News

News

Wednesday
April, 24

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းတၢင်းၼမ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၶၢမ်ႇပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေးသေပၢႆႈ မီးမွၵ်ႈ 760,00 ပၢႆ

Photo Credit : DVB

SSPP/SSA 05.10.2021

ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈ  ဢၼ်ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ၸိူဝ်းဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈၶၢမ်ႇပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေးပၢႆႈၽၢတ်ႇၼၼ်ႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼမ်ထိုင်မွၵ်ႈ 760,00 ပၢႆ ၼႆ ၸုမ်း Save the Children  ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

တင်ႈတႄႇဢဝ်ၼႂ်းလိူၼ် ၽေႇၾေႇဝႃႇရီႇမႃးၼႆႉ  ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းဢႃႇၼႃႇသေ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈၵမ်ႉၼမ်  ၸုမ်းတပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄႇၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးလိူဝ် ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေးတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လႆႈၶၢမ်ႇပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေးတင်းၼမ်သေပၢႆႈၵႂႃႇယူႇၼႂ်းထိူၼ်ႇ လႆႈတၢၵ်ႇလႅတ်ႇ၊တၢၵ်ႇ ၾူၼ် ဢဝ်ၽႃႇယၢင်ၵင်ႈယူႇသဝ်းၵႂႃႇ ၊ လွင်ႈယၢပ်ႇတႃႇၼႃးႁိူၼ်း ပဵၼ်လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ မၢင်ဝၼ်းၵေႃႈ လႆႈၵိၼ်ၶဝ်ႈၼိုင်ႈတႃႇသေ ယူႇၵႂႃႇၵူၺ်းၼႆ ၸုမ်း Save the Children  သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈၼႆႉ။

တေႇဢဝ်ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈၽၢတ်ႇႁိူၼ်းယေး ပၢႆႈယူႇသဝ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မီးၵႂႃႇ 206,000 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းလိူၼ် September ၼိုင်ႈလိူၼ်ၵူၺ်း ၼႂ်းမိူင်းယၢင်း ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လႆႈပၢႆႈ မီးမွၵ်ႈ 220,00 ၵေႃႉၼႆ တီႈပၢင်ၵုမ်လူင်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ လၢတ်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ ။

ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေးယူႇသဝ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇ မီး 760,000 ၵေႃႉ၊ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ မီးမွၵ်ႈ 290,00 ၵေႃႉ၊ ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ် September ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁႅင်းဝႆႉ တီႈၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမေႃႇသူဝ်ႇ ဝဵင်းလဵဝ်ၵူၺ်း ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈတၢင်တူဝ်ၸုမ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႇ ၼိုင်ႈၵေႃႉပၼ်ၶေႃႈၾၢင်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ၼႂ်းလိူၼ် June ၼၼ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းယၢင်း ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ထူပ်းၽေး လွင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၊ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ ဢိုပ်းၶဝ်ႈ၊ဢိုမ်းၼမ်ႉသေ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇမီးတၢင်းၼမ် ၊ ၵူၼ်မိူင်း ဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇၸိူဝ်းၵေႃႈ ၵူဝ်လႆႈပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်ႉ  ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈလဵဝ်လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ လႄႈ လွင်ႈတႃႇၸွႆႈထႅမ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပႆႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ် ၵွပ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းလွင်ႈၵႂႃႇလွင်ႈပႆသေ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်မီးယူႇသဝ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇ ၵမ်ႉၼမ်လႆႈၵိၼ်ၶဝ်ႈလၢႆ ယူႇသဝ်းၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ်ႉ ၵူႈဝၼ်းၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်းယၢမ်းမိူဝ်းလဵဝ်ၵေႃႈ ဢၼ်တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေ လႆႈၵိုတ်းပိၵ်ႉလွင်ႈၵႂႃႇမႃးပႆ  ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈၵမ်ႉၼမ်  တႃႇတေလႆႈလွင်ႈၸွႆႈထႅမ် တီႈ Agency လႄႈ ဢၼ်ၵူႈမိူင်းမိူင်း ဢမ်ႇႁွတ်ႈၽဵဝ်မႃးလႆႈ  လႄႈ လႆႈဢဝ်တၢင်းၸွႆႈထႅမ် တီႈၵူၼ်းမိူင်းၼင်ႇၵၼ် ၸွႆႈထႅမ် ယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈၵႂႃႇၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

Source : DVB

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း SSPP/SSA ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၵူၼ်းၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈမိုဝ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵဵဝ်ႈၶွင် ယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၵူၼ်းၵၼ်ႉ ၸၼ်ၼၢင်းယိင်း ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (20)...

ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ယၢပ်ႇၵိၼ်းႁႅင်း ယွၼ်ႉၶူဝ်တၢင်းလူႉၵွႆ ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ

ဢိင်ၼိူဝ်ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ​​ၶၢဝ်းတၢင်း လၢႆလိူၼ်​​သေ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၶူဝ်ၶၢတ်ႇၵွႆ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇၵိၼ်းႁႅင်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ -လႃႈသဵဝ်ႈ- မူႇၸေႈ ...

ကျေးသီးမြို့နယ်မှာ မှတ်ပုံတင်တစ်ခုကို သောင်းချီပေးလုပ်နေရ

ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ကျေးသီးမြို့နယ် နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားမှတ်ပုံတင်တစ်ခု လုပ်ဆောင်/ သက် တမ်းတိုး ရင် ငွေကျပ် ၃ သောင်းကျပ်ကနေ ၅ သောင်းကျပ်အထိ ပေးပြီးလုပ်နေရတယ်လို့ ကိုယ်တိုင်သွား ရောက်လုပ်ဆောင်သူတွေစီကနေသိရပါသည်။"ပြီးခဲ့ တစ်ပါတ်လောက်ကပေါ့...

ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈတၢၼ်ႇလုၼ်ႇ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈထႃႈ

ယွၼ်ႉသၢႆသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇ ထိုင် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တၢၼ်ႇလုၼ်ႇ ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈ သဵဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵူဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ၵႂႃႇ ပွႆႇမၢၵ်ႇသေ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပွႆႇပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေး တိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်း ၼႃး ငိူင်ႉပၢႆႈထႃႈ...

အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့နှင့် တစ်ခြားဌာန ထုန့်မောဝ်းတွင်ကျဆုံးသွားသောစစ်သည်တော်များအတွက် ၃ရက်မြောက်ဝမ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ်ပြုလုပ်

နိုဝင်ဘာလ 10 ရက်နေ့ ညပိုင်းမှာ SSPP/SSA ဌာနချုပ်ရှိ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့နှင့် ပရဟိတကျောင်း ဗိုလ်လောင်းသင်တန်းကျောင်း ၊ စစ်သင်တန်းကျောင်းတွေကို ၊ အရာရှိငယ် နှင့် ရဲဘော်များ စုပေါင်းပြီး ထုန့်မောဝ်တွင်...

SSPP/SSA ဌာနချုပ်ရှိ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့မှ ထုန့်မောဝ်တွင်ကျဆုံးသွားသောစစ်သည်တော်များ အတွက် ဝမ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ်ပြုလုပ်

နိုဝင်ဘာလ ၈ရက်နေ့ ညပိုင်းမှာ SSPP/SSA ဌာနချုပ်ရှိ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့၊ အရာရှိငယ် နှင့် ရဲဘော်များ စုပေါင်းပြီး ထုန့်မောဝ်တွင် TNLA ဖမ်းဆီးသွားသော အပြစ်မဲ့ပြည်သူတစ်ဦးကို ကယ်ဆယ်ဖို့ သွားနေစဉ် TNLA...