News

News

Tuesday
September, 26

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆတီႈမိူင်း ဢေႃးသတေးရီးယႃး (Australia) မီးႁႅင်း ရိတ်ႇၶျႃႇသၵေး 6 တီႇၵရီႇ

SSPP/SSA 22.09.2021

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆဢၼ်မီးႁႅင်း ရိတ်ႇၶျႃႇၸၵေး 6 တီႇၵရီႇ ၶဝ်ႈၼႂ်းပိုၼ်းၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆႁၢဝ်ႉႁႅင်း တီႈၼႂ်းမိူင်းဢေႃးသတေးရီးယႃးၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵႂႃႇတီႈဝဵင်း မႄးပူင်း မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 22 ဝၼ်း September 2021။

ၽွင်းလူင်မိူင်းဢေႃးသၸေးရီးယႃး သၵွတ်ႉသ်မေႃႇရီႇသိၼ်ႇ ဢၼ်ၽႅဝ်ဝႆႉမိူင်း ဢမေႇရိဢၼ်ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ“ ပႆႇမီးလွင်ႈတိူင်ႇလၢတ်ႈမႃးဝႃႈ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆ တေလႆႈဝႃႈပဵၼ် ၶၢဝ်ႇလီတႄႉတႄႉယူႇ“ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၽွၼ်းၸႃႉၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆလႄႈ ႁိူၼ်းယေးၵမ်ႈၽွင်ႈဢၼ်မီးၼႂ်းဝဵင်းၼၼ်ႉ လႆႈလူႉလႅဝ်ၼမ် မိူင်းဢၼ်မီးႁိမ်းႁွမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးလွင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ်သၼ်ႇဝႆမိူၼ်ၵၼ် ။ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆၼႆႉ လုၵ်ႉမႃးတီႈ ၽၢႆႇတႂ်ႈလိၼ် 6 လၵ်း ၼႂ်းမိူင်းပိတ်ႉတူဝ်းရီးယႃး၊ ဝဵင်းမၢၼ်သ်းၽီး။  ဝဵင်းဢၼ် ၽႅၼ်ႇလိၼ်သၼ်ႇၼႆႉ မီးၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ  မိူင်းမႄးပူင်းသေ ယူႇၵႆ 124 လၵ်း လႄႈ ႁႅင်းၽႅၼ်လိၼ်ဝႆ မီးရိတ်ႇၶျႃႇၸၵေး 4  တီႈၵရီႇ ၼႆၶႃႈ။

မိူဝ်ႈပီႊ 1989 ၼၼ်ႉၵေႃႈ တီႈမိူင်းဢေႃးသတေးရီးယႃး၊ ဝဵင်းၼယူးၵႅတ်ႇသ်တႄႇၵေႃႈ ယၢမ်ႈပဵၼ် ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ရိတ်ႇၶျႃႇသၵေး 5.6 တီႇၵရီႇ လႄႈ မီးၵူၼ်းလႆႈလူႉတၢႆ 13 ၵေႃႉဝႃႈၼႆ ။

Source : DVB

Photo : Credit

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ယူႇၶရဵင်ႊ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ ၶႄႇ-ရၢတ်ႉသျႃး လူတ်းယွမ်းလူင်း

ဝၢႆး‌သေ ရၢတ်ႉသျႃး တေႇၶဝ်ႈတိုၵ်း ယူႇၶရဵင်ႊ တၢင်းႁိူင် ၸမ်ၼိူင်ႈပီႊ ၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈ မိူင်း ၶႄႇ တေၶိုၼ်းမႄး ၼမ်ႉသၢင်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶေႃႈပိုၼ် ...

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇ လွင်ႈမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆ ၸွင်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

ဝၢႆးသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇထႆး ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈ ထုၼ်းမိၼ်းလၢတ်ႉ ၽူႈၵႃႉၶၢႆၵွင်ႈၵၢင်ႇ လႄႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈလွင်ႈၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်ပႃးၸိူဝ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈၽွင်းၶဝ်ႈသွၵ်ႈ တီႈႁူင်းသဝ်း ၽူႈမီးတၢင်းၽိတ်း ၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်ပႃး ၶေႃႈမုၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ...

ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လုမ်းၽၢႆႇမၢၼ်ႈ ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁိူၼ်း တႃႇထတ်းႁူဝ်ၵူၼ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

ၸုမ်းၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၼႂ်းလုမ်း ၽၢႆႇမၢၼ်ႈၶဝ် ဢွၵ်ႇတူင်ႉၼိုင် ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ႁူဝ်ႁိူၼ်းၸႅၼ်ႇ ပိူဝ်ႈတႃႇတေႁူႉႁူဝ်ၵူၼ်း တႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်တေၸတ်း ႁဵတ်းၼႂ်းပီႊ 2023 ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ ။ ပူၼ်ႉမႃ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 07-လိူၼ်ၵျူၼ်ႇၼႃႇဝႃႇရီႇ ပီႊ 2023...

မိူင်းၶႄႇပၼ်ႁႅင်း တႃႇတေႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ

ၼင်ႇႁိုဝ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၶိုၼ်းမီးလွင်ႈမၼ်ႈၼိမ်သဝ်းမႃး လႄႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈၶဝ်ႈၼႂ်းသဵၼ်ႈတၢင်း တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၼၼ်ႉ ၽၢႆႇမိူင်းၶႄႇ တေႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်း ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်း ၵူႈမိူင်းမိူင်းယူႇၼႆ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၽၢႆႇၵပ်းသိုပ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း  Zhao Lijian လၢတ်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း တီႈပၢင် သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၼႆ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ...

ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မိူင်းၶႄႇဢၼ်ယႂ်ႇသုတ်း လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်

မိူဝ်ႈၼူဝ်ႇဝုၼ်ႇပိူဝ်ႊ 15 ပီႊ 2021 ၼႆႉ ၽူႈတၢင်တူဝ်မိူင်းၶႄႇၼႂ်းဢႄးသျႃး Mr. ၸၢၼ်ႉၵေႃႇသိၼ်း ၽွင်းတၢင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း  ႁွတ်ႈထိုင်ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈသေ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တင်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝႃႈၼႆ...

ဢမေႇရိၵၢၼ်ႊ တင်း ၶႄႇတေႁူမ်ႈၵၼ် ယိပ်းၵမ်လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ

မိူင်းဢၼ် ပွႆႇဢွၵ်ႇလႆႈ ထၢတ်ႈငူၼ်ႉ ၵႃႇပုၼ်ႇတၢႆႇဢွၵ်ႉသၢႆႉ ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၼႂ်းၵၢမ်ႇၽႃႇ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းဢမေႇရိ ၵၢၼ်ႊ လႄႈ မိူင်းၶႄႇ သွင်မိူင်းၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 November ၼၼ်ႉလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ သွင်မိူင်းမီး...