News

News

Saturday
May, 18

ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ လၵ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ထုၵ်ႈၺႃးၺွပ်း (26)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 13.09.2021 ၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး  ၸေႈမိူင်းဢႃႇတၼ်ႇ ဝဵင်းGuwahati ၼၼ်ႉ   မီးၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈလၵ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်ႇတီးယႃး  လူၺ်ႈဢမ်ႇၶဝ်ႈတၢင်းၵၢၼ်  ထုၵ်ႇၺႃး ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ တီႉၺွပ်း မီး(26) ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ (26) ၵေႃႉၼၼ်ႉပႃးၼၢင်းယိင်း(10)ၵေႃႉ ၊ ယွၼ်ႉမိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းဢႃႇၼႃႇ ႁဵတ်းလွင်ႈမိူၵ်ႈလိူင်းပေႉၵိၼ်ၼႃႇလႄႈ ၸင်ႇလႆႈ လုၵ်းတီႈမိူင်းၶျၢင်း လၵ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်းဝဵင်း မီႊၸူဝ်ႊလၢၼ်ႊ  ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit. Owner

ပလိပ်ႈ ဢႃႇတၢၼ်ႇ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ -“ၺွပ်းလႆႈပႃးမၢႆၽၢင်ဢၼ်ပွမ် တီႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး  Aadhaar ၊ၶႅပ်းတွတ်ႈၵၢင်ၸႂ်၊ၽိုၼ်လိၵ်ႈၽိုၼ်လၢႆး ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ် ႁဵတ်းမႃးတီႈ မီႊၸူဝ်ႊလၢၼ်ႊ  ၼၼ်ႉလႆႈႁူႉဝႃႈပဵၼ်ဢၼ်ပွမ်ႇ“ ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈဝႃႈ –   ၵူၼ်းဢၼ်လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၼႄ တီႈပလိၵ်ႈ ဢိၼ်းတီးယႃး  ဝႃႈ ၶဝ်တေၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း လိၵ်ႈၵျၢမ်း(သမ်မကျမ်းစာ) ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႈလူၺ်ႈလွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဢမ်ႇလႆႈဝႂ်ၶႂၢင်ႉၶဝ်ႈမိူင်းလႄႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး မီးၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းၸွမ်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ၽၢႆႇပလိပ်ႈၶဝ် ၶိုၼ်းၵူတ်ႇထတ်းၺွပ်းလႆႈထႅင်ႈ တီႈႁူင်းသဝ်း Guwhati  Rehabari  တီႉၺွပ်းလႆႈထႅင်ႈ ၵမ်ႉၼမ်ပဵၼ်  ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃႇယူႉ (18)ၶူပ်ႇ တေႃႇ (29 )ၶူပ်ႇ  ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်းႁူမ်ႈတုမ် မိူင်းမၢၼ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸေႈၵႅင်း၊ ၽလၢၼ်း လႄႈ ႁႃးၶႃး ၸိူဝ်းၼႆႉၵမ်ႉပႃႈၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းလူင် ၸေႈမိူင်းၶျၢင်း ပႃးၸဵမ်တဵၼ်းၽွင်း (14) ၵေႃႉ၊ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ 9,000 ပၢႆၵႂႃႇသွၼ်ႈယူႇသဝ်းဝႆႉ ၸေႈမိူင်း မီႊၸူဝ်ႊလၢၼ်ႊဝႆႉယူႇ ။ လွင်ႈတီႈယူႇတီႈသဝ်း ၶဝ်ၵေႃႈ ယူႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸေႈမိူင်း မီႊၸူဝ်ႊလၢၼ်ႊ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶပ်းၶိုင်ဝႆႉပၼ်သေ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ၵႂႃႇယူႇၸွမ်း ၸိူဝ်းပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်းယူႇဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် လိူၼ် Febuary ဝၢႆးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းသိမ်ႈဢႃႇၼႃႇယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈလႆႈၶၢမ်ႇ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင်ႁႅင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်း ဢိၼ်းတီးယႃး မီးတၢင်းၼမ်ဝႃႈၼႆ။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပၼ်ၶေႃႈသင်ႇတီႈ ၽွင်းလူင် ၸေႈမိူင်းမီႊၸူဝ်ႊလၢၼ်ႊ ဝႃႈ တီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶျၢင်း ဢၼ်ႉပၢႆႈၶဝ်ႈမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ  တေႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶိုၼ်းသူင်ႇပၼ်ၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႇ ဢၼ်တေမႃးၼႆႉ သေ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၸိူဝ်း ၼႂ်းၸေႈမိူင်း မီႊၸူဝ်ႊလၢၼ်ႉ တႄႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် လူဝ်ႇလႆႈတူၺ်းထိုင်ပၼ်ၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။ 

Source News Credit . VOA Burmese News

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း SSPP/SSA ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၵူၼ်းၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈမိုဝ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵဵဝ်ႈၶွင် ယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၵူၼ်းၵၼ်ႉ ၸၼ်ၼၢင်းယိင်း ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (20)...

ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ယၢပ်ႇၵိၼ်းႁႅင်း ယွၼ်ႉၶူဝ်တၢင်းလူႉၵွႆ ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ

ဢိင်ၼိူဝ်ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ​​ၶၢဝ်းတၢင်း လၢႆလိူၼ်​​သေ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၶူဝ်ၶၢတ်ႇၵွႆ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇၵိၼ်းႁႅင်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ -လႃႈသဵဝ်ႈ- မူႇၸေႈ ...

ကျေးသီးမြို့နယ်မှာ မှတ်ပုံတင်တစ်ခုကို သောင်းချီပေးလုပ်နေရ

ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ကျေးသီးမြို့နယ် နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားမှတ်ပုံတင်တစ်ခု လုပ်ဆောင်/ သက် တမ်းတိုး ရင် ငွေကျပ် ၃ သောင်းကျပ်ကနေ ၅ သောင်းကျပ်အထိ ပေးပြီးလုပ်နေရတယ်လို့ ကိုယ်တိုင်သွား ရောက်လုပ်ဆောင်သူတွေစီကနေသိရပါသည်။"ပြီးခဲ့ တစ်ပါတ်လောက်ကပေါ့...

ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈတၢၼ်ႇလုၼ်ႇ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈထႃႈ

ယွၼ်ႉသၢႆသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇ ထိုင် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တၢၼ်ႇလုၼ်ႇ ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈ သဵဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵူဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ၵႂႃႇ ပွႆႇမၢၵ်ႇသေ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပွႆႇပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေး တိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်း ၼႃး ငိူင်ႉပၢႆႈထႃႈ...

အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့နှင့် တစ်ခြားဌာန ထုန့်မောဝ်းတွင်ကျဆုံးသွားသောစစ်သည်တော်များအတွက် ၃ရက်မြောက်ဝမ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ်ပြုလုပ်

နိုဝင်ဘာလ 10 ရက်နေ့ ညပိုင်းမှာ SSPP/SSA ဌာနချုပ်ရှိ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့နှင့် ပရဟိတကျောင်း ဗိုလ်လောင်းသင်တန်းကျောင်း ၊ စစ်သင်တန်းကျောင်းတွေကို ၊ အရာရှိငယ် နှင့် ရဲဘော်များ စုပေါင်းပြီး ထုန့်မောဝ်တွင်...

SSPP/SSA ဌာနချုပ်ရှိ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့မှ ထုန့်မောဝ်တွင်ကျဆုံးသွားသောစစ်သည်တော်များ အတွက် ဝမ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ်ပြုလုပ်

နိုဝင်ဘာလ ၈ရက်နေ့ ညပိုင်းမှာ SSPP/SSA ဌာနချုပ်ရှိ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့၊ အရာရှိငယ် နှင့် ရဲဘော်များ စုပေါင်းပြီး ထုန့်မောဝ်တွင် TNLA ဖမ်းဆီးသွားသော အပြစ်မဲ့ပြည်သူတစ်ဦးကို ကယ်ဆယ်ဖို့ သွားနေစဉ် TNLA...