News

News

Sunday
October, 1

သိုၵ်း RCSS ၵဵပ်းငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တႃႇ 30 သႅၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၵုၼ်ႁႅၼ်

သိုၵ်း RCSS  ၶၢၼ်းၵဵပ်းငိုၼ်း တီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၵုၼ်ႁႅၼ် ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ၶၢင်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵွပ်ႈပဵၼ်ၶၢဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃငိုၼ်းယၢပ်ႇ ဝႃႈၼႆ ။

Photo Credit.

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 September 2021 ၼၼ်ႉ သိုၵ်း RCSS  ၸီႉသင်ႇ ပူႇႁဵင် ပူႇၵၢင်ႉၼႃႈဝၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈၵဵပ်းပၼ် ငိုၼ်းတႃႇ (30) သႅၼ် တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇၵုၼ်ႁႅၼ် ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈဝႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေသိုဝ်ႉ ၶဝ်ႈသိုဝ်ႉၽၵ်းၵိၼ် ဝႃႈၼႆ ။

ၸွမ်းၼင်ႇသဵၼ်ႈမၢႆဝၢၼ်ႈၵူၼ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၵုၼ်ႁႅၼ် ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်း RCSS  ယွၼ်းငိုၼ်းတႃႇတေသိုဝ်ႉ ၶဝ်ႈၽၵ်းၼၼ်ႉ ဝၢၼ်ႈၵုၼ်ႁႅၼ် ၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇ ၊ ဝၢၼ်ႈထမ်ႈ ဝၢၼ်ႈတၢင်းဢွၵ်ႇ ၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၵိၼ်လီ ၊ ဝၢၼ်ႈပဵင်းထွၼ်ႇ ၊ ဝၢၼ်ႈႁၢင်ၼွင် ၊ ဝၢၼ်ႈတေႃလိူဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈသိုၵ်း RCSS မၵ်းတတ်းၶၢဝ်းယၢမ်းပၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်ဝၼ်း ႁႂ်ႈၵဵပ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈသူင်ႇပၼ်  တပ်ႉသိုၵ်းၶဝ်ဝႃႈၼႆ ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ – သိုၵ်း RCSS  ၶဝ်ယွၼ်းမႃး ငိုၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇၵုၼ်ႁႅၼ်ႁဝ်းၼႆႉ တင်းမူတ်း တႃႇ 30 သႅၼ်ၶႃႈဝႃႇ သူပ်းၶဝ်လၢတ်ႈတႄႉ ပဵၼ်တႃႇသိုဝ်ႉၵိၼ်ၶဝ်ႈ ၵိၼ်ၽၵ်းၼႆၶႃႈဢေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၶၢင်းဢေႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၵႂႃႇလႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ ႁႃႈငိုၼ်းၵေႃႈယၢပ်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇလိူဝ်လႆႈၶႃႈလႂ် တၢင်းလႂ်ယွၼ်းမႃးၵေႃႈ ၵႃႈလႆႈသႂ်ႇပၼ်ယဝ်ႉၶႃႈၼေႃႈ ဢမ်ႇမီးၵေႃႈၵႃႈလႆႈႁႃပၼ်ၶဝ်ယဝ်ႉဢေႃႈ”  ဝႃႈၼႆ ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် သေ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈ...

SSPPInfo23/09/2023 ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း (6) ဝၼ်းထပ်း ၵၼ် ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ သေ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၊ ဝတ်ႉၵျွင်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉ...

ပၢင်တိုၵ်း PDF ဝဵင်းၵလေး 2 ဝၼ်း ၼၢင်းယိင်း တပ်ႉၽၢႆႇမေႃယႃ ထုၵ်ႇတီႉ ၺွပ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၸၢပ်ႈမိူင်းၶျၢင်း ၽၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းၵလေး ၼႂ်းတိူင်းၸေႈၵႅင်းၼၼ်ႉ သွင်ၽၢႆႇမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်းသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁုပ်ႈသိမ်းလႆႈ တပ်ႉပၵ်းသဝ်း ၸုမ်းသိုၵ်း PDF လႄႈ ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ  ၼၢင်းယိင်း...

သိုၵ်း RCSS ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် မၢႆ-7 တီႈၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ

သိုၵ်းတူင်ႉၼိုင် ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ပွႆႇၵူၼ်းသိုၵ်း တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်း ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၶူင်ႉ ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 / လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝုၼ်ႊပိူဝ်ႊ 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ...

ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၶွင်ႇသီႇၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢိုတ်းၽၵ်းတူ ဢုပ်ႇလွင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ

ၸုမ်းၽၢႆႇ ၸွႆႈထႅမ် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တူၵ်ႇၼၢႆလၢတ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉႁႅင်းႁႅင်းဝႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပၼ်ႁႃ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈႁၢႆႉမႃးႁႅင်း  ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်းႁႅင်း ၊ ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 30 သႅၼ်ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်း ၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈၵၢၼ်လိပ်းၵၢၼ်တၢႆ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ RCSS လွၵ်ႇငိူတ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၵုမ်းၵမ် RCSS ၸတ်းသင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇႁမ်းငၢႆး ၸိူဝ်းယူႇသဝ်း ၽၢႆႇႁွင်ႇ တၢင်းၵႃး ၵေးသီး ပၢင်ႇၵေႇတူႉ ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ လွၵ်ႈငိူတ်ႈဝႃႈ တေမီးပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇ လူင်ထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 03/November/2021 ၼႆႉယူႇတီႈသိုၵ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24.10.2021  ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၵေႃႇ  ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်  ၵႂႃႇႁႃဝူဝ်း  ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင် ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS လႄႈ  မႃးသူင်ႇတီႈႁူင်းယႃ ၵေးသီးသေ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇဝႃႈၼႆ ။ လုင်းသၢမ် ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသေလူႉတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၵႂႃႇႁႃဝူဝ်းမၼ်း ဢမ်ႇႁၼ်လႄႈ...