News

News

Thursday
June, 20

သိုၵ်းTNLA ယိုဝ်းၵိၼ်ဝူဝ်းၵူၼ်းမိူင်း တဵၵ်းတဵင်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇဢဝ်ၼိူဝ်ႉဝူဝ်းၵူႈႁိူၼ်း

သိုၵ်း TNLA ယိုဝ်းတၢႆဝူဝ်းၵူၼ်းမိူင်းယဝ်ႉ တဵၵ်းၸႂ်ႉႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇဢဝ်ၼိူဝ်ႉဝူဝ်း ၵူႈႁိူၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈလွတ်ႇ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၽၢႆႇၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆၶႃႈ ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29-လိူၼ်ဢေႃးၵၢသ်ႉ -2021 ၶၢဝ်းယၢမ်း 12 :00 သိုၵ်း TNLA ဢၼ် တႃႉဢၢႆႈဢွင်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ် ႁႅင်းၵူၼ်း မွၵ်ႈ 35 ၵေႃႉ ပၵ်းသဝ်း ဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈလွႆတုင်းၶမ်း ၼၼ်ႉ ပွႆႇၵူၼ်းလူင်းမႃးၸူး ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈလွတ်ႇ မႃးယိုဝ်းၵိၼ်ဝူဝ်းၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈလွတ်ႈ တူဝ်ၼိုင်ႈ တီႈႁိမ်းၽၢႆႇဢွၵ်ႇ ဝၢၼ်ႈ  ယၢၼ်ၵႆဝၢၼ်ႈ  မွၵ်ႈ 1 လၵ်း  ၊ ဝၢႆးသေ ယိုဝ်းဝူဝ်းတၢႆယဝ်ႉၵေႃႈ ၶိုၼ်းၸႂ်ႉႁႂ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ  လုၵ်းၽၵ်းႁႃႈ ၵႂႃႇဢဝ်ၼိူဝ်ႉမၼ်းၵူႈႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈၵႂႃႇဢဝ်ပေႃးႁႆႈၵေႃႈမီး ယွၼ်ႉမီးၸႂ်ဢီးလူၵူၼ်းၵေႃႉ ဢၼ်လႆႈၶၢမ်ႇသုမ်းဝူဝ်းၼၼ်ႉ ၼႆၶႃႈ  ။

ၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈဝူဝ်း ဢၼ်ၶၢမ်ႇတၢင်းသိုၵ်း TNLA ယိုဝ်းၵိၼ်ၵႂႃႇၼႆႉ  လုင်းဝီႉလိင်ႇ + ဢေးၼွႆႇ  ဝၢၼ်ႈလုၵ်းၽၵ်းဝႃႈ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၽၢႆႇ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ  ၊ ၼမ်ႉၼၵ်းၼိူဝ်ႉဝူဝ်း မီးမွၵ်ႈ 35 ၸွႆႉ ၼႆၶႃႈ ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈယိုဝ်းၵိၼ်ဝူဝ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉသေ ယူႇတီႈ ၵေႃႉပဵၼ်ၸဝ်ႈဝူဝ်းတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉ ၶိုၼ်း လွင်ႈၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းသင် တႃႇတေသၢႆႈတႅၼ်း ၶိုၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်ၶဝ်လၢတ်ႈသင်  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇယွၼ်း ၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းသင် တီႈၸုမ်းၶဝ် ဝႃႈၼႆ ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လၢတ်ႈၼႄႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ “ သိုၵ်း TNLA ၶဝ်မႃးယိုဝ်း ဝူဝ်းႁဝ်းၶႃႈ ၽၢႆႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ႁူၺ်ႈလွတ်ႇ  တီႈႁူၺ်ႈပႃႇႁဵဝ်ႈၵူၼ်းလွႆ ၼၼ်ႉ ယၢၼ်ၵႆၵၢၼ်တၢင်းဝၢၼ်ႈ ႁူၺ်ႈလွတ်ႇ မွၵ်ႈ 1 လၵ်း ဝၢႆးသေၶဝ်ယိုဝ်းတၢႆယဝ်ႉ ၸႂ်ႉႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လုၵ်းၽၵ်းႁႃႈ ၵႂႃႇဢဝ်ၼိူဝ်ႉဝူဝ်းၼၼ်ႉ ၵူႈႁိူၼ်း ဢမ်ႇၵႂႃႇဢမ်ႇလႆႈၼႆ တဵၵ်းတဵင်ၼင်ႇၼႆၶႃႈ ”  ဝႃႈၼႆ ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ -25 လိူၼ်ဢေႃးၵၢသ်ႉ -2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈ သိုၵ်း TNLA ႁႅင်းၵူၼ်း 2 ၵေႃႉ ဢိင်ဢၢင်ႈဝႃႈ လူင်းၵူတ်ႇထတ်း ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆသေ ၵႂႃႇတီႉၺွပ်း ပေႃႉထုပ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပႃတိုင် ဢိူင်ႇၵုင်းဝႅတ်ႈ ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ လႆႈဢဝ်ငိုၼ်းပၼ် တီႈသိုၵ်း TNLA ၶဝ် ၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်မၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီးမႃး ၼႆၶႃႈ ၊ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ တဵၵ်းတဵင်ၸႂ်ႉႁႂ်ႈ ၽူႈမၢႆဝၢၼ်ႈ ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇပၼ် တႃႇ 8 ၵေႃႉၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးဢမ်ပၼ် ဢမ်ႇလႆႈၼႆ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူဝ်ႁေဝႆႉယူႇ  ဝႃႈၼႆ ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း SSPP/SSA ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၵူၼ်းၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈမိုဝ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵဵဝ်ႈၶွင် ယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၵူၼ်းၵၼ်ႉ ၸၼ်ၼၢင်းယိင်း ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (20)...

ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ယၢပ်ႇၵိၼ်းႁႅင်း ယွၼ်ႉၶူဝ်တၢင်းလူႉၵွႆ ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ

ဢိင်ၼိူဝ်ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ​​ၶၢဝ်းတၢင်း လၢႆလိူၼ်​​သေ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၶူဝ်ၶၢတ်ႇၵွႆ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇၵိၼ်းႁႅင်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ -လႃႈသဵဝ်ႈ- မူႇၸေႈ ...

ကျေးသီးမြို့နယ်မှာ မှတ်ပုံတင်တစ်ခုကို သောင်းချီပေးလုပ်နေရ

ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ကျေးသီးမြို့နယ် နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားမှတ်ပုံတင်တစ်ခု လုပ်ဆောင်/ သက် တမ်းတိုး ရင် ငွေကျပ် ၃ သောင်းကျပ်ကနေ ၅ သောင်းကျပ်အထိ ပေးပြီးလုပ်နေရတယ်လို့ ကိုယ်တိုင်သွား ရောက်လုပ်ဆောင်သူတွေစီကနေသိရပါသည်။"ပြီးခဲ့ တစ်ပါတ်လောက်ကပေါ့...

ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈတၢၼ်ႇလုၼ်ႇ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈထႃႈ

ယွၼ်ႉသၢႆသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇ ထိုင် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တၢၼ်ႇလုၼ်ႇ ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈ သဵဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵူဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ၵႂႃႇ ပွႆႇမၢၵ်ႇသေ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပွႆႇပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေး တိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်း ၼႃး ငိူင်ႉပၢႆႈထႃႈ...

အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့နှင့် တစ်ခြားဌာန ထုန့်မောဝ်းတွင်ကျဆုံးသွားသောစစ်သည်တော်များအတွက် ၃ရက်မြောက်ဝမ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ်ပြုလုပ်

နိုဝင်ဘာလ 10 ရက်နေ့ ညပိုင်းမှာ SSPP/SSA ဌာနချုပ်ရှိ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့နှင့် ပရဟိတကျောင်း ဗိုလ်လောင်းသင်တန်းကျောင်း ၊ စစ်သင်တန်းကျောင်းတွေကို ၊ အရာရှိငယ် နှင့် ရဲဘော်များ စုပေါင်းပြီး ထုန့်မောဝ်တွင်...

SSPP/SSA ဌာနချုပ်ရှိ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့မှ ထုန့်မောဝ်တွင်ကျဆုံးသွားသောစစ်သည်တော်များ အတွက် ဝမ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ်ပြုလုပ်

နိုဝင်ဘာလ ၈ရက်နေ့ ညပိုင်းမှာ SSPP/SSA ဌာနချုပ်ရှိ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့၊ အရာရှိငယ် နှင့် ရဲဘော်များ စုပေါင်းပြီး ထုန့်မောဝ်တွင် TNLA ဖမ်းဆီးသွားသော အပြစ်မဲ့ပြည်သူတစ်ဦးကို ကယ်ဆယ်ဖို့ သွားနေစဉ် TNLA...