News

News

Sunday
October, 1

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵဵပ်းမၢႆၸိုဝ်ႈသဵင် လႄႈ တီႈယူႇ ၵူၼ်းသိုဝ်ႉၽူင်း Keypad

SSPP/SSA 21.09.2021

ဝၢႆးသေလၵ်းၽူင်း Mytel ၶွင်ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈထုၵ်ႇၺႃး ဢဝ်မၢၵ်ႇပွႆႇ သေယႃႉလႅဝ်ပႅတ်ႈတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးယဝ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ၶေႃႈသင်ႇတီႈၸဝ်ႈလၢၼ်ႉၶၢႆၽူင်း ႁႂ်ႈၸဝ်ႈလၢၼ်ႉၶၢႆၽူင်း ၵဵပ်းသၢႆမၢႆ ၸိုဝ်ႈသဵင် လႄႈ တီႈယူႇၵူၼ်းသိုဝ်ႉၽူင်း ဢၼ်ပဵၼ်ၽူင်း Keypad ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈလၵ်းၽူင်းၼၼ်ႉသေ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းႁၢင်ႈမၢၵ်ႇၼႆႉ ဢဝ်ၽူင်း Keypad သေၸႂ်ႉတိုဝ်း လွၵ်းလၢႆးႁၢင်ႈမၢၵ်ႇ လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၸွမ်းၸွပ်ႇႁႃသၢႆမၢႆၵူၼ်းယၢမ်ႈသိုဝ်ႉၽူင်း Keypad လႄႈ ႁႂ်ႈၸဝ်ႈလၢၼ်ႉၶၢႆၽူင်းၶဝ် ၵဵပ်းဝႆႉတီႈယူႇ၊ ၸိုဝ်ႈသဵင် လႄႈ မၢႆၽူင်းၵူၼ်းဢၼ်မႃးသိုဝ်ႉၽူင်း Keypad တီႈၼႂ်း​​ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဝႃႈၼႆ။

 ဝၢႆးသေလၵ်းၽူင်းထုၵ်ႇၺႃးယႃႉလႅဝ်မိူဝ်ႈဝႃးတၢမ်းၶမ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ၸွမ်းသွၵ်ႈႁႃ တီႈၼႂ်းႁိူၼ်း ၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃးဢဝ်လိူင်ႈလူၺ်ႈမၢတ်ႈတႃ 505 (ပုဒ်မ ၅၀၅) ဝႆႉ လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ၶဝ်ထၢင်ႇထိူမ်ၼၼ်ႉယူႇ ဝႃႈၼႆ ။

Source – Lashio Media News

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ယူႇၶရဵင်ႊ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ ၶႄႇ-ရၢတ်ႉသျႃး လူတ်းယွမ်းလူင်း

ဝၢႆး‌သေ ရၢတ်ႉသျႃး တေႇၶဝ်ႈတိုၵ်း ယူႇၶရဵင်ႊ တၢင်းႁိူင် ၸမ်ၼိူင်ႈပီႊ ၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈ မိူင်း ၶႄႇ တေၶိုၼ်းမႄး ၼမ်ႉသၢင်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶေႃႈပိုၼ် ...

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇ လွင်ႈမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆ ၸွင်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

ဝၢႆးသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇထႆး ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈ ထုၼ်းမိၼ်းလၢတ်ႉ ၽူႈၵႃႉၶၢႆၵွင်ႈၵၢင်ႇ လႄႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈလွင်ႈၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်ပႃးၸိူဝ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈၽွင်းၶဝ်ႈသွၵ်ႈ တီႈႁူင်းသဝ်း ၽူႈမီးတၢင်းၽိတ်း ၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်ပႃး ၶေႃႈမုၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ...

ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လုမ်းၽၢႆႇမၢၼ်ႈ ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁိူၼ်း တႃႇထတ်းႁူဝ်ၵူၼ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

ၸုမ်းၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၼႂ်းလုမ်း ၽၢႆႇမၢၼ်ႈၶဝ် ဢွၵ်ႇတူင်ႉၼိုင် ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ႁူဝ်ႁိူၼ်းၸႅၼ်ႇ ပိူဝ်ႈတႃႇတေႁူႉႁူဝ်ၵူၼ်း တႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်တေၸတ်း ႁဵတ်းၼႂ်းပီႊ 2023 ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ ။ ပူၼ်ႉမႃ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 07-လိူၼ်ၵျူၼ်ႇၼႃႇဝႃႇရီႇ ပီႊ 2023...

မိူင်းၶႄႇပၼ်ႁႅင်း တႃႇတေႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ

ၼင်ႇႁိုဝ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၶိုၼ်းမီးလွင်ႈမၼ်ႈၼိမ်သဝ်းမႃး လႄႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈၶဝ်ႈၼႂ်းသဵၼ်ႈတၢင်း တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၼၼ်ႉ ၽၢႆႇမိူင်းၶႄႇ တေႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်း ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်း ၵူႈမိူင်းမိူင်းယူႇၼႆ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၽၢႆႇၵပ်းသိုပ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း  Zhao Lijian လၢတ်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း တီႈပၢင် သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၼႆ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ...

ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မိူင်းၶႄႇဢၼ်ယႂ်ႇသုတ်း လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်

မိူဝ်ႈၼူဝ်ႇဝုၼ်ႇပိူဝ်ႊ 15 ပီႊ 2021 ၼႆႉ ၽူႈတၢင်တူဝ်မိူင်းၶႄႇၼႂ်းဢႄးသျႃး Mr. ၸၢၼ်ႉၵေႃႇသိၼ်း ၽွင်းတၢင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း  ႁွတ်ႈထိုင်ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈသေ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တင်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝႃႈၼႆ...

ဢမေႇရိၵၢၼ်ႊ တင်း ၶႄႇတေႁူမ်ႈၵၼ် ယိပ်းၵမ်လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ

မိူင်းဢၼ် ပွႆႇဢွၵ်ႇလႆႈ ထၢတ်ႈငူၼ်ႉ ၵႃႇပုၼ်ႇတၢႆႇဢွၵ်ႉသၢႆႉ ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၼႂ်းၵၢမ်ႇၽႃႇ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းဢမေႇရိ ၵၢၼ်ႊ လႄႈ မိူင်းၶႄႇ သွင်မိူင်းၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 November ၼၼ်ႉလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ သွင်မိူင်းမီး...