝ်ၵေႃႈ ဢၼ်တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေ လႆႈၵိုတ်းပိၵ်ႉလွင်ႈၵႂႃႇမႃးပႆ  ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈၵမ်ႉၼမ်  တႃႇတေလႆႈလွင်ႈၸွႆႈထႅမ် တီႈ Agency လႄႈ ဢၼ်ၵူႈမိူင်းမိူင်း ဢမ်ႇႁွတ်ႈၽဵဝ်မႃးလႆႈ  လႄႈ လႆႈဢဝ်တၢင်းၸွႆႈထႅမ် တီႈၵူၼ်းမိူင်းၼင်ႇၵၼ် ၸွႆႈထႅမ် ယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈၵႂႃႇၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

Source : DVB

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် သေ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈ...

SSPPInfo23/09/2023 ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း (6) ဝၼ်းထပ်း ၵၼ် ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ သေ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၊ ဝတ်ႉၵျွင်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉ...

ပၢင်တိုၵ်း PDF ဝဵင်းၵလေး 2 ဝၼ်း ၼၢင်းယိင်း တပ်ႉၽၢႆႇမေႃယႃ ထုၵ်ႇတီႉ ၺွပ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၸၢပ်ႈမိူင်းၶျၢင်း ၽၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းၵလေး ၼႂ်းတိူင်းၸေႈၵႅင်းၼၼ်ႉ သွင်ၽၢႆႇမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်းသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁုပ်ႈသိမ်းလႆႈ တပ်ႉပၵ်းသဝ်း ၸုမ်းသိုၵ်း PDF လႄႈ ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ  ၼၢင်းယိင်း...

သိုၵ်း RCSS ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် မၢႆ-7 တီႈၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ

သိုၵ်းတူင်ႉၼိုင် ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ပွႆႇၵူၼ်းသိုၵ်း တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်း ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၶူင်ႉ ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 / လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝုၼ်ႊပိူဝ်ႊ 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ...

ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၶွင်ႇသီႇၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢိုတ်းၽၵ်းတူ ဢုပ်ႇလွင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ

ၸုမ်းၽၢႆႇ ၸွႆႈထႅမ် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တူၵ်ႇၼၢႆလၢတ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉႁႅင်းႁႅင်းဝႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပၼ်ႁႃ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈႁၢႆႉမႃးႁႅင်း  ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်းႁႅင်း ၊ ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 30 သႅၼ်ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်း ၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈၵၢၼ်လိပ်းၵၢၼ်တၢႆ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ RCSS လွၵ်ႇငိူတ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၵုမ်းၵမ် RCSS ၸတ်းသင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇႁမ်းငၢႆး ၸိူဝ်းယူႇသဝ်း ၽၢႆႇႁွင်ႇ တၢင်းၵႃး ၵေးသီး ပၢင်ႇၵေႇတူႉ ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ လွၵ်ႈငိူတ်ႈဝႃႈ တေမီးပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇ လူင်ထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 03/November/2021 ၼႆႉယူႇတီႈသိုၵ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24.10.2021  ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၵေႃႇ  ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်  ၵႂႃႇႁႃဝူဝ်း  ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင် ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS လႄႈ  မႃးသူင်ႇတီႈႁူင်းယႃ ၵေးသီးသေ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇဝႃႈၼႆ ။ လုင်းသၢမ် ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသေလူႉတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၵႂႃႇႁႃဝူဝ်းမၼ်း ဢမ်ႇႁၼ်လႄႈ...