News

News

Wednesday
April, 24

ၵျွင်းၸဝ်ႈၶၢဝ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်မွၼ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ဝိသ်ႉ 19

ႁိူၼ်းသီၶၢဝ် ထုင်ႉလွႆႁႃႉ

ၵျွင်းၸဝ်ႈၶၢဝ် ဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်း လႆႈၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 မီးယူႇ (45)ပႃး တီႈဝတ်ႉသီႇရိရတၼႃႇ ဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်း၊ ဢိူင်ႇၼွင်မွၼ် တူင်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11/09/2021 ယူႇတီႈၸုမ်းၽၢႆႇယူႇလီ ဢိူင်ႇၼွင်မွၼ် လႆႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19 တီႈၵျွင်းၸဝ်ႈၶၢဝ် ဝတ်ႉသီႇရိရတၼႃႇ ဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်း ဢၼ်မီးၽၢႆႇႁွင်ႇ ၼွင်မွၼ်သေ ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈပၼ် တင်းမူတ်း (55) ပႃး  ဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19 မီး (45)ပႃး ဝႃႈၼႆ ။

Photo Credit. ႁိူၼ်းသီၶၢဝ် ထုင်ႉလွႆႁႃႉ

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်း လၢတ်ႈၼေဝႃႈ-“ၸဝ်ႈၶၢဝ်ဢၼ် တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19 တႃႇ (45) ပႃးၼၼ်ႉတႄႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် လႆႈဢဝ်သူင်ႇၶိုၼ်ႈၵႂႃႇၵုမ်းၵမ် ၵၵ်းတူဝ် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ ဢၼ်ၵိုတ်းလိူဝ်ထႅင်ႈ (10) ပႃး တေႉ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉလွင်ႈၵႂႃႇမႃးပႆ တႃႇၼိုင်ႈပၢတ်ႈ ပေႃးတဵမ်မႃးၼိုင်ႈပၢတ်ႈၸိုင် ယူႇတီႈၽၢႆႇယူႇလီ လႄႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တေၶိုၼ်း ဢဝ်ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈထႅင်ႈ ၼႆၶႃႈဢေႃႈ ”ဝႃႈၼႆ ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈၼေႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ-“  ဝၼ်းထီႉ12/09/2021 -ဝၢႆးသေၵူတ်းထတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈၵူၼ်း တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 တီႈၸဝ်ႈၶၢဝ် (45) ပႃးၼၼ်ႉ သေ ယူႇတီႈၸုမ်း ၽၢႆႇယူႇလီ ဢိူင်ႇ ၼွင် မွၼ် ၵေႃႈလႆႈႁွင်ႉဢဝ်ႁဝ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်မီးၸိူဝ်းႁိမ်းႁွမ်း ဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်းတၢင်းသဵင်ႈသေ ၶိုၼ်းလႆႈ ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈပၼ်ၶႃႈဢေႃႈ ၸွမ်းလူၺ်ႈမီးလွင်ႈမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈတေမီးလွင်ႈတိတ်းၸပ်းပႃးၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၵူတ်ႇထတ်းဝႃႈၼႆ မိူဝ်ႈၼႆႉတီႈၸုမ်း (ဢုၵ်ႉၸု ) ၶိူဝ်းၼိမ်းႁဝ်းၶႃႈ မႃးၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ် မီးယူႇ(185) ၵေႃႉၶႃႈ ၼႂ်းပၢၵ်ႇပႅတ်ႇသိပ်းႁႃႈၵေႃႉၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတိတ်းၸပ်းသေၵေႃႉ ၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ ဝႃႈၼႆ ။

Photo Credit . ႁိူၼ်းသီၶၢဝ် ထုင်ႉလွႆႁႃႉ

တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်း ႁဝ်းၶႃႈတႄႉႁဝ်းၶႃႈႁေႉႁၢမ်ၵၼ်ဝႆႉယဝ်ႉဢေႃႈ၊ ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ လွင်ႈၵႂႃႇမႃးပႆ ၸဵမ်မိူဝ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19 ၶိုၼ်းၽႄႈလၢမ်းမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆႉယူႇၶႃႈ ၊ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈ တမ်းဝၢင်း ၶၢဝ်းယၢမ်းပၼ်ၵႂႃႇမႃး ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်(06:00 တေႃႇ 06:30)ၵၢင်ၶမ်ႈ ၵူၺ်းဢေႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းၼႆႉတႄႉ တေႁိုင်ၵႃႈႁိုဝ်တေႉဢမ်ႇပႆလႆႈႁူႉၶႃႈၼႆ” ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈၼင်ၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၾၢႆႇယူႇလီ ၸုပ်ႈထီႉ (15)

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလူင်းၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၾၢႆႇယူႇလီ ၸုပ်ႈထီႉ (15) ဢွင်ႈတီႈႁူင်းၽိုၵ်းသွၼ် ၾၢႆႇယူႇလီ ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈ ႁႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်( March) ...

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ႁူပ်ႉထူပ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵုၼ်ပၢင်ၵုၼ်ၶူင်း

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်း ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပဵၼ် မႄႈ/လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႄႈ ဢိၵ်ႇပႃးၵူၼ်းထဝ်ႈသႅၼ်းဢႃႇယုယႂ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႈတီႈ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(1) ၵုၼ်ပၢင်ၵုၼ်ၶူင်း...

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်းငဝ်ႈငုၼ်း SSPP ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶႄ့ၶဵင်ႇ လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢႃႇယူႉ (15) ၶူပ်ႇ

ယိူင်းဢၢၼ်း ပူၵ်းပွင်ပၼ် ႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ ပေႃးတေမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ ပဵၼ်ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ၵူၼ်းလူင်မိူဝ်းၼႃႈ၊ ၸဵမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူႈပၢႆးပၢႆး ၊ပိူဝ်ႈတႃႇပၢႆးတူဝ် ၊ ပၢႆးၸႂ် ၊ပၢႆးယူႇလီ ၊ႁႂ်ႈသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇႁဝ်း မေႃႁူမ်ႈၶွတ်ႇလိူတ်ႈၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ် ၼႆသေ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်း ၼၢင်းယိင်း...

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶႄ့ၶဵင်ႇ လဵၼ်ႈႁႅင်း ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း (5) ဢွင်ႇမၢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈ

ယိူင်းဢၢၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇ ပၢႆးတူဝ် ၊ ပၢႆးၸႂ် လႄႈ ပိူဝ်ႈတႃႇပၢႆးယူႇလီ ၊ တႃႇၵၢင်းယၢၼ် ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် ၊ တႃႇမေႃၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်ၼႆသေ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ႁူမ်ႈတင်းၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးပိင်ႇ...

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၊ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ႁူမ်ႈ ၵၼ် လူင်းတူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင် တိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ (မေႃယႃ) လႄႈ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼႂ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢၼ်တူင်ႉ ၼိုင်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ လူင်းၸွႆႈထႅမ်တူၺ်းထိုင်ပၼ် ပၢႆး ယူႇလီ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပၢင်တိုၵ်း...

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်းငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ႁူပ်ႉထူပ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢိူင်ႇၶွၵ်ႈၸၢင်ႉ ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လူင်းႁူပ်ႉထူပ်းပေႃႈ မႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်မႄႈ လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶၢႆးလူင် ဢိူင်ႇၶွၵ်ႈၸၢင်ႉၸေႈဝဵင်း ဝၢၼ်ႈ ႁႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...