News

News

Tuesday
February, 27

မီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႃႈ ၶႄႇ တၢင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၽွမ်ႉၸႂ်ဢမ်ႇပၼ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်း ပၢင်ၵုမ်လူင်

မီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ၶႄႇလႄႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢမ်ႇပၼ် ၽူႈတၢင်တူဝ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉၼႆ သွင်ၽၢႆႇၽွမ်ႉၸႂ်ၵၼ် ဝႆႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ ။

တႃႇတေႁၢမ်ႈတၢပ်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ မိူင်းဢႅၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇၼႂ်းၵမ်ႇၾႃႇ သွင်မိူင်း ဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ယူႇၼႆႉ ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၽေႃးရဵၼ်းပေႃႇလၸီႇ FP ဢၼ်ပၵ်းတမ်းဝႆႉ တီႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တႅမ်ႈဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ ။

Phto Credit DVB

ၼႂ်းၶေႃႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ၶႄႇ ၶဝ်လႆႈၸႂ်ဝႆႉဝႃႈ ယူႇတီႈၽူႈတၢင်တူဝ် ဢူးၵျေႃႇမူဝ်းထုၼ်း တေဢမ်ႇလႆႈမီးသုၼ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉပႃးဝႆႉယူႇၵူၺ်းၵႃႈ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ BBC တိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ် ႁႂ်ႈလႆႈၶေႃႈမၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇယူႇဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶေႃႈလႆႈၸႂ် ၶႄႇတင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တူၵ်းလူင်းၵၼ်ၼႆႉ ယူႇတီႈ လုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ၊ EU ၊ ဢႃႇသီႇယၢၼ်ႇ ၊ ရႃႉသျႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၽွမ်ႉလႆႈၸႂ်ယွမ်းႁပ်ႉယူႇၼႆ  FP လၢတ်ႈၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ ။

တႃႇတေမၵ်းမၼ်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တြႃးဝၢင်ႇၼႆႉ တီႈဢႄႇသုတ်း တေလႆႈပႂ်ႉတေႃႇထိုင် လိူၼ် ၼူဝ်ႊဝုၼ်ႊပိူဝ်ႊၵွၼ်ႇဝႃႈၼႆ ။

ၶႂ်ႈဝႃႈၼႆႉ တေပႂ်ႉတူၺ်း လွင်ႈၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵေႃႇမတီႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်ဢွၵ်ႇမႃး  ပိူင်လူင်မၼ်း ၸုမ်းဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယုၵ်ႉဢၢပ်ႈၼႃႈၶိုၼ်ႈၸွင်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ။

ၼမ်ႉၵတ်ႉဢၼ်တၢင်တူဝ်လႆႈ ၵေႃႇမတီႇသိုၵ်း မိူင်းလႂ် တေပႃးမႃးၼၼ်ႉ မုင်းမွင်းဝႃႈပေႃးဝၼ်းထီႉ 14 ဝၼ်းၼႆႉ တေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးယူႇ ။

ၶေႃႈႁၢၵ်ႈငဝ်ႈၶၢဝ်ႇ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလူင်ႈၾႃႉလၢတ်ႈဝႃႈ ၵေႃႇမတီႇဢုၵ်ႉၵထ သျွီၼ်ႇတိၼ်ႇ၊ ဢၼ်ယၢမ်ႈၶၢဝ်ပႃးၵေႃႈတေမီး မိူင်းၶေႇ၊ ရုသျႃး၊ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လိူဝ်ထႅင်ႈႁႃႈမိူင်းတႄႉ ပႃႇႁႃးမႃး၊ ၶီႇလီႇ၊ ပူႇတၢၼ်ႇ၊ သီႇယႃႇရလီႇယုၼ်း၊ ပဵၼ်မိူင်းဢႃႇၽရိၵ ပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။  

Source News. DBV

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽွတ်ႈႁႅၼ်း ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇမတီႇ တႃႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ လႄႈ မၵ်းမၼ်ႈလၢတ်ႈပႃးၶၢဝ်းယၢမ်းတႃႇၵဵပ်းသိုၵ်း

ဢိင်ဢဝ်ၼိူဝ် မၢႆမီႈပၵ်းပိူင် မတ်ႉတႃ (6) တႃႇႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႆသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13/02/2024 ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈၽွတ်ႈ ႁႅၼ်း ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇမတီႇၾၢႆႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ လႄႈ လၢတ်ႈပႃး ၶၢဝ်းယၢမ်းတႃႇတေ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၵ်းမၼ်ႈ တေတေႇၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢႆမီႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢႃႇယုတဵမ်တေလႆႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် သိုၵ်းၵူႈၵေႃႉ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေတေႇၸႂ်ႉတိုဝ်း မၢႆမီႈ ဢၼ်ဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉ ဢၼ်ဢႃႇယုတဵမ် ၸွမ်းၼင်ႇမၵ်းမၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉ တေလႆႈၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈၵေႃႉၼႆယူႇယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10/02/2023 ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉ ဢၼ်တြႃးဝၢင်ႇ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸိုင်ႈမိူင်း...

ၶၢၼ်ၵုၼ်ႇၶဝ်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ၶၢၼ်ၵုၼ်ႇဢွၵ်ႇတူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထူပ်းလွင်ႈ ယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇ

တေႇၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်း 10 27 သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶူဝ် ၊ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းလူႉၵွႆ လႄႈ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇယၢပ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉမိူဝ်းၼႃႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၽွင်းပဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်တိုၵ်း 10 27...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသူင်ႇတူဝ်တႅၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ

ပၢင်ၵုမ်လူင် ၾၢႆႇၽွင်းလူင်ၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ တီႈၸေႈဝဵင်း လုၼ်ႇပရႃႇပၼ်ႇ ၼႂ်း ၸိုင်ႈမိူင်းလၢဝ်း(လႃႇဢူဝ်ႇ) မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28-29/01/2024 ၶၢဝ်းတၢင်း (2) ဝၼ်း ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇႁွင်ႈ ၵၢၼ် ၽွင်းလူင်ၼွၵ်ႈ...

သိုၵ်းယၢင်း (BGF) တေၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ တေဢၢၼ်းၸုၵ်းမၼ်ႈႁင်းၵူၺ်း

တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်း ဢၼ်ပဵၼ်တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်(BGF) ဢၼ်ႁူမ်ႈႁွမ်းၸွမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ တႅပ်းတတ်းဝႃႈ တေဢမ်ႇသိုပ်ႇဢဝ် လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈသေ တေၸုၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇႁင်းၵူၺ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်း ဢၼ်ပဵၼ်တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်(BGF) ဢၼ်ၸွမ်သိုၵ်း သေႃးၶျိတ်ႉတူႇဢွၼ်ႁူဝ် ၊ ဢၼ်ႁပ်ႉ ဢဝ်ငိုၼ်းလိူၼ်/လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်တီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ တူင်ႉၼိုင်ယူႇတႂ်ႈဢၢမ်းၼၢတ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃး ၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပုတ်ႈလႅၵ်ႈ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸိုင်ႈမိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ၸိသင်ႇ ပုတ်ႈလႅၵ်ႈ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼႆ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ မျႃႉဝတီႇ ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သူဝ်းဝိၼ်း လၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈၼႂ်း ပၢင်ၵုမ်တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း...