News

News

Monday
June, 17

ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈ ထုၵ်ႇၺႃးဢဝ် ဢိၼ်ႇၵျိၼ်ႇဝၢႆႇတႃး ယဝ်ႉဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇ

 27/09/2021 sspp ssa

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25/09/2021 ၼီႊ ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ SSPP/SSA + TNLA တင်း ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈ၊ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထုၵ်ႇၺႃးဢဝ်ၼမ်ႉမၼ်း ဢိၼ်ႇၵျိၼ်ႇဝၢႆႇတႃးယဝ်ႉ ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈ ၊ ဢၼ်လႆႈၺႃးၾႆးၸုတ်ႇ ၽဝ်တႄႉ ႁိူၼ်း(3)လင်ၼႆႉ တႃႇ(2)လင်တေႉၾႆးမႆႈမူတ်း ထႅင်ႈၼိုင်ႈလင်တႄႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တၼ်းၶႄ ၶိုၼ်းလႆႈ ဢမ်ႇတၼ်းမႆႈမူတ်း၊ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ဢဝ်ၼမ်ႉမၼ်းဢိၼ်ႇၵျိၼ်ႇဝၢႆႇတႃးဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ်ၼႆ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူႉ ၼႆၶႃႈ။

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ-“ဢေႃႈၶႃႈ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ တင်ႈၸႂ်ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ်ၸုတ်ႇတေႉဢမ်ႇလႆႈႁူႉၶႃႈ ႁိူၼ်းဢၼ်လႆႈၺႃးၸုတ်ႇၽဝ်တေႉ မီးယူႇ(3)လင်ဢေႃႈ ထႅင်ႈၼိုင်ႈလင်တေႉ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈမႆႈၶႃႈ ၵွပ်ႈၸဝ်ႈႁိူၼ်းလင်ၼၼ်ႉၶဝ်တၼ်းၶႄလႆႈ လႄႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈမႆႈၶႃႈ မိူဝ်ႈၵႂႃႇၶႄၼၼ်ႉလႆႈႁၼ်ႁွႆးၼမ်ႉမၼ်း ဢိၼ်ႇၵျိၼ်ႇဝၢႆႇတႃးဝႆႉသေၼႆၶႃႈဢေႃႈ ဢၼ်ၼႆႉတႄႉ တေဝႃႈမၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇသေမႆႈတႄႉ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈၶႃႈ တိုၼ်းတင်ႈၸႂ်ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ၶႃႈဢေႃႈ မၼ်းပဵၼ်ၸုမ်းလႂ် ၸုတ်ႇတႄႉဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူႉၶႃႈ ႁိူၼ်း(2)လင်ၼၼ်ႉတေႉလႆႈမႆႈပႃးၵႂႃႇၸွမ်းၼႂ်းၾႆးမူတ်းယဝ်ႉၶႃႈ ၶိူင်ႈၶူဝ်းႁိူၼ်း ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း ၽိူၼ်ဝၢၼ်ႇ လႄႈ လူတ်ႉၶိူင်ႈ(2)လမ်း ၶႃႈဢေႃႈ လႆႈမႆႈၵႂႃႇၸွမ်းၼႂ်းၾႆးမူတ်းၶႃႈ” လၢတ်ႈဝႃႈၼင်ႇၼႆၶႃႈ ။

လွင်ႈဝႃႈပဵၼ်မၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇလႄႈမႆႈတႄႉဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ မိူၼ်ၼင်ႇဝတ်ႉၵျွင်းၸိူဝ်းၼႆႉ​​ၵေႃႈၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ၾႆးဢမ်ႇမႆႈ ႁိူၼ်မၢင်လင်​​ၵေႃႈၺႃးယူႇၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈၾႆးဢမ်ႇမႆႈၶႃႈ မိူၼ်ႁိူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ မႆႈၵႂႃႇလီလီၼႆႉ သမ်ႉမီးႁွႆးၼမ်ႉမၼ်းဢိၼ်ႇၵျိၼ်ႇဝၢႆႇတႃးဝႆႉ​​သေ မၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းတင်ႈၸႂ်ၸုတ်ႇၵႂႃႇၵူၺ်း ၼႆၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ ။ ဢိင်ၼိူဝ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ သိုၵ်း Rcss ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25 /09/2021 ဝၼ်းၼၼ်ႉႁဵတ်းႁႂ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၺႃးၸုတ်ႇၽဝ် လႄႈ ဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈၼိုင်ႈလင် လႆႈလူႉၵွႆပႃးၵမ်ႈၽွင်ႈ ဝႃႈၼႆ ။

Source : Local

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

မၢၵ်ႇႁၢင်ႈ သိုၵ်း RCSS တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ၵႂၢႆး လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇယဵပ်ႇ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းဢိူင်ႇၵျွၵ်ႉၵူႇ ၸေႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းသေ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉ ၺႃး ၵႂၢႆးလူႉတၢႆ (1) တူဝ်လႄႈ တိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်း မိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တိၼ်ပုတ်းၵႂႃႇ...

RCSS က အကြိမ်ကြိမ် မိုင်းဆွဲ တိုက်ခိုက်နေပေမယ့် ရှမ်းလူထုအတွက် နောက်ဆုံး အချိန်ထိ စိတ်ရှည်...

တည်းဖြတ် - ခမ်းစက်SSPPInfoဇွန်လ၊ ၁၃ ရက်၊ ၂၀၂၄ ခုနှစ် shanstateprogressparty shanstatearmy #SSPPInfo RCSS #မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉ လႄႈ ၽႃႇၺႃးသၢႆသိုၵ်း SSPP ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉၼႂ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လႄႈ လႆႈၽႃႇၺႃး သၢႆသိုၵ်းၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ SSPP/SSA သေ သွင်ၾၢႆႇ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉ ၊ ၾၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ယိုတ်းသိမ်းလႆႈ...

SSPP စစ်ကြောင်းကို RCSS က ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် နှင့် ရပ်စောက်မြို့နယ်ထဲက ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည် တပ်မတော် SSPP/SSA စစ်ကြောင်းကို ရှမ်းပြည်ပြန် လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ရပ်စောက်မြို့နယ် တောင်ထိပ်ကျေးရွာ(ဝၢၼ်ႈတွင်ႇထိၵ်ႈ)...

သိုၵ်း RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇသႂ်ႇ SSPP/SSA ထႅင်ႈ (4) ပွၵ်ႈ ၼႂ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ၼႂ်းလိူၼ် ၵျူၼ်ႇ ပၢတ်ႈ(6) လိူၼ် ၼႆႉၵူၺ်း ၾၢႆႇ RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ထႅင်ႈ (4) ပွၵ်ႈ ၊ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်...

RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇသႂ်ႇ လူတ်ႉၵႃး SSPP ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း လွၵ်းၸွၵ်ႇ

ၵူၼ်းသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇတိုၵ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ လူတ်ႉၵႃး သၢႆသိုၵ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း(7) ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလွၵ်းၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၊ မၢၵ်ႇ တႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃးလူတ်ႉၵႃး လူႉၵွႆၸွမ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ...