News

News

Thursday
September, 28

မီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႃႈ ၶႄႇ တၢင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၽွမ်ႉၸႂ်ဢမ်ႇပၼ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်း ပၢင်ၵုမ်လူင်

မီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ၶႄႇလႄႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢမ်ႇပၼ် ၽူႈတၢင်တူဝ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉၼႆ သွင်ၽၢႆႇၽွမ်ႉၸႂ်ၵၼ် ဝႆႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ ။

တႃႇတေႁၢမ်ႈတၢပ်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ မိူင်းဢႅၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇၼႂ်းၵမ်ႇၾႃႇ သွင်မိူင်း ဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ယူႇၼႆႉ ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၽေႃးရဵၼ်းပေႃႇလၸီႇ FP ဢၼ်ပၵ်းတမ်းဝႆႉ တီႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တႅမ်ႈဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ ။

Phto Credit DVB

ၼႂ်းၶေႃႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ၶႄႇ ၶဝ်လႆႈၸႂ်ဝႆႉဝႃႈ ယူႇတီႈၽူႈတၢင်တူဝ် ဢူးၵျေႃႇမူဝ်းထုၼ်း တေဢမ်ႇလႆႈမီးသုၼ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉပႃးဝႆႉယူႇၵူၺ်းၵႃႈ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ BBC တိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ် ႁႂ်ႈလႆႈၶေႃႈမၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇယူႇဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶေႃႈလႆႈၸႂ် ၶႄႇတင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တူၵ်းလူင်းၵၼ်ၼႆႉ ယူႇတီႈ လုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ၊ EU ၊ ဢႃႇသီႇယၢၼ်ႇ ၊ ရႃႉသျႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၽွမ်ႉလႆႈၸႂ်ယွမ်းႁပ်ႉယူႇၼႆ  FP လၢတ်ႈၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ ။

တႃႇတေမၵ်းမၼ်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တြႃးဝၢင်ႇၼႆႉ တီႈဢႄႇသုတ်း တေလႆႈပႂ်ႉတေႃႇထိုင် လိူၼ် ၼူဝ်ႊဝုၼ်ႊပိူဝ်ႊၵွၼ်ႇဝႃႈၼႆ ။

ၶႂ်ႈဝႃႈၼႆႉ တေပႂ်ႉတူၺ်း လွင်ႈၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵေႃႇမတီႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်ဢွၵ်ႇမႃး  ပိူင်လူင်မၼ်း ၸုမ်းဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယုၵ်ႉဢၢပ်ႈၼႃႈၶိုၼ်ႈၸွင်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ။

ၼမ်ႉၵတ်ႉဢၼ်တၢင်တူဝ်လႆႈ ၵေႃႇမတီႇသိုၵ်း မိူင်းလႂ် တေပႃးမႃးၼၼ်ႉ မုင်းမွင်းဝႃႈပေႃးဝၼ်းထီႉ 14 ဝၼ်းၼႆႉ တေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးယူႇ ။

ၶေႃႈႁၢၵ်ႈငဝ်ႈၶၢဝ်ႇ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလူင်ႈၾႃႉလၢတ်ႈဝႃႈ ၵေႃႇမတီႇဢုၵ်ႉၵထ သျွီၼ်ႇတိၼ်ႇ၊ ဢၼ်ယၢမ်ႈၶၢဝ်ပႃးၵေႃႈတေမီး မိူင်းၶေႇ၊ ရုသျႃး၊ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လိူဝ်ထႅင်ႈႁႃႈမိူင်းတႄႉ ပႃႇႁႃးမႃး၊ ၶီႇလီႇ၊ ပူႇတၢၼ်ႇ၊ သီႇယႃႇရလီႇယုၼ်း၊ ပဵၼ်မိူင်းဢႃႇၽရိၵ ပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။  

Source News. DBV

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ယူႇၶရဵင်ႊ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ ၶႄႇ-ရၢတ်ႉသျႃး လူတ်းယွမ်းလူင်း

ဝၢႆး‌သေ ရၢတ်ႉသျႃး တေႇၶဝ်ႈတိုၵ်း ယူႇၶရဵင်ႊ တၢင်းႁိူင် ၸမ်ၼိူင်ႈပီႊ ၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈ မိူင်း ၶႄႇ တေၶိုၼ်းမႄး ၼမ်ႉသၢင်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶေႃႈပိုၼ် ...

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇ လွင်ႈမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆ ၸွင်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

ဝၢႆးသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇထႆး ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈ ထုၼ်းမိၼ်းလၢတ်ႉ ၽူႈၵႃႉၶၢႆၵွင်ႈၵၢင်ႇ လႄႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈလွင်ႈၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်ပႃးၸိူဝ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈၽွင်းၶဝ်ႈသွၵ်ႈ တီႈႁူင်းသဝ်း ၽူႈမီးတၢင်းၽိတ်း ၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်ပႃး ၶေႃႈမုၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ...

ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လုမ်းၽၢႆႇမၢၼ်ႈ ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁိူၼ်း တႃႇထတ်းႁူဝ်ၵူၼ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

ၸုမ်းၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၼႂ်းလုမ်း ၽၢႆႇမၢၼ်ႈၶဝ် ဢွၵ်ႇတူင်ႉၼိုင် ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ႁူဝ်ႁိူၼ်းၸႅၼ်ႇ ပိူဝ်ႈတႃႇတေႁူႉႁူဝ်ၵူၼ်း တႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်တေၸတ်း ႁဵတ်းၼႂ်းပီႊ 2023 ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ ။ ပူၼ်ႉမႃ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 07-လိူၼ်ၵျူၼ်ႇၼႃႇဝႃႇရီႇ ပီႊ 2023...

မိူင်းၶႄႇပၼ်ႁႅင်း တႃႇတေႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ

ၼင်ႇႁိုဝ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၶိုၼ်းမီးလွင်ႈမၼ်ႈၼိမ်သဝ်းမႃး လႄႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈၶဝ်ႈၼႂ်းသဵၼ်ႈတၢင်း တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၼၼ်ႉ ၽၢႆႇမိူင်းၶႄႇ တေႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်း ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်း ၵူႈမိူင်းမိူင်းယူႇၼႆ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၽၢႆႇၵပ်းသိုပ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း  Zhao Lijian လၢတ်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း တီႈပၢင် သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၼႆ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ...

ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မိူင်းၶႄႇဢၼ်ယႂ်ႇသုတ်း လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်

မိူဝ်ႈၼူဝ်ႇဝုၼ်ႇပိူဝ်ႊ 15 ပီႊ 2021 ၼႆႉ ၽူႈတၢင်တူဝ်မိူင်းၶႄႇၼႂ်းဢႄးသျႃး Mr. ၸၢၼ်ႉၵေႃႇသိၼ်း ၽွင်းတၢင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း  ႁွတ်ႈထိုင်ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈသေ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တင်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝႃႈၼႆ...

ဢမေႇရိၵၢၼ်ႊ တင်း ၶႄႇတေႁူမ်ႈၵၼ် ယိပ်းၵမ်လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ

မိူင်းဢၼ် ပွႆႇဢွၵ်ႇလႆႈ ထၢတ်ႈငူၼ်ႉ ၵႃႇပုၼ်ႇတၢႆႇဢွၵ်ႉသၢႆႉ ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၼႂ်းၵၢမ်ႇၽႃႇ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းဢမေႇရိ ၵၢၼ်ႊ လႄႈ မိူင်းၶႄႇ သွင်မိူင်းၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 November ၼၼ်ႉလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ သွင်မိူင်းမီး...