News

News

Tuesday
April, 23

တီႈမိူင်းၶျၢင်းႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၼ်တီႈယူႇသဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး IDP

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းမိူင်းၶျၢင်းပွတ်းႁွင်ႇသေႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း လႄႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်တႃႇၵူၼ်းၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတီႈယူႇပၼ်ယူႇဝႃႈၼႆ ။

ဝၼ်းထီႉ 20/10/2021 တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၽလၢၼ်း(ဖလမ်း) လႄႈ ႁႃးၶႃး(ဟားခါး) ၼႂ်းမိူင်း ၶျၢင်းပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉႁူမ်ႇလုမ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်ယဝ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇပၢႆႈၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်မၼ်း ၵွပ်ႈၼၼ် ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်း ပၢႆႈၽေးၸိူဝ်းၼႆႉ တေမီးတီႈယူႇၼၼ်ႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇတေပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၼ်  တီႈလိုဝ်ႈသဝ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး (IDP) ဝႃႈၼႆ ။

Photo Credit.

တေဢဝ်ဝၼ်းထီႉ11ဝၼ်း လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊမႃးၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်း ဝဵင်းၵလေး(ကလေးမြို့) မိူင်းၶျၢင်း ၼၼ်ႉၶိုၼ်ႈမႃးလႄႈ တၢင်းတီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၽလၢၼ်း (ဖလမ်း) လႄႈ ႁႃးၶႃး(ဟားခါး) ၸိူဝ်းၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  တင်း ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတီႈ ဝဵင်းၽလၢၼ်း(ဖလမ်း) ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ-“မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19/10/2021 ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေ ယွၼ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈလူင်ယိုဝ်းသႂ်ႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်မီးယူႇတီႈႁိမ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈ(တားရ်ရွာ၊ တလန်ဇာရ်ရွာ၊ ရမ်ထလို ရွာ) ဝၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇၸူး (ရိဒ်ရေရွှာ) ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းတၢင်းဝၢၼ်ႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇပၢႆႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit.

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တႃႇတေပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၼ်တီႈယူႇသဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“ဝၢၼ်ႈႇဢၼ်မီးယူႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် 4 ဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉလႆႈၶၢမ်ႇဢေႃႈ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢင်း 4 ဝၢၼ်ႈလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇပၢႆႈမူတ်း ၊ လႆႈပၢႆႈယူႇတီႈၼႂ်းထိူၼ်ႇ လႆႈဢဝ်ၽႃႈယၢင်မုင်းသေ ယူႇဝႆႉဢေႃႈ ၊ ပေႃးၶဝ်လႆႈယူႇဝႆႉၸိူင်ႉၼႆ ၵူဝ်ထုၵ်ႇထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်း (PDF) ၼႆသေ ၵူဝ်ၶဝ် ပဵၼ်ၵႂႃႇသေၸိူဝ်ႉသေလွင်ႈ ဝူၼ်ႉဝႃႈၼၼ်သေ ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ်ယူႇဢေႃႈ၊ ၵူၼ်းပၢႆႈၽႄးတေႉ တေမီးယူႇမွၵ်ႈ(3,500) ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးယူႇဝႆႉမိူဝ်ႈလဵဝ် တီႈၽလၢၼ်း(ဖလမ်း) ဝဵင်းလူင်ႁႃးၶႃး (ပြည်နယ်မြို့ တော်ဟာခါး) မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20/10/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉၽႅဝ်မႃးတီႈၼႂ်းၵႄႈၵၢင်သဵၼ်းတၢင်း ၽလၢၼ်း(ဖလမ်း) လႄႈ ႁႃးၶႃး(ဟားခါး)၊ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ(10)လင်ပၢႆ ထုၵ်ႇၺႃးဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇ ၽဝ် ပႃးတၢင်းဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ထုၵ်ႇယႃႉလႅဝ် ၸိူဝ်းဢၼ်မီးယူႇတီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဝဵင်း ၽလၢၼ်း(ဖလမ်း) လႄႈ ႁႃးၶႃး(ဟားခါး) ၽၢႆႇၼိူဝ်ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇထလၢၼ်(ထလန်ရောန်ရွာ) ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇပၢႆႈဢွၵ်ႇတၢင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ ။

Source.BBC.com

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း SSPP/SSA ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၵူၼ်းၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈမိုဝ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵဵဝ်ႈၶွင် ယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၵူၼ်းၵၼ်ႉ ၸၼ်ၼၢင်းယိင်း ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (20)...

ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ယၢပ်ႇၵိၼ်းႁႅင်း ယွၼ်ႉၶူဝ်တၢင်းလူႉၵွႆ ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ

ဢိင်ၼိူဝ်ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ​​ၶၢဝ်းတၢင်း လၢႆလိူၼ်​​သေ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၶူဝ်ၶၢတ်ႇၵွႆ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇၵိၼ်းႁႅင်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ -လႃႈသဵဝ်ႈ- မူႇၸေႈ ...

ကျေးသီးမြို့နယ်မှာ မှတ်ပုံတင်တစ်ခုကို သောင်းချီပေးလုပ်နေရ

ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ကျေးသီးမြို့နယ် နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားမှတ်ပုံတင်တစ်ခု လုပ်ဆောင်/ သက် တမ်းတိုး ရင် ငွေကျပ် ၃ သောင်းကျပ်ကနေ ၅ သောင်းကျပ်အထိ ပေးပြီးလုပ်နေရတယ်လို့ ကိုယ်တိုင်သွား ရောက်လုပ်ဆောင်သူတွေစီကနေသိရပါသည်။"ပြီးခဲ့ တစ်ပါတ်လောက်ကပေါ့...

ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈတၢၼ်ႇလုၼ်ႇ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈထႃႈ

ယွၼ်ႉသၢႆသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇ ထိုင် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တၢၼ်ႇလုၼ်ႇ ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈ သဵဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵူဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ၵႂႃႇ ပွႆႇမၢၵ်ႇသေ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပွႆႇပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေး တိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်း ၼႃး ငိူင်ႉပၢႆႈထႃႈ...

အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့နှင့် တစ်ခြားဌာန ထုန့်မောဝ်းတွင်ကျဆုံးသွားသောစစ်သည်တော်များအတွက် ၃ရက်မြောက်ဝမ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ်ပြုလုပ်

နိုဝင်ဘာလ 10 ရက်နေ့ ညပိုင်းမှာ SSPP/SSA ဌာနချုပ်ရှိ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့နှင့် ပရဟိတကျောင်း ဗိုလ်လောင်းသင်တန်းကျောင်း ၊ စစ်သင်တန်းကျောင်းတွေကို ၊ အရာရှိငယ် နှင့် ရဲဘော်များ စုပေါင်းပြီး ထုန့်မောဝ်တွင်...

SSPP/SSA ဌာနချုပ်ရှိ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့မှ ထုန့်မောဝ်တွင်ကျဆုံးသွားသောစစ်သည်တော်များ အတွက် ဝမ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ်ပြုလုပ်

နိုဝင်ဘာလ ၈ရက်နေ့ ညပိုင်းမှာ SSPP/SSA ဌာနချုပ်ရှိ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့၊ အရာရှိငယ် နှင့် ရဲဘော်များ စုပေါင်းပြီး ထုန့်မောဝ်တွင် TNLA ဖမ်းဆီးသွားသော အပြစ်မဲ့ပြည်သူတစ်ဦးကို ကယ်ဆယ်ဖို့ သွားနေစဉ် TNLA...