News

News

Sunday
March, 3

ၸုမ်း PDF တီႈ ၽၢႆၶုၼ်ႇ ၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢၵ်ႇသွတ်ႉ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၸွမ်းၶွင်သီႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ

 SSPP/ SSA 24.09.2021

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 23 September 2021 ၽွင်းယၢမ်း ၵၢင်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ တီႈလႅၼ်လိၼ် မိူင်းယၢင်း  မိူင်းတႆးပွၼ်းၸၢၼ်း ဝဵင်းၽၢႆၶုၼ်ႇ ၸုမ်း PDF လႄႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ဝႃႈၼႆ ။

ယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈ 4:00 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၸုမ်း PDF လႄႈ KNDF   ၶဝ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ႁိမ်းတပ်ႉၶွင်ႇသီႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ (ခမရ ၃၃၆) ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ တီႈဝဵင်းၽၢႆၶုၼ်ႇ လႄႈ  မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9:00 မူင်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈ (စကခ ၇) သေ လႆႈဢဝ်ၶိူင်ႈလူင်၊ ၶိူင်ႈဢွၼ်ႇ  ယိုဝ်းၵႂႃႇၸူးလွႆၸိူဝ်း ဢၼ်ၶဝ်ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ၸုမ်း PDF ၶဝ်မီးဝႆႉယူႇၼၼ်ႉ။ ၸုမ်း PDF ၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈၶိုၼ်းတုမ်ႉ တွပ်ႇၶိုၼ်းယူႇ ၵူၺ်းဢမ်ႇလႆႈမီးလွင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆသင်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ဝႃႈၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်လူၺ်ႈလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉသေ ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူဝ်ၸုမ်း PDF ၶိုၼ်းပိုတ်ႇ ၼႃႈသိုၵ်းၸူးၶဝ်ထႅင်ႈလႄႈ  ၸင်ႇလႆႈလၢမ်းယိုဝ်းသႂ်ႇတီႈ သၼ်လွႆ ဢၼ်PDF ၶဝ် ယၢမ်ႈဢဝ်မၢၵ်ႇသွတ်ႉ (107.MM) ယိုဝ်းဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးလိူၼ် August ၼၼ်ႉၸုမ်း PDF လႄႈ KNDF ၶဝ်ႁူမ်ႈၵၼ်သေ လႆႈဢဝ်မၢၵ်ႇသွတ်ႉ (107.MM) ယိုဝ်းသႂ်ႇၼႂ်းၼႃႈလိၼ်တပ်ႉ (စကခ ၇) ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဝႃႈၼႆ။

Source : Khit Thit Media

Photo : Credit

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽွတ်ႈႁႅၼ်း ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇမတီႇ တႃႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ လႄႈ မၵ်းမၼ်ႈလၢတ်ႈပႃးၶၢဝ်းယၢမ်းတႃႇၵဵပ်းသိုၵ်း

ဢိင်ဢဝ်ၼိူဝ် မၢႆမီႈပၵ်းပိူင် မတ်ႉတႃ (6) တႃႇႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႆသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13/02/2024 ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈၽွတ်ႈ ႁႅၼ်း ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇမတီႇၾၢႆႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ လႄႈ လၢတ်ႈပႃး ၶၢဝ်းယၢမ်းတႃႇတေ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၵ်းမၼ်ႈ တေတေႇၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢႆမီႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢႃႇယုတဵမ်တေလႆႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် သိုၵ်းၵူႈၵေႃႉ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေတေႇၸႂ်ႉတိုဝ်း မၢႆမီႈ ဢၼ်ဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉ ဢၼ်ဢႃႇယုတဵမ် ၸွမ်းၼင်ႇမၵ်းမၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉ တေလႆႈၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈၵေႃႉၼႆယူႇယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10/02/2023 ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉ ဢၼ်တြႃးဝၢင်ႇ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸိုင်ႈမိူင်း...

ၶၢၼ်ၵုၼ်ႇၶဝ်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ၶၢၼ်ၵုၼ်ႇဢွၵ်ႇတူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထူပ်းလွင်ႈ ယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇ

တေႇၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်း 10 27 သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶူဝ် ၊ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းလူႉၵွႆ လႄႈ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇယၢပ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉမိူဝ်းၼႃႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၽွင်းပဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်တိုၵ်း 10 27...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသူင်ႇတူဝ်တႅၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ

ပၢင်ၵုမ်လူင် ၾၢႆႇၽွင်းလူင်ၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ တီႈၸေႈဝဵင်း လုၼ်ႇပရႃႇပၼ်ႇ ၼႂ်း ၸိုင်ႈမိူင်းလၢဝ်း(လႃႇဢူဝ်ႇ) မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28-29/01/2024 ၶၢဝ်းတၢင်း (2) ဝၼ်း ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇႁွင်ႈ ၵၢၼ် ၽွင်းလူင်ၼွၵ်ႈ...

သိုၵ်းယၢင်း (BGF) တေၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ တေဢၢၼ်းၸုၵ်းမၼ်ႈႁင်းၵူၺ်း

တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်း ဢၼ်ပဵၼ်တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်(BGF) ဢၼ်ႁူမ်ႈႁွမ်းၸွမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ တႅပ်းတတ်းဝႃႈ တေဢမ်ႇသိုပ်ႇဢဝ် လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈသေ တေၸုၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇႁင်းၵူၺ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်း ဢၼ်ပဵၼ်တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်(BGF) ဢၼ်ၸွမ်သိုၵ်း သေႃးၶျိတ်ႉတူႇဢွၼ်ႁူဝ် ၊ ဢၼ်ႁပ်ႉ ဢဝ်ငိုၼ်းလိူၼ်/လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်တီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ တူင်ႉၼိုင်ယူႇတႂ်ႈဢၢမ်းၼၢတ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃး ၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပုတ်ႈလႅၵ်ႈ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸိုင်ႈမိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ၸိသင်ႇ ပုတ်ႈလႅၵ်ႈ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼႆ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ မျႃႉဝတီႇ ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သူဝ်းဝိၼ်း လၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈၼႂ်း ပၢင်ၵုမ်တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း...