News

News

Tuesday
September, 26

ၸုမ်း PDF တီႈ ၽၢႆၶုၼ်ႇ ၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢၵ်ႇသွတ်ႉ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၸွမ်းၶွင်သီႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ

 SSPP/ SSA 24.09.2021

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 23 September 2021 ၽွင်းယၢမ်း ၵၢင်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ တီႈလႅၼ်လိၼ် မိူင်းယၢင်း  မိူင်းတႆးပွၼ်းၸၢၼ်း ဝဵင်းၽၢႆၶုၼ်ႇ ၸုမ်း PDF လႄႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ဝႃႈၼႆ ။

ယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈ 4:00 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၸုမ်း PDF လႄႈ KNDF   ၶဝ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ႁိမ်းတပ်ႉၶွင်ႇသီႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ (ခမရ ၃၃၆) ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ တီႈဝဵင်းၽၢႆၶုၼ်ႇ လႄႈ  မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9:00 မူင်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈ (စကခ ၇) သေ လႆႈဢဝ်ၶိူင်ႈလူင်၊ ၶိူင်ႈဢွၼ်ႇ  ယိုဝ်းၵႂႃႇၸူးလွႆၸိူဝ်း ဢၼ်ၶဝ်ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ၸုမ်း PDF ၶဝ်မီးဝႆႉယူႇၼၼ်ႉ။ ၸုမ်း PDF ၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈၶိုၼ်းတုမ်ႉ တွပ်ႇၶိုၼ်းယူႇ ၵူၺ်းဢမ်ႇလႆႈမီးလွင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆသင်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ဝႃႈၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်လူၺ်ႈလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉသေ ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူဝ်ၸုမ်း PDF ၶိုၼ်းပိုတ်ႇ ၼႃႈသိုၵ်းၸူးၶဝ်ထႅင်ႈလႄႈ  ၸင်ႇလႆႈလၢမ်းယိုဝ်းသႂ်ႇတီႈ သၼ်လွႆ ဢၼ်PDF ၶဝ် ယၢမ်ႈဢဝ်မၢၵ်ႇသွတ်ႉ (107.MM) ယိုဝ်းဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးလိူၼ် August ၼၼ်ႉၸုမ်း PDF လႄႈ KNDF ၶဝ်ႁူမ်ႈၵၼ်သေ လႆႈဢဝ်မၢၵ်ႇသွတ်ႉ (107.MM) ယိုဝ်းသႂ်ႇၼႂ်းၼႃႈလိၼ်တပ်ႉ (စကခ ၇) ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဝႃႈၼႆ။

Source : Khit Thit Media

Photo : Credit

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ယူႇၶရဵင်ႊ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ ၶႄႇ-ရၢတ်ႉသျႃး လူတ်းယွမ်းလူင်း

ဝၢႆး‌သေ ရၢတ်ႉသျႃး တေႇၶဝ်ႈတိုၵ်း ယူႇၶရဵင်ႊ တၢင်းႁိူင် ၸမ်ၼိူင်ႈပီႊ ၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈ မိူင်း ၶႄႇ တေၶိုၼ်းမႄး ၼမ်ႉသၢင်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶေႃႈပိုၼ် ...

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇ လွင်ႈမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆ ၸွင်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

ဝၢႆးသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇထႆး ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈ ထုၼ်းမိၼ်းလၢတ်ႉ ၽူႈၵႃႉၶၢႆၵွင်ႈၵၢင်ႇ လႄႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈလွင်ႈၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်ပႃးၸိူဝ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈၽွင်းၶဝ်ႈသွၵ်ႈ တီႈႁူင်းသဝ်း ၽူႈမီးတၢင်းၽိတ်း ၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်ပႃး ၶေႃႈမုၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ...

ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လုမ်းၽၢႆႇမၢၼ်ႈ ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁိူၼ်း တႃႇထတ်းႁူဝ်ၵူၼ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

ၸုမ်းၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၼႂ်းလုမ်း ၽၢႆႇမၢၼ်ႈၶဝ် ဢွၵ်ႇတူင်ႉၼိုင် ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ႁူဝ်ႁိူၼ်းၸႅၼ်ႇ ပိူဝ်ႈတႃႇတေႁူႉႁူဝ်ၵူၼ်း တႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်တေၸတ်း ႁဵတ်းၼႂ်းပီႊ 2023 ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ ။ ပူၼ်ႉမႃ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 07-လိူၼ်ၵျူၼ်ႇၼႃႇဝႃႇရီႇ ပီႊ 2023...

မိူင်းၶႄႇပၼ်ႁႅင်း တႃႇတေႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ

ၼင်ႇႁိုဝ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၶိုၼ်းမီးလွင်ႈမၼ်ႈၼိမ်သဝ်းမႃး လႄႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈၶဝ်ႈၼႂ်းသဵၼ်ႈတၢင်း တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၼၼ်ႉ ၽၢႆႇမိူင်းၶႄႇ တေႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်း ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်း ၵူႈမိူင်းမိူင်းယူႇၼႆ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၽၢႆႇၵပ်းသိုပ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း  Zhao Lijian လၢတ်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း တီႈပၢင် သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၼႆ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ...

ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မိူင်းၶႄႇဢၼ်ယႂ်ႇသုတ်း လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်

မိူဝ်ႈၼူဝ်ႇဝုၼ်ႇပိူဝ်ႊ 15 ပီႊ 2021 ၼႆႉ ၽူႈတၢင်တူဝ်မိူင်းၶႄႇၼႂ်းဢႄးသျႃး Mr. ၸၢၼ်ႉၵေႃႇသိၼ်း ၽွင်းတၢင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း  ႁွတ်ႈထိုင်ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈသေ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တင်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝႃႈၼႆ...

ဢမေႇရိၵၢၼ်ႊ တင်း ၶႄႇတေႁူမ်ႈၵၼ် ယိပ်းၵမ်လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ

မိူင်းဢၼ် ပွႆႇဢွၵ်ႇလႆႈ ထၢတ်ႈငူၼ်ႉ ၵႃႇပုၼ်ႇတၢႆႇဢွၵ်ႉသၢႆႉ ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၼႂ်းၵၢမ်ႇၽႃႇ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းဢမေႇရိ ၵၢၼ်ႊ လႄႈ မိူင်းၶႄႇ သွင်မိူင်းၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 November ၼၼ်ႉလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ သွင်မိူင်းမီး...