News

News

Tuesday
September, 26

သိုၵ်းTNLA ယိုဝ်းၵိၼ်ဝူဝ်းၵူၼ်းမိူင်း တဵၵ်းတဵင်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇဢဝ်ၼိူဝ်ႉဝူဝ်းၵူႈႁိူၼ်း

သိုၵ်း TNLA ယိုဝ်းတၢႆဝူဝ်းၵူၼ်းမိူင်းယဝ်ႉ တဵၵ်းၸႂ်ႉႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇဢဝ်ၼိူဝ်ႉဝူဝ်း ၵူႈႁိူၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈလွတ်ႇ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၽၢႆႇၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆၶႃႈ ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29-လိူၼ်ဢေႃးၵၢသ်ႉ -2021 ၶၢဝ်းယၢမ်း 12 :00 သိုၵ်း TNLA ဢၼ် တႃႉဢၢႆႈဢွင်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ် ႁႅင်းၵူၼ်း မွၵ်ႈ 35 ၵေႃႉ ပၵ်းသဝ်း ဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈလွႆတုင်းၶမ်း ၼၼ်ႉ ပွႆႇၵူၼ်းလူင်းမႃးၸူး ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈလွတ်ႇ မႃးယိုဝ်းၵိၼ်ဝူဝ်းၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈလွတ်ႈ တူဝ်ၼိုင်ႈ တီႈႁိမ်းၽၢႆႇဢွၵ်ႇ ဝၢၼ်ႈ  ယၢၼ်ၵႆဝၢၼ်ႈ  မွၵ်ႈ 1 လၵ်း  ၊ ဝၢႆးသေ ယိုဝ်းဝူဝ်းတၢႆယဝ်ႉၵေႃႈ ၶိုၼ်းၸႂ်ႉႁႂ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ  လုၵ်းၽၵ်းႁႃႈ ၵႂႃႇဢဝ်ၼိူဝ်ႉမၼ်းၵူႈႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈၵႂႃႇဢဝ်ပေႃးႁႆႈၵေႃႈမီး ယွၼ်ႉမီးၸႂ်ဢီးလူၵူၼ်းၵေႃႉ ဢၼ်လႆႈၶၢမ်ႇသုမ်းဝူဝ်းၼၼ်ႉ ၼႆၶႃႈ  ။

ၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈဝူဝ်း ဢၼ်ၶၢမ်ႇတၢင်းသိုၵ်း TNLA ယိုဝ်းၵိၼ်ၵႂႃႇၼႆႉ  လုင်းဝီႉလိင်ႇ + ဢေးၼွႆႇ  ဝၢၼ်ႈလုၵ်းၽၵ်းဝႃႈ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၽၢႆႇ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ  ၊ ၼမ်ႉၼၵ်းၼိူဝ်ႉဝူဝ်း မီးမွၵ်ႈ 35 ၸွႆႉ ၼႆၶႃႈ ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈယိုဝ်းၵိၼ်ဝူဝ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉသေ ယူႇတီႈ ၵေႃႉပဵၼ်ၸဝ်ႈဝူဝ်းတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉ ၶိုၼ်း လွင်ႈၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းသင် တႃႇတေသၢႆႈတႅၼ်း ၶိုၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်ၶဝ်လၢတ်ႈသင်  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇယွၼ်း ၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းသင် တီႈၸုမ်းၶဝ် ဝႃႈၼႆ ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လၢတ်ႈၼႄႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ “ သိုၵ်း TNLA ၶဝ်မႃးယိုဝ်း ဝူဝ်းႁဝ်းၶႃႈ ၽၢႆႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ႁူၺ်ႈလွတ်ႇ  တီႈႁူၺ်ႈပႃႇႁဵဝ်ႈၵူၼ်းလွႆ ၼၼ်ႉ ယၢၼ်ၵႆၵၢၼ်တၢင်းဝၢၼ်ႈ ႁူၺ်ႈလွတ်ႇ မွၵ်ႈ 1 လၵ်း ဝၢႆးသေၶဝ်ယိုဝ်းတၢႆယဝ်ႉ ၸႂ်ႉႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လုၵ်းၽၵ်းႁႃႈ ၵႂႃႇဢဝ်ၼိူဝ်ႉဝူဝ်းၼၼ်ႉ ၵူႈႁိူၼ်း ဢမ်ႇၵႂႃႇဢမ်ႇလႆႈၼႆ တဵၵ်းတဵင်ၼင်ႇၼႆၶႃႈ ”  ဝႃႈၼႆ ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ -25 လိူၼ်ဢေႃးၵၢသ်ႉ -2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈ သိုၵ်း TNLA ႁႅင်းၵူၼ်း 2 ၵေႃႉ ဢိင်ဢၢင်ႈဝႃႈ လူင်းၵူတ်ႇထတ်း ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆသေ ၵႂႃႇတီႉၺွပ်း ပေႃႉထုပ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပႃတိုင် ဢိူင်ႇၵုင်းဝႅတ်ႈ ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ လႆႈဢဝ်ငိုၼ်းပၼ် တီႈသိုၵ်း TNLA ၶဝ် ၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်မၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီးမႃး ၼႆၶႃႈ ၊ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ တဵၵ်းတဵင်ၸႂ်ႉႁႂ်ႈ ၽူႈမၢႆဝၢၼ်ႈ ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇပၼ် တႃႇ 8 ၵေႃႉၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးဢမ်ပၼ် ဢမ်ႇလႆႈၼႆ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူဝ်ႁေဝႆႉယူႇ  ဝႃႈၼႆ ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် သေ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈ...

SSPPInfo23/09/2023 ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း (6) ဝၼ်းထပ်း ၵၼ် ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ သေ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၊ ဝတ်ႉၵျွင်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉ...

ပၢင်တိုၵ်း PDF ဝဵင်းၵလေး 2 ဝၼ်း ၼၢင်းယိင်း တပ်ႉၽၢႆႇမေႃယႃ ထုၵ်ႇတီႉ ၺွပ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၸၢပ်ႈမိူင်းၶျၢင်း ၽၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းၵလေး ၼႂ်းတိူင်းၸေႈၵႅင်းၼၼ်ႉ သွင်ၽၢႆႇမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်းသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁုပ်ႈသိမ်းလႆႈ တပ်ႉပၵ်းသဝ်း ၸုမ်းသိုၵ်း PDF လႄႈ ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ  ၼၢင်းယိင်း...

သိုၵ်း RCSS ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် မၢႆ-7 တီႈၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ

သိုၵ်းတူင်ႉၼိုင် ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ပွႆႇၵူၼ်းသိုၵ်း တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်း ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၶူင်ႉ ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 / လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝုၼ်ႊပိူဝ်ႊ 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ...

ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၶွင်ႇသီႇၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢိုတ်းၽၵ်းတူ ဢုပ်ႇလွင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ

ၸုမ်းၽၢႆႇ ၸွႆႈထႅမ် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တူၵ်ႇၼၢႆလၢတ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉႁႅင်းႁႅင်းဝႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပၼ်ႁႃ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈႁၢႆႉမႃးႁႅင်း  ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်းႁႅင်း ၊ ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 30 သႅၼ်ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်း ၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈၵၢၼ်လိပ်းၵၢၼ်တၢႆ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ RCSS လွၵ်ႇငိူတ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၵုမ်းၵမ် RCSS ၸတ်းသင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇႁမ်းငၢႆး ၸိူဝ်းယူႇသဝ်း ၽၢႆႇႁွင်ႇ တၢင်းၵႃး ၵေးသီး ပၢင်ႇၵေႇတူႉ ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ လွၵ်ႈငိူတ်ႈဝႃႈ တေမီးပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇ လူင်ထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 03/November/2021 ၼႆႉယူႇတီႈသိုၵ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24.10.2021  ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၵေႃႇ  ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်  ၵႂႃႇႁႃဝူဝ်း  ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင် ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS လႄႈ  မႃးသူင်ႇတီႈႁူင်းယႃ ၵေးသီးသေ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇဝႃႈၼႆ ။ လုင်းသၢမ် ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသေလူႉတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၵႂႃႇႁႃဝူဝ်းမၼ်း ဢမ်ႇႁၼ်လႄႈ...