News

News

Tuesday
September, 26

ပူႇၵၢင်ႉဝၢၼ်ႈၶိုမ်းမႂ်ႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ၺွပ်းတူဝ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ လူႉသဵင်ႈ

လုင်းတိၼ်ႇဝိၼ်း ဢႃယု(59) ပီႊ ၵေႃႉဢၼ်ပဵၼ် ပူႇၵၢင်ႉဝၢၼ်ႈၶိုမ်းမႂ်ႇ၊ ဢိူင်ႇမိူင်းငေႃႉ၊ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၺႃးၸုမ်းသိုၵ်း RCSS တီႉၺွပ်းတူဝ်ၵႂႃႇ တီႈၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တီႈပွၵ်ႉ(7)  မိူဝ်ႈလိူၼ်September 30 ဝၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇမိူဝ်ႈၼႆႉ  ဝၼ်းထီႉ 25-10-2021 ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

Photo. Credit .

ၵဵဝ်ႇၵပ်းပိူင်ပဵၼ်လွင်ႈၼႆႉ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်း RCSS သေ လၵ်ႉပၢႆႈၵႂႃႇၼႆ လႄႈ ယူႇတီႈသိုၵ်း RCSS တီႈတပ်ႉႁူးသူၼ် ၸင်ႇလႆႈမႃးၺွပ်းဢဝ်တူဝ်ပေႃႈမၼ်း ၵေႃႉပဵၼ် လုင်းတိၼ်ဝဵၼ်း ပူႇၵၢင်ႉဝၢၼ်ႈၶိုမ်းမႂ်ႇၵႂႃႇ ၊ လုင်းတိၼ်ႇဝိၼ်းၼႆႉ  ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ  ၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇ ၶမ်ၶွၵ်ႈတႂ်ႈလိၼ်တီႈတပ်ႉႁူးသူၼ်သေ  ၶိုၼ်းလၵ်ႉပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈၼႆ ၊။

ဝၢႆးသေပၢႆႈဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈၶင်မႃးၽႅဝ်ၶိုၼ်းတီႈ ဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႇတႂ်ႈ ဝၢၼ်ႈဝဵင်း၊ ဢိူင်ႇၵုၼ်ၵွၵ်ႇ၊ မိူင်းငေႃႉ၊ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇတီႈႁိူၼ်း လုင်းဢႃႇယူႉ+ပႃႈသွႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းတီႈမိူင်းငေႃႉၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ-“ဢေႃႈၶႃႈ မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း(2)မူင်း ၼႂ်ၼႆႉၼၼ်ႉဢေႃႈ မၼ်းၸၢႆးလႆႈလၢၵ်းပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃးတီႈ ဝၢၼ်ႈႁူးသူၼ် လႆႈလၵ်ႉပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃး တၢင်းၶိုၼ်းၼႆၶႃႈ မၼ်းၸၢႆးၶိုၼ်းၽႅဝ်မႃးတီႈႁိူၼ်း လုင်းဢႃႇယုႉ+ပႃႈသွႆႈ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႇတႂ်ႈ ဝၢၼ်ႈဝဵင်း၊ ဢိူင်ႇၵုၼ်ၵွၵ်ႇ၊ မိူင်းငေႃႉ၊ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် (3)မူင်းၼၼ်ႉဢေႃႈ၊  ဝၢႆးၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်လုမ်းလႃးပၼ်ၶၢပ်ႈတူဝ်သေ ပေႃးထိုင်မႃး ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမႃးၸိုင် တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်ပၼ်ၵႂႃႇ တီႈဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႇတႂ်ႈ ဝၢၼ်ႈဝဵင်း၊ ဢိူင်ၵုၼ်ၵွၵ်ႇ ၵႂႃႇယူႇၼႆ” လၢတ်ႈဝႃႈၼင်ၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵူၺ်းၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃးတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ် တင်းလုင်းတိၼ်ႇဝိၼ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇႁၼ်ပွႆႇမႃးၶိုၼ်းမိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် သေ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈ...

SSPPInfo23/09/2023 ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း (6) ဝၼ်းထပ်း ၵၼ် ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ သေ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၊ ဝတ်ႉၵျွင်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉ...

ပၢင်တိုၵ်း PDF ဝဵင်းၵလေး 2 ဝၼ်း ၼၢင်းယိင်း တပ်ႉၽၢႆႇမေႃယႃ ထုၵ်ႇတီႉ ၺွပ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၸၢပ်ႈမိူင်းၶျၢင်း ၽၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းၵလေး ၼႂ်းတိူင်းၸေႈၵႅင်းၼၼ်ႉ သွင်ၽၢႆႇမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်းသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁုပ်ႈသိမ်းလႆႈ တပ်ႉပၵ်းသဝ်း ၸုမ်းသိုၵ်း PDF လႄႈ ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ  ၼၢင်းယိင်း...

သိုၵ်း RCSS ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် မၢႆ-7 တီႈၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ

သိုၵ်းတူင်ႉၼိုင် ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ပွႆႇၵူၼ်းသိုၵ်း တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်း ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၶူင်ႉ ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 / လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝုၼ်ႊပိူဝ်ႊ 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ...

ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၶွင်ႇသီႇၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢိုတ်းၽၵ်းတူ ဢုပ်ႇလွင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ

ၸုမ်းၽၢႆႇ ၸွႆႈထႅမ် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တူၵ်ႇၼၢႆလၢတ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉႁႅင်းႁႅင်းဝႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပၼ်ႁႃ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈႁၢႆႉမႃးႁႅင်း  ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်းႁႅင်း ၊ ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 30 သႅၼ်ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်း ၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈၵၢၼ်လိပ်းၵၢၼ်တၢႆ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ RCSS လွၵ်ႇငိူတ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၵုမ်းၵမ် RCSS ၸတ်းသင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇႁမ်းငၢႆး ၸိူဝ်းယူႇသဝ်း ၽၢႆႇႁွင်ႇ တၢင်းၵႃး ၵေးသီး ပၢင်ႇၵေႇတူႉ ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ လွၵ်ႈငိူတ်ႈဝႃႈ တေမီးပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇ လူင်ထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 03/November/2021 ၼႆႉယူႇတီႈသိုၵ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24.10.2021  ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၵေႃႇ  ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်  ၵႂႃႇႁႃဝူဝ်း  ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင် ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS လႄႈ  မႃးသူင်ႇတီႈႁူင်းယႃ ၵေးသီးသေ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇဝႃႈၼႆ ။ လုင်းသၢမ် ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသေလူႉတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၵႂႃႇႁႃဝူဝ်းမၼ်း ဢမ်ႇႁၼ်လႄႈ...