News

News

Thursday
September, 28

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်တဝ်း ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ ဢၼ်သိုၵ်း RCSS ၶဝ်ႁၢင်ႈဝႆႉ

SSPP/SSA 29.09.2021

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 ဝၼ်းလိူၼ် September 2021 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်တဝ်း၊ ဢိူင်ႇႁၢမ်းငၢႆး၊ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ ဢၼ်သိုၵ်း RCSS ၶဝ်ႁၢင်ႈဝႆႉ ၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်တဝ်း သၢမ်ၵေႃႉ မိူဝ်ႈၽွင်းၵႂႃႇသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၵႂႃႇၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇဢၼ် သိုၵ်း RCSS ၶဝ်ႁၢင်ႈဝႆႉၼၼ်ႉသေ လႆႈမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ တႃႇၼိုင်ႈၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈၶႃ ႁၢဝ်ႉႁႅင်း တႃႇ 2 ၵေႃႉတႄႉ ဢမ်ႇပေႃးတိူဝ်ႉၺႃးႁႅင်းၵႃႈႁိုဝ် ဝႃႈၼႆ ။

ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼၼ်ႉ  ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ လုင်းမွင်ႇ ဢႃႇယူႉ 68 ပီႊ ယူႇဝၢၼ်ႈၼွင်တဝ်း ဢိူင်ႇႁၢမ်းငၢႆး တိူဝ်ႉၺႃး တီႈတိၼ်တင်းသွင်ၶွၼ်သေ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မေႃယႃၽၢႆႇသိုၵ်း SSPP/SSA ၶဝ် ၸွႆႈယူတ်းယႃပၼ်ႁႂ်ႈလိူတ်ႈထၢတ်ႇသေ သူင်ႇပၼ်တီႈႁူင်းယႃငဝ်ႈငုၼ်းဝႆႉယူႇ ။ တႃႇသွင်ၵေႃႉတႄႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉတိူဝ်ႉ ၺႃးတီႈပုမ်၊ တီႈၶႅၼ် သေ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ တိူဝ်ႉၺႃး တီႈၶႃလူင် ၼႆႉတႄႉ မေႃယႃ SSPP/SSA ၸွႆႈယူတ်းယႃပၼ်သေ ယူႇဝႆႉၶိုၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ“ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၵူၼ်းၽႃႇၺႃးတႄႉ ပဵၼ်လုင်းမွင်ႇ ႁဝ်းၶႃႈဢေႃႈ၊ ၺႃးမိူဝ်ႈႁဝ်းတိုၵ်ႉဢၢင်ႇၵႂႃႇၵၢၼ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇယူႇၶႃႈ၊ ၼႂ်းသူၼ်ၼႆႉ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း သိုၵ်း RCSS ၶဝ်ယၢမ်ႈယူႇဝႆႉ လႄႈ  ၵႆႉၽႅတ်ႈၵႂႃႇၽႅတ်ႈမႃးဝႆႉၶႃႈ ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ် တီႈသူၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉဢမ်ႇႁၼ်ၶဝ် ယဝ်ႉ လႄႈ  ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈဢၢင်ႈၵႂႃႇၵၢၼ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ဢမ်ႇထၢင်ႇဝႃႈ ၶဝ်တေႁၢင်ႈမၢၵ်ႇဝႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇသူၼ် ၵႂႃႇၽႃႇၺႃးဢေႃႈ ၊ ပေႃးပဵၼ်ၼႆတႄႉ တႃႇတေၵႂႃႇၵၢၼ်ႉထႅင်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းၶႃႈယဝ်ႈ” ဝႃႈဝႆႉၼင်ႇၼႆၶႃႈ။

ဢွင်ႈတီႈၸိူဝ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း သိုၵ်း RCSS ၶဝ်ယၢမ်ႈယူႇဝႆႉ လႄႈ ဝၢႆးသေ သိုၵ်းSSPP/SSA တင်းသိုၵ်း RCSS လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယဝ်ႉ ၽၢႆႇသိုၵ်း RCSS သုတ်ႉထွႆပၼ်ယဝ်ႉ သမ်ႉႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇဝႆႉ တီႈၼႂ်းသူၼ် ၵူၼ်းမိူင်းဝႆႉ လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈၵူဝ်ႁေ ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇသူၼ်ၵႂႃႇႁႆႈ ၶၢဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းဢၼ် လူဝ်ႇဢဝ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ  ၵူဝ်ၵႂႃႇၽႃႇၺႃး မၢၵ်ႇဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ ။

Source : Local

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် သေ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈ...

SSPPInfo23/09/2023 ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း (6) ဝၼ်းထပ်း ၵၼ် ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ သေ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၊ ဝတ်ႉၵျွင်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉ...

ပၢင်တိုၵ်း PDF ဝဵင်းၵလေး 2 ဝၼ်း ၼၢင်းယိင်း တပ်ႉၽၢႆႇမေႃယႃ ထုၵ်ႇတီႉ ၺွပ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၸၢပ်ႈမိူင်းၶျၢင်း ၽၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းၵလေး ၼႂ်းတိူင်းၸေႈၵႅင်းၼၼ်ႉ သွင်ၽၢႆႇမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်းသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁုပ်ႈသိမ်းလႆႈ တပ်ႉပၵ်းသဝ်း ၸုမ်းသိုၵ်း PDF လႄႈ ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ  ၼၢင်းယိင်း...

သိုၵ်း RCSS ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် မၢႆ-7 တီႈၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ

သိုၵ်းတူင်ႉၼိုင် ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ပွႆႇၵူၼ်းသိုၵ်း တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်း ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၶူင်ႉ ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 / လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝုၼ်ႊပိူဝ်ႊ 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ...

ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၶွင်ႇသီႇၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢိုတ်းၽၵ်းတူ ဢုပ်ႇလွင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ

ၸုမ်းၽၢႆႇ ၸွႆႈထႅမ် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တူၵ်ႇၼၢႆလၢတ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉႁႅင်းႁႅင်းဝႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပၼ်ႁႃ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈႁၢႆႉမႃးႁႅင်း  ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်းႁႅင်း ၊ ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 30 သႅၼ်ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်း ၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈၵၢၼ်လိပ်းၵၢၼ်တၢႆ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ RCSS လွၵ်ႇငိူတ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၵုမ်းၵမ် RCSS ၸတ်းသင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇႁမ်းငၢႆး ၸိူဝ်းယူႇသဝ်း ၽၢႆႇႁွင်ႇ တၢင်းၵႃး ၵေးသီး ပၢင်ႇၵေႇတူႉ ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ လွၵ်ႈငိူတ်ႈဝႃႈ တေမီးပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇ လူင်ထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 03/November/2021 ၼႆႉယူႇတီႈသိုၵ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24.10.2021  ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၵေႃႇ  ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်  ၵႂႃႇႁႃဝူဝ်း  ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင် ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS လႄႈ  မႃးသူင်ႇတီႈႁူင်းယႃ ၵေးသီးသေ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇဝႃႈၼႆ ။ လုင်းသၢမ် ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသေလူႉတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၵႂႃႇႁႃဝူဝ်းမၼ်း ဢမ်ႇႁၼ်လႄႈ...