News

News

Sunday
October, 1

ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ လၵ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ထုၵ်ႈၺႃးၺွပ်း (26)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 13.09.2021 ၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး  ၸေႈမိူင်းဢႃႇတၼ်ႇ ဝဵင်းGuwahati ၼၼ်ႉ   မီးၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈလၵ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်ႇတီးယႃး  လူၺ်ႈဢမ်ႇၶဝ်ႈတၢင်းၵၢၼ်  ထုၵ်ႇၺႃး ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ တီႉၺွပ်း မီး(26) ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ (26) ၵေႃႉၼၼ်ႉပႃးၼၢင်းယိင်း(10)ၵေႃႉ ၊ ယွၼ်ႉမိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းဢႃႇၼႃႇ ႁဵတ်းလွင်ႈမိူၵ်ႈလိူင်းပေႉၵိၼ်ၼႃႇလႄႈ ၸင်ႇလႆႈ လုၵ်းတီႈမိူင်းၶျၢင်း လၵ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်းဝဵင်း မီႊၸူဝ်ႊလၢၼ်ႊ  ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit. Owner

ပလိပ်ႈ ဢႃႇတၢၼ်ႇ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ -“ၺွပ်းလႆႈပႃးမၢႆၽၢင်ဢၼ်ပွမ် တီႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး  Aadhaar ၊ၶႅပ်းတွတ်ႈၵၢင်ၸႂ်၊ၽိုၼ်လိၵ်ႈၽိုၼ်လၢႆး ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ် ႁဵတ်းမႃးတီႈ မီႊၸူဝ်ႊလၢၼ်ႊ  ၼၼ်ႉလႆႈႁူႉဝႃႈပဵၼ်ဢၼ်ပွမ်ႇ“ ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈဝႃႈ –   ၵူၼ်းဢၼ်လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၼႄ တီႈပလိၵ်ႈ ဢိၼ်းတီးယႃး  ဝႃႈ ၶဝ်တေၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း လိၵ်ႈၵျၢမ်း(သမ်မကျမ်းစာ) ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႈလူၺ်ႈလွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဢမ်ႇလႆႈဝႂ်ၶႂၢင်ႉၶဝ်ႈမိူင်းလႄႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး မီးၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းၸွမ်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ၽၢႆႇပလိပ်ႈၶဝ် ၶိုၼ်းၵူတ်ႇထတ်းၺွပ်းလႆႈထႅင်ႈ တီႈႁူင်းသဝ်း Guwhati  Rehabari  တီႉၺွပ်းလႆႈထႅင်ႈ ၵမ်ႉၼမ်ပဵၼ်  ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃႇယူႉ (18)ၶူပ်ႇ တေႃႇ (29 )ၶူပ်ႇ  ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်းႁူမ်ႈတုမ် မိူင်းမၢၼ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸေႈၵႅင်း၊ ၽလၢၼ်း လႄႈ ႁႃးၶႃး ၸိူဝ်းၼႆႉၵမ်ႉပႃႈၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းလူင် ၸေႈမိူင်းၶျၢင်း ပႃးၸဵမ်တဵၼ်းၽွင်း (14) ၵေႃႉ၊ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ 9,000 ပၢႆၵႂႃႇသွၼ်ႈယူႇသဝ်းဝႆႉ ၸေႈမိူင်း မီႊၸူဝ်ႊလၢၼ်ႊဝႆႉယူႇ ။ လွင်ႈတီႈယူႇတီႈသဝ်း ၶဝ်ၵေႃႈ ယူႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸေႈမိူင်း မီႊၸူဝ်ႊလၢၼ်ႊ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶပ်းၶိုင်ဝႆႉပၼ်သေ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ၵႂႃႇယူႇၸွမ်း ၸိူဝ်းပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်းယူႇဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် လိူၼ် Febuary ဝၢႆးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းသိမ်ႈဢႃႇၼႃႇယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈလႆႈၶၢမ်ႇ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင်ႁႅင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်း ဢိၼ်းတီးယႃး မီးတၢင်းၼမ်ဝႃႈၼႆ။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပၼ်ၶေႃႈသင်ႇတီႈ ၽွင်းလူင် ၸေႈမိူင်းမီႊၸူဝ်ႊလၢၼ်ႊ ဝႃႈ တီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶျၢင်း ဢၼ်ႉပၢႆႈၶဝ်ႈမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ  တေႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶိုၼ်းသူင်ႇပၼ်ၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႇ ဢၼ်တေမႃးၼႆႉ သေ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၸိူဝ်း ၼႂ်းၸေႈမိူင်း မီႊၸူဝ်ႊလၢၼ်ႉ တႄႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် လူဝ်ႇလႆႈတူၺ်းထိုင်ပၼ်ၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။ 

Source News Credit . VOA Burmese News

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် သေ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈ...

SSPPInfo23/09/2023 ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း (6) ဝၼ်းထပ်း ၵၼ် ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ သေ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၊ ဝတ်ႉၵျွင်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉ...

ပၢင်တိုၵ်း PDF ဝဵင်းၵလေး 2 ဝၼ်း ၼၢင်းယိင်း တပ်ႉၽၢႆႇမေႃယႃ ထုၵ်ႇတီႉ ၺွပ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၸၢပ်ႈမိူင်းၶျၢင်း ၽၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းၵလေး ၼႂ်းတိူင်းၸေႈၵႅင်းၼၼ်ႉ သွင်ၽၢႆႇမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်းသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁုပ်ႈသိမ်းလႆႈ တပ်ႉပၵ်းသဝ်း ၸုမ်းသိုၵ်း PDF လႄႈ ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ  ၼၢင်းယိင်း...

သိုၵ်း RCSS ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် မၢႆ-7 တီႈၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ

သိုၵ်းတူင်ႉၼိုင် ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ပွႆႇၵူၼ်းသိုၵ်း တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်း ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၶူင်ႉ ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 / လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝုၼ်ႊပိူဝ်ႊ 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ...

ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၶွင်ႇသီႇၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢိုတ်းၽၵ်းတူ ဢုပ်ႇလွင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ

ၸုမ်းၽၢႆႇ ၸွႆႈထႅမ် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တူၵ်ႇၼၢႆလၢတ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉႁႅင်းႁႅင်းဝႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပၼ်ႁႃ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈႁၢႆႉမႃးႁႅင်း  ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်းႁႅင်း ၊ ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 30 သႅၼ်ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်း ၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈၵၢၼ်လိပ်းၵၢၼ်တၢႆ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ RCSS လွၵ်ႇငိူတ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၵုမ်းၵမ် RCSS ၸတ်းသင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇႁမ်းငၢႆး ၸိူဝ်းယူႇသဝ်း ၽၢႆႇႁွင်ႇ တၢင်းၵႃး ၵေးသီး ပၢင်ႇၵေႇတူႉ ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ လွၵ်ႈငိူတ်ႈဝႃႈ တေမီးပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇ လူင်ထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 03/November/2021 ၼႆႉယူႇတီႈသိုၵ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24.10.2021  ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၵေႃႇ  ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်  ၵႂႃႇႁႃဝူဝ်း  ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင် ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS လႄႈ  မႃးသူင်ႇတီႈႁူင်းယႃ ၵေးသီးသေ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇဝႃႈၼႆ ။ လုင်းသၢမ် ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသေလူႉတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၵႂႃႇႁႃဝူဝ်းမၼ်း ဢမ်ႇႁၼ်လႄႈ...