News

News

Saturday
September, 30

သိုၵ်း Rcss ယိုဝ်းၵႃးၵူၼ်းမိူင်း တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

 သိုၵ်းRcss ယိုဝ်းၵႃးၵူၼ်းမိူင်း ႁူဝ်ၼႃႈဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈ တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်း​​ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 လိူၼ် September 2021 ယၢမ်း 4:30 တၢမ်းၶမ်ႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်း Rcss ယိုဝ်းၵႃးၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈ ဢိူင်ႇႁူးသူၼ် ၽွင်းတိုၵ်ႉၵႂႃႇသူင်ႇၵူၼ်းပဵၼ် တီႈႁူင်းယႃ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈမႃး တီႈဝၢၼ်ႈၶိုၼ်း မိူဝ်ႈၽွင်းၸမ်​​တေၽႅဝ်ဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်း Rcss ယိုဝ်းသႂ်ႇၵႃး ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ လုင်း​​ၵျေႃႇယဵၼ်ႇ ဢႃႇယူႉ 47 ပီႊ ပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈ ဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈ ၸၢႆးတဵင်း​​ၸေႃႇ ပဵၼ်ၵူၼ်း​​ႁေႃႈၵႃးၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ပရႁိတ ယူႇဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈၼင်ႇၵၼ်တင်းသွင်​​ၵေႃႉ လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း သူင်ႇတီႈႁူင်းယႃ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ ။

လုင်း​​ၵျေႃႇယဵၼ်ႇ တင်း ၸၢႆးတဵင်း​​ၸေႃႇၼႆႉ ၶႃသွင်​​ၵေႃႉၼႆႉ လႆႈၵႂႃႇသူင်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈ ဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ သိုၵ်း Rcss ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး​​သေ ဝၢႆးပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၸမ်​​တေၽႅဝ်ဝၢၼ်ႈ တီႈႁိမ်းပႃႇႁဵဝ်ႈ ၽၢႆႇတူၵ်းဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်း Rcss ယိုဝ်းသႂ်ႇၵႃး ၶႃသွင်​​ၵေႃႉ လႄႈ လုင်း​​ၵျေႃႇယဵၼ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃးၵႂႃႇတီႈ ပွင်ႇၶႃလူင်မၼ်း ဢဝ်လုပ်ႇမၼ်းႁၢၵ်းၵႂႃႇ ယၢမ်းလဵဝ်းၸိူဝ်းပဵၼ် ပီႈၼွင်ႉမၼ်း လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ဢဝ်သူင်ႇၵႂႃႇႁူင်းယႃ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးဝႆႉယူႇ ၸၢႆးတဵင်း​​ၸေႃႇ တႄႉဢမ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ဝႃႈၼႆ ။

 ၵူၼ်းဢၼ်ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၸွမ်း​​ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ – ” ၸႂ်ႈၶႃႈ​​ဢေႃႈ ၶႃသွင်​​ၵေႃႉၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈၵူၺ်းၶႃႈ ၶႃသွင်​​ၵေႃႉ ၵႂႃႇသူင်ႇၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢၼ်ၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇသိုၵ်း Rcss ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈၸိူဝ်းၼႆႉ ​​သေ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈမႃးတီႈဝၢၼ်ႈၶိုၼ်း မိူဝ်ႈ​​တေထိုင်ဝၢၼ်ႈ ၶဝ်သမ်ႉတင်ႈၸႂ်ပႂ်ႉယိုဝ်းတီႈႁိမ်းပႃႇႁဵဝ်း ၽၢႆႇတူၵ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၼၼ်ႉ​​ဢေႃႈ ” ဝႃႈၼႆ ။        

“မိူဝ်ႈၶႃသွင်​​ၵေႃႉ ၵႂႃႇသူင်ႇၵူၼ်းယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ​​တီႈႁူင်းယႃၵျွၵ်ႉမႄးယဝ်ႉ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ၶႃသွင်​​ၵေႃႉ ​​ၵေႃႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇထိုင်ၸူး တီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇသိုၵ်း Rcss ၶဝ်ယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽိူဝ်ႇၽႅဝ်မႃးတီႈၼၼ်ႈ ႁဵတ်းသင်ၶဝ်ယိုဝ်း​​ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ ​​တေဝႃႈဢမ်ႇႁူႉ​​ၵေႃႈ ႁဝ်း​​ပေႃးပွင်ႇပၼ်ၶဝ်ယူႇဝႃႈ​​တေမႃးၶိုၼ်းႁိူၼ်းၼႆ ” ပီႈၼွင်ႉၸမ်ၸႂ် လုင်း​​ၵျေႃႇယဵၼ်ႇ လၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ ။

 တီႈဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈ တင်းဝၢၼ်ႈႁူးသူၼ် ဢိူင်ႇႁူးသူၼ်ၼႆႉမိူဝ်ႈႁၢင်ႈလိူၼ် ​​ဢေႃးၵၢသ်ႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်း Rcss ႁွင်ႉႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၵူၼ်းမိူင်း​​သေ လၢတ်ႈဝႃႈႁၢမ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် ​​တေဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး ၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈ ​​ပေႃး ​​ပေႃး​​တေၵႂႃႇလႂ် ​​တေလႆႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ် တီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ၼႆ​​သေ ဢဝ်သိုၵ်းပႂ်ႉတၢင်းၶဝ်ႈ တၢင်းဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ​​ဝႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၵႂႃႇမႃးလွတ်ႈလႅဝ်း လႄႈ ​​ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉဝႃႈၼႆ ။

 ယၢမ်းလဵဝ်ပိုၼ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈ ဝၢၼ်ႈႁူးသူၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးၸုမ်းသိုၵ်း Rcss ၸုမ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ဢၼ်ယူႇဝႆႉ​​သေ ၵုမ်းထိင်းဢဝ်ၼႃႈတီႈပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႆႉယူႇ ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် သေ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈ...

SSPPInfo23/09/2023 ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း (6) ဝၼ်းထပ်း ၵၼ် ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ သေ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၊ ဝတ်ႉၵျွင်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉ...

ပၢင်တိုၵ်း PDF ဝဵင်းၵလေး 2 ဝၼ်း ၼၢင်းယိင်း တပ်ႉၽၢႆႇမေႃယႃ ထုၵ်ႇတီႉ ၺွပ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၸၢပ်ႈမိူင်းၶျၢင်း ၽၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းၵလေး ၼႂ်းတိူင်းၸေႈၵႅင်းၼၼ်ႉ သွင်ၽၢႆႇမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်းသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁုပ်ႈသိမ်းလႆႈ တပ်ႉပၵ်းသဝ်း ၸုမ်းသိုၵ်း PDF လႄႈ ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ  ၼၢင်းယိင်း...

သိုၵ်း RCSS ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် မၢႆ-7 တီႈၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ

သိုၵ်းတူင်ႉၼိုင် ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ပွႆႇၵူၼ်းသိုၵ်း တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်း ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၶူင်ႉ ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 / လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝုၼ်ႊပိူဝ်ႊ 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ...

ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၶွင်ႇသီႇၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢိုတ်းၽၵ်းတူ ဢုပ်ႇလွင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ

ၸုမ်းၽၢႆႇ ၸွႆႈထႅမ် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တူၵ်ႇၼၢႆလၢတ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉႁႅင်းႁႅင်းဝႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပၼ်ႁႃ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈႁၢႆႉမႃးႁႅင်း  ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်းႁႅင်း ၊ ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 30 သႅၼ်ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်း ၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈၵၢၼ်လိပ်းၵၢၼ်တၢႆ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ RCSS လွၵ်ႇငိူတ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၵုမ်းၵမ် RCSS ၸတ်းသင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇႁမ်းငၢႆး ၸိူဝ်းယူႇသဝ်း ၽၢႆႇႁွင်ႇ တၢင်းၵႃး ၵေးသီး ပၢင်ႇၵေႇတူႉ ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ လွၵ်ႈငိူတ်ႈဝႃႈ တေမီးပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇ လူင်ထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 03/November/2021 ၼႆႉယူႇတီႈသိုၵ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24.10.2021  ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၵေႃႇ  ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်  ၵႂႃႇႁႃဝူဝ်း  ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင် ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS လႄႈ  မႃးသူင်ႇတီႈႁူင်းယႃ ၵေးသီးသေ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇဝႃႈၼႆ ။ လုင်းသၢမ် ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသေလူႉတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၵႂႃႇႁႃဝူဝ်းမၼ်း ဢမ်ႇႁၼ်လႄႈ...