News

News

Sunday
October, 1

မိူင်းထႆး ၺႃးၽေးၼမ်ႉလူၼ်ႇ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမီးမွၵ်ႈၸမ် 14,000 ႁိူၼ်း

 SSP/SSA 27.09.2021

ၼႂ်းမိူင်းထႆး တေႇမိူဝ်ႈလိူၼ် September ,23 တေႃႇ ထိုင် 26 ဝၼ်း ၼႂ်းဝူင်ႇဝၢင်ႈၼႆႉ လႆႈထုၵ်ႈၺႃးၽေးဢိင်ႇသၢၼ်ႇ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈ တီႇမူ ၼၼ်ႉ ၼမ်ႉလူင်လႆႈၶဝ်ထူမ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ထူမ်ႈပႃးလင်ႁိူၼ်းၵူၼ်း မီး 14,000 လင် ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းထႆးၸုမ်းၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ပေႃးပဵၼ်ၽေးသၽႃႇဝ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်မီးၼႂ်းၸေႈတွၼ်ႈ( 14 ) မိူင်းၸိုင်ႈထႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၊ မိူင်းထႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ လႄႈ မိူင်းထႆးပွတ်းၵၢင် ၵဵင်းမႂ်ႇ ၊လမ်းပွၼ်း၊ လမ်းပၢင်း ၊တႃႉ၊သူႉၶူဝ်ထႆး၊ၽီၸိၼ်ႉ ၊ၶုၼ်ၵေး၊ၶျိုင်းယၽွၼ်း၊ၼႃႈၶုၼ်ယႃႇသီးမႃး၊ဢူးပုၼ်ႉယႃႇတႃႇၼီႇ၊ၼႃႈၶုၼ်သဝၼ်ႇ ၊ၶျိႃင်းယႃးၼၼ်ႉ၊သီးပႃးလီး၊ၸေႈတွၼ်ႈ ဢႃႇယုတယ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၸေႈဝဵင်း (55) ဝဵင်း၊ဢိူင်ႇ (178 )ဢိူင်ႇ ၊ပွၵ်ႉ/ဝၢၼ်ႈ (839) ပွၵ်ႉ၊ မြူႇၼီႇ (မြူနီစီပါယ်) ၼိုင်ႈတိူၵ်ႇ လႄႈ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်း 13,930 လင် လႆႈၺႃးၽေးၼမ်ႉလူၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼမ်ႉလူၵ်ႈ လွႆၵူၼ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်းပိၵ်ႉ၊ၶူဝ်ႁၢၵ်း ၊သဵၼ်းတၢင်းဢၼ်ၸပ်းသဵၼ်းတၢင်းလူင်လႆႈလူႉလႅဝ်၊ ၼမ်ႉလႆႈထူမ်ႈၶဝ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ၊ၼႂ်းႁိူၼ်း လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်မီးၼႂ်းႁိူၼ်း လူတ်ႇၶိူင်ႈ၊ၵႃး လႄႈ သူၼ်ႇၽၵ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈလူႉလႅဝ် သုမ်းတၢင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ September,27 တၢင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၊လမ်းပၢင်း၊လမ်းပုၼ်း လႄႈ ၼႂ်းၸေႈတွၼ်ႈတေႃႉ တေႉၼမ်ႉယွမ်းလူင်းမႃး​​သေတႃႉ​​ၵေႃႈ ၼမ်ႉတိုၵ်ႉလုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းထႆးပွတ်းၼိူဝ်သေ လႆလူင်းၵႂႃႇပွတ်း မိူင်းထႆးပွတ်းၵၢင်ယူႇ လႄႈ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၽၢႆႇ ပၢႆးၾူၼ်လူမ်းၶဝ် ပၼ်ၽၢင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်မီးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းထႆးပွတ်းၵၢင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေႇၼႂ်း September, 27 တေႃႈထိုင် 30ၼၼ်ႉ ​​တေၸၢင်ႈမီး​​ၽေးၼမ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ပိူင်လူင်မၼ်းတေႉ ဢၼ်မီးၼႂ်းမႄႈၼမ်ႉသွၼ်ႇၽလႃႇ တႄႇဢဝ် ၸေႈတွၼ်ႈ (12) ၼႆႉ ဢုထႆးထႃႇၼီႇ၊ၶျိုင်းယႃးၼၼ်ႉ၊သမ်းပူးလီး၊ဢၼ်ႇထွၼ်း၊သူႉၽၢတ်းပူးလီး၊လုၵ်ႈပူႇလီ၊ဢယုတယႃႇ၊ပထုင်ၼၼီႇ၊ၼုတ်ႇထပူႇလီႇ၊မိူင်းၵွၵ်ႇ ၊ သမုၼ်သၶွၼ်း၊သမုၼ်ပရၵၢၼ်ႇ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၽၢႆႇၾူၼ်လူမ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ႇၵၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးၼမ်ႉထူမ်ႈ လႄႈ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၼႆၸိုင် ၾူင်း 1784 ၼႆႉ ၵပ်းလႆႈ 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ဝႃႈၼႆ။

Source : DVB

Photo : Credit

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

လၢၼ်ႉၶမ်း တမႃႇတီႉ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းယွင်း ထုၵ်ႈၺႃး ၸူၼ် ၶဝ်ႈၸူၼ် သုမ်းၶမ်း မွၵ်ႈ သၢင်ႉငိုၼ်း...

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28.06.2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1:00 မူင်းၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းၵူၼ်းၸူၼ် ၶဝ်ႈၸူၼ် လၢၼ်ႉၶမ်း တမႃႇတီႉ ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉ ၼႃးၶႃႇႁွင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶၢင် ၸူၼ်လႆႈၵႂႃႇ...

ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၽၢႆႇၶဝ်ႈယိုဝ်း ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလူႉတၢႆ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 15/လိူၼ်ၵျူၼ်ႇ/2023 မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၽၢႆႇ 3 ၵေႃႉၶီႇၵႃးလမ်းၼိုင်ႈသေ မႃးႁွင်ႉၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈၶီႇၵႃးၵႂႃႇၸွမ်း၊ ယွၼ်ႉၽၢႆႇၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇႁွင်ႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈၵႂႃႇၸွမ်း လႄႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ-“ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၶဝ်ထဵင်ၵၼ်ယူႇၵမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်လၢတ်ႈၵၼ်ဝႃႈ...

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း လိၼ်လူမ်ႇ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇၵူၼ်ႇၺႃး ႁိူၼ်း တၢႆ (4 ) ၊ မၢတ်ႇ...

ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလိၼ်ဢူၼ်ႈ လိၼ်ယူတ်ႇ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇၵူၼ်ႇလူမ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင် ၼိုင်ႈ ၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းလႆႈလူႉတၢႆ (4) ၵေႃႉ ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း (1) ၵေႃႉ ၼႂ်ၸေႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ...

ၾႆးမႆႈ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸဝ်ႈသၢင်ႇလူႉလွၼ်ႇၸွမ်း(1)ပႃး

ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၵျွင်းလင်ၼိုင်ႈ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်း ဢမ်ႇလိူဝ်သင် ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇပႃးၼိုင်ႈ လႆႈလူႉလွၼ်ႇၸွမ်းၼႂ်းၾႆးၼႆယဝ်ႉ ။ ဝၼ်းထီႉ 13-02-2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ (9:30) မူင်း ၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈၾႆးတဵၼ်းဢၼ်ၸပ်းတႆႈ ၼႃႈၶဵင်ႇၽြႃး သေ...

တီႈမိူင်းၼီႇပေႃး ၽူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်း လိၼ်ယူတ်ႇ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆဢမ်ႇယွမ်း (43) ၵေႃႉ

တီႈမိူင်းၼီႇပေႃး ၽူၼ်ၵိုင်ႉၵၢင်ႉတူၵ်းႁႅင်းထပ်းၵၼ်ႁိုင်သၢမ်ဝၼ်းလႄႈ လိၼ်ယူတ်ႇ ၼမ်ႉလွႆ လူၵ်ႈၼွင်း  လႄႈ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆဢမ်ႇယွမ်း (43) ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20/10/2021 ၽူႈမီးပုၼ်ၽွၼ်းၽၢႆႇပလိၵ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၵူၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈဢၼ်ႁၢႆဝႆႉ ၵေႃႈ မီးယူႇ (30)...

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ႁၢႆဝႆႉ 2 ၵေႃႉ လႆႈမွၵ်ႈ 9 ဝၼ်းယဝ်ႉ ။

SSPP/SSA 11.10.2021 ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ႁၢႆဝႆႉသွင်ၵေႃႉ လႆႈၶၢဝ်းတၢင်း 9 ဝၼ်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈတၢင်းၵပ်းသိုပ်ႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈတႄႇဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 02.10. 2021 ဢၼ်ယူႇတီႈၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ပွၵ်ႉဢေးၶျၢၼ်းတႃႇ - ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ...