News

News

Wednesday
April, 24

ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼွင်ႁႆးယႃႈ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅင်ႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် လႄႈ ယႃႈယႃႇတၢင်းၼမ်

ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ၸေႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ လႆႈထုၵ်ႇၵုမ်းၵၵ်းၶင်တီႈႁိူၼ်း  Stay at Home ဝႆႉလႄႈ လူဝ်ႇတင်းၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ယႃႈယႃတင်းၼမ်  ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပရႁိတ  ဝၢၼ်ႈႁႄးယႃႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ-ပေႃးမီးယူႇ 5 ႁိူၼ်း ၼိုင်ႈႁိူၼ်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19 ႁႅင်းလိူဝ် လႄႈ တႃႇတေၵႃႉၶၢႆၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၶၼ်၊ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ် လႄႈ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵေႃႈဢမ်ႇမိူၼ်ၸႂ် မီးတၢင်းၼမ် လွင်ႈယူႇသဝ်း လွင်ႈၼိုင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၵိၼ်ၼႃႇ ၵူၼ်းဢၼ်ၸပ်း တၢင်းပဵၼ် ၵူဝ်ႊဝိသ်ႉ -19 ၵေႃႈမီးၼမ်လႄႈ လူဝ်ႇယႃႈယႃႇတၢင်းၼမ် ၊ ပိူင်လူင်မၼ်း ဢၼ်လူဝ်ႇသေပိူၼ်ႈတေႉ ပဵၼ်ၶဝ်ႈသၢၼ်၊ၵိူဝ် လႄႈ ယႃႈယႃ  ၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆၶႃႈ။

”တႄႇလိူၼ် July မႃးၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပရႁိတ ဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်း ဝၢၼ်ႈႁႄးယႃႇ ဝၢၼ်ႈပၢင်ပေး  လႆႈဢဝ်ငိုၼ်း ၶူဝ်းၶွင်တၢင်းၵိၼ်ယႅမ်ႉ  ယႃႈယႃႇ တီႈဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ်  တၢင်းမူတ်း မီးတႃႇသၢင်ႉငိုၼ်း 300 သႅၼ်ပၢႆ ၊ ယူႇတီႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပရႁိတ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁေးယႃႇ 25 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ဢဝ်ငိုၼ်း 300 သႅၼ်ပၢႆ ၵႂႃႇလူႇတၢၼ်းၸႅၵ်ႇပၼ် ၵူၼ်းတူၵ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဢိၵ်ႇပႃး ၵူၼ်းၸိူဝ်း ဢၼ်မီးယူႇ ႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ“ ဝႃႈၼႆႉ။

ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ၼၼ်ႉ ဝၢၼ်ႈတင်းမူတ်း မီးယူႇ 200 ဝၢၼ်ႈ လႄႈ “တႃႇတေၸႅၵ်ႈၽေပၼ် ႁႂ်ႈလႆႈၵူမ်ႈထူၼ်ႈလႆႈ ၵူႈဝၢၼ်ႈဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ  ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ လႄႈ ဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းဢၼ်လူဝ်ႇထႅင်ႈၵေႃႈ မီးတၢင်းၼမ်“ၼႆ သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵွပ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19 ၽႄႈတိုၼ်းမႃးႁႅင်းသေ  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈယူႇႁိူၼ်းၵုမ်းၵၵ်းၶင်တူဝ်  Stay Home တင်းၼမ် ၊  တေဢဝ်လိူၼ် july,25 ဝၼ်းမႃး တေႃႇ ဝၼ်းထီႉ 21 လိူၼ် Setemper 2021 ၼႆႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ယွင်ႁူၺ်ႈ  ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၵူဝ်ႇဝိသ်ႉ-19 ၼမ်မႃးႁႅင်း ၊  ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် မီးမွၵ်ႈ  2936 ၵေႃႉ ၊ ဢၼ်လူႉတၢႆ မီး 100 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆႉ။

မိူဝ်ႈလဵဝ်  ဢၼ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၵူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19  ယွမ်းလူင်းၵႂႃႇသေတႃႉၵေႃႈ တွၼ်ႈတႃႇလွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ တိုၵ်ႉမီးယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။

“ၼႃႈၵၢၼ် ဢၼ်မီးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ ၊ ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်သိုဝ်ႉ ပဵၼ်ၶၢႆ  လႄႈ တႃႇလွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉယူႇ ၊ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်မႃး တူၺ်းထိုင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁိုင်မႃးၸိုင် ၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈမႃးတူၺ်းလႆႈ တႃႇသေႇ ၵွပ်ႈၼႆႉ တႃႇတေၵႄႈလိတ်ႈလႆႈ ၶၢဝ်းႁိုင်ၼၼ်ႉ တၢင်ႇမူႇတၢင်ႇၸုမ်းၵေႃႈ  ၶပ်းၶိုင်ပၼ်ယူႇ“ ၵူၼ်းမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႈ ၼိုင်ႈၵေႃႉလၢတ်ႈဝႃႈၼႆ။

ပေႃးၽႂ်ၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼွင်ႁၢႆးယႃႈ  မိူၼ်ၼင်ႇ ငိုၼ်း၊ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ ယႃႈယႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ လူႇလႆႈတီႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပရႁိတ  ဢၼ်မီးယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁႄးယႃႇ ဝၢၼ်ႈပၢင်ပေး မၢႆၽူင်း (09428341834 )   ဢမ်ႇၼၼ်ႉၵပ်းသိုပ်ႇ တင်း ၸုမ်းပရႁိတ  ၵေႃႈလႆႈ  ဝႃႈၼႆ။

Source : Kanbawza Tai News

Photo : Credit

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၾၢႆႇယူႇလီ ၸုပ်ႈထီႉ (15)

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလူင်းၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၾၢႆႇယူႇလီ ၸုပ်ႈထီႉ (15) ဢွင်ႈတီႈႁူင်းၽိုၵ်းသွၼ် ၾၢႆႇယူႇလီ ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈ ႁႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်( March) ...

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ႁူပ်ႉထူပ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵုၼ်ပၢင်ၵုၼ်ၶူင်း

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်း ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပဵၼ် မႄႈ/လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႄႈ ဢိၵ်ႇပႃးၵူၼ်းထဝ်ႈသႅၼ်းဢႃႇယုယႂ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႈတီႈ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(1) ၵုၼ်ပၢင်ၵုၼ်ၶူင်း...

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်းငဝ်ႈငုၼ်း SSPP ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶႄ့ၶဵင်ႇ လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢႃႇယူႉ (15) ၶူပ်ႇ

ယိူင်းဢၢၼ်း ပူၵ်းပွင်ပၼ် ႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ ပေႃးတေမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ ပဵၼ်ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ၵူၼ်းလူင်မိူဝ်းၼႃႈ၊ ၸဵမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူႈပၢႆးပၢႆး ၊ပိူဝ်ႈတႃႇပၢႆးတူဝ် ၊ ပၢႆးၸႂ် ၊ပၢႆးယူႇလီ ၊ႁႂ်ႈသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇႁဝ်း မေႃႁူမ်ႈၶွတ်ႇလိူတ်ႈၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ် ၼႆသေ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်း ၼၢင်းယိင်း...

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶႄ့ၶဵင်ႇ လဵၼ်ႈႁႅင်း ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း (5) ဢွင်ႇမၢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈ

ယိူင်းဢၢၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇ ပၢႆးတူဝ် ၊ ပၢႆးၸႂ် လႄႈ ပိူဝ်ႈတႃႇပၢႆးယူႇလီ ၊ တႃႇၵၢင်းယၢၼ် ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် ၊ တႃႇမေႃၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်ၼႆသေ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ႁူမ်ႈတင်းၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးပိင်ႇ...

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၊ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ႁူမ်ႈ ၵၼ် လူင်းတူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင် တိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ (မေႃယႃ) လႄႈ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼႂ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢၼ်တူင်ႉ ၼိုင်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ လူင်းၸွႆႈထႅမ်တူၺ်းထိုင်ပၼ် ပၢႆး ယူႇလီ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပၢင်တိုၵ်း...

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်းငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ႁူပ်ႉထူပ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢိူင်ႇၶွၵ်ႈၸၢင်ႉ ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လူင်းႁူပ်ႉထူပ်းပေႃႈ မႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်မႄႈ လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶၢႆးလူင် ဢိူင်ႇၶွၵ်ႈၸၢင်ႉၸေႈဝဵင်း ဝၢၼ်ႈ ႁႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...