News

News

Saturday
September, 30

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းႁူၵ်းဝၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈဢၼ်လၵ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းထႆး ထုၵ်ႈၺႃးၺွပ်း 48 ၵေႃႉ

ၼႂ်းမိူင်းထႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၸေႈတွၼ်ႈတေႃႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းဝဵင်း မႄႈသွတ်ႇ တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းမိူင်းႈမၢၼ်ႈဢၼ်ဢမ်ႇၶဝ်ႈတၢင်းၵၢၼ် လၵ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆ MGR Onlie ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၽွင်း တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ် တင်း သိုၵ်းထႆး လႅၵ်ႈယၢမ်းၵၼ်ယူႇၼၼ်ႉ လႆႈၵႂႃႇႁၼ်ၵူၼ်း ဢၼ်ၵႂႃႇ ပႅပ်ႉၼႂ်းပႃႇထိူၼ်ႇ 6 ၵေႃႉ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်း တီႉၺွပ်းလႆႈ 5 ၵေႃႉ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉ  ဝႅၼ်တူၵ်း ၼမ်ႉတွင်ယၢင်း သေပၢႆႈလွတ်ႈၵႂႃႇၼႆ  ၵွၼ်းဢိူင်ႇ ( ဢုၵ်ႉၵထ )  ၵေႃႇမတီႇၸုမ်းတူင်ႉၼိုင် ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢူးမူဝ်းၵျူဝ်း လၢတ်ႈဝႃႈၼႆ။

Photo Credit . RFA

ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ လုၵ်ႉမိူင်းယၢင်း တီႈဝဵင်းမျႃႉဝတ်ႉတီႉသေ ပူၼ်ႉပႅၼ်လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆး တၢင်းၸေႈ တွၼ်ႈတေႃႉ လူၺ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈတၢင်းၵၢၼ် ဢမ်ႇၶဝ်ႈတႃးလႃးဝၢင်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈတေႃႇ ဢၼ်လၵ်ႉၶဝ်ႈ မႃးၼႂ်းထိူၼ်ႇ  ၶႂ်ႈမီးမႃးၵူႈဝၼ်းယဝ်ႉ  ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈဢၼ်လၵ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းထႆးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ  ၵူၼ်းၸၢႆး (3)ၵေႃႉ၊ၵူၼ်းယိင်း(2) ၵေႃႉ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် Covid-19 ႁႅင်းလိူဝ်သေ ၵူၼ်းမိူင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၵမ်ႈၼမ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈ ႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်သင်လႄႈ တႃႇတေလၵ်ႉၶၢမ်ႈတႃႈၶဝ်ႈလႆႈၼႂ်းမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ လႆႈပၼ်ငိုၼ်း ၵူၼ်းၵိၼ် ၸၢင်ႈတေႃႈသူင်ႇ ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် ငိုၼ်းထႆး 15000 ဝၢတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

တႃႈတေလႆႈႁူႉဝႃႈ ၶဝ် 5 ၵေႃႉၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉၵူတ်ႇၸႅတ်ႈတူၺ်း မီးဢမ်ႇမီးတၢင်းပဵၼ် Covid-19 ယူႇ ။ လွင်ႈဢၼ်ဢမ်ႇၶဝ်ႈတၢင်းၵၢၼ် လၵ်ႉၶဝ်မိူင်းၼၼ်ႉ တေဢဝ်လိူင်ႈၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ မီးၼၼ်ႉယူႇၼႆ ၽၢႆႇသိုၵ်းထႆးလၢတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းၸေႈတွၼ်ႈ မႄႈသွတ်ႇ ၽၢႆႇသိုၵ်းထႆးလႄႈသိုၵ်းပႂ်ႉလႅၼ်တီႈ ၶဝ်လႆႈဢဝ်ႁူမ်ႈလူမ်ႈတိူဝ်းလိူဝ်မႃး လႆႈတမ်းလွင်ႈၵူတ်ႇထတ်း  (24)ၸူဝ်ႈမူင်း ဢမ်ႇပၼ်ၽၢၵ်ႇသၢႆတႃ ဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈမုၼ်းၶၢဝ်ႇ Credit. RFA.Org

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် သေ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈ...

SSPPInfo23/09/2023 ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း (6) ဝၼ်းထပ်း ၵၼ် ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ သေ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၊ ဝတ်ႉၵျွင်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉ...

ပၢင်တိုၵ်း PDF ဝဵင်းၵလေး 2 ဝၼ်း ၼၢင်းယိင်း တပ်ႉၽၢႆႇမေႃယႃ ထုၵ်ႇတီႉ ၺွပ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၸၢပ်ႈမိူင်းၶျၢင်း ၽၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းၵလေး ၼႂ်းတိူင်းၸေႈၵႅင်းၼၼ်ႉ သွင်ၽၢႆႇမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်းသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁုပ်ႈသိမ်းလႆႈ တပ်ႉပၵ်းသဝ်း ၸုမ်းသိုၵ်း PDF လႄႈ ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ  ၼၢင်းယိင်း...

သိုၵ်း RCSS ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် မၢႆ-7 တီႈၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ

သိုၵ်းတူင်ႉၼိုင် ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ပွႆႇၵူၼ်းသိုၵ်း တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်း ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၶူင်ႉ ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 / လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝုၼ်ႊပိူဝ်ႊ 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ...

ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၶွင်ႇသီႇၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢိုတ်းၽၵ်းတူ ဢုပ်ႇလွင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ

ၸုမ်းၽၢႆႇ ၸွႆႈထႅမ် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တူၵ်ႇၼၢႆလၢတ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉႁႅင်းႁႅင်းဝႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပၼ်ႁႃ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈႁၢႆႉမႃးႁႅင်း  ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်းႁႅင်း ၊ ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 30 သႅၼ်ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်း ၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈၵၢၼ်လိပ်းၵၢၼ်တၢႆ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ RCSS လွၵ်ႇငိူတ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၵုမ်းၵမ် RCSS ၸတ်းသင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇႁမ်းငၢႆး ၸိူဝ်းယူႇသဝ်း ၽၢႆႇႁွင်ႇ တၢင်းၵႃး ၵေးသီး ပၢင်ႇၵေႇတူႉ ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ လွၵ်ႈငိူတ်ႈဝႃႈ တေမီးပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇ လူင်ထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 03/November/2021 ၼႆႉယူႇတီႈသိုၵ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24.10.2021  ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၵေႃႇ  ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်  ၵႂႃႇႁႃဝူဝ်း  ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင် ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS လႄႈ  မႃးသူင်ႇတီႈႁူင်းယႃ ၵေးသီးသေ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇဝႃႈၼႆ ။ လုင်းသၢမ် ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသေလူႉတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၵႂႃႇႁႃဝူဝ်းမၼ်း ဢမ်ႇႁၼ်လႄႈ...