News

News

Tuesday
September, 26

တီႈမိူင်းၼီႇပေႃး ၽူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်း လိၼ်ယူတ်ႇ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆဢမ်ႇယွမ်း (43) ၵေႃႉ

တီႈမိူင်းၼီႇပေႃး ၽူၼ်ၵိုင်ႉၵၢင်ႉတူၵ်းႁႅင်းထပ်းၵၼ်ႁိုင်သၢမ်ဝၼ်းလႄႈ လိၼ်ယူတ်ႇ ၼမ်ႉလွႆ လူၵ်ႈၼွင်း  လႄႈ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆဢမ်ႇယွမ်း (43) ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20/10/2021 ၽူႈမီးပုၼ်ၽွၼ်းၽၢႆႇပလိၵ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၵူၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈဢၼ်ႁၢႆဝႆႉ ၵေႃႈ မီးယူႇ (30) ၵေႃႉဝႃႈၼႆ၊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ သၢၼ်ႇတႃႇၶၢၼ်ႇဝႃႇ(ဆန်တာ ခန်ဝါ) လၢတ်ႈ ဝႃႈ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈတၢင်းၸဵပ်းဝၢတ်ႇၵေႃႈတေမီးယူႇမွၵ်ႈ (20) ၵေႃႉပၢႆ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈသူင်ႇ ယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃၼႂ်းမိူင်းဝႆႉယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

Photo – DVB

ဝၢၼ်ႈၵွင်းမူး ဢၼ်မီးၽၢႆႇလင် ဝဵင်းလူင်ၶတ်ႉတမၢၼ်ႇတူႇ  (ခတ္တမန္ဒူ မြို့တော်) ၵႆၵၼ်မွၵ်ႈ 220 လၵ်းပၢႆၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းဢၼ်ပၢႆႈၽေးၼမ်ႉယူႇမွၵ်ႈ 60 ပၢႆ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇတၢင်းလႂ်ၶမ်ဝႆႉယူႇ၊  တႃႇတေၶဝ်ႈၸွႆႈၽႅဝ်တီႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶတ်းၸႂ်ယူႇသေတႃႉ ၵွပ်ႈဝႃႈၽူၼ်သိုပ်ႇတူၵ်းႁႅင်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇ လႄႈ ဢမ်ႇပႆႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇၸွႆႈလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

“ ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝႃးယဝ်ႉ ၵွပ်ႈၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ ဢမ်ႇလီ ၽူၼ်ၵေႃႈတူၵ်းႁႅင်းဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး ၸုမ်းၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်  တႃႇတေၶဝ်ႈၽႅဝ်တီႈဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႆႇၶဝ်ႈၽႅဝ်၊ မိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈတိုၵ်ႉသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ထႅင်ႈယူႇၼႆ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ၶုၼ်ႇဝႃႇ(ခွန်ဝါ) လၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ (ရိုက်တာ) ” ဝႃႈၼႆ။

မႄႈၼမ်ႉထူမ်ႈၼွင်း လႄႈ ၶူဝ်၊ သဵၼ်ႈတၢင်း၊ ႁိူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇၼမ်ႉထူမ်ႈပႃးၵႂႃႇၸွမ်းမူတ်း ၽၢင်ႁၢင်ႈ လွၵ်းၼႃး ဢၼ်ထုၵ်ႇၼမ်ႉလူၵ်ႈထူမ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၼႄဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ ။တီႈမိူင်း ၼီႇပေႃးၼႆႉၵူႈပီႊၵၢင်လိူၼ် July တေႃႇထိုင်လိူၼ် September ၽူၼ်တူၵ်းၼမ်ႉၼွင်း လိၼ်ယူတ်ႇ ဝႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵႆႉပဵၼ်ယူႇ ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုပ်ႇၵႂႃႇၼႃႈၼႆႉ  ၽူၼ်တေၸၢင်ႈတူၵ်းၼမ်ထႅင်ႈ ၼႆယူႇ ဝႃႈၼႆ။

Source news.dvb.no

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

လၢၼ်ႉၶမ်း တမႃႇတီႉ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းယွင်း ထုၵ်ႈၺႃး ၸူၼ် ၶဝ်ႈၸူၼ် သုမ်းၶမ်း မွၵ်ႈ သၢင်ႉငိုၼ်း...

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28.06.2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1:00 မူင်းၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းၵူၼ်းၸူၼ် ၶဝ်ႈၸူၼ် လၢၼ်ႉၶမ်း တမႃႇတီႉ ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉ ၼႃးၶႃႇႁွင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶၢင် ၸူၼ်လႆႈၵႂႃႇ...

ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၽၢႆႇၶဝ်ႈယိုဝ်း ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလူႉတၢႆ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 15/လိူၼ်ၵျူၼ်ႇ/2023 မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၽၢႆႇ 3 ၵေႃႉၶီႇၵႃးလမ်းၼိုင်ႈသေ မႃးႁွင်ႉၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈၶီႇၵႃးၵႂႃႇၸွမ်း၊ ယွၼ်ႉၽၢႆႇၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇႁွင်ႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈၵႂႃႇၸွမ်း လႄႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ-“ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၶဝ်ထဵင်ၵၼ်ယူႇၵမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်လၢတ်ႈၵၼ်ဝႃႈ...

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း လိၼ်လူမ်ႇ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇၵူၼ်ႇၺႃး ႁိူၼ်း တၢႆ (4 ) ၊ မၢတ်ႇ...

ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလိၼ်ဢူၼ်ႈ လိၼ်ယူတ်ႇ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇၵူၼ်ႇလူမ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင် ၼိုင်ႈ ၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းလႆႈလူႉတၢႆ (4) ၵေႃႉ ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း (1) ၵေႃႉ ၼႂ်ၸေႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ...

ၾႆးမႆႈ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸဝ်ႈသၢင်ႇလူႉလွၼ်ႇၸွမ်း(1)ပႃး

ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၵျွင်းလင်ၼိုင်ႈ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်း ဢမ်ႇလိူဝ်သင် ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇပႃးၼိုင်ႈ လႆႈလူႉလွၼ်ႇၸွမ်းၼႂ်းၾႆးၼႆယဝ်ႉ ။ ဝၼ်းထီႉ 13-02-2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ (9:30) မူင်း ၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈၾႆးတဵၼ်းဢၼ်ၸပ်းတႆႈ ၼႃႈၶဵင်ႇၽြႃး သေ...

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ႁၢႆဝႆႉ 2 ၵေႃႉ လႆႈမွၵ်ႈ 9 ဝၼ်းယဝ်ႉ ။

SSPP/SSA 11.10.2021 ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ႁၢႆဝႆႉသွင်ၵေႃႉ လႆႈၶၢဝ်းတၢင်း 9 ဝၼ်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈတၢင်းၵပ်းသိုပ်ႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈတႄႇဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 02.10. 2021 ဢၼ်ယူႇတီႈၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ပွၵ်ႉဢေးၶျၢၼ်းတႃႇ - ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈ ထုၵ်ႇၺႃးၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ဢဝ်ယႃႈမိူဝ်ႇသႂ်ႇႁူဝ်ၼမ်ႉၵိၼ်

SSPP/SSA 07.10.2021 ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈ ထုၵ်ႇၺႃးၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ဢၼ်ယူႇတင်းၽၢႆႇၼိူဝ်ဝၢၼ်ႈ ဢဝ်ယႃမိူဝ်ႇ သႂ်ႇၼႂ်းၼမ်ႉၵိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းတင်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 07-10-2021 ယူႇတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈ ဢိူင်ႇႁူးသူၼ် ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵႂႃႇတဵၵ်းၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉသေ လႆႈႁၼ်ၼမ်ႉၼႂ်းယွင်ၼမ်ႉၼၼ်ႉ မီးသီမူၼ်ႇ...