News

News

Thursday
September, 28

တီႈမိူင်းၶျၢင်းႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၼ်တီႈယူႇသဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး IDP

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းမိူင်းၶျၢင်းပွတ်းႁွင်ႇသေႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း လႄႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်တႃႇၵူၼ်းၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတီႈယူႇပၼ်ယူႇဝႃႈၼႆ ။

ဝၼ်းထီႉ 20/10/2021 တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၽလၢၼ်း(ဖလမ်း) လႄႈ ႁႃးၶႃး(ဟားခါး) ၼႂ်းမိူင်း ၶျၢင်းပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉႁူမ်ႇလုမ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်ယဝ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇပၢႆႈၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်မၼ်း ၵွပ်ႈၼၼ် ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်း ပၢႆႈၽေးၸိူဝ်းၼႆႉ တေမီးတီႈယူႇၼၼ်ႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇတေပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၼ်  တီႈလိုဝ်ႈသဝ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး (IDP) ဝႃႈၼႆ ။

Photo Credit.

တေဢဝ်ဝၼ်းထီႉ11ဝၼ်း လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊမႃးၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်း ဝဵင်းၵလေး(ကလေးမြို့) မိူင်းၶျၢင်း ၼၼ်ႉၶိုၼ်ႈမႃးလႄႈ တၢင်းတီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၽလၢၼ်း (ဖလမ်း) လႄႈ ႁႃးၶႃး(ဟားခါး) ၸိူဝ်းၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  တင်း ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတီႈ ဝဵင်းၽလၢၼ်း(ဖလမ်း) ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ-“မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19/10/2021 ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေ ယွၼ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈလူင်ယိုဝ်းသႂ်ႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်မီးယူႇတီႈႁိမ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈ(တားရ်ရွာ၊ တလန်ဇာရ်ရွာ၊ ရမ်ထလို ရွာ) ဝၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇၸူး (ရိဒ်ရေရွှာ) ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းတၢင်းဝၢၼ်ႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇပၢႆႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit.

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တႃႇတေပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၼ်တီႈယူႇသဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“ဝၢၼ်ႈႇဢၼ်မီးယူႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် 4 ဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉလႆႈၶၢမ်ႇဢေႃႈ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢင်း 4 ဝၢၼ်ႈလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇပၢႆႈမူတ်း ၊ လႆႈပၢႆႈယူႇတီႈၼႂ်းထိူၼ်ႇ လႆႈဢဝ်ၽႃႈယၢင်မုင်းသေ ယူႇဝႆႉဢေႃႈ ၊ ပေႃးၶဝ်လႆႈယူႇဝႆႉၸိူင်ႉၼႆ ၵူဝ်ထုၵ်ႇထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်း (PDF) ၼႆသေ ၵူဝ်ၶဝ် ပဵၼ်ၵႂႃႇသေၸိူဝ်ႉသေလွင်ႈ ဝူၼ်ႉဝႃႈၼၼ်သေ ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ်ယူႇဢေႃႈ၊ ၵူၼ်းပၢႆႈၽႄးတေႉ တေမီးယူႇမွၵ်ႈ(3,500) ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးယူႇဝႆႉမိူဝ်ႈလဵဝ် တီႈၽလၢၼ်း(ဖလမ်း) ဝဵင်းလူင်ႁႃးၶႃး (ပြည်နယ်မြို့ တော်ဟာခါး) မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20/10/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉၽႅဝ်မႃးတီႈၼႂ်းၵႄႈၵၢင်သဵၼ်းတၢင်း ၽလၢၼ်း(ဖလမ်း) လႄႈ ႁႃးၶႃး(ဟားခါး)၊ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ(10)လင်ပၢႆ ထုၵ်ႇၺႃးဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇ ၽဝ် ပႃးတၢင်းဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ထုၵ်ႇယႃႉလႅဝ် ၸိူဝ်းဢၼ်မီးယူႇတီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဝဵင်း ၽလၢၼ်း(ဖလမ်း) လႄႈ ႁႃးၶႃး(ဟားခါး) ၽၢႆႇၼိူဝ်ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇထလၢၼ်(ထလန်ရောန်ရွာ) ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇပၢႆႈဢွၵ်ႇတၢင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ ။

Source.BBC.com

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် သေ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈ...

SSPPInfo23/09/2023 ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း (6) ဝၼ်းထပ်း ၵၼ် ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ သေ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၊ ဝတ်ႉၵျွင်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉ...

ပၢင်တိုၵ်း PDF ဝဵင်းၵလေး 2 ဝၼ်း ၼၢင်းယိင်း တပ်ႉၽၢႆႇမေႃယႃ ထုၵ်ႇတီႉ ၺွပ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၸၢပ်ႈမိူင်းၶျၢင်း ၽၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းၵလေး ၼႂ်းတိူင်းၸေႈၵႅင်းၼၼ်ႉ သွင်ၽၢႆႇမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်းသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁုပ်ႈသိမ်းလႆႈ တပ်ႉပၵ်းသဝ်း ၸုမ်းသိုၵ်း PDF လႄႈ ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ  ၼၢင်းယိင်း...

သိုၵ်း RCSS ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် မၢႆ-7 တီႈၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ

သိုၵ်းတူင်ႉၼိုင် ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ပွႆႇၵူၼ်းသိုၵ်း တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်း ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၶူင်ႉ ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 / လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝုၼ်ႊပိူဝ်ႊ 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ...

ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၶွင်ႇသီႇၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢိုတ်းၽၵ်းတူ ဢုပ်ႇလွင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ

ၸုမ်းၽၢႆႇ ၸွႆႈထႅမ် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တူၵ်ႇၼၢႆလၢတ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉႁႅင်းႁႅင်းဝႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပၼ်ႁႃ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈႁၢႆႉမႃးႁႅင်း  ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်းႁႅင်း ၊ ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 30 သႅၼ်ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်း ၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈၵၢၼ်လိပ်းၵၢၼ်တၢႆ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ RCSS လွၵ်ႇငိူတ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၵုမ်းၵမ် RCSS ၸတ်းသင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇႁမ်းငၢႆး ၸိူဝ်းယူႇသဝ်း ၽၢႆႇႁွင်ႇ တၢင်းၵႃး ၵေးသီး ပၢင်ႇၵေႇတူႉ ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ လွၵ်ႈငိူတ်ႈဝႃႈ တေမီးပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇ လူင်ထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 03/November/2021 ၼႆႉယူႇတီႈသိုၵ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24.10.2021  ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၵေႃႇ  ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်  ၵႂႃႇႁႃဝူဝ်း  ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင် ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS လႄႈ  မႃးသူင်ႇတီႈႁူင်းယႃ ၵေးသီးသေ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇဝႃႈၼႆ ။ လုင်းသၢမ် ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသေလူႉတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၵႂႃႇႁႃဝူဝ်းမၼ်း ဢမ်ႇႁၼ်လႄႈ...