News

News

Thursday
June, 20

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်တဝ်း ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ ဢၼ်သိုၵ်း RCSS ၶဝ်ႁၢင်ႈဝႆႉ

SSPP/SSA 29.09.2021

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 ဝၼ်းလိူၼ် September 2021 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်တဝ်း၊ ဢိူင်ႇႁၢမ်းငၢႆး၊ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ ဢၼ်သိုၵ်း RCSS ၶဝ်ႁၢင်ႈဝႆႉ ၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်တဝ်း သၢမ်ၵေႃႉ မိူဝ်ႈၽွင်းၵႂႃႇသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၵႂႃႇၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇဢၼ် သိုၵ်း RCSS ၶဝ်ႁၢင်ႈဝႆႉၼၼ်ႉသေ လႆႈမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ တႃႇၼိုင်ႈၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈၶႃ ႁၢဝ်ႉႁႅင်း တႃႇ 2 ၵေႃႉတႄႉ ဢမ်ႇပေႃးတိူဝ်ႉၺႃးႁႅင်းၵႃႈႁိုဝ် ဝႃႈၼႆ ။

ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼၼ်ႉ  ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ လုင်းမွင်ႇ ဢႃႇယူႉ 68 ပီႊ ယူႇဝၢၼ်ႈၼွင်တဝ်း ဢိူင်ႇႁၢမ်းငၢႆး တိူဝ်ႉၺႃး တီႈတိၼ်တင်းသွင်ၶွၼ်သေ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မေႃယႃၽၢႆႇသိုၵ်း SSPP/SSA ၶဝ် ၸွႆႈယူတ်းယႃပၼ်ႁႂ်ႈလိူတ်ႈထၢတ်ႇသေ သူင်ႇပၼ်တီႈႁူင်းယႃငဝ်ႈငုၼ်းဝႆႉယူႇ ။ တႃႇသွင်ၵေႃႉတႄႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉတိူဝ်ႉ ၺႃးတီႈပုမ်၊ တီႈၶႅၼ် သေ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ တိူဝ်ႉၺႃး တီႈၶႃလူင် ၼႆႉတႄႉ မေႃယႃ SSPP/SSA ၸွႆႈယူတ်းယႃပၼ်သေ ယူႇဝႆႉၶိုၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ“ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၵူၼ်းၽႃႇၺႃးတႄႉ ပဵၼ်လုင်းမွင်ႇ ႁဝ်းၶႃႈဢေႃႈ၊ ၺႃးမိူဝ်ႈႁဝ်းတိုၵ်ႉဢၢင်ႇၵႂႃႇၵၢၼ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇယူႇၶႃႈ၊ ၼႂ်းသူၼ်ၼႆႉ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း သိုၵ်း RCSS ၶဝ်ယၢမ်ႈယူႇဝႆႉ လႄႈ  ၵႆႉၽႅတ်ႈၵႂႃႇၽႅတ်ႈမႃးဝႆႉၶႃႈ ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ် တီႈသူၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉဢမ်ႇႁၼ်ၶဝ် ယဝ်ႉ လႄႈ  ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈဢၢင်ႈၵႂႃႇၵၢၼ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ဢမ်ႇထၢင်ႇဝႃႈ ၶဝ်တေႁၢင်ႈမၢၵ်ႇဝႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇသူၼ် ၵႂႃႇၽႃႇၺႃးဢေႃႈ ၊ ပေႃးပဵၼ်ၼႆတႄႉ တႃႇတေၵႂႃႇၵၢၼ်ႉထႅင်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းၶႃႈယဝ်ႈ” ဝႃႈဝႆႉၼင်ႇၼႆၶႃႈ။

ဢွင်ႈတီႈၸိူဝ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း သိုၵ်း RCSS ၶဝ်ယၢမ်ႈယူႇဝႆႉ လႄႈ ဝၢႆးသေ သိုၵ်းSSPP/SSA တင်းသိုၵ်း RCSS လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယဝ်ႉ ၽၢႆႇသိုၵ်း RCSS သုတ်ႉထွႆပၼ်ယဝ်ႉ သမ်ႉႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇဝႆႉ တီႈၼႂ်းသူၼ် ၵူၼ်းမိူင်းဝႆႉ လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈၵူဝ်ႁေ ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇသူၼ်ၵႂႃႇႁႆႈ ၶၢဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းဢၼ် လူဝ်ႇဢဝ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ  ၵူဝ်ၵႂႃႇၽႃႇၺႃး မၢၵ်ႇဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ ။

Source : Local

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း SSPP/SSA ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၵူၼ်းၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈမိုဝ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵဵဝ်ႈၶွင် ယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၵူၼ်းၵၼ်ႉ ၸၼ်ၼၢင်းယိင်း ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (20)...

ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ယၢပ်ႇၵိၼ်းႁႅင်း ယွၼ်ႉၶူဝ်တၢင်းလူႉၵွႆ ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ

ဢိင်ၼိူဝ်ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ​​ၶၢဝ်းတၢင်း လၢႆလိူၼ်​​သေ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၶူဝ်ၶၢတ်ႇၵွႆ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇၵိၼ်းႁႅင်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ -လႃႈသဵဝ်ႈ- မူႇၸေႈ ...

ကျေးသီးမြို့နယ်မှာ မှတ်ပုံတင်တစ်ခုကို သောင်းချီပေးလုပ်နေရ

ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ကျေးသီးမြို့နယ် နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားမှတ်ပုံတင်တစ်ခု လုပ်ဆောင်/ သက် တမ်းတိုး ရင် ငွေကျပ် ၃ သောင်းကျပ်ကနေ ၅ သောင်းကျပ်အထိ ပေးပြီးလုပ်နေရတယ်လို့ ကိုယ်တိုင်သွား ရောက်လုပ်ဆောင်သူတွေစီကနေသိရပါသည်။"ပြီးခဲ့ တစ်ပါတ်လောက်ကပေါ့...

ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈတၢၼ်ႇလုၼ်ႇ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈထႃႈ

ယွၼ်ႉသၢႆသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇ ထိုင် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တၢၼ်ႇလုၼ်ႇ ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈ သဵဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵူဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ၵႂႃႇ ပွႆႇမၢၵ်ႇသေ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပွႆႇပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေး တိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်း ၼႃး ငိူင်ႉပၢႆႈထႃႈ...

အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့နှင့် တစ်ခြားဌာန ထုန့်မောဝ်းတွင်ကျဆုံးသွားသောစစ်သည်တော်များအတွက် ၃ရက်မြောက်ဝမ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ်ပြုလုပ်

နိုဝင်ဘာလ 10 ရက်နေ့ ညပိုင်းမှာ SSPP/SSA ဌာနချုပ်ရှိ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့နှင့် ပရဟိတကျောင်း ဗိုလ်လောင်းသင်တန်းကျောင်း ၊ စစ်သင်တန်းကျောင်းတွေကို ၊ အရာရှိငယ် နှင့် ရဲဘော်များ စုပေါင်းပြီး ထုန့်မောဝ်တွင်...

SSPP/SSA ဌာနချုပ်ရှိ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့မှ ထုန့်မောဝ်တွင်ကျဆုံးသွားသောစစ်သည်တော်များ အတွက် ဝမ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ်ပြုလုပ်

နိုဝင်ဘာလ ၈ရက်နေ့ ညပိုင်းမှာ SSPP/SSA ဌာနချုပ်ရှိ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့၊ အရာရှိငယ် နှင့် ရဲဘော်များ စုပေါင်းပြီး ထုန့်မောဝ်တွင် TNLA ဖမ်းဆီးသွားသော အပြစ်မဲ့ပြည်သူတစ်ဦးကို ကယ်ဆယ်ဖို့ သွားနေစဉ် TNLA...