News

News

Tuesday
February, 27

မိူင်းထႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈဢၼ်ၶၢႆႇၵၢတ်ႇဢွၼ်ႇၵမ်ႇၽွင်ႈ ၸပ်း Coivd-19

This image has an empty alt attribute; its file name is IMG_2159-1.jpg

မိူင်းထႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၸေႈဝဵင်း  Nakhon Si Thammarat ၊ ဝဵင်းပႃႇၽၼၢမ်  ၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင်ပႃႇဝၢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းထႆး မီးမွၵ်ႈ 800 ပၢႆ ဢၼ်ၶၢႆၵၢတ်ႇဢွၼ်ႇႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ  လႆႈၵူတ်ႉထတ်းတူၺ်း လႆႈႁၼ်တိၵ်းၸပ်း Coivd-19 တင်းၼမ် သေ  ပွၵ်ႈဢၼ်မီးႁိမ်းႁွမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မိူဝ်ႈဝႃး လႆႈထုၵ်ႈ ဢိုတ်းပိၵ်ႉ ႁဵတ်း Lock down  ဝႃႈၼႆ။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းသိုပ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ- ၼႂ်းမိူင်းထႆး ပေႃးၵဵဝ်ႈလွင်ႈ Covid-19  ၼႆႉဢၼ်ပၼ်ႁႄႇႁၢမ်ႈၵၼ်ၵေႃႈ  ပေႃးယွမ်ႈယွမ်းလူင်းသေ လူဝ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၽႂ်မၼ်း ၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် ပၢၼ်ဝၢၼ် ၸေႈဝဵင်း Nakhon Si Thammarat ဝႃႈၼႆႉ။

ၵဵဝ်ႈလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆသေ  ၼႂ်းၸေႈတွၼ်ႈပႃႇၽၼၢမ် ၶွၼ်ႈသၢႆး  လူဝ်ႇမႃၼီ Mr.Kwanchai  Rodmanee လၢတ်ႈဝႃႈ -“တီႈလဵဝ် ဢၼ်လႆႈတိၵ်းၸပ်းၵႂႃႇ တၢင်းၼမ်ၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵူၼ်းဢၼ်ၶၢႆၵၢတ်ႇ ၊ၵူၼ်းမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းၵၢတ်ႇ မီး ၊ ၵူၼ်းဢၼ်မႃးၸၢႆႇ ၵၢတ်ႇၵေႃႈ မီးၼမ်ၼႃႈလႄႈ ၸၢင်ႈလႆႈတိၵ်းၸပ်းၵႂႃႇႁႅင်းလိူဝ်  ၵွပ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၼႆ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ်လီလီလႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်မႃးၸၢႆႇၵၢတ်ႇ မိူဝ်းၶိုၼ်းၸပ်းပႃး ၵူၼ်းႁိူၼ်းပႃး ။မိူဝ်ႈလဵဝ်တေႉ ဢၼ်ၸၢမ်ၵၢတ်ႇလူင် ပွၵ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႈလႆႈထုၵ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉသေ ၶဝ်ၸွႆးပၼ်ၶဝ်ႈၼမ်တၢင်းၵိၼ်ပႃး “လၢတ်ႈၵႂႃႇပႃးဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၶဝ်ႈပႃးဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်ႈၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၼႂ်းၸုမ်းၽၢႆႇပၢႆးပၢႆၺႃႇ လႄႈ ၽၢႆတွၼ်ႈလိၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼႂ်းမိူင်းထႆးပွတ်းၸၢၼ်းဢူးမိၼ်းဢူး လၢတ်ႈဝႃႈ -မိူဝ်ႈၼႂ်းၸူဝ်ႈဝၼ်းၼႆႉ  ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းထႆးဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉ  ၵူၼ်းဢၼ်တိၵ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၵေႃႈယွမ်းမႃး လႆႈႁၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဢၼ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ဢမ်ႇၵႂႃႇ ႁူင်းယႃႇ၊ဢမ်ႇၵႂႃႇသႅင်ႇယႃႇယႃ ယူႇတီႈႁိူၼ်းသေ ယူပ်းယႃႇႁၢင်းၵူၺ်းၵေႃႈမီး ႁဵတ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇမေႃယႃႇထႆးၶဝ် လႆႈၵူတ်ႉထတ်းမိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈ လႆႈႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼမ်မႃးထႅင်ႈ  ဢၼ်ဢမ်ႇပႃးၼႂ်းၸႃႇလၢၼ်းၵူၼ်းတိၵ်းၸပ်းၵေႃႈမီး“ ဝႃႈၼႆႉ။

“တီႈလဵဝ်ၵေႃႈ ၵူၼ်းဢၼ်တိၵ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းCovid-19ၼၼ်ႉ  ၵိုတ်းၼိုင်ႈပၢၵ်ႈပၢႆ ၵူၺ်း။ၼႂ်းၶၢဝ်းတင်းသွင်သၢမ်ၼႆႉ ၵူၼ်းဢၼ် လူႉတၢႆလႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်တိၵ်းၸပ်းၵိုတ်းမွၵ်ႈ 15,000 ၵူၺ်း။ ယွၼ်ႉ ၼၼ်ႉသေ ဢၼ်တိၵ်းၸပ်းတၢင်းၼွၵ်ႈၵေႃႈ မီးတၢင်းၼမ် ။ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸလၢၼ်းမၼ်း ဢၼ်တီႈႁူင်းၽၢႆႇႁူင်းယႃႇလူင်ၸိုင်ႈထႆး  ၵူတ်ႉထတ်းပၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ  ႁဵတ်းပၼ် Rapid Test   ဢၼ်ၶဝ်ၸႅတ်ႈပၼ် ၵေႃႈပႂ်ႈပႃး။ ပေႃးၸႅတ်ႈတေႉတေႉ ၼႆႉ ၵူၼ်းဢၼ်တိၵ်းၸပ်းမီးတၢင်းၼမ်။

မိူဝ်ႈလဵဝ်တေႉ ၸႅတ်ႈတူၺ်းမိူဝ်ႈလႂ် ၵေႃႈႁၼ်ယူႇတိၵ်းတိၵ်း“ ဝႃႈၼႆႉ။

မိူဝ်ႈလဵဝ် မိူင်းဢၼ်တိၵ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း Covid-19 မီးယူႇၵေႃႈ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းထႆး ပႃးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၼႆႉ ၸွင်ႈတေႁပ်ႇၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၶိုၼ်း မႃးၶိုၼ်းႁဵၼ်းၵၢၼ်  တေလႆႈၸွမ်းလိၵ်ႈမိူင်းဢၼ်တူၵ်းလူင်း ၵၼ် တေဝႆႉၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် တႃႇ3 ၸုမ်းသေ တေႇလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၶိုၼ်းလႆႈယဝ်ႉ“ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်ႈထႆးလၢတ်ႈဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၵူႈဝၼ်းၵူၼ်းဢၼ်တိၵ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် Covid-19  မီးမွၵ်ႈ 1,420,000 ပၢႆ။ ၼႂ်း  September ,15 ဝၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း  ၵူၼ်းတိၵ်းၸပ်းမီးမွၵ်ႈ 15000 လႄႈ ဢၼ်လႆႈလူႇတၢႆ ၼပ်ႉတူၺ်းတၢင်းမူတ်း မီးမႃးမွၵ်ႈ 14,700 ပၢႆ ။ၼႂ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈလႆႈတိၵ်းၸပ်းဢၢၼ်ႇႁူဝ်သႅၼ်မၼ်းၵမ်ႈၼမ် ဝႃႈၼႆႉ။

Source News. VOA

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ႁူပ်ႉထူပ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵုၼ်ပၢင်ၵုၼ်ၶူင်း

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်း ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပဵၼ် မႄႈ/လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႄႈ ဢိၵ်ႇပႃးၵူၼ်းထဝ်ႈသႅၼ်းဢႃႇယုယႂ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႈတီႈ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(1) ၵုၼ်ပၢင်ၵုၼ်ၶူင်း...

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်းငဝ်ႈငုၼ်း SSPP ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶႄ့ၶဵင်ႇ လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢႃႇယူႉ (15) ၶူပ်ႇ

ယိူင်းဢၢၼ်း ပူၵ်းပွင်ပၼ် ႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ ပေႃးတေမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ ပဵၼ်ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ၵူၼ်းလူင်မိူဝ်းၼႃႈ၊ ၸဵမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူႈပၢႆးပၢႆး ၊ပိူဝ်ႈတႃႇပၢႆးတူဝ် ၊ ပၢႆးၸႂ် ၊ပၢႆးယူႇလီ ၊ႁႂ်ႈသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇႁဝ်း မေႃႁူမ်ႈၶွတ်ႇလိူတ်ႈၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ် ၼႆသေ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်း ၼၢင်းယိင်း...

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶႄ့ၶဵင်ႇ လဵၼ်ႈႁႅင်း ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း (5) ဢွင်ႇမၢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈ

ယိူင်းဢၢၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇ ပၢႆးတူဝ် ၊ ပၢႆးၸႂ် လႄႈ ပိူဝ်ႈတႃႇပၢႆးယူႇလီ ၊ တႃႇၵၢင်းယၢၼ် ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် ၊ တႃႇမေႃၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်ၼႆသေ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ႁူမ်ႈတင်းၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးပိင်ႇ...

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၊ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ႁူမ်ႈ ၵၼ် လူင်းတူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင် တိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ (မေႃယႃ) လႄႈ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼႂ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢၼ်တူင်ႉ ၼိုင်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ လူင်းၸွႆႈထႅမ်တူၺ်းထိုင်ပၼ် ပၢႆး ယူႇလီ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပၢင်တိုၵ်း...

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်းငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ႁူပ်ႉထူပ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢိူင်ႇၶွၵ်ႈၸၢင်ႉ ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လူင်းႁူပ်ႉထူပ်းပေႃႈ မႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်မႄႈ လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶၢႆးလူင် ဢိူင်ႇၶွၵ်ႈၸၢင်ႉၸေႈဝဵင်း ဝၢၼ်ႈ ႁႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...

ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ မိူင်းယူးရူပ်ႉ ၵူၼ်းဢၼ်တိၵ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼမ်သေပိူၼ်ႈ

ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႇ ၵူၼ်းဢၼ်တိပ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ- 19 ၼမ်ထိုင်မႃး 250 လၢၼ်ႉပၢႆ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆ မီးမွၵ်ႈ 5 လၢၼ်ႉပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မိူင်းယူးရူပ်ႉ ၼမ်သေပိူၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼပ်ႉသၢင်ႈဝႃႈ  ၵူၼ်းဢၼ်ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 သေ...